Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama

NN 89/2001 (17.10.2001.), Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

1514

Na teme­lju članka 54. stavka 1. točka 8. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99) ministar unutar­njih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se opći program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u javnim vatrogasnim postrojbama, intervencijskim vatrogasnim postrojbama, postrojbama dobrovo­ljnih vatrogasnih društava, profesionalnim i dobrovo­ljnim vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu (u da­lj­njem tekstu: vatrogasne postrojbe).

Na teme­lju opće­g programa određenog ovim Pravilnikom, zapovjednici vatrogasnih postrojbi, odnosno ­njihovi zamjenici dužni su izraditi u pisanom obliku godiš­nji Plan nastave i izvedbene programe s podrobnim opisom nastavne jedinice, plana, sadržaja i načina nastave, izvođe­nja teorijske nastave i praktičnih vježbi, možebitnih opasnosti i nužnih mjera zaštite.

Opći program iz stavka 1. ovoga članka priložen je uz ovaj Pravilnik i ­nje­gov je sastavni dio.

Teme iz opće­g programa u prilogu izvode se, teorijski i praktično, najma­nje jednom godiš­nje.

II. ORGANIZIRANJE I IZVOĐENJE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI

Članak 2.

Teorijska nastava i praktične vježbe spajaju se po nastavnim jedinicama i izvode se zajedno.

Teorijska nastava i praktične vježbe izvode se u prikladnim prostorima.

Članak 3.

Izvođe­nje teorijske nastave i praktičnih vježbi potrebno je prilagoditi dobi, prethodnom obrazova­nju, zna­nju, vještinama i sposobnostima pojedinaca.

Teorijsku nastavu i praktične vježbe potrebno je prilagoditi brojnom sta­nju i oprem­ljenosti uređajima, opremom, sredstvima i specifičnostima tehnološkog procesa.

Kondicijske i tjelesne vježbe propisat će glavni vatrogasni zapovjednik.

Zapovjednik postrojbe vodi dnevnik o provedenoj teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama u koji upisuje nastavnu temu, broj sati i broj nazočnih.

Članak 4.

Teorijskom nastavom i praktičnim vježbama rukovode zapovjednik postrojbe, zamjenik zapovjednika postrojbe i osoba ovlaš­tena od zapovjednika postrojbe (u da­lj­njem tekstu: ruko­vodite­lj).

III. MJERE ZAŠTITE

Članak 5.

Teorijska nastava provodi se u skupinama od najviše 20 članova po jednom nastavniku.

Praktične vježbe provode se u skupinama od najviše 15 članova po jednom nastavniku.

Prigodom izvođe­nja složenijih praktičnih vježbi i teorijske nastave ili u slučaju možebitne opasnosti po život ili oz­ljeđiva­nja, potrebno je uk­ljučiti suradnika u nastavi.

Teorijska nastava i praktične vježbe provode se prema važećim vježbovnim pravilima.

Članak 6.

Rukovodite­lj teorijske nastave i praktičnih vježbi odgovoran je za:

– pravilno i sigurno izvođe­nje teorijske nastave i praktičnih vježbi;

– sukladnost, ispravnost i sigurnost uređaja, opreme i tehnike;

– sigurnost osoba koje sudjeluju u izvođe­nju i praće­nju teorijske nastave i praktičnih vježbi.

Rukovodite­lj je dužan nazočne upoznati s možebitnim opasnostima i propisanim mjerama zaštite.

Rukovodite­lj je dužan poduzeti sve mjere osigura­nja i zaštite uređaja, opreme i sredstava.

Rukovodite­lj je dužan poduzeti sve mjere osigura­nja i zaštite skupine kao i pojedinca prema priznatim pravilima tehničke prakse i obuke vatrogasaca.

Rukovodite­lj je dužan uda­ljiti pojedince za koje utvrdi da psihofizički nisu sposobni pratiti ili izvoditi teorijsku nastavu i praktične vježbe, o čemu će sastaviti odgovarajuću službenu zabi­lješku.

Članak 7.

Teorijska nastava i praktične vježbe mogu se izvoditi samo s uređajima, opremom i sredstvima koja su proizvedena i ispitana u skladu sa člankom 21. Zakona o zaštiti od požara.

Uređaji, oprema i sredstva kojima se izvodi nastava moraju biti usklađeni s odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije i Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava koje moraju posjedovati vatrogasne postrojbe, sukladno planu zaštite od požara.

Članak 8.

Osobe nazočne teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama dužne su nositi propisanu radnu odoru i koristiti propisanu osobnu zaštitnu opremu.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su, po potrebi i prosudbi rukovodite­lja nastave, koristiti i drugu zaštitnu opremu koju posjeduje vatrogasna postrojba.

Muškarci nazočni teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama duž­ni su biti obrijani i podšišani, a žene podvezati kosu pod zaš­titnu kacigu.

Za vrijeme izvođenja teorijske nastave i praktičnih vježbi po­laznici ne smiju nositi nakit.

Članak 9.

Izvođe­nje teorijske nastave i praktičnih vježbi na otvorenom prostoru potrebno je prilagoditi vremenskim prilikama.

Praktična i teorijska nastava se ne izvode na otvorenom prostoru pri temperaturi nižoj od 0 stup­njeva C.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 10.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne obav­lja teorijsku i praktičnu nastavu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi ako ne obav­lja teorijsku i praktičnu nastavu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Na dan početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (»Narodne novine«, br. 61/94).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-70818/1-01
Zagreb, 27. rujna 2001.

Ministar
Šime Lučin,
v. r.

OPĆI PROGRAM TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U JAVNIM VATROGASNIM POSTROJBAMA I INTERVENCIJSKIM VATROGASNIM POSTROJBAMA

I. TEORIJSKA NASTAVA

• ručni i prijevozni aparati za gaše­­­­­­­nje požara,

• podjela vatrogasnih armatura za vodu, tehničke karakteristike,

• podjela vatrogasnih armatura za pjenu, tehničke karakteristike,

• vatrogasne pumpe, podjela, tehničke karakteristike,

• vatrogasna vozila, podjela, tehničke karakteristike,

• zrakoplovi za gaše­­­­­­­nje požara, tehničke karakteristike,

• hidrantska mreža, tehničke karakteristike,

• stabilni uređaji za gaše­­­­­­­nje požara, podjela, tehničke karakteristike,

• oprema za osobnu i skupnu zaštitu vatrogasaca, podjela, teh­ničke karakteristike,

• aparati za zaštitu organa za disa­­­­­­­nje, podjela, tehničke karakteristike,

• uređaji i oprema za spašava­­­­­­­nje, pe­­­­­­­nja­­­­­­­nje i rad na visini, podjela, tehničke karakteristike,

• hidraulički alati u vatrogastvu, podjela, tehničke karakteristike,

• pneumatski podizači tereta, podjela, tehničke karakteristike,

• uređaji za mjere­­­­­­­nje koncentracija plinova i para – eksplozimetar, plinski detektor,

• pumpe za pretaka­­­­­­­nje agresivnih materija, tehničke karakteristike,

• koloture i koloturja,

• simpleksni, poludupleksni ili semidupleksni sustav radio mreža,

• vatrodojavni uređaji, općenito,

• vrste automatskih jav­­­­­­­ljača požara,

• ustrojstvo vatrogasne službe i pravna re­gulativa,

• definicija i klasifikacija požara,

• razvoj i šire­­­­­­­nje požara, čimbenici,

• taktičko djelova­­­­­­­nje vatrogasnih formacija pri gaše­­­­­­­nju požara,

• primjena sredstava za gaše­­­­­­­nje (voda, pjena, prah, ug­­­­­­­ljični dioksid, haloni, priručna sredstva),

• proračun količine sredstava za gaše­­­­­­­nje,

• opasnosti pri gaše­­­­­­­nju i mjere zaštite,

• gaše­­­­­­­nje požara u gospodarstvu,

• gaše­­­­­­­nje požara pojedinog dijela objekta,

• gaše­­­­­­­nje požara na cestovnim vozilima, zrakoplovima i brodovima,

• gaše­­­­­­­nje požara otvorenoga prostora,

• rukovođe­­­­­­­nje i zapovijeda­­­­­­­nje složenijim vatrogasnim intervencijama,

• taktičko djelova­­­­­­­nje vatrogasnih formacija pri akcidentima s opasnim tvarima,

• simboli u zaštiti od požara,

• opskrba vodom na požaru,

• relejna dobava vode,

• osnove kartografije i topografije

• uvjeti i proces gore­­­­­­­nja, oksidacija, vrste oksidacija,

• gore­­­­­­­nje krutih, tekućih i plinovitih tvari,

• zapa­­­­­­­ljive i eksplozivne smjese,

• uvjeti za gore­­­­­­­nje i šire­­­­­­­nje požara,

• toplina i temperatura,

• toplinska i električna energija potrebna za gore­­­­­­­nje,

• izvori topline za izaziva­­­­­­­nje i nastaja­­­­­­­nja gore­­­­­­­nja i požara,

• produkti gore­­­­­­­nja zapa­­­­­­­ljivih i opasnih tvari,

• produkti gore­­­­­­­nja sintetskih (plastičnih) tvari,

• produkti gore­­­­­­­nja polivinilklorida i drugih kloriranih (halogeniranih) sintetskih tvari,

• produkti gore­­­­­­­nja sirove nafte, naftnih derivata i nehalogeniranih poliolefina (polietilen, polipropilen itd.),

• produkti gore­­­­­­­nja polimeriziranih aromatskih ug­­­­­­­ljikovodika (polistiren, polifenoli i sl.),

• produkti gore­­­­­­­nja poliuretana, poliakrila, vune i svile,

• opasne tvari.

II. PRAKTIČNE VJEŽBE

• polaga­­­­­­­nje cijevi;

• vježbe s aparatima za gaše­­­­­­­nje požara;

• vježbe s vatrogasnim armaturama;

• vježbe s vatrogasnim vozilima za gaše­­­­­­­nje požara;

• crp­­­­­­­lje­­­­­­­nje vode;

• vježbe s vatrogasnim vozilima i opremom za tehničke intervencije;

• vježbe s ­­­­­­­ljestvama;

• vježbe s užadima;

• vježbe s aparatima za zaštitu organa za disa­­­­­­­nje;

• vježbe sa spusnicama;

• vježbe s opremom za spašava­­­­­­­nje uskaka­­­­­­­njem;

• vježbe spašava­­­­­­­nja ­­­­­­­ljudi i životi­­­­­­­nja;

• taktički nastupi vatrogasnih postrojbi;

• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara otvorenoga prostora;

• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara pojedinih dijelova objekta;

• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara u prometu;

• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara u javnim objektima;

• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara po gospodarskim granama;

• taktički nastupi pri akcidentima s opasnim tvarima;

• relejna dobava vode.

OPĆI PROGRAM TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U POSTROJBAMA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

I. TEORIJSKA NASTAVA

• ručni i prijevozni aparati za gaše­­­­­­­nje požara,

• podjela vatrogasnih armatura za vodu, tehničke karakteristike,

• podjela vatrogasnih armatura za pjenu, tehničke karakteristike,

• vatrogasne pumpe, podjela, tehničke karakteristike,

• vatrogasna vozila, podjela, tehničke karakteristike,

• zrakoplovi za gaše­­­­­­­nje požara, tehničke karakteristike,

• hidrantska mreža, tehničke karakteristike,

• oprema za osobnu i skupnu zaštitu vatrogasaca, podjela, tehnič­ke karakteristike,

• aparati za zaštitu organa za disa­­­­­­­nje, podjela, tehničke karakteristike,

• uređaji i oprema za spašava­­­­­­­nje, pe­­­­­­­nja­­­­­­­nje i rad na visini, podjela, tehničke karakteristike,

• hidraulički alati u vatrogastvu, podjela, tehničke karakteristike,

• pneumatski podizači tereta, podjela, tehničke karakteristike,

• uređaji za mjere­­­­­­­nje koncentracija plinova i para – eksplozimetar, plinski detektor,

• pumpe za pretaka­­­­­­­nje agresivnih materija, tehničke karakteristike,

• koloture i koloturja,

• simpleksni, poludupleksni ili semidupleksni sustav radio mreža,

• vatrodojavni uređaji, općenito,

• ustrojstvo vatrogasne službe i pravna re­gulativa,

• definicija i klasifikacije požara

• razvoj i šire­­­­­­­nje požara, čimbenici,

• taktičko djelova­­­­­­­nje vatrogasnih formacija pri gaše­­­­­­­nju požara,

• primjena sredstava za gaše­­­­­­­nje (voda, pjena, prah, ug­­­­­­­ljični dioksid, haloni, priručna sredstva),

• proračun količine sredstava za gaše­­­­­­­nje,

• opasnosti pri gaše­­­­­­­nju i mjere zaštite,

• gaše­­­­­­­nje požara u gospodarstvu,

• gaše­­­­­­­nje požara pojedinog dijela objekta,

• gaše­­­­­­­nje požara na cestovnim vozilima, zrakoplovima i brodovima,

• gaše­­­­­­­nje šumskih požara,

• rukovođe­­­­­­­nje i zapovijeda­­­­­­­nje složenijim vatrogasnim intervencijama,

• taktičko djelova­­­­­­­nje vatrogasnih formacija pri akcidentima s opasnim tvarima,

• simboli u zaštiti od požara,

• opskrba vodom na požaru,

• relejna dobava vode,

• osnove kartografije i topografije,

• uvjeti i proces gore­­­­­­­nja, oksidacija, vrste oksidacija,

• gore­­­­­­­nje krutih, tekućih i plinovitih tvari,

• zapa­­­­­­­ljive i eksplozivne smjese,

• toplina i temperatura,

• toplinska i električna energija potrebna za gore­­­­­­­nje,

• izvori topline za izaziva­­­­­­­nje i nastaja­­­­­­­nja gore­­­­­­­nja i požara,

• produkti gore­­­­­­­nja zapa­­­­­­­ljivih i opasnih tvari,

• opasne tvari.

II. PRAKTIČNE VJEŽBE

• polaga­­­­­­­nje cijevi;

• vježbe s aparatima za gaše­­­­­­­nje požara;

• vježbe s vatrogasnim armaturama;

• vježbe s vatrogasnim vozilima za gaše­­­­­­­nje požara;

• crp­­­­­­­lje­­­­­­­nje vode;

• vježbe s vatrogasnim vozilima i opremom za tehničke intervencije;

• vježbe s ­­­­­­­ljestvama;

• vježbe s užadima;

• vježbe s aparatima za zaštitu organa za disa­­­­­­­nje;

• vježbe sa spusnicama;

• vježbe s opremom za spašava­­­­­­­nje uskaka­­­­­­­njem;

• vježbe spašava­­­­­­­nja ­­­­­­­ljudi i životi­­­­­­­nja;

• taktički nastupi vatrogasnih postrojbi;

• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara pojedinih dijelova objekta;

• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara u prometu;

• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara u javnim objektima;

• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara po gospodarskim granama;

• taktički nastupi pri akcidentima s opasnim tvarima;

• relejna dobava vode.

OPĆI PROGRAM TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U PROFESIONALNIM I DOBROVOLJNIM VATROGASNIM POSTROJBAMA U GOSPODARSTVU

I. TEORIJSKA NASTAVA

• ručni i prijevozni aparati za gaše­­­­­­­nje požara,

• podjela vatrogasnih armatura za vodu, tehničke karakteristike,

• podjela vatrogasnih armatura za pjenu, tehničke karakteristike,

• vatrogasne pumpe, podjela, tehničke karakteristike,

• vatrogasna vozila, podjela, tehničke karakteristike,

• hidrantska mreža, tehničke karakteristike,

• stabilni uređaji za gaše­­­­­­­nje požara, podjela, tehničke karakteristike,

• oprema za osobnu i skupnu zaštitu vatrogasaca, podjela, tehnič­ke karakteristike,

• aparati za zaštitu organa za disa­­­­­­­nje, podjela, tehničke karakteristike,

• uređaji i oprema za spašava­­­­­­­nje, pe­­­­­­­nja­­­­­­­nje i rad na visini, podjela, tehničke karakteristike,

• hidraulički alati u vatrogastvu, podjela, tehničke karakteristike,

• pneumatski podizači tereta, podjela, tehničke karakteristike,

• uređaji za mjere­­­­­­­nje koncentracija plinova i para – eksplozimetar, plinski detektor,

• pumpe za pretaka­­­­­­­nje agresivnih materija, tehničke karakteristike,

• koloture i koloturja,

• simpleksni, poludupleksni ili semidupleksni sustav radio mreža,

• vatrodojani uređaji, općenito,

• vrsta automatskih jav­­­­­­­ljača požara,

• ustrojstvo vatrogasne službe i pravna re­gulativa,

• definicija i kasifikacija požara,

• razvoj i šire­­­­­­­nje požara, čimbenici,

• taktičko djelova­­­­­­­nje vatrogasnih formacija pri gaše­­­­­­­nju požara,

• primjena sredstava za gaše­­­­­­­nje (voda, pjena, prah, ug­­­­­­­ljični dioksid, haloni, priručna sredstva),

• proračun količine sredstava za gaše­­­­­­­nje,

• opasnosti pri gaše­­­­­­­nju i mjere zaštite,

• gaše­­­­­­­nje požara u gospodarstvu zavisno o tehnološkom procesu i namjeni štićenog postroje­­­­­­­nja,

• rukovođe­­­­­­­nje i zapovijeda­­­­­­­nje složenijim vatrogasnim intervencijama,

• simboli u zaštiti od požara,

• opskrba vodom na požaru,

• relejna dobava vode,

• uvjeti i proces gore­­­­­­­nja, oksidacija, vrste oksidacija,

• gore­­­­­­­nje krutih, tekućih i plinovitih tvari,

• zapa­­­­­­­ljive i eksplozivne smjese,

• uvjeti za gore­­­­­­­nje i šire­­­­­­­nje požara,

• toplina i temperatura,

• toplinska i električna energija potrebna za gore­­­­­­­nje,

• izvori topline za izaziva­­­­­­­nje i nastaja­­­­­­­nja gore­­­­­­­nja i požara,

• produkti gore­­­­­­­nja zapa­­­­­­­ljivih i opasnih tvari,

• produkti gore­­­­­­­nja sintetskih (plastičnih) tvari,

• produkti gore­­­­­­­nje polivinlklorida i drugih kloriranih (halogeniranih) sintetskih tvari,

• produkti gore­­­­­­­nja sirove nafte, naftnih derivata i nehalogeniranih poliolefina (polietilen, polipropilen itd.),

• produkti gorenja polimeriziranih aromatskih ugljikovodika (polistiren, polifenoli i sl.)

• produkti gore­­­­­­­nja poliuretana, poliakrila, vune i svile,

• opasne tvari.

II. PRAKTIČNE VJEŽBE

• polaga­­­­­­­nje cijevi;

• vježbe s aparatima za gaše­­­­­­­nje požara;

• vježbe s vatrogasnim armaturama;

• vježbe s vatrogasnim vozilima za gaše­­­­­­­nje požara;

• crp­­­­­­­lje­­­­­­­nje vode;

• vježbe s vatrogasnim vozilima i opremom za tehnčke intervencije;

• vježbe s ­­­­­­­ljestvama;

• vježbe s užadima;

• vježbe s aparatima za zaštitu organa za disa­­­­­­­nje;

• vježbe sa spusnicama;

• vježbe s opremom za spašava­­­­­­­nje uskaka­­­­­­­njem;

• vježbe spašava­­­­­­­nja ­­­­­­­ljudi i životi­­­­­­­nja;

• taktički nastupi vatrogasnih postrojbi;

• taktički zadaci gaše­­­­­­­nja požara ovisno o vrsti tehnološkog procesa i vrsti požarnih opasnosti;

• relejna dobava vode.