Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca

NN 89/2001 (17.10.2001.), Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

1515

Na teme­­­­lju članka 41. stavka 3., Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99.), ministar unutar­­­­njih poslova donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ZADOVOLJITI OBRAZOVNA USTANOVA GLEDE ŠKOLOVANJA VATROGASACA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički uvjeti koje mora ispuniti obrazovna ustanova glede školova­­­­nja vatrogasaca.

Članak 2.

Obrazovna ustanova za izvođe­­­­nje programa sred­­­­njoškolskog obrazova­­­­nja odraslih za stjeca­­­­nje sred­­­­nje stručne spreme i to programa prekvalifikacija za zanima­­­­nje vatrogasac i vatrogasni teh­ničar mora osigurati:

– objekte, prostore i prostorije koji ispu­­­­njavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom;

– vatrogasna vozila i plovila;

– stabilne sustave za gaše­­­­nje požara;

– vatrogasne pumpe;

– vatrogasne aparate;

– laboratorijsku opremu i pribor;

– vatrogasne sprave, opremu i sredstva za gaše­­­­nje požara.

Članak 3.

Objekti, prostori i prostorije za školova­­­­nje vatrogasaca su:

– »požarna kuća« (minimum P+2);

– zatvoreno vježbalište za rad s izolacijskim aparatima;

– vatrogasni tora­­­­nj s četiri etaže;

– otvoreno vježbalište (minimum 60 x 40 metara) s va­­­­njskom hidrantskom mrežom i bunarom;

– vježbalište za rad s motornim pilama (šumsko područje);

– vježbalište za rad na mirnoj i tekućoj vodi;

– kabinet za elektrotehniku;

– kabinet za vatrogasnu tehniku;

– kabinet za vatrogasnu taktiku;

– kabinet za dišne sprave;

– laboratorij za primije­­­­njenu kemiju.

Vatrogasna vozila i plovila su:

– vatrogasna vozila za gaše­­­­nje požara (minimum »navalno vozilo« i »autocisterna«),

– tehničko vozilo,

– vozilo s opremom za zaštitu od opasnih tvari,

– čamac s izvanbrodskim motorom i pripadajućom opremom.

Stabilni sustavi za gaše­­­­nje požara su:

– stabilni sustav za gaše­­­­nje vodom – »Sprinkler«,

– stabilni sustav za gaše­­­­nje s CO2,

– stabilni sustav za gaše­­­­nje vodom – »Drenčer«,

– stabilni sustav za gaše­­­­nje halonom i zamjenskim sredstvima.

Vatrogasne pumpe su:

– motorna prijenosna vatrogasna pumpa;

– centrifugalna pumpa za pretaka­­­­nje zapa­­­­ljivih tekućina;

– dubinska elektro-pumpa;

– mlazna pumpa;

– dubinska pumpa s vodenom turbinom.

Vatrogasni aparati su:

– prijenosni vatrogasni aparati:      S1 (S2, S3), S6 (S9, S12) (10 kom), CO2,-2; CO2,-3; CO2,-5 (5 kom), H1 1, H1 2; H1 3; H1 6 ili zamjenski, Vr - 9, Pz - 9, VP-15

– naprt­­­­njača V-25

– prijevozni vatrogasni aparati:      S-50; S-100, S 250, CO2,-10; CO2-30; CO2-60, H1-25; H1-50 ili zamjenski, Pz-140, Pz-50.

Laboratorijska oprema i pribor su:

– uređaji i oprema za kontrolno ispitiva­­­­nje vatrogasnih apa­ra­ta,

– ispitni uređaj za izolacijske aparate sa stlačenim zrakom,

– kompresor za pu­­­­nje­­­­nje boca zrakom,

– tora­­­­nj ili ormar za suše­­­­nje cijevi,

– oprema za ispitiva­­­­nje hidrantske mreže,

– uređaj za pra­­­­nje vatrogasnih cijevi,

– demonstracijski panel vatrodojavnog sustava,

– uzorci: vatrodojavne centrale, dimnih jav­­­­ljača, termičkih jav­­­­ljača, ručnih jav­­­­ljača,

– uzorci električnih uređaja koji su izvedeni u pojedinim vrs­tama protueksplozijske zaštite,

– oprema radio veza:

           • prijenosne radio stanice,

           • stacionarna radio stanica,

– uzorci električne zaštite:

           • zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka),

           • nadstrujna zaštita:

           • rastalni osigurač,

           • automatski osigurač,

           • niskonaponski visokoučinski osigurač,

           • bimetal,

           • direktna temperaturna zaštita (termosonda),

           • zaštitni prekidač,

           • niskonaponski odvodnik prenapona,

– demonstracijski panel djelova­­­­nja rastalnog osigurača,

– agre­gati:

           • prijevozni,

           • prijenosni,

           • elektromotor,

           • transformator,

– akumulatori:

           • olovni,

           • nikal-kadmij,

– pu­­­­njač akumulatora,

– aku tester,

– uzorci električnih vodova:

           • energetski,

           • instalacijski,

           • nadzemni,

           • kabeli,

– telekomunikacijski vodovi i kabeli,

– krioskopska kupe­­­­lj (do –40°C),

– eksploziometar,

– infracrveni termometar,

– boca pu­­­­njena s CO2,

– stakleno zvono,

– vodena kupe­­­­lj,

– laboratorijski generator pjene,

– četvrtaste staklene cijevi i kadice za specijalnu namjenu,

– aparatura za određiva­­­­nje plamišta i gaše­­­­nje ohlađiva­­­­njem,

– aparatura za vizualno demonstrira­­­­nje vod­­­­ljivosti elektrolita,

– staklena komora sa vratašcima,

– aparatura za demonstrira­­­­nje toplinske vod­­­­ljivosti.

Vatrogasne sprave, oprema i sredstva za gaše­­­­nje požara su:

– motorne pile za drvo                                                                5 kom

– komplet hidrauličkih škara, razupirača i 8 cilindra
                                                                                                 2 kompleta
     – univerzalni uređaj za vuču i diza­­­­nje                                            1 kom

– hidraulički uređaj za nasilno otvara­­­­nje vrata 1 kom

– generator za laku pjenu                                                            1 kom

– dimilica za neutralni dim                                                            1 kom

– uređaj za visokotlačno provjetrava­­­­nje                                       1 kom

– pe­­­­njačka užad                                                                         6 kom

– zračni uskočni jastuk                                                                1 kom

– zračna uskočnica                                                                     1 kom

– otvorena spusnica                                                                    1 kom

– zatvorena spusnica                                                                   1 kom

– ­­­­ljestve kukače                                                                          6 kom

– ­­­­ljestve sastav­­­­ljače                                                                    1 kom

– dvodijelne raste­gače                                                                1 kom

– trodijelne raste­gače                                                                  1 kom

– mehanička ­­­­ljestva                                                                     1 kom

– mornarske ­­­­ljestve                                                                     1 kom

– izolacijski aparat                                                               6 kompleta

– rezervne boce za izolacijske aparate                                       12 kom

– maske za izolacijske aparate                                                  12 kom

– lutke veličine osobe                                                                  6 kom

– ne­gorive deke                                                                          4 kom

– zračni jastuci za diza­­­­nje tereta                                             1 komplet

– ručne akumulatorske svjeti­­­­ljke                                                  8 kom

– me­gafon                                                                                  1 kom

– usisne cijevi                                                                             8 kom

– tlačne cijevi »C«                                                                    24 kom

– tlačne cijevi »B«                                                                     16 kom

– hidrantski nastavak »C«                                                           2 kom

– hidrantski nastavak »B«                                                           2 kom

– međumješalice                                                                         2 kom

– mlaznice za sred­­­­nju pjenu                                                         2 kom

– mlaznice za tešku pjenu                                                            2 kom

– ublaživač reakcije mlaza vode                                                  2 kom

– ograničivač tlaka                                                                      2 kom

– zaštitno odijelo protiv topline isijava­­­­nja                                     4 kom

– ručna membranska pumpa za pretaka­­­­nje
        opasnih tekućina                                                                       1 kom

– vrećasto-zatvoreni sabirni spremnik s ugrađenom
        »C« – spojnicom, kapaciteta min 1500 lit. 1 kom

– vakuumski čep za zaptiva­­­­nje oštećenih spremnika                1 komplet

– zračni jastuk za zaptiva­­­­nje kanalizacijskih otvora                  1 komplet

– magnetski podizač poklopaca                                                  1 kom

– neiskreći k­­­­ljučevi za cijevi                                                        2 kom

– vrpca ili ču­­­­njevi kao psihološka ograda                                   10 kom

– usisne cijevi za pretaka­­­­nje zapa­­­­ljivih tekućina                            4 kom

– tlačne cijevi za pretaka­­­­nje zapa­­­­ljivih tekućina                            4 kom

– usisna sitka-neiskreći materijal                                                  1 kom

– ručna mlaznica za istaka­­­­nje–neiskreći materijal                          1 kom

– prijelaznice za pretaka­­­­nje cisterni-neiskreći
        materijal                                                                              1 komplet

– uže i kolčić za odvođe­­­­nje statičkog elektriciteta                    1 komplet

– plinonepropusna odijela, vježbovna                                          4 kom

– multimetar: Ex, Ox, Tox                                                           1 kom

– indikatorske cjevčice s odgovarajućom        
        pumpicom                                                                           1 komplet

– sredstvo za upija­­­­nje opasnih tekućina-adsorbens                         5 kg

– univerzalne mlaznice »C«                                                          8 kom

– vodena štit mlaznica                                                                 2 kom

– monsun mlaznice                                                                      2 kom

– mlaznice »B«                                                                           4 kom

– trorazdjelnica                                                                           2 kom

– nosači cijevi                                                                           40 kom

– držači cijevi                                                                             8 kom

– torbice s užadi za usisni vod                                                     4 kom

– prijelazne spojnice A/B                                                            4 kom

– prijelazne spojnice B/C                                                            4 kom

– zidni hidrant                                                                             1 kom

– tipska žarišta »B«                                                                     3 kom

– pjenilo                                                                                 100 litara

– vatrogasne spojnice – stabilne i slijepe,

– k­­­­ljučevi za cijevi, cijevna vitla,

– fleksibilna mlaznica, dubinska mlaznica, bacač ili monitor mlaznica,

– sabirnica, usisna sitka,

– vatrogasna kaciga, pe­­­­njački opasač, radno uže,

– filtri – za zaštitu od plinova i para:

 • za zaštitu od aerosola,

 • kombinirani,

– polumaska,

– zaštitna kapu­­­­ljača.

Članak 4.

Novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrazovna ustanova koja školuje vatrogasce, ako ne ispu­­­­njava tehničke uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka odgovorna osoba u obrazovnoj ustanovi koja školuje vatrogasce, ako ne ispu­­­­njava tehničke uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-70819/1-01
Zagreb, 27. rujna 2001.

Ministar
Šime Lučin, v. r.