Odluka o postavljenju mr. sc. Dragoljuba Kraljevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatsk

NN 90/2001 (19.10.2001.), Odluka o postavljenju mr. sc. Dragoljuba Kraljevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatsk

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1527

Na teme­­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­­lja­­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­­nja 2001. i 5. srp­­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-01/01-01/89, urbroj: 50304/2-01-03 od 28. rujna 2001., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­­ljam mr. sc. DRAGOLJUBA KRALJEVIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Rimu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­­nja.

Broj: 01-081-01-3158/2
Zagreb, 12. listopada 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.