Zakon o Hrvatskom crvenom križu

NN 92/2001 (24.10.2001.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu

HRVATSKI SABOR

 

1565

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O POGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU

Proglašavam Zakon o Hrvatskom crvenom križu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 12. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3222/2
Zagreb, 17. listopada 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU

Članak 1.

Hrvatski crveni križ je nacionalni, humanitarni i dobrovo­ljni savez zajednica udruga županijskih društava Crvenog križa i udruga gradskih i općinskih društava Crvenog križa (u da­lj­njem tekstu: Hrvatski crveni križ) koji djeluje na osnovi načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Hrvatski crveni križ obav­lja javne ovlasti i poslove utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.

Članak 2.

U svome radu Hrvatski crveni križ ostvaruje humanitarne ci­ljeve i zadaće na području zaštite i unapređe­nja zdrav­lja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i zalaže se za poštova­nje međunarodnoga humanitarnog prava i zaštitu ­ljudskih prava.

Posebne obveze Hrvatski crveni križ izvršava u situacijama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, s pos­ljedicama masovnih strada­nja, epidemija i oružanih sukoba.

Svoje obveze povodom oružanih sukoba Hrvatski crveni križ izvršava sukladno odredbama ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata i Dopunskih protokola i zak­ljučcima Međunarodnih konferencija Crvenog križa.

Članak 3.

Osnovni ci­ljevi Hrvatskoga crvenog križa su:

– ublažava­nje ­ljudskih pat­nji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s pos­ljedicama masovnih strada­nja, epidemijama i oružanim sukobima,

– doprinos unapređe­nju i zaštiti zdrav­lja, prevenciji bolesti i podiza­nju zdravstvene i ekološke kulture građana,

– potica­nje i unapređe­nje solidarnosti i međusobnog pomaga­nja i socijalne sigurnosti građana.

Ostvare­nju ovih ci­ljeva Hrvatski crveni križ pristupa poštujući sva prava i slobode svakoga, neovisno o ­nje­govoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjere­nju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođe­nju, naobrazbi ili društvenom položaju.

Članak 4.

Hrvatski crveni križ djeluje na teritoriju Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba.

Udruge Hrvatskoga crvenog križa: savezi, odnosno zajednice na re­gionalnoj i nacionalnoj razini osnivaju se i djeluju sukladno odredbama zakona koji uređuje rad udruga i ovoga Zakona.

Skupština Hrvatskoga crvenog križa Statutom Hrvatskoga crvenog križa utvrđuje unutar­nje ustrojstvo, članstvo, djelokrug i način rada tijela i službi, imovinu i druga pita­nja rada i djelova­nja.

Hrvatski sabor daje suglasnost na Statut Hrvatskoga crvenog križa.

Članak 5.

Hrvatski crveni križ surađuje, razvija i održava odnose s međunarodnim institucijama Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i drugim međunarodnim i nacionalnim humanitarnim, karitativnim, zdravstvenim i socijalnim organizacijama.

Članak 6.

Znak Hrvatskoga crvenog križa je križ jednakih krakova crvene boje na bijelom po­­lju.

Zastava Hrvatskoga crvenog križa je bijele boje, pravokutnog ili kvadratnog oblika sa znakom Hrvatskoga crvenog križa u sredini. Znak Hrvatskoga crvenog križa je veličine razmjerne veličini zastave.

Znak Hrvatskoga crvenog križa koristi se kao znak zaštite, obi­­lježava­­nja i pripada­­nja udruzi na način određen ovim Zakonom i drugim propisima.

Pravo uporabe znaka i naziva Hrvatskoga crvenog križa ima isk­­ljučivo Hrvatski crveni križ ili ­­nje­gova tijela.

Pravo korište­­nja znaka i naziva Crvenog križa od strane drugih subjekata propisuje se posebnim propisom.

Članak 7.

U obav­­lja­­nju javnih ovlasti i drugih zadaća utvrđenih ovim Zakonom Hrvatski crveni križ surađuje s tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, oružanim snagama, civilnom zaštitom, zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Hrvatski crveni križ može, radi izvrše­­nja svojih zadaća, od tijela, ustanova i drugih pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka zatražiti podatke i či­­njenice s kojima raspolažu u okviru svog djelokruga, te stručnu i drugu pomoć.

Hrvatski crveni križ surađuje i s diplomatskim i konzularnim predstavništvima u skladu s odredbama međunarodnih ugovora.

Članak 8.

U Hrvatskom crvenom križu ustrojava se i djeluje služba tra­že­­nja koja u slučaju oružanog sukoba obav­­lja zadaće ureda za informira­­nje sukladno odredbama Ženevske konvencije o pos­tu­pa­­­nju s ratnim zarob­­ljenicima i Ženevske konvencije o zaštiti civila u ratu.

Služba traže­­nja obav­­lja poslove obavješćiva­­nja i traže­­nja žrtava velikih prirodnih nepogoda i drugih nesreća, s pos­­ljedi­cama masovnih strada­­nja, kao i mirnodopska traže­­nja.

Služba traže­­nja nadležna je za:

– prikup­­lja­­nje, evidentira­­nje i obradu podataka, dava­­nje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba zainteresiranim pojedincima, nadležnim tijelima i organizacijama u zem­­lji i inozemstvu o ratnim zarob­­ljenicima, civilnim internircima, zaštićenim osobama uhićenim duže od dva tjedna, zaštićenim osobama na prinudnom boravku, ra­­njenim, bolesnim i umrlim pripadnicima oružanih snaga, nestaloj djeci, djeci evakuiranoj u drugu zem­­lju te djeci odvojenoj od rodite­­lja zbog oružanog sukoba,

– razmjenu obite­­ljskih poruka članova obite­­lji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti,

– spaja­­nje članova obite­­lji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti,

– druge zadaće traže­­nja iz nadležnosti Republike Hrvatske u kojima na teme­­lju međunarodnih ugovora sudje­­luje Hrvatski crveni križ.

Uz vođe­­nje službenih evidencija podataka, služba traže­­nja izdaje potvrde o utvrđenim či­­njenicama i izvatke iz prikup­­ljene građe, te pokreće postupke upisa u državne matice umrlih kod nadležnih upravnih organa.

Hrvatski crveni križ propisuje ustrojstvo, djelokrug i način rada službe traže­­nja posebnim općim aktom koji donosi skupština Hrvatskoga crvenog križa.

Članak 9.

Hrvatski crveni križ obav­­lja s­­ljedeće javne ovlasti:

1. izvršava obveze Republike Hrvatske kao potpisnice ženev­skih konvencija o zaštiti žrtava rata u dijelu međunarodnih poslova koji su mu povjereni,

2. zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao i međunarodnoga humanitarnog prava te nadzire ­­njihovu primjenu u oružanim sukobima, zalaže se za zaštitu svih žrtava i zaštitu ­­ljudskih prava.

3. organizira i vodi službu traže­­nja,

4. traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć međunarod­nih organizacija i drugih donatora, te nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za potrebe na području Republike Hrvatske,

5. pokreće, organizira i provodi ili sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti u Republici Hrvatskoj za po­moć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, s pos­­ljedicama masovnih strada­­nja, epidemija i oružanih sukoba u zem­­lji i svijetu te osigurava čuva­­nje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe,

6. sudjeluje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, s pos­­ljedicama masovnih strada­­nja, epidemija i oružanih sukoba u zem­­lji i svijetu u surad­­nji s Međunarodnim odborom Crvenog križa i Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,

7. osposob­­ljava­­ građane za pruža­­nje prve pomoći u svakodnevnom životu, školova­­nju, na radu, prometnim, velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s pos­­ljedicama masovnih strada­­nja, epidemijama i oružanim sukobima, brine o obučava­­nju nastavnika za predavače prve pomoći, vodi evidenciju i izdaje odgovarajuća uvjere­­nja o položenom ispitu,

8. provodi stručno usavršava­­nje predavača iz nastavnog pred­meta pruža­­nja prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nezgodi, vodi evidenciju i izdaje odgovarajuća uvjere­­nja, te organizira obnav­­lja­­nje zna­­nja predavača svake pete godine.

Usklađuje nacionalni program prve pomoći za vozače. Provodi osposob­­ljava­­nje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pruža­­nja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi, provodi ispite prve pomoći za vozače, vodi evidenciju i izdaje odgovarajuća uvjere­­nja o položenom ispitu.

9. provodi osposob­­ljava­­nje za pruža­­nje prve pomoći na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu.

10. organizira i provodi akcije dobrovo­­ljnog dava­­nja krvi. Popularizira dobrovo­­ljno dava­­nje krvi, okup­­lja davate­­lje, vodi o ­­njima evidenciju i utvrđuje mjerila za prizna­­nja za dobrovo­­ljne davate­­lje krvi te im dodje­­ljuje potvrde i prizna­­nja,

11. organizira službu spašava­­nja života na vodi i ekološke zaštite prioba­­lja i okoliša, osposob­­ljava spasioce za rad u službi, vodi evidenciju i izdaje im uvjere­­nja o osposob­­ljenosti te organizira obnav­­lja­­nje zna­­nja i provjeru fizičke sposobnosti spasioca svake treće godine,

12. ustrojava, obučava i oprema ekipe za izvršava­­nje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, s pos­­ljedicama masovnih strada­­nja, epidemija i oružanih sukoba za akcije pomoći u zem­­lji i inozemstvu i to ekipe za: prvu pomoć, higijensko-epidemiološku zaštitu, ­­nje­gu povrijeđenih i obo­­ljelih, socijalni rad, psihološku pomoć pučanstvu i tehničku pomoć i prevencije sekundarnih strada­­nja te pomoć u prometu.

13. provodi kontinuirano informira­­nje i obučava­­nje pučan­stva, a posebno djece i mladeži o opasnosti od mina i drugih eksplozivnih naprava.

Članak 10.

Ustrojstvo, djelokrug i način rada službe spašava­­nja života na vodi i ekološke zaštite prioba­­lja posebnim općim aktom propisuje skupština Hrvatskoga crvenog križa uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva i ministra pomorstva, prometa i veza.

Članak 11.

Hrvatski crveni križ osim javnih ovlasti iz članka 9. ovoga Zakona obav­­lja i s­­ljedeće zadaće i poslove:

1. sudjeluje u prihvatu, smještaju i drugim mjerama koje pridonose zbri­­njava­­nju ugroženog i nastradalog pučanstva,

2. radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećiva­­nju i informira­­nju svojih članova i drugih građana, a naročito djece i mladeži. Potiče i osposob­­ljava za razne oblike zdravstvene samozaštite i suzaštite, kao i pruža­­nja pomoći građanima, pomaže zdravstvenoj službi u provođe­­nju zdravstvene zaštite, posebno prevencije svih oblika ovisnosti,

3. pruža usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih i drugih razloga (kuhi­­nje Crvenog križa, dostava hrane u kuću, odmarališta Crvenog križa i drugo) te usluge istog tipa za članove Hrvatskoga crvenog križa. Pruža­­nje navedenih usluga smještaja i prehrane ne smatra se ugostite­­ljskom djelatnošću,

4. organizira službu za ­­nje­gu i pomoć bolesnih i nemoćnih u kući, osposob­­ljava djelatnike za rad u službi te obučava članove obite­­lji za ­­nje­gu bolesnog člana.

5. organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe i osoba s posebnim potrebama-invalida, starih i nemoćnih i slično, te dobrovo­­ljnih davate­­lja krvi i članova Hrvatskoga crvenog križa,

6. organizira pruža­­nje pomoći prijevoza alkoholiziranih vo­za­ča u dane vikenda (blagdana) s ci­­ljem sma­­njiva­­nja broja prometnih nesreća,

7. putem mobilnih timova provodi programe pomoći u lokalnim zajednicama starim i nemoćnim osobama,

8. organizira razne oblike međusobnog pomaga­­nja građana u duhu humanizma i solidarnosti te humanističkim odgojem djece i mladeži razvija solidarnost, nepristranost, poštova­­nje ­­ljudskog bića i života u međusobnom miru i surad­­nji,

9. obav­­lja i druge poslove utvrđene zakonima i drugim propisima.

Članak 12.

Za ostvariva­­nje svojih ci­­ljeva i izvršava­­nje zadaća Hrvatski crveni križ stječe sredstva:

– od članarine,

– iz državnog proračuna Republike Hrvatske, te iz proračuna svih jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave,

– od djelatnosti čije su izvrše­­nje Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave te pravne i fizičke osobe povjerile Hrvatskome crvenom križu,

– od djelatnosti iz članka 9. točke 7., 8. i 9. ovoga Zakona,

– od izvrše­­nja ugovorenih programa,

– od akcija i aktivnosti poduzetih s ci­­ljem prikup­­lja­­nja novčanih i materijalnih sredstava,

– od dotacija, subvencija, darova i naslijeđa,

– od prihoda od imovine i prava,

– od priloga građana, pravnih osoba i drugih,

– od prihoda koje ostvari na teme­­lju zakona i drugih propisa.

Iz uplaćenih boravišnih pristojbi izdvaja se 1% sredstava za službu spašava­­nja života na vodi i ekološku zaštitu prioba­­lja.

Iz obveznog osigura­­nja vozila godiš­­nje se izdvaja 1% sredstava u korist Hrvatskoga crvenog križa za unapređe­­nje djelatnosti pruža­­nja prve pomoći s ci­­ljem sma­­nje­­nja prometnih nesreća.

Iz dijela sredstava koji Hrvatska lutrija raspoređuje i izdvaja za humanitarnu potporu izdvaja se 51% sredstava u korist Hrvat­skoga crvenog križa za izvrše­­nje poslova i zadaća iz članka 9. i 11. ovoga Zakona.

Članak 13.

Iz državnog proračuna Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za izvršava­­nje poslova koje Hrvatski crveni križ obav­­lja na teme­­lju javne ovlasti utvrđene člankom 9. ovoga Zakona.

Članak 14.

Sredstva koja se izdvajaju iz proračuna svih jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave te iz državnog proračuna Republike Hrvatske osiguravaju financira­­nje javnih ovlasti iz članka 8. i 9. te zadaća i poslova iz članka 11. ovoga Zakona i to:

– za rad i djelova­­nje službe traže­­nja na razini općine, grada i županije izdvaja se 0,2% sredstava iz proračuna te općine, grada i županije, a za Nacionalni ured službe traže­­nja u državnom proračunu osiguravaju se sredstva sukladno utvrđenom planu rada i međunarodnim obvezama,

– za javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se od 0,5% do 1,8% sredstava iz proračuna općine, grada i županije.

Hrvatski crveni križ obvezuje se izvješćivati o svom financijskom poslova­­nju sukladno propisima o izvrše­­nju proračuna.

Članak 15.

Kod fizičkih i pravnih osoba koje su porezni obveznici poreza na dohodak, odnosno poreza na dobit, izdatke koji uma­njuju poreznu osnovicu čine svi od­ljevi dobara s novčanom vrijed­nošću (novac, stvari i usluge) izvršeni bez naknade Hrvatskome crvenom križu sukladno zakonu.

Članak 16.

U svrhu promica­nja djelatnosti Hrvatski crveni križ organizira »Tjedan Crvenog križa«, »Tjedan borbe protiv tuberkuloze« i »Tjedan solidarnosti«.

»Tjedan Crvenog križa« održava se svake godine od 8. do 15. svib­nja, »Tjedan borbe protiv tuberkuloze« od 14. do 21. rujna, a »Tjedan solidarnosti« od 8. do 15. prosinca.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka Vlada Republike Hrvat­ske može odrediti da se »Tjedan Crvenog križa«, »Tjedan borbe protiv tuberkuloze« i »Tjedan solidarnosti« u pojedinoj godini održavaju u nekom drugom vremenskom razdob­lju.

Članak 17.

Za vrijeme traja­nja »Tjedna Crvenog križa«, »Tjedna borbe protiv tuberkuloze« i »Tjedna solidarnosti« obvezno će se naplaćivati iznos u korist Hrvatskoga crvenog križa:

1. na svaku prodanu putničku kartu u međumjesnom i međunarodnom zračnom, že­ljezničkom, brodskom i autobusnom prometu – iznos od 3% cije­ne karte,

2. na sve poštanske poši­ljke u unutar­njem prometu, osim novina i časopisa, iznos od 50% nominalne vrijednosti prve stope pisma u poštanskom prometu,

3. na svaku prodanu kartu za kulturne, zabavne i športske priredbe (koncerti, festivali, kino predstave, športske utakmice i natjeca­nja lokalnoga, državnog i međunarodnog karaktera i sl.) iznos od 3% cijene karte.

Za vrijeme traja­nja tjedna iz stavka 1. ovoga članka Hrvatski crveni križ može organizirati akcije prikup­lja­nja dobrovo­ljnih priloga i darova.

Članak 18.

Sredstva iz članka 17. ovoga Zakona naplaćuju pravne osobe i fizičke osobe koje prodaju ulaznice za priredbe, putničke karte i poštanske vrijednosnice.

Prikup­ljena novčana sredstva na teme­lju članka 17. stavka 1. točke 1. i 3. ovoga Zakona uplaćuju se na račun udruga Crvenog križa na području na kojem su prikup­ljena, a sredstva prikup­ljena na teme­lju članka 17. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona uplaćuju se na račun Hrvatskoga crvenog križa.

Članak 19.

Propis o načinu obračunava­nja i uplaćiva­nja prihoda Hrvat­skom crvenom križu iz članka 17. ovoga Zakona donosi ministar financija.

Članak 20.

Hrvatskome crvenom križu daju se s­ljedeće olakšice:

1. ne podliježe plaća­nju poreza i doprinosa na prihod od svoje pokretne i nepokretne imovine, poklona i naslijeđa,

2. ne podliježe plaća­nju poreza i doprinosa na ostvarene prihode od priredaba, koncerata, predava­nja i sl. i lutrija koje organizira, a prihodi kojih su namije­njeni u humanitarne svrhe.

3. ne podliježe plaća­nju poreza i doprinosa za izradu promi­dž­­benih i edukativnih materijala,

4. može organizirati jedno lutrijsko izvlače­nje godiš­nje namije­njeno za program dobrovo­ljnog dava­nja krvi, uz oslobođe­nje naknada koje ima kao organizator,

5. oslobađa se plaća­nja pristojbi na podneske državnim tijelima,

6. uživa popust u prijevozu robe i osoba javnim prijevoznim sredstvima, popust kod grupnih putova­nja i oslobađa se plaća­nja cestarina za uporabu autocesta i objekata s naplatom za vozila Hrvatskoga crvenog križa. Popust u prijevozu osoba nosite­lja iskaznice Crvenog križa i kod grupnih putova­nja (grupa najma­nje pet osoba) utvrđuje se u iznosu od 50% cijene karte a za prijevoz robe kao humanitarne pomoći oslobađa se plaća­nja na svim sred­stvima javnog prometa. Sredstva naknade prijevoznicima javnog prometa za izvršene usluge osiguravaju se u državnom proračunu i isplaćuju u skladu s pravilnikom koji donosi ministar financija,

7. oslobađa se plaća­nja poštanskih, telefonskih i fax usluga za službu traže­nja, a u vrijeme velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, s pos­ljedicama masovnih strad­anja, epidemija te oružanih sukoba kao i upućiva­nja poziva za dobrovo­ljno dava­nje krvi, za sve vrste poši­ljaka Hrvatskoga crvenog križa,

8. kod plaća­nja komunalnih usluga snosi troškove kao domaćinstvo,

9. prilikom nabave humanitarne pomoći i pruža­nja usluga u okviru djelatnosti Hrvatskoga crvenog križa odobrava se primjena nulte stope poreza na dodanu vrijednost, u skladu sa zakonom,

10. oslobađa se plaća­nja carina u skladu sa zakonom,

11. raspolaže samostalno deviznim sredstvima koje ostvari.

Članak 21.

U slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, s pos­ljedicama masovnih strada­nja i epidemija Hrvatski crveni križ u izvršava­nju svojih zadaća i poslova ima pravo prednosti u prijevozu osoba i robe na svim sredstvima javnog prometa i pravo prednosti priopćava­nja vijesti putem sredstava javnog priopćava­nja.

Članak 22.

Nadzor nad zakonitošću rada Hrvatskoga crvenog križa i ­nje­govih udruga obav­ljaju tijela državne uprave u skladu sa Zakonom o udrugama.

Članak 23.

Hrvatski crveni križ odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivači Hrvatskoga crvenog križa solidarno i neograničeno odgovaraju za ­nje­gove obveze.

Članak 24.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako društva za osigura­nje ne uplate propisani dio premije osigura­nja iz članka 12. ovoga Zakona u utvrđenom iznosu na račun Hrvatskoga crvenog križa,

2. ako turističke zajednice ne uplate propisani dio sredstava boravišne takse iz članka 12. ovoga Zakona u utvrđenom iznosu na račun Hrvatskoga crvenog križa,

3. ako za prodanu putničku kartu i prodanu kartu za kulturnu, zabavnu i športsku priredbu u tjednima iz članka 16. ovoga Zakona ne uplati utvrđeni iznos na račun Hrvatskoga crvenog križa na području na kojem su prikup­ljena,

4. ako ne uplate utvrđeni iznos od prodanih poštanskih vrijednosnica iz članka 17. ovoga Zakona na račun Hrvatskoga crvenog križa.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 25.

Na sve odnose koji nisu uređeni ovim Zakonom primje­njuju se odredbe Zakona o udrugama.

Članak 26.

Imovina Hrvatskoga crvenog križa na kojoj je Hrvatski crveni križ do donoše­nja Zakona o udrugama imao pravo raspolaga­nja ili pravo korište­nja postaje vlasništvo Hrvatskoga crvenog križa i ­nje­govih udruga.

Članak 27.

Hrvatski crveni križ obvezan je uskladiti svoj statut s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 28.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskom crvenom križu (»Narodne novine«, br. 61/91.).

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-05/01-01/01
Zagreb, 12. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.