Zakon o izmjeni i dopunama Carinskog zakona

NN 92/2001 (24.10.2001.), Zakon o izmjeni i dopunama Carinskog zakona

HRVATSKI SABOR

 

1566

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Carinskog zakona, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 12. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3224/2
Zagreb, 17. listopada 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Carinskom zakonu (»Narodne novine«, br. 78/99., 94/99. i 73/00.) u članku 22. stavku 1. iza riječi: »određenu robu«, dodaju se riječi: »osim osobnih motornih vozila iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife,«.

Članak 2.

U članku 151. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno, u slučaju kada je roba iz stavka 1. ovoga članka plovilo namije­njeno za obav­lja­nje gospodarske djelatnosti, stav­ljeno u postupak privremenog uvoza za razdob­lje ne kraće od 12 mjeseci, carina se obračunava u visini 1,5% mjesečno od svote carine koju bi trebalo platiti za robu kada bi bila puštena u slobod­ni promet na dan prihvaća­nja deklaracije za stav­lja­nje robe u postupak privremenog uvoza.«.

Dosadaš­nji stavak 2. i 3. postaje stavak 3. i 4.

U dosadaš­njem stavku 4. koji postaje stavak 5. brojka: »3« zamje­njuje se brojkom: »4.«.

Članak 3.

U članku 187. stavku 1. točka 12) mije­nja se i glasi:

»12) rab­ljeni predmeti gospodarskog inventara, koje radi prese­lje­nja osobe iz točke 11) ovoga stavka uvoze u Republiku Hrvatsku.«

Iza točke 17) dodaje se točka 18), koja glasi:

»18) osobni automobili koji se uvoze u svrhu osobne uporabe od strane invalidnih osoba sa 100% tjelesnog ošteće­nja ili s najma­nje 80% tjelesnog ošteće­nja funkcije organa za kreta­nje, razmjerno postotku tjelesnog ošteće­nja.«

Dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Oslobođe­nja od plaća­nja carine, propisana stavkom 1. točkom 2.–17. ovoga članka, ne odnose se na osobna motorna vozila iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife.«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/01-01/04
Zagreb, 12. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.