Zakon o dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 92/2001 (24.10.2001.), Zakon o dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

 

1567

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA
O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o ugostite­ljskoj djelatnosti, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 12. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3225/2
Zagreb, 17. listopada 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostite­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 48/95., 20/97., 46/97. – pročišćeni tekst i 68/98.) iza članka 47. dodaje se članak 47.a koji glasi:

»Članak 47.a

Gospodarski inspektor naredbom, koju će uručiti na licu mjesta ugostite­lju ili ­nje­govu predstavniku, zabranit će pruža­nje ugostite­ljskih usluga ugostite­lja koji se ne pridržava propisanoga radnog vremena i odmah izvršiti pečaće­nje uređaja, opreme i poslovnih prostorija u kojima se obav­lja ugostite­ljska djelatnost, te u roku od pet dana donijeti pisano rješe­nje o zabrani rada, u traja­nju od 30 dana od dana izrečene naredbe.

Ukoliko se u ugostite­ljskom objektu nalaze pokvar­ljive namirnice, ugostite­lj je dužan plamenim putem, u roku od 24 sata od dana pečaće­nja poslovnih prostorija, zatražiti da se zapečaćena prostorija privremeno otpečati i u prisutnosti gospodarskog inspektora iz istih odmah iznijeti pokvar­ljive namirnice, nakon če­ga će gospodarski inspektor poslovne prostorije ponovno zapečatiti.

Žalba protiv rješe­nja ne zadržava izvrše­nje rješe­nja.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 335-02/01-01/01
Zagreb, 12. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.