Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 92/2001 (24.10.2001.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

 

1569

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o pod­ručjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 12. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3226/2
Zagreb, 17. listopada 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA
U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Repub­lici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 10/97., 124/97., 68/98., 22/99. i 44/00.) u članku 25. XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, u gradu pod rednim brojem 1. ČAKOVEC, nase­lje pod rednim brojem 9. »Pribislavec« briše se.

Iza općine pod rednim brojem 13. »Podturen«, dodaje se pod rednim brojem 14. nova općina pod nazivom: »Pribislavec«, u čiji sastav ulaze dva mjesna odbora: »Pribislavec« i »Romsko nase­lje Pribislavec«.

Dosadaš­nji redni brojevi općina od 14. do 21. postaju redni brojevi od 15. do 22.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-02/00-01/04
Zagreb, 12. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.