Odluka o postavljenju Ane Marije Bešker izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici I

NN 92/2001 (24.10.2001.), Odluka o postavljenju Ane Marije Bešker izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici I

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1570

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 080-01/01-01/91, Urbroj: 50304/2-01-02 od 10. listopada 2001., kojim je predsjednik Vlade Repub­like Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam ANU MARIJU BEŠKER izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Danskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Repub­like Hrvatske u Republici Island, sa sjedištem u Kopenhagenu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-3250/2
Zagreb, 18. listopada 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.