Uredba o osnivanju Zavoda za voćarstvo

NN 100/2001 (14.11.2001.), Uredba o osnivanju Zavoda za voćarstvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1648

Na teme­lju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93 i 29/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. studenoga 2001. godine, donijela

UREDBU

O OSNIVANJU ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se ustanova pod nazivom Zavod za voćarstvo (u da­lj­njem tekstu: Zavod).

Sjedište Zavoda je u Zagrebu, Ulica Ljudevita Posavskog broj 48.

Članak 2.

Osnivač Zavoda je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obav­ljat će Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva (u da­lj­njem tekstu: Ministarstvo).

Zavod ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanima ovom Uredbom, drugim zakonima i statutom Zavoda.

Zavod se upisuje u sudski re­gistar ustanova.

Članak 3.

Djelatnost Zavoda čine s­ljedeći poslovi i zadaci:

1. Zasniva­nje i održava­nje matič­njaka za proizvod­nju reprodukcijskog sadnog materijala za rasadničarsku proizvod­nju u voćarstvu;

2. Zasniva­nje i održava­nje matič­njaka za proizvod­nju bezvirusnih voćnih podloga i plemki;

3. Introdukcija novih sorata i podloga voćnih vrsta;

4. Provođe­nje klonske selekcije s ci­ljem izdvaja­nja najvrijednijih genotipova pojedinih voćnih vrsta;

5. Zasniva­nje referentnih kolekcija sorata i podloga voćnih vrsta;

6. Vođe­nje upisnika nasada voć­njaka;

7. Projektira­nje, podiza­nje i održava­nje pokusnih voć­njaka s ci­ljem istraživa­nja najperspektivnijih uzgojnih oblika, gnojidbe, zaštite, sustava održava­nja tla i pomotehnike;

8. Vođe­nje statističke analize i objedi­njava­nje svih rezultata istraživa­nja u voćarstvu;

9. Izrada prijedloga Plana re­gionalizacije proizvod­nje voća u Hrvatskoj;

10. Obav­lja­nje drugih poslova i zadataka utvrđenih statutom Zavoda sukladno zakonu.

Zavod ne može mije­njati djelatnost bez suglasnosti osnivača.

Članak 4.

Zavodom uprav­lja Upravno vijeće Zavoda.

Upravno vijeće Zavoda čine predsjednik i 2 člana.

Predsjednik i članove Upravnog vijeća Zavoda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: Vlada), iz redova istaknutih struč­njaka, na prijedlog Ministarstva.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Zavoda imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Zavoda mogu biti razriješeni i prije isteka mandata, na prijedlog Ministarstva.

Članak 5.

Upravno vijeće Zavoda donosi statut koji potvrđuje Vlada.

Upravno vijeće Zavoda donosi godiš­nji program rada Zavoda i prati ­nje­govo izvrše­nje, donosi proračun prihoda i rashoda Zavoda, odlučuje o svim pita­njima vezanim uz poslovnu politiku i ostvariva­nje ci­ljeva Zavoda, donosi poslovnik o radu, odlučuje o unaprjeđe­nju rada i učinkovitosti poslova­nja, kup­nji, prodaji ili tereće­nju nekretnina u vlasništvu Zavoda, odlučuje o zaduživa­nju Zavoda, te odlučuje o drugim pita­njima utvrđenim statutom Zavoda.

Članak 6.

Radom Zavoda rukovodi ravnate­lj, koje­g imenuje i razrje­šava Upravno vijeće.

Ravnate­lj Zavoda imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Ravnate­lj Zavoda može biti razriješen i prije isteka mandata.

Članak 7.

Ravnate­lj Zavoda rukovodi Zavodom, zastupa i predstav­lja Zavod i odgovoran je za ­nje­gov rad te u sklopu prava i dužnosti utvrđenih ovom Uredbom, organizira i osigurava zakonito i učin­kovito obav­lja­nje poslova iz djelokruga rada Zavoda, predlaže Upravnom vijeću Zavoda donoše­nje akata iz ­nje­gove nadležnosti i izvršava odluke Upravnog vijeća Zavoda, obav­lja druge poslove koji su mu statutom ili drugim aktom Zavoda stav­ljeni u nadležnost.

Članak 8.

Sredstva za osniva­nje i početak rada Zavoda osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2001. godinu, na poziciji Ministarstva.

Sredstva za poslova­nje i rad Zavod pribav­lja obav­lja­njem vlastite djelatnosti i iz državnog proračuna.

Sredstva iz državnog proračuna doznačit će Ministarstvo isk­lj­u­čivo na teme­lju odobrenih programa, a teme­ljem ugovora za svaki program.

Zavod može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijama, spon­zorstvom i na drugi način, sukladno propisima i aktima Zavoda.

Članak 9.

Zavod je ustanova koja nema za ci­lj stjeca­nje dobiti.

Ukoliko Zavod u obav­lja­nju svoje djelatnosti ostvari dobit, cjelokupni iznos dobiti prihod je državnog proračuna.

Članak 10.

Zavod ne može bez suglasnosti Ministarstva steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od iznosa utvrđenog statutom Zavoda.

Zavod ne može bez suglasnosti Ministarstva ugovarati niti dru­ge poslove čija vrijednost prelazi iznos određen statutom Zavoda.

Članak 11.

Sva ostala prava i obveze Ministarstva i Zavoda koja nisu uređena ovom Uredbom, uredit će se statutom Zavoda.

Članak 12.

U roku 30 dana od dana stupa­nja na snagu ove Uredbe, Vlada će imenovati članove Upravnog vijeća Zavoda.

Upravno vijeće Zavoda dužno je, u roku od 60 dana od dana stupa­nja na snagu ove Uredbe, donijeti statut i ostale akte potrebne za rad Zavoda.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-04/01-02/01
Urbroj: 5030116-01-1
Zagreb, 8. studenoga 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.