Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje - zrakoplovno-tehničko osoblje kontrole zračne plovidbe

NN 102/2001 (21.11.2001.), Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje - zrakoplovno-tehničko osoblje kontrole zračne plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1697

Na temelju članka 157. Zakona o zračnom prometu (»Narod­ne novine«, broj 132/98), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

Pravilnik

o uvjetima kojima mora udovoljavati
pomoĆno zrakoplovno osoblje – zrakoplovno-tehniČko osoblje kontrole zraČne plovidbe

DIO PRVI

OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

 Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvola i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja kontrole zračne plovidbe (u daljnjem tekstu zrakoplovno-tehničko osoblje), stručna sprema, stručno ospo­sobljavanje, provjere znanja i ispiti, kao i drugi uvjeti kojima mora udovoljavati to osoblje.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Dozvola zrakoplovno-tehničkog osoblja kontrole zračne plovidbe: dokument kojim se identificira osobu kao stručno osposobljeno pomoćno zrakoplovno osoblje, a sadrži osobne podatke te podatke o stručnoj osposobljenosti, koji uključuju pojedinosti o ovlaštenjima, posebnim ovlaštenjima ako su propisana, njihovoj valjanosti i trenutnoj sposobnosti za obavljanje određenih poslova i zadaća.

2. Kandidat: osoba koja se stručno osposobljava za stjecanje dozvole zrakoplovno-tehničkog osoblja kontrole zračne plovidbe, ovlaštenja i posebnih ovlaštenja.

3. Preinaka: postupak promjene hardware-a ili software-a tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe koji uključuje i ispitnu opremu za taj sustav; promjene mogu obuhvatiti izgled i standardnu izvedbu ili funkciju, ali bez smanjenja pouzdanosti sustava.

4. Održavanje: opći pojam koji podrazumijeva niz radnji koje se izvode da se funkcija tehničkih sustava/uređaja kontrole zračne plovidbe obnovi ili održi u predviđenom stanju.

5. Održavanje I. razine: niz jednostavnih radnji propisanih za odgovarajući tehnički sustav kontrole zračne plovidbe, koje se izvode da se funkcija dotičnog tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe obnovi ili održi u predviđenom stanju.

6. Održavanje II. razine: niz jednostavnih i složenih radnji propisanih za odgovarajući tehnički sustav kontrole zračne plo­vid­be, koje se izvode da se funkcija dotičnog tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe obnovi ili održi u predviđenom stanju.

7. Ovlaštenje: upis u dozvolu kojim se za specifični tehnički sustav kontrole zračne plovidbe dodjeljuje zrakoplovno-teh­nič­kom osoblju pravo i odgovornost za obavljanje jednog ili više od sljedećih poslova:

– održavanje tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe,

– potvrđivanje ispravnosti (verifikacija) tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe,

– sudjelovanje u povjerenstvima na ispitima za stjecanje dozvole i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja,

– sudjelovanje u procesu stručnog osposobljavanja zrako­plov­no-tehničkog osoblja za stjecanje ovlaštenja.

8. Posebno ovlaštenje: ovlaštenje pridruženo ovlaštenju/ov­laš­tenjima za tehnički/tehničke sustav/sustave kontrole zračne plovidbe kojim se imatelju ovlaštenja za tehnički/tehničke sustav/sustave kontrole zračne plovidbe utvrđuju posebni uvjeti, prava ili ograničenja za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja zrakoplovno-tehničkog osoblja.

9. Tehnički sustav: jedan ili više uređaja i pomoćnih uređaja čiji zajednički rad pruža uslugu (servis) korisniku.

10. Tehnički sustav kontrole zračne plovidbe: sustav kontrole zračne plovidbe, koji podliježe verifikaciji i dat je na korištenje, direktno sudioniku zračne plovidbe ili službama kontrole zračne plovidbe u svrhu provedbe kontrole zračne plovidbe odnosno obrade podataka o letu.

11. Uređaj: dio tehničkog sustava čiji rad doprinosi funkcioniranju sustava.

12. Potvrđivanje ispravnosti (verifikacija) tehničkih sustava kontrole zračne plovidbe: periodična ili izvanredna provjera i potvrda, upisana u knjigu sustava ili uređaja, da su svi uređaji koji sačinjavaju sustav ispravni i da sustav može osigurati zahtijevanu uslugu (servis) u skladu s propisanim standardima ili preporukama.

13. Zrakoplovno tehničko osoblje kontrole zračne plovidbe: pomoćno zrakoplovno osoblje koje obavlja poslove pružanja usluga u zračnoj plovidbi, koji se odnose na poslove projektiranja, postavljanja, održavanja i nadzora nad radom i ispravnosti tehničkih sredstava i objekata zračne plovidbe.

DIO DRUGI

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE, ISPITI, DOZVOLE I OVLAŠTENJA

GLAVA 1.

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE

Osoblje koje mora imati dozvolu i ovlaštenja

Članak 3.

Zrakoplovno-tehničko osoblje kontrole zračne plovidbe, ko­je obavlja poslove internog stručnog osposobljavanja, razvoja, izgradnje, preinaka, održavanja, nadzora, upravljanja i potvr­đivanja ispravnosti tehničkih sustava i uređaja kontrole zračne plovidbe, mora imati valjanu dozvolu i ovlaštenja.

Uvjeti za stručno osposobljavanje

Članak 4.

Stručno osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja do­pu­šteno je samo u slučaju kada kandidat ispunjava uvjete za radno mjesto i kada je kandidat dokazao zdravstvenu sposobnost u skladu s odredbom članka 5. ovoga Pravilnika.

Utvrđivanje i dokazivanje zdravstvene sposobnosti

Članak 5.

(1) Kandidat za stjecanje dozvole i ovlaštenja zrakoplovno--tehničkog osoblja i imatelj istih, mora udovoljavati propisanim zdravstvenim kriterijima za pomoćno zrakoplovno osoblje koje utvrđuje poslodavac.

(2) Udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, dokazuje se svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti koju izdaje zdravstvena ustanova ovlaštena za pregled zrakoplovnog osoblja. Valjanost svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti je uvjet za izdavanje i produženje ovlaštenja.

(3) Valjanost svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti, za osobe iz stavka 1. ovoga članka iznosi 24 mjeseca.

(4) Iznimno od odredbi stavka 3. ovoga članka, ovlaštena zdravstvena ustanova može u određenim slučajevima utvrditi kraći rok valjanosti svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti.

(5) Valjanost svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti, u načelu započinje istekom roka valjanosti dotadašnje svjedodžbe, ako je liječnički pregled obavljen unutar posljednjih 45 dana od isteka valjanosti. U protivnom, trajanje valjanosti počinje s danom izdavanja nove svjedodžbe. Ako postoji opravdana sumnja u zdravstvenu ili psihofizičku sposobnost imatelja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti, Hrvatska kontrola zračne plovidbe može zahtijevati da se isti podvrgne izvanrednom liječničkom pregledu. Ako kandidat, iz bilo kojeg razloga, odbije pristupiti izvanrednom pregledu, smatra se da ne udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

GLAVA 2.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I ISPITI ZA STJECANJE DOZVOLE I OVLAŠTENJA

Stručno osposobljavanje

Članak 6.

(1) Temeljno stručno osposobljavanje, u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika i teoretski dio internog stručnog osposobljavanja 2 u skladu s člankom 14. ovoga Pravilnika provodi u na­čelu pravna osoba ovlaštena za tu djelatnost u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.

(2) Interno stručno osposobljavanje 1. i interno stručno ospo­sobljavanje 2. obavlja se na tehničkim sustavima kontrole zračne plovidbe na radnom mjestu.

(3) Stručno osposobljavanje na radnom mjestu mogu obavljati instruktori odnosno zrakoplovno-tehničko osoblje koje ispunjava uvjete iz članka 15. stavak 2 ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1 ovoga članka teorijsko i drugo stručno osposobljavanje može se obavljati u inozemstvu, pri ustanovama ili organizacijama koje je ovlastilo nadležno tijelo države ako udovoljavaju uvjetima koji ne smiju biti niži od propisanih uvjeta članka 8. ovoga Pravilnika.

Programi za stručno osposobljavanje

Članak 7.

(1) Stručno osposobljavanje za stjecanje dozvole i ovlaštenja utvrđenih odredbama ovoga Pravilnika, obavlja se prema programima koje odobrava Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

(2) Pravne osobe iz članka 8. ovoga Pravilnika ovlaštene za stručno osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja u skladu s člankom 6. stavka 1. ovoga Pravilnika te instruktori stručnog osposobljavanja na tehničkim sustavima kontrole zračne plovidbe, dužni su izraditi programe stručnog osposobljavanja na temelju ciljeva, sadržaja i vremena trajanja stručnog osposobljavanja koji su utvrđeni ovim Pravilnikom te u skladu s među­narodnim standardima i preporučenom praksom. Poslodavac je dužan organizirati izradu programa.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, za tehničke sustave koji se prvi put puštaju u rad, poslodavac će unutarnjim aktom utvrditi izradu programa stručnog osposobljavanja.

(4) Na programe prema kojima se obavlja stručno osposobljavanje iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika, ukoliko osiguravaju najmanje jednaku kvalitetu stručnog osposobljavanja kao i programe iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo pomorstva prometa i veza daje suglasnost.

Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje

Članak 8.

(1) Pravne osobe mogu izvoditi stručno osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja u skladu s člankom 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, temeljem ugovora s poslodavcem, u cijelosti ili ograničeno na pojedine dijelove stručnog osposobljavanja ukoliko su:

1. ovlaštene za tu djelatnost,

2. vrstom osoblja i materijalnom opremom osposobljene za provedbu stručnog osposobljavanja,

3. sadržaji, tijek i trajanje stručnog osposobljavanja uskla­đeni s ciljevima stručnog osposobljavanja.

(2) Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su o svim promjenama uvjeta iz točaka 1.–3. stavka 1. ovoga članka unaprijed izvijestiti poslodavca, radi dobivanja suglasnosti.

(3) Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ovlašćuje pravnu osobu za izvođenje stručnog osposobljavanja i provodi nadzor nad radom iste. Ministarstvo može zahtijevati predočenje dokumentacije i izvješća o stručnom osposobljavanju.

Temeljno stručno osposobljavanje

Članak 9.

(1) Temeljno stručno osposobljavanje zrakoplovno-teh­ničkog osoblja obuhvaća više obrazovnih tečajeva u skladu s Dodatkom 1. ovoga Pravilnika koji se međusobno nadopunjavaju, a kojima se prenose nužna znanja potrebna za stjecanje dozvole te za interno stručno osposobljavanje 1 na radnom mjestu.

(2) Cilj, sadržaji i trajanje temeljnog stručnog osposobljavanja za zrakoplovno-tehničko osoblje određeni su u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

Potvrda o provjerama znanja

Članak 10.

(1) Za vrijeme temeljnog stručnog osposobljavanja zrako­plov­no-tehničkog osoblja, izdaju se na svakom od tečajeva potvrde o pismenim, usmenim ili praktičnim provjerama znanja. Njima treba dokazati postojanje znanja i vještina potrebnih za svaku od djelatnosti zrakoplovno-tehničkog osoblja. Tečaj je uspješno završen kad se mogu izdati pisane potvrde o uspješnosti svih provjera znanja. Uvjet za sudjelovanje u jednom od sljedećih tečajeva je uspješan završetak prethodnog.

(2) Broj potvrda o provjerama znanja u svakom od obrazovnih tečajeva temeljnog stručnog osposobljavanja zrakoplovno–tehničkog osoblja određen je u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

Ispit za stjecanje dozvole

Članak 11.

(1) Temeljno stručno osposobljavanje završava ispitom za stjecanje dozvole.

(2) Ispit za stjecanje dozvole polaže se pred ispitnim povjerenstvom u skladu s člankom 22. ovoga Pravilnika.

(3) Ispit za stjecanje dozvole provodi se kao teoretski završni ispit. Uvjet za sudjelovanje su pisane potvrde o uspješnom izvršenju svih provjera znanja u temeljnom stručnom osposobljavanju. Teoretski završni ispit sastoji se od pisanog rada koji se izrađuje pod nadzorom te usmenog dijela u slučaju da je usmeni dio potreban u skladu s Dodatkom 3. ovoga Pravilnika.

Izdavanje i djelovanje dozvole

Članak 12.

(1) Uspješnim polaganjem ispita iz članka 11. ovoga Pravilnika kandidat stječe uvjet za izdavanje dozvole zrakoplovno-teh­ničkog osoblja. Smatra se da kandidat ima dozvolu kada je položio ispit te ako ima valjanu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti.

(2) Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje poslodavac.

(3) Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi kandidat poslodavcu.

(4) U zahtjevu za izdavanje dozvole moraju se priložiti:

1. dokaz o položenom ispitu i ispitna dokumentacija u skladu s člankom 28. ovoga Pravilnika,

2. svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti.

(5) Dozvola ovlašćuje zrakoplovno-tehničko osoblje za obavljanje poslova na tehničkim sustavima kontrole zračne plovidbe pod nadzorom instruktora ili imatelja odgovarajućih valjanih ov­laštenja.

Obvezni sadržaj dozvole zrakoplovno-tehničkog osoblja kon­tro­le zračne plovidbe

Članak 13.

(1) Stalni podaci, kao obvezni sadržaj dozvole zrakoplovno-
-teh­­ničkog osoblja kontrole zračne plovidbe su:

1. Logo poslodavca

2. Naziv dozvole DOZVOLA ZRAKOPLOVNO-TEH­NIČKOG OSOBLJA KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE,

3. Serijski broj dozvole,

4. Ime i prezime imatelja,

5. Zanimanje/zvanje imatelja,

6. Datum i mjesto rođenja imatelja,

7. Državljanstvo imatelja,

8. JMBG imatelja,

9. Vlastoručni potpis imatelja,

10. Datum prvog izdavanja,

11. Naziv pravne osobe koja izdaje dozvolu,

12. Potpis ovlaštene osobe,

13. Pečat pravne osobe koja izdaje dozvolu.

(2) Promjenjivi podaci kao obvezni sadržaj dozvole su:

1. Naziv ovlaštenja, posebnog ovlaštenja,

2. Stupanj,

3. Rok valjanosti ovlaštenja,

4. Datum upisa posebnog ovlaštenja,

5. Pečat pravne osobe koja ovjerava ovlaštenja – posebno ovlaštenje i potpis ovlaštene osobe,

6. Primjedbe,

7. Napomena.

(3) Naslov i tekst dozvole moraju biti napisani na hrvatskom i engleskom jeziku.

(4) U slučaju promjene osobnih podataka, oštećenja ili gubitka isprave i sl. poslodavac će izdati novu dozvolu.

(5) Izgled dozvole propisuje poslodavac.

Interno stručno osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja

Članak 14.

(1) Dozvola je uvjet za pristupanje internom stručnom osposobljavanju za stjecanje ovlaštenja.

(2) Interno stručno osposobljavanje 1. zrakoplovno-teh­nič­kog osoblja za stjecanje ovlaštenja I. stupnja za odgovarajući tehnički sustav kontrole zračne plovidbe, obuhvaća upotpunjavanje znanja i vještina kandidata stečenih temeljnim stručnim osposobljavanjem te ujedno primjenu u praktičnom radu na tehničkim sustavima kontrole zračne plovidbe na radnom mjestu.

(3) Interno stručno osposobljavanje 2. zrakoplovno-teh­ničkog osoblja za stjecanje ovlaštenja II. stupnja za odgovarajući tehnički sustav kontrole zračne plovidbe obuhvaća stjecanje teoretskih znanja za pojedino područje te usavršavanje i stjecanje praktičnih znanja i vještina uz njihovo primjenjivanje u prak­tičnom radu na tehničkom sustavu kontrole zračne plovidbe na radnom mjestu.

(4) Uvjet za pristupanje internom stručnom osposobljavanju 2 za kandidata na radnom mjestu sa stručnom spremom VŠS i SSS je postignuti propisani broj grupa ovlaštenja I. stupnja za to radno mjesto. Kandidatu na radnom mjestu sa stručnom spremom VSS, stjecanje grupa ovlaštenja I. stupnja nisu uvjet za pristup internom stručnom osposobljavanju 2.

Provedba internog stručnog osposobljavanja

Članak 15.

(1) Interno stručno osposobljavanje na tehničkim sustavima kontrole zračnog prometa na radnom mjestu obavljaju instruktori s valjanim ovlaštenjima u skladu s odredbom članka 21. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, praktični dio internog stručnog osposobljavanja 1 i 2 na tehničkim sustavima kontrole zračne plovidbe na radnom mjestu u okviru svojih valjanih ovlaštenja, može obavljati zrakoplovno-tehničko osoblje koje ispunjava uvjete iz članka 21. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika, koji imaju dozvolu najmanje 3 godine te koje za to ovlasti poslodavac, ako iz opravdanih razloga nisu na raspolaganju osobe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Tijekom internog stručnog osposobljavanja moraju se ispostaviti pisane potvrde o pisanim i praktičnim provjerama znanja.

(4) Interno stručno osposobljavanje 1 i interno stručno osposobljavanje 2 završava stjecanjem propisanog broja ovlaštenja I. odnosno II. stupnja za odgovarajuće radno mjesto.

(5) Struktura, sadržaj i trajanje internog stručnog osposobljavanja kao i broj potvrda o provjerama znanja određeni su u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

Ispiti za stjecanje ovlaštenja

Članak 16.

(1) Kandidat može pristupiti ispitu za stjecanje odgo­vara­jućeg ovlaštenja pod uvjetom da je s uspjehom prošao prethodne provjere iz članka 15. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ispit za stjecanje ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osob­lja sastoji se od teoretskog i praktičnog ispitnog dijela. Teoretski ispitni dio se može provesti u pisanom ili usmenom obliku.

(3) Ispiti za ovlaštenja I. stupnja polažu se u grupama koje obuhvaćaju u načelu tri tehnička sustava kontrole zračne plovidbe koji se mogu vremenski ili stručno sažeti u jedan skupni ispit. Ispit za ovlaštenje II. stupnja polaže se za svaki tehnički sustav kontrole zračne plovidbe posebno.

(4) Ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom u skladu s člankom 22. ovoga Pravilnika.

(5) Detalje provedbe ispita utvrđuje poslodavac unutarnjim aktom.

(6) Nakon položenog ispita kandidat stječe uvjete za izdavanje ovlaštenja I. ili II. stupnja za samostalni rad na određenom tehničkom sustavu kontrole zračne plovidbe.

Zahtjev za upis ovlaštenja

Članak 17.

(1) Zahtjev za upis ovlaštenja kandidat podnosi poslodavcu.

(2) U zahtjevu za upis ovlaštenja moraju se priložiti:

1. dokaz o položenom ispitu i ispitna dokumentacija,

2. dozvola,

(3) Smatra se da kandidat posjeduje ovlaštenje od dana kada je položio ispit, ako ima valjanu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti.

(4) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka poslodavac upisuje u dozvolu.

Vrste ovlaštenja

Članak 18.

(1) Poslodavac upisuje zrakoplovno-tehničkom osoblju slje­deće vrste ovlaštenja za tehničke sustave kontrole zračne plovidbe:

1. ovlaštenja I. stupnja

2. ovlaštenja II. stupnja

(2) Instruktorsko ovlaštenje je posebno ovlaštenje, a stječe se i upisuje u skladu s člankom 21. ovoga Pravilnika.

(3) Vrstu, broj i naziv ovlaštenja za tehničke sustave kontrole zračne plovidbe utvrdit će poslodavac unutarnjim aktom, za svako radno mjesto.

(4) Popis novih tehničkih sustava kontrole zračne plovidbe i vrstu ovlaštenja za te sustave za radna mjesta utvrđuje poslodavac na kraju svake godine u skladu s operativnim potrebama, tehničkim razvojem i načinom održavanja tehničkih sustava kontrole zračne plovidbe.

Opseg valjanosti ovlaštenja

Članak 19.

(1) Upisano ovlaštenje I. stupnja za odgovarajući tehnički sustav kontrole zračne plovidbe ovlašćuje imatelja ovlaštenja za samostalan rad na tom tehničkom sustavu kontrole zračne plovidbe, što između ostalog obuhvaća nadzor, opsluživanje i propisane postupke održavanja I. razine.

(2) Upisano ovlaštenje II. stupnja za odgovarajući tehnički sustav kontrole zračne plovidbe ovlašćuje imatelja ovlaštenja za samostalan rad na tom tehničkom sustavu kontrole zračne plovidbe, što između ostalog obuhvaća nadzor i upravljanje, održa­vanje II. razine i potvrdu ispravnosti tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe. Imatelj ovlaštenja sudjeluje u obavljanju praktičnog dijela stručnog osposobljavanja 1 i 2 i ispitnim povjerenstvima, kada su mu ti poslovi dodijeljeni u skladu s člankom 15. i člankom 22. ovoga Pravilnika.

Odredbe o iznimkama

Članak 20.

(1) Poslodavac može kandidate za stjecanje dozvole i ovlaštenja djelomično osloboditi od obveze temeljnog stručnog osposobljavanja i teoretskog dijela internog stručnog osposobljavanja 2, ukoliko mogu dokazati postojanje znanja koja su predviđena programom stručnog osposobljavanja.

Instruktorsko ovlaštenje

Članak 21.

(1) Instruktorsko ovlaštenje stječe osoba koja:

1. posjeduje valjano ovlaštenje II. stupnja za pojedini tehnički sustav kontrole zračne plovidbe,

2. ima najmanje jednu godinu samostalnog rada na sustavu iz točke 1. ovoga stavka,

3. može dokazati dostatna stručna (dipl. inženjer) i radno-
-pedagoška znanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka uvjet iz točke 3. ne primjenjuje se na osobe koje su u tijeku posljednje tri godine prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika uspješno obavljale poslove instruktora.

(3) Instruktorsko ovlaštenje u dozvolu upisuje poslodavac temeljem dokaza o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Temeljem upisanog instruktorskog ovlaštenja stječe se pravo na provođenje stručnog osposobljavanja na tehničkim sustavima kontrole zračne plovidbe za koje instruktor posjeduje valjano ovlaštenje II. stupnja.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka stručno osposobljavanje na tehničkom sustavu kontrole zračne plovidbe, koji je prvi puta pušten u rad može privremeno, ali ne duže od 18 mjeseci, provoditi instruktor voditelj projekta izgradnje za taj sustav, bez valjanog ovlaštenja za taj tehnički sustav kontrole zračne plovidbe. Specifične okolnosti i uvjeti u kojima se instruktoru dodjeljuje takvo pravo i odgovornost za provedbu stručnog osposobljavanja utvrdit će poslodavac unutarnjim aktom.

(6) Instruktor je odgovoran za sigurno odvijanje zračnog prometa tijekom provedbe stručnog osposobljavanja na tehnič­kom sustavu kontrole zračne plovidbe u operativnom radu.

GLAVA 3.

ODREDBE O ISPITIMA

Ispitna povjerenstva; provedba ispita

Članak 22.

(1) Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i dva člana s liste ispitivača, koju svake kalendarske godine objavljuje poslodavac. Članove ispitnih povjerenstava imenuje i opoziva poslodavac. Članovi ispitnog povjerenstva za stjecanje ovlaštenja iz članka 16. ovoga Pravilnika moraju imati valjano instruktorsko ovlaštenje sukladno članku 21. ovoga Pravilnika za tehnički sustav kontrole zračne plovidbe za koji se ispit polaže.

(2) Ukoliko se u slučaju polaganja ispita iz članka 16. ovoga Pravilnika ne može osigurati član povjerenstva s instruktorskim ovlaštenjem, kao član ispitnog povjerenstva može sudjelovati osoba koja ima istovrsno ovlaštenje II. stupnja najmanje 1 godinu, ili izuzetno osoba bez ovlaštenja koja raspolaže naročitim stručnim tehničkim znanjima i iskustvom za tehnički sustav kontrole zračne plovidbe za koji se ispit polaže.

(3) U slučaju polaganja ispita iz članka 16. ovoga Pravilnika za tehnički sustav kontrole zračne plovidbe, koji je prvi put pušten u pogon, mogu kao članovi ispitnog povjerenstva sudjelovati osobe bez ovlaštenja, ali koje raspolažu stručnim tehničkim znanjima i iskustvima o takvim sustavima.

(4) Stručna sprema predsjednika i članova povjerenstva iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka mora biti veća ili jednaka stručnoj spremi kandidata.

(5) Rješenje o osnivanju ispitnog povjerenstva donosi poslodavac za svaki pojedinačni slučaj.

(6) Ispiti nisu javni. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza može odrediti svojega predstavnika koji će prisustvovati ispitu u svojstvu promatrača.

(7) Ispitno povjerenstvo donosi odluku većinom glasova uz uvjet da članovi povjerenstva ne mogu prilikom odlučivanja biti suzdržani.

Ispitno povjerenstvo sastavlja zapisnik o svakom provedenom ispitu kojeg obvezno potpisuju svi članovi povjerenstva.

Ocjenjivanje rezultata provjera znanja, ispitnih
dijelova i ispita

Članak 23.

Ocjenjivanje rezultata provjera znanja, ispitnih dijelova i ispita te utvrđivanje ukupnog rezultata ispita, određeno je u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

Ponavljanje ispita

Članak 24.

Ukoliko kandidat ne položi ispit za stjecanje ovlaštenja ima pravo ponovnog polaganja u roku od mjesec dana. Poslodavac može iznimno, na osnovu procjene ispitnog povjerenstva, dopus­titi i drugo ponavljanje ukoliko postoje osnovani izgledi za uspjeh.

Odustajanje od ispita

Članak 25.

(1) Kandidat koji nije u mogućnosti pristupiti zakazanom ispitu, dužan je o razlozima odustajanja pisanim putem izvijestiti ispitno povjerenstvo. Ukoliko predsjednik ispitnog povjerenstva odobri odgađanje ispita, smatra se da ispit ili ispitni dio koji se treba polagati nije ni započet.

(2) Ukoliko predsjednik povjerenstva ne odobri odgađanje ispita ili ako razlozi za odustajanje nisu priopćeni prije početka ispita, ispit ili ispitni dio koji se trebao polagati smatra se da nije položen.

Posljedice propuštanja predaje ispitnog rada

Članak 26.

(1) U slučaju da se ispitni rad ne preda ili da se ne preda na vrijeme ili da ispit bude prekinut, postoji obveza da se predsjedniku ispitnog povjerenstva odmah priopće razlozi za to. U slučaju zdravstvenih problema kao dokaz se podnosi liječnička potvrda.

(2) U slučaju da ne postoji osnovani razlog, ispit koji se trebao polagati smatra se da nije položen. U slučaju da osnovani razlog postoji, taj ispit se smatra nezapočetim. Odluku o tome postoji li osnovani razlog donosi predsjednik ispitnog povjerenstva.

Kršenje discipline i pokušaji prijevare na ispitu

Članak 27.

U slučaju da kandidat tijekom trajanja ispita svojim pona­šanjem krši disciplinu, ometa druge kandidate ili samu provedbu ispita, odnosno ako se služi prepisivanjem ili drugim nedo­zvoljenim sredstvima, u znatnoj mjeri naruši pravilno odvijanje ispita ili pokuša prijevaru, može ga se udaljiti s ispita i smatra se da kandidat nije položio ispit.

Ispitna dokumentacija

Članak 28.

(1) Svaki kandidat nakon okončanog ispita ima pravo uvida u svoje ispitne radove.

(2) Pisani ispitni radovi kandidata čuvaju se pet, ispitni zapisnici ispitnih povjerenstava deset godina.

GLAVA 4.

TRAJANJE VALJANOSTI, PRODUŽIVANJE, OBNAVLJANJE, OPOZIVI, MIROVANJE I SUSPENZIJA DOZVOLA I OVLAŠTENJA

Valjanost, opoziv, mirovanje i obnavljanje dozvola

Članak 29.

(1) Dozvola vrijedi neograničeno, ukoliko ne bude opozvana sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Dozvola se opoziva ukoliko imatelj dozvole u roku od 12 mjeseci nakon stjecanja dozvole ne stekne najmanje jednu grupu ovlaštenja I. stupnja ili jedno ovlaštenje II. stupnja, odnosno ukoliko opozivom izgubi upisana ovlaštenja ili ako je valjanost upisanih ovlaštenja istekla prije više od 12 mjeseci. Opozvana dozvola se poništava.

(3) Poslodavac na obrazloženi zahtjev imatelja dozvole mo­že odobriti mirovanje dozvole za imatelje koji su zaposleni izvan operativnih radnih mjesta. Tijekom mirovanja dozvole miruju i upisana ovlaštenja, a imatelj dozvole zadržava sva prava koja proizlaze iz dozvole, osim prava koja proizlaze iz ovlaštenja.

(4) Opozvana dozvola može se ponovo izdati na zahtjev imatelja opozvane dozvole, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 5. ovoga Pravilnika te ukoliko je utvrđeno da podnositelj zahtjeva posjeduje potrebna znanja i temeljne sposobnosti u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

Trajanje valjanosti, produženje i obnavljanje ovlaštenja

Članak 30.

(1) Ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja izdaju se s rokom valjanosti od 24 mjeseca.

(2) Ukoliko imatelj ovlaštenja udovoljava propisanim zdravstvenim kriterijima iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, a moguće je dokazati najkraće potrebno vrijeme samostalnog rada na odgovarajućem tehničkom sustavu kontrole zračne plovidbe na način kako će to utvrditi poslodavac unutarnjim aktom, valjanost ovlaštenja produžuje se na rok iz ovoga članka.

(3) Nakon isteka roka valjanosti ovlaštenja, ono se na zahtjev imatelja ovlaštenja može obnoviti ako su ispunjeni uvjeti u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika te ako je utvrđeno da u skladu s člankom 14. ovoga Pravilnika postoje potrebna znanja, sposobnosti i vještine za samostalno održavanje tehničkih sustava kontrole zračne plovidbe.

Provjeravanje, opoziv i suspenzija ovlaštenja

Članak 31.

(1) Poslodavac može u vremenskim razdobljima koje sam odredi ili iz osnovanih razloga, u pojedinim slučajevima odrediti izvanrednu provjeru znanja, sposobnosti i vještina imatelja ovla­štenja pred ispitnim povjerenstvom, u skladu s člankom 22. ovoga Pravilnika. U slučaju negativnog rezultata ovlaštenje se opoziva. Opoziv ovlaštenja se unosi u dozvolu.

(2) U slučaju da postoje sumnje u sigurnost odvijanja radnih procesa ili u pravilnost održavanja kako ih obavlja imatelj ovla­štenja ili u slučaju da je ovaj privremeno zdravstveno nesposoban poslodavac može odrediti suspenziju ovlaštenja. Suspenzija ovlaštenja predstavlja vremenski ograničenu mjeru. Za vrijeme suspenzije imatelj tijekom valjanosti ovlaštenja ne smije samostalno raditi na dotičnom tehničkom sustavu kontrole zračne plovidbe.

(3) U slučaju potrebe suspenzije iz stavka 2. ovoga članka, poslodavac može odrediti ispitno povjerenstvo u skladu s član­kom 22. ovoga Pravilnika, koje u roku od 30 dana treba utvrditi da li imatelj ovlaštenja posjeduje potrebna znanja, sposobnosti i vještine. Ukoliko povjerenstvo utvrdi da ne postoje potrebna znanja, sposobnosti i vještine ili ako njegova zdravstvena sposobnost trajno više ne postoji, ovlaštenje se opoziva.

(4) Rezultat provjere se ocjenjuje sa »zadovoljio« ili »nije za­do­voljio«. Provjera se u slučaju da kandidat nije zadovoljio, pod određenim uvjetima, uz suglasnost poslodavca može ponoviti.

(5) Detaljne uvjete za završetak naložene suspenzije ovla­štenja i za obnavljanje ovlaštenja, kojima je istekao rok valjanosti utvrdit će poslodavac unutarnjim aktom.

Suspenzija i opoziv instruktorskog ovlaštenja

Članak 32.

(1) Poslodavac određuje suspenziju instruktorskog ovla­štenja, ukoliko instruktor više nema niti jedno valjano ovlaštenje II. stupnja za tehnički sustav kontrole zračne plovidbe.

(2) Uvjet za ukidanje suspenzije instruktorskog ovlaštenja je samostalni rad s valjanim ovlaštenjem II. stupnja na tehničkom sustavu kontrole zračne plovidbe u trajanju od najmanje jedne godine,

(3) Instruktorsko ovlaštenje se mora opozvati, ako postoje dokazi da je instruktor stručno ili pedagoški nepodoban. U slučaju sumnje u stručnost instruktora mora se provesti postupak u skladu s člankom 31. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika. U slučaju opoziva u dozvolu se mora unijeti promjena.

DIO TREĆI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne odredbe

Članak 33.

(1) Dozvole i ovlaštenja koje je izdalo Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a koje su u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika bile valjane u skladu s člancima 29. i 30. ovoga Pravilnika, vrijede kao dozvole, ovlaštenja ili dijelovi novih ovlaštenja za tehničke sustave kontrole zračne plovidbe, do zamjene dozvole.

(2) Poslodavac u nove dozvole upisuje ranije stečena valjana ovlaštenja za sustave čija je struktura ista s ovlaštenjima za tehničke sustave kontrole zračne plovidbe, dok ranije stečena valjana ovlaštenja za uređaje kao dijelove ovlaštenja za tehničke sustave kontrole zračne plovidbe vodi u posebnom privitku nove dozvole, koji se uručuje imatelju dozvole.

(3) Detalje provedbe prijelaza na novu strukturu ovlaštenja iz stavka 2. ovoga članka utvrdit će poslodavac unutarnjim aktom.

(4) Iznimno od odredbe članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika, kandidatu na radnom mjestu sa stručnom spremom VŠS ili SSS može se dozvoliti, u prijelaznom periodu od 3 godine od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, sudjelovanje u internom stručnom osposobljavanju 2 ili stjecanju ovlaštenja II. stupnja, ukoliko posjeduje ovlaštenje I. stupnja za taj tehnički sustav kontrole zračne plovidbe.

(5) Iznimno od odredbi članka 21. stavka 5. ovoga Pravilnika, u prijelaznom periodu od 3 godine od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, stručno osposobljavanje na tehničkom sustavu kontrole zračne plovidbe, koji je prvi puta pušten u rad može obavljati osoba bez dozvole sa VSS stručnom spremom koja je vodila projekt izgradnje tog tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe i koja ima naročito stručno znanje i radno iskustvo na tom tehničkom sustavu kontrole zračne plovidbe.

Članak 34.

Poslodavac se obvezuje na temelju ovoga Pravilnika donijeti unutarnje akte za provedbu ovoga Pravilnika i unutarnje akte za provedbu stručnog osposobljavanja i ispita pomoćnog zrakoplovnog osoblja – zrakoplovno-tehničkog osoblja kontrole zračne plovidbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravil­nika.

Stupanje na snagu

Članak 35.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad zrakoplovno-
-tehničkog osoblja kontrole letenja (»Narodne novine«, broj 53/91).

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/62
Urbroj: 530-01-01-1
Zagreb, 12. studenog 2001.

    Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, dipl. ing., v. r.

DODATAK 1.

(uz članak 9.)

Temeljno struČno osposobljavanje za zrakoplovno-tehniČko osoblje

Cilj, sadrŽaji i trajanje temeljnog struČnog osposobljavanja za stjecanje dozvole; najveĆi moguĆi broj potvrda o provjerama znanja

            a) Cilj stručnog osposobljavanja

Stjecanje temeljnih teoretskih znanja o tehničkim sustavima kontrole zračne plovidbe potrebnih za stjecanje dozvole zrako­plov­no-tehničkog osoblja i provedbu internog stručnog osposobljavanja 1.

b) Sadržaji stručnog osposobljavanja

(1) Ustrojstvo i zadaća poslodavca

(2) Temeljni principi kontrole zračne plovidbe

(3) Ustrojstvo i zadaće Sektora zrakoplovno-tehničkih sustava, zrakoplovno-tehničkih službi i zrakoplovno-tehničkih odjela nadzora i održavanja

(4) Tehnički engleski jezik

(5) Međunarodni standardi i preporučena praksa

(6) Temeljni principi prijenosa podataka

(7) Temeljni principi prijenosa i reprodukcije govora

(8) Temeljni principi predajnih i prijamnih uređaja

(9) Temeljni principi obrade podataka

(10) Temeljni principi navigacijske tehnike

(11) Temeljni principi meteorološke tehnike

(12) Temeljni principi radarske tehnike

(13) Temeljni principi postrojenja

(14) Praktična nastava

c) Trajanje

Trajanje temeljnog stručnog osposobljavanja za stjecanje dozvole zrakoplovno-tehničkog osoblja iznosi najviše 3 mjeseca.

d) Najveći mogući broj potvrda o provjerama znanja

Kandidati moraju za trajanja tečaja za stjecanje dozvole zrako­plovno-tehničkog osoblja uspješno proći do 2 pisane provjere znanja u svakom od nastavnih predmeta navedenim pod b).

DODATAK 2.

(uz članke 14. i 15.)

A. Interno struČno osposobljavanje 1 za zrakoplovno-teh­niČko osoblje

Cilj, sadrŽaj i trajanje struČnog osposobljavanja za stjecanje ovlaŠtenja I. stupnja za tehniČke sustave kontrole zraČnog prometa; broj potvrda o provjerama

a) Cilj stručnog osposobljavanja

Stjecanje dodatnih praktičnih znanja i vještina nužnih za dobivanje ovlaštenja I. stupnja, provedbom praktičnog održavanja pod nadzorom i uz odgovornost instruktora odnosno imatelja ovlaštenja II. stupnja za odgovarajući tehnički sustav kontrole zračne plovidbe.

b) Sadržaji stručnog osposobljavanja

(1) Sadržaji teoretskog stručnog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja I. stupnja dat je u Dodatku 1.

(2) Specifična znanja potrebna za održavanje I. razine i nadzor nad tehničkim sustavima kontrole zračne plovidbe kao što su među ostalim

– temeljna znanja o tehničkim sustavima kontrole zračne plovidbe i njihovim glavnim dijelovima te interpretacija osnovnih statusa,

– poznavanje uputa za operativno korištenje tehničkih sustava kontrole zračne plovidbe,

– važnost tehničkih sustava kontrole zračne plovidbe u okviru ustrojstvene jedinice u koju je djelatnik raspoređen.

(3) Praksa kojom se stječe vještina i radno iskustvo u izvo­đenju postupaka i procedura održavanja I. razine te osposobljavanje za ispravno vođenje zapisa o izvedenim postupcima održavanja.

c) Trajanje

Trajanje stručnog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja I. stupnja za grupu tehničkih sustava kontrole zračne plovidbe iznosi najviše 10 mjeseci.

Interno stručno osposobljavanje 1 završava kada kandidat stekne ovlaštenja I. stupnja propisana za radno mjesto (članak 15. Pravilnika).

d) Broj potvrda o provjerama

U tijeku praktičnog stručnog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja I. stupnja za tehnički sustav kontrole zračne plovidbe kandidat mora uspješno proći najmanje dvije praktične provjere vještine održavanja dotičnog tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe.

B. Interno struČno osposobljavanje 2 za zrakoplovno-tehniČko osoblje

Cilj, sadrŽaj i trajanje struČnog osposobljavanja za stjecanje ovlaŠtenja II. stupnja za tehniČke sustave kontrole zraČne plovidbe; broj potvrda o provjerama

a) Cilj stručnog osposobljavanja

Dobivanje ovlaštenja II. stupnja za odgovarajući sustav kontrole zračne plovidbe, stjecanjem dodatnih teoretskih znanja iz pojedinih tehničkih područja te specijalnih znanja i vještina za održavanje II. razine dotičnog sustava, provedbom praktičnog održavanja pod nadzorom i uz odgovornost instruktora odnosno imatelja ovlaštenja II. stupnja za dotični sustav kontrole zračne plovidbe.

b) Sadržaji stručnog osposobljavanja

Sadržaj stručnog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja II. stupnja za tehničke sustave kontrole zračne plovidbe koji se koriste u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. obuhvaća stjecanje dodatnih teoretskih znanja iz jednog iz sljedećih tehničkih područja:

(1) Telekomunikacije

(2) Navigacija i meteorologija

(3) Računalna tehnika

(4) Radarska tehnika

(5) Elektroenergetika

(6) Specijalna znanja potrebna za održavanje, verifikaciju, nadzor i upravljanje dotičnog tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe, i

(7) Praksa kojom se stječu vještina i radno iskustvo u izvođenju postupaka i procedura održavanja II. razine odgo­varajućeg tehničkog sustava kontrole zračne plovidbe te osposobljavanje za ispravno vođenje zapisa o izvedenim postupcima verifikacije i održavanja.

c) Trajanje internog stručnog osposobljavanja 2

Interno stručno osposobljavanje 2 u načelu završava kada kandidat stekne ovlaštenja II. stupnja propisana za radno mjesto (članak 15. Pravilnika). Trajanje internog stručnog osposobljavanja 2 za jedno ovlaštenje II. stupnja za tehnički sustav kontrole zračne plovidbe iznosi najviše 10 mjeseci.

d) Broj potvrda o provjerama znanja

Na završetku svakog stručnog tečaja koji u načelu traje jedan tjedan, kandidat mora uspješno izraditi jedan pisani rad i najmanje tri praktične provjere vještine održavanja i znanja postupaka verifikacije u tijeku praktičnog stručnog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja II. stupnja za tehnički sustav kontrole zračne plovidbe.

DODATAK 3.

(uz 11. i 23. članak)

Ocjenjivanje rezultata ispita; Ocjenjivanje provjera znanja ispitnih dijelova i ispita; izraČunavanje rezultata pojedinog ispita iz rezultata ispitnih dijelova

a) Ocjenjivanje rezultata ispita

Rezultati provjera znanja u okviru temeljnog stručnog osposobljavanja i internog stručnog osposobljavanja 1 i 2, zatim na ispitima za stjecanje dozvole, na ispitima za stjecanje ovlaštenja te na pripadajućim ispitnim dijelovima ocjenjuju se s »Položio« ili »Nije položio«.

Pri ocjenjivanju pisanih radova, pojedinačnim pitanjima koja su mjerodavna za rezultat pribrajaju se bodovi. Ovisno o potpunosti odgovora pribraja se određeni puni ili učinku proporcionalni broj bodova. Postotak zbroja postignutih bodova od mogućeg ukupnog broja bodova izračunava se na jedno decimalno mjesto iza zareza bez zaokruživanja na više ili niže.

b) Ocjenjivanje provjera znanja ispitnih dijelova i ispita; izračunavanje rezultata pojedinog ispita iz rezultata ispitnih dijelova

Provjera znanja je uspješna ako postotni udio zbroja postignutih bodova u mogućem ukupnom zbroju bodova iznosi najmanje 50,0 %. U suprotnom slučaju provjera znanja je ne­uspješna.

Pri ocjenjivanju pisanog rada na ispitu za stjecanje dozvole, koji se radi pod nadzorom, postotnom udjelu zbroja postignutih bodova u ukupnom mogućem zbroju bodova pridodaje se slje­deći ispitni rezultat:

Postotni udio            Ispitni rezultat

postignutih bodova   

100 do 70,0             Ispit za stjecanje dozvole položen

ispod 70,0 do 50,0   Potreban je dodatni usmeni ispit

ispod 50,0 do 0        Ispit za stjecanje dozvole nije položen

U slučaju da je kandidat u stanju na dodatnom usmenom ispitu ispraviti nedostatke utvrđene u pisanom radu koji se radi pod nadzorom, ispitni rezultat će biti ocijenjen s »Položio«; u suprotnom slučaju s »Nije položio«.

Pojedini pisani teoretski ispitni dio na ispitu za stjecanje ovlaštenja je položen kad postotni udio zbroja postignutih bodova u ukupnom mogućem zbroju bodova iznosi najmanje 70,0%. U suprotnom slučaju ispitni dio nije položen. Pri ocjenjivanju usmenog teoretskog ispitnog dijela te praktičnog ispitnog dijela, izračunavanje ispitnog rezultata provodi se na isti način. Pojedini ispit za stjecanje ovlaštenja je u cjelini položen kada su položena oba ispitna dijela. U suprotnom slučaju ispit za stjecanje ovla­štenja nije položen.