Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u zakladni upisnik

NN 103/2001 (23.11.2001.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u zakladni upisnik

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1705

Na teme­lju članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama i fundacijama (»Narodne novine« broj 64/01) ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU U ZAKLADNI UPISNIK

Članak 1.

U Pravilniku o upisu u zakladni upisnik (»Narodne novine« broj 4/96), na obrascima broj 5 i 6, briše se prilog broj 2 naveden ispod rubrike broj 7.

Na obrascima broj 7 i 8, briše se prilog broj 3 naveden ispod rubrike broj 4.

Članak 2.

U članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj Upisnika predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj (u da­lj­njem tekstu: Upisnik), obrazac zahtjeva za upis u Upisnik, obrazac zahtjeva za upis promjena u Upisnik, način podnoše­nja zahtjeva za upis u Upisnik, te način upisa i vođe­nje Upisnika i zbirke isprava.«

Članak 3.

U članku 2. stavcima 1. i 2. i članku 6. stavcima 1. i 2., riječi »Ministarstvo uprave« zamje­njuje se riječima »ministarstvo nadležno za poslove opće uprave«.

Članak 4.

Naslov pod glavom II., koji glasi: »ZAKLADNA I FUNDACIJSKA KNJIGA« mije­nja se i glasi: »ZAKLADNA KNJIGA, FUNDACIJSKA KNJIGA I UPISNIK PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH ZAKLADA I FUNDACIJA U REPUBLICI HRVAT­SKOJ«.

Članak 5.

Članak 2. mije­nja se i glasi:

»Ministarstvo nadležno za poslove opće uprave (u da­lj­njem tekstu: ministarstvo) upisuje zaklade u Zakladnu k­njigu – Obrazac broj 1; fundacije u Fundacijsku k­njigu – Obrazac broj 2; predstavništva stranih zaklada, odnosno fundacija u Republici Hrvatskoj u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj – Obrazac broj 9.

Ministarstvo, na pisani zahtjev svake zainteresirane osobe, izdaje izvadak iz Zakladne k­njige na Obrascu broj 1a – Izvadak iz Zakladne knjige; izvadak iz Fundacijske knjige na Obrascu 2a – Izvadak iz fundacijske knjige; izvadak iz Upisnika na Obrascu 9a – Izvadak iz Upisnika predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj.

Izvaci sadrže pos­ljed­nje važeće podatke upisane u Zakladnu k­njigu, Fundacijsku k­njigu i Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj«.

Članak 6.

U članku 3. stavak 1. umjesto riječi »i« stav­lja se zarez, a iza riječi »knjiga« dodaju se riječi »i Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj«.

U članku 3. stavku 2. riječi »Ministarstvo uprave« zamje­njuju se riječima »Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samo­uprave«; riječ »odnosno« briše se, a umjesto ­nje stav­lja se zarez te iza riječi »Fundacijska k­njiga« dodaju se riječi »odnosno Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hr­vat­skoj«.

U članku 3. stavku 4. iza riječi »k­njigu« dodaju se riječi »odnosno Upisnik«, a riječi »Ministarstvo uprave« zamje­njuju se riječima »Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave«.

Članak 7.

U naslovu, pod glavom III., iza riječi »FUNDACIJE« dodaju se riječi »I UPIS U UPISNIK«.

Članak 8.

U članku 4. stavku 1. iza riječi »osniva­nje« dodaje se riječ »zaklada«.

U članku 4. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Zahtjev za upis predstavništva strane zaklade, odnosno fundacije podnosi se na Obrascu broj 10 – Zahtjev za upis u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvat­skoj«.

Dosadaš­nji stavak 3. postaje stavak 4.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Zahtjev za upis u Upisnik potpisuje osoba ovlaštena za zastupa­nje predstavništva strane zaklade, odnosno fundacije.«

Članak 9.

U članku 7. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Predstavništvo strane zaklade, odnosno fundacije prijav­ljuje promjenu naziva, sjedišta u Republici Hrvatskoj, svrhe te kruga osoba kojima je u zem­lji sjedišta zaklada ili fundacija namije­njena, osobna imena osoba ovlaštenih za zastupa­nje strane zaklade odnosno fundacije u Republici Hrvatskoj i prestanak predstavništva strane zaklade ili fundacije na Obrascu broj 11 – Zahtjev za upis promjena u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj.

Podnosite­lj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti zapisnik o radu nadležnog tijela strane zaklade, odnosno fundacije koje je odlučilo o promjeni, javno ovjerenu suglasnost osobe ovlaštene za zastupa­nje strane zaklade, odnosno fundacije u Republici Hrvatskoj«.

Članak 10.

Naslov pod glavom VI. koji glasi »ZAKLADNI I FUNDACIJSKI SPISI« mije­nja se i glasi »ZBIRKA ISPRAVA«.

Članak 11.

U članku 8. mije­njaju se stavci 1. i 2. te glase:

»Zbirka isprava vodi se za svaku zakladu i fundaciju upisanu u Zakladnu odnosno Fundacijsku k­njigu, kao i za svako predstavništvo strane zaklade, odnosno fundacije upisane u Upisnik.

Zbirke isprava čuvaju se u omotima izrađenim od tvrdog papira ili drugog odgovarajuće­g materijala. Na omotu zbirke isprava ispisuje se naziv zaklade ili fundacije, ili naziv predstavništva strane zaklade, odnosno fundacije, re­gistarski broj pod kojim je upis izvršen te broj k­njige u koju je upis izvršen«.

U članku 8. stavku 3. riječi »zakladni spis« zamje­njuju se riječima »zbirku isprava, koja se vodi za zaklade«.

U članku 8. stavku 4. riječi »fundacijski spis« zamje­njuju se riječima »zbirku isprava, koja se vodi za fundaciju«.

U članku 8. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»U zbirku isprava, koja se vodi za predstavništvo strane zaklade, odnosno fundacije upisane u Upisnik, prilaže se:

– primjerak zahtjeva za upis u Upisnik,

– izvadak iz re­gistra u kojem je u zem­lji sjedišta strana zaklada, odnosno fundacija upisana,

– odluka o osniva­nju predstavništva,

– akt o osniva­nju ili statut ili drugi dokument o osniva­nju strane zaklade, odnosno fundacije iz koje­g je vid­ljiva ­njena svrha i djelatnost,

– javno ovjereno skraćeno pos­ljed­nje godiš­nje financijsko izvješće o poslova­nju zaklade, odnosno fundacije,

– javno ovjerena suglasnost osobe ovlaštene za zastupa­nje strane zaklade, odnosno fundacije u Republici Hrvatskoj o prihvaća­nju te dužnosti.

Navedeni akti dostav­ljaju se u izvorniku i u ovjerov­ljenom prijevodu na hrvatski jezik«.

Članak 12.

Ministarstvo dostav­lja primjerak rješe­nja o upisu u Upisnik i preslik javno ovjerenog skraćenog pos­ljed­nje­g godiš­nje­g financijskog izvješća o poslova­nju zaklade, odnosno fundacije Ministarstvu financija.

Članak 13.

U obrascima propisanim ovim pravilnikom utvrđuje se ­njihov sadržaj. Obrasci broj 9, 9a, 10 i 11, utvrđeni su ovim Pravilnikom i ­nje­gov su sastavni dio.

Članak 14.

Obrasci propisani dosadaš­njim pravilnikom upotreb­ljavat će se dok se njihove zalihe ne potroše.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 230-01/01-01/333
Urbroj: 514-09-02-01-1
Zagreb, 12. studenoga 2001.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.