Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

NN 103/2001 (23.11.2001.), Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1706

Na teme­lju članka 61. stavka 1. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« broj 100/96., 76/98. i 27/01.), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje visina godiš­nje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri re­gistraciji motornih i prik­ljučnih vozila (u da­lj­njem tekstu: godiš­nja naknada).

Članak 2.

Godiš­nju naknadu plaćaju vlasnici motornih i prik­ljučnih vozila.

Godiš­nja se naknada plaća za 12 mjeseci unaprijed, računa­jući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila.

Godiš­nja naknada naplaćena za motorna i prik­ljučna vozila čiji vlasnici imaju prebivalište odnosno sjedište na području pojedine županije odnosno Grada Zagreba, prihod je županijske uprave za ceste te županije odnosno proračuna Grada Zagreba.

Članak 3.

Godiš­nja naknada iznosi za:

1. osobne automobile i kombinirane automobile – prema obujmu motora:

– do 1000 cm3                                     120,00 kuna,

– od 1001 do 1600 cm3                       250,00 kuna,

– od 1601 do 2000 cm3                       300,00 kuna,

– od 2001 do 2500 cm3                       500,00 kuna,

– preko 2501 cm3                                800,00 kuna,

2. autobuse i prikolice autobusa – prema broju sjedišta:

a) dvoosovinske autobuse:

– do 17 sjedišta                                1.100,00 kuna,

– preko 17 sjedišta                           3.100,00 kuna,

b) autobuse s tri i više osovina           4.400,00 kuna,

3. teretne automobile, osim s oblikom karoserije te­g­ljač – prema najvećoj dopuštenoj masi:

– do uk­ljučivo 3.500 kg                    900,00 kuna,

– od 3.501 kg                                  900,00 kuna +

  160,00 kuna za svakih                        
  1.000 kg preko 3.500 kg,

4. prik­ljučna vozila, osim s oblikom karoserije poluprikolice – prema najvećoj dopuštenoj masi:

– do uk­ljučivo 3.500,00 kg               900,00 kuna,

– od 3.501 kg                                  900,00 kuna +

                                                        130,00 kuna za svakih

                                                        1.000 kg preko 3.500 kg,

5. vučna motorna vozila – prema snazi motora:

– do 100 kW                                      900,00 kuna,

– od 101 kW do 150 kW                 1.500,00 kuna,

– od 151 kW do 200 kW                 2.200,00 kuna,

– od 201 kW do 250 kW                 3.000,00 kuna,

– od 251 kW do 300 kW                 4.000,00 kuna,

– od 301 kW do 350 kW                 5.000,00 kuna,

– preko 351 kW                              6.000,00 kuna,

6. poluprikolice – prema najvećoj dopuštenoj masi:

– do uk­ljučivo 3.500 kg                    550,00 kuna,

– od 3.501 kg                                  550,00 kuna +

                                                        110,00 kuna za svakih

                                                        1.000 kg preko 3.500 kg,

7. radna vozila i radna prik­ljučna vozila – prema najvećoj dopuštenoj masi:

– do uk­ljučivo 3.500 kg                    440,00 kuna,

– od 3.501 kg                                  440,00 kuna + 80,00             
kuna za svakih 1.000 kg 
preko 3.500 kg,

8. motocikle (sa i bez prikolice) – prema radnom obujmu motora:

– do 125 cm3                                        60,00 kuna,

– preko 125 cm3 do 250 cm3               100,00 kuna,

– preko 250 cm3 do 500 cm3               150,00 kuna,

– preko 500 cm3 do 1000 cm3             200,00 kuna,

– preko 1000 cm3                               250,00 kuna,

9. lake prikolice (do 750 kg)

za razdob­lje ovjere ­njihove

tehničke ispravnosti                              170,00 kuna.

Pri obračunu visine godiš­nje naknade iz stavka 1. pod rednim brojevima 3., 4., 6. i 7. ovoga članka po svakih 1.000 kg najveće dopuštene mase motornih i prik­ljučnih vozila, za najveću dopuštenu masu od 1 do 1.000 kg plaća se puni iznos utvrđen za 1.000 kg.

Članak 4.

Za vatrogasna vozila te za specijalna motorna i prik­ljučna vozila koja služe za prijevoz pčela i za djelatnost pokretnih zabavnih rad­nji visina godiš­nje naknade iznosi 10% od visine godiš­nje naknade utvrđene člankom 3. pod rednim brojevima 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika za odgovarajuću kate­goriju motornih i prik­ljučnih vozila.

Članak 5.

Za osobne automobile i kombinirane automobile s pogonom na plin visina godiš­nje naknade utvrđena člankom 3. pod rednim brojem 1. ovoga Pravilnika uvećava se za 550,00 kuna.

Za ostala motorna vozila s pogonom na plin visina godiš­nje naknade utvrđena člankom 3. pod rednim brojevima 2., 3., 6. i 8. ovoga Pravilnika uvećava se za 2.000,00 kuna.

Članak 6.

Godiš­nja se naknada za privremeno re­gistrirana motorna i prik­ljučna vozila plaća unaprijed, u visini utvrđenoj u članku 3. ovog Pravilnika, razmjerno vremenu važe­nja privremene re­gistracije vozila (od 60 dana do najduže 12 mjeseci).

Članak 7.

Godiš­nju naknadu mogu naplaćivati stanice za tehnički pre­gled vozila.

Stanice za tehnički pre­gled vozila i županijske uprave za ces­te odnosno upravno tijelo Grada Zagreba dužni su u roku od 30 dana od stupa­nja na snagu ovog Pravilnika zak­ljučiti ugovor o naplati godiš­nje naknade.

Članak 8.

Vlasnici motornih ili prik­ljučnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godiš­nje naknade razmjerno razdob­lju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

Zahtjev za povrat dijela plaćene godiš­nje naknade vlasnik motornih i prik­ljučnih vozila upućuje županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.

Ako motorno ili prik­ljučno vozilo bude prodano za vrijeme razdob­lja za koje je godiš­nja naknada plaćena u skladu s odredbama ovog Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti godiš­nju naknadu za to razdob­lje, osim u slučaju da je prijaš­nji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godiš­nje naknade prema odredbi stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječ­nja 2002. godine.

Klasa: 011-01/01-02/59
Urbroj: 530-01-01-1
Zagreb, 21. studenoga 2001.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.