Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica

NN 105/2001 (28.11.2001.), Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1723

Na teme­lju članka 17. stavka 4. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 11/96, 75/99, 76/99 i 62/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici, održanoj 22. studenoga 2001. godine, donijela

UREDBU

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO U ODREĐENIM VRSTAMA PRODAVAONICA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se posebni uvjeti za obav­lja­nje trgovine na malo u prodavaonicama čija je korisna (neto) površina veća od 3000 m2, odnosno veća od 1500 m2, ako se nalaze na prostorima koji čine trgovačku cjelinu u okviru trgovačkih parkova, trgovačkih središta ili centara.

Članak 2.

Za obav­lja­nje trgovine na malo u prodavaonicama iz članka 1. ove Uredbe moraju biti ispu­njeni s­ljedeći posebni uvjeti:

– izgrađena prometna infrastruktura (postoja­nje prometnica ili potreba izgrad­nje novih) na području na kojem se nalazi prodavaonica u odnosu na očekivano poveća­nje prometa nakon otvara­nja prodavaonice;

– osigurana prometna povezanost prodavaonice javnim grad­skim prijevozom;

– pozitivan  učinak nove prodavaonice na razvoj, modernizaciju i specijalizaciju postojeće trgovine na malo.

Članak 3.

Ministar gospodarstva izdaje suglasnost o ispu­njava­nju uvjeta iz članka 2. ove Uredbe za prodavaonice iz članka 1. ove Uredbe.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka izdaje se na prijedlog Povjerenstva koje­g imenuje ministar gospodarstva, a čine ga dva predstavnika Ministarstva gospodarstva, predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređe­nja, predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i veza, predstavnik Ministarstva za obrt, malo i sred­nje poduzetništvo, te predstavnici općinskog, odnosno gradskog poglavarstva, nadležni za poslove gospodarstva i poslove prostornog uređe­nja, na čijem se području nalazi prodavaonica.

Ministar gospodarstva donosi Poslovnik o radu Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 4.

Pisani zahtjev za izdava­nje suglasnosti iz članka 3. ove Ured­be, s dokazima o ispu­njava­nju posebnih uvjeta iz članka 2. ove Uredbe, podnosi se Ministarstvu gospodarstva.

Podnosite­lj zahtjeva, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, dostav­lja i podatke o tehničko-tehnološkim značajkama prodavaonice, koji se odnose na lokaciju, veličinu, namjenu i tip prodavaonice, planirani broj zaposlenih, planirani rok izgrad­nje i stav­lja­nje prodavaonice u funkciju, te izvod iz dokumenta prostornog uređe­nja.

Članak 5.

Ministarstvo gospodarstva će, nakon primitka zahtjeva iz članka 4. ove Uredbe, od općinskog, odnosno gradskog poglavarstva na čijem se području nalazi prodavaonica, zatražiti miš­lje­nje o sta­nju i razvijenosti, te o učincima izgrad­nje prodavaonice na djelatnost trgovine na malo na ­njenom području.

Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka dužno je, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva, Ministarstvu gospodarstva dostaviti miš­lje­nje iz stavka 1. ovoga članka.

Ministarstvo gospodarstva je dužno odlučiti o zahtjevu iz članka 4. ove Uredbe najduže u roku od 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

Članak 6.

Lokacijska dozvola za izgrad­nju, dograd­nju ili nadograd­nju prodavaonice iz članka 1. ove Uredbe ili za promjenu namjene postojeće građevine u takvu prodavaonicu, ne može se izdati bez suglasnosti iz članka 3. ove Uredbe.

Izvod iz deta­ljnog plana uređe­nja za zem­ljište na kojemu je planirana izgrad­nja, dograd­nja ili nadograd­nja prodavaonice iz članka 1. ove Uredbe ili promjena namjene postojeće građevine u takvu prodavaonicu, ne može se izdati bez suglasnosti iz članka 3. ove Uredbe.

Deta­ljni plan uređe­nja kojim se planira izgrad­nja, dograd­nja ili nadograd­nja prodavaonice iz članka 1. ove Uredbe ili promjena namjene postojeće građevine u takvu prodavaonicu, ne može se donijeti bez suglasnosti iz članka 3. ove Uredbe.

Članak 7.

Odredbe ove Uredbe ne primje­njuju se u slučajevima kada je podnesen zahtjev za izdava­nje lokacijske, odnosno građevinske dozvole prema propisima koji su vrijedili prije stupa­nja na snagu ove Uredbe.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/01-01/04
Urbroj: 5030116-01-1
Zagreb, 22. studenoga 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.