Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetoga poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta

NN 106/2001 (30.11.2001.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetoga poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1750

Na teme­­­­­­­­lju članka 63. stavka 1. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine« br. 92/96., 39/99., 42/99., 43/00., 27/01. i 65/01) ministar po­­­­­­­­ljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI ODUZETOGA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o mjerilima za utvrđiva­­­­­­­­nje vrijednosti oduzetoga po­­­­­­­­ljoprivrednog zem­­­­­­­­ljišta, šuma i šumskog zem­­­­­­­­ljišta (»Narodne novine« br. 58/98), članak 2. mije­­­­­­­­nja se i glasi: »Vrijednost po­­­­­­­­ljoprivrednog zem­­­­­­­­ljišta upotrijeb­­­­­­­­ljenog za grad­­­­­­­­nju utvrđuje nadležna porezna uprava kao tržišnu cijenu za prodaju na području gdje se zem­­­­­­­­ljište nalazi uvećana za 20%«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/01-01/1503
Urbroj: 525-09-01-1
Zagreb, 29. listopada 2001.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.