Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopu-ne Financijskog plana za 2001. godinu Hrvatskih voda

NN 95/2001 (2.11.2001.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopu-ne Financijskog plana za 2001. godinu Hrvatskih voda

Hrvatski sabor

1608

Na teme­lju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94.), Hrvatski sabor na sjednici 19. listopada 2001., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA
2001. GODINU  HRVATSKIH VODA

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2001. godinu Hrvatskih voda i to na:

– ukupne prihode u iznosu od        1.382.840.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od       1.390.840.000 kuna.

– deficit u iznosu od                             8.000.000 kuna.

II.

Deficit u iznosu od 8.000.000 kuna namirit će se zaduživa­njem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, Ino banaka i HBOR-a.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/01-01/10
Zagreb, 19. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I IZDATAKA ZA 2001. GODINU HRVATSKIH VODA

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                               

 

  

 

Plan
za 2001.

Poveća­nje/
sma­nje­nje

Novi plan
za 2001.

1

2

3

4

PRIHODI

 

 

 

Izvorni prihodi

803.000.000

20.000.000

823.000.000

1.1.

Naknada za korište­nje voda

250.000.000

–10.000.000

240.000.000

1.2.

Naknada za zaštitu voda

240.000.000

–10.000.000

230.000.000

1.3.

Naknada za vađe­nje pijeska, š­ljunka i kamena

3.000.000

0

3.000.000

1.4.

Slivna vodna naknada

310.000.000

40.000.000

350.000.000

2.

Prihod iz Državnog proračuna

298.400.000

–5.560.000

292.840.000

2.1.

Sredstva za vodni doprinos

200.000.000

17.000.000

217.000.000

2.2.

Obnav­lja­nje vodnih građevina za zaštitu od poplava na

 

 

 

 

državnim vodama

5.000.000

0

5.000.000

2.3.

Kapitalni transfer

93.400.000

–22.560.000

70.840.000

2.3.1.

Učešće u povlače­nju zajma za obnovu Istočne Slavonije,

 

 

 

 

Bara­nje i zapadnog Srijema

32.000.000

–17.000.000

15.000.000

2.3.2.

Financira­nje vodnogospodarskih projekata

61.400.000

–5.560.000

55.840.000

3.

Ostali prihodi

200.000.000

67.000.000

267.000.000

UKUPNI PRIHODI

1.301.400.000

81.440.000

1.382.840.000

 

IZDACI

 

 

 

1.         

Tekuće tehničko gospodarsko održava­nje vodotokova i vodnih građevina


556.600.000


28.400.000


585.000.000

1.1.

Održava­nje zaštitnih vodnogospod. objekata na državnim

 

 

 

 

vodama (objekti zaštite od poplava)

210.000.000

0

210.000.000

1.2.

Obnav­lja­nje vodnih građevina za zaštitu od poplava na

 

 

 

 

državnim vodama

35.000.000

–30.000.000

5.000.000

1.3.

Uređe­nje i održava­nje lokalnih voda i hidromelioracijskih

 

 

 

 

sustava na slivnim područjima

228.900.000

11.100.000

240.000.000

1.4.

Studijsko-razvojni i znanstveno-istraživački poslovi

50.000.000

5.000.000

55.000.000

1.5.

Preventivna zaštita voda i mora od zagađivanja

15.000.000

0

15.000.000

1.6.

Hitne intervencije u području vodnog gosp.

13.900.000

–11.900.000

2.000.000

1.7.

Izdaci za obračun i naplatu naknada

 

50.000.000

50.000.000

1.8.

Ostali izdaci pri uprav­lja­nju vodama

3.800.000

4.200.000

8.000.000

2.

Financira­nje programa radova

596.000.000

–160.000

595.840.000

2.1.

Objekti zaštite od štetnog djelova­nja voda na državnim

 

 

 

 

vodama (zaštita od poplava)

13.000.000

11.000.000

24.000.000

2.2.

Obnova i razvitak vodoopskrbe

200.000.000

44.840.000

244.840.000

2.3.

Zaštita voda i mora od zagađiva­nja

220.000.000

–2.000.000

218.000.000

2.4.

Projekt obnove Istočne Slavonije, Bara­nje i zapadnog Srijema

93.000.000

–44.000.000

49.000.000

2.5.

Priprema, planira­nje i uprav­lja­nje projektima

50.000.000

–10.000.000

40.000.000

2.6.

Ulaga­nja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

 

 

 

 

(imovin. prav. poslovi, osnov. sredstva, informa. i dr.)

20.000.000

0

20.000.000

3.

Izdaci poslova­nja

128.000.000

0

128.000.000

3.1.

Plaće, naknade i doprinosi

88.300.000

0

88.300.000

3.2.

Materijalni troškovi

39.700.000

0

39.700.000

4.

Ostali izdaci

85.000.000

–3.000.000

82.000.000

UKUPNI IZDACI

1.365.600.000

25.240.000

1.390.840.000

 

SUFICIT/DEFICIT

–64.200.000

56.200.000

–8.000.000

FINANCIRANJE

64.200.000

–56.200.000

8.000.000

ZADUŽIVANJE

221.000.000

–82.000.000

139.000.000

1.

Svjetska banka za obnovu i razvoj

93.000.000

–59.000.000

34.000.000

2.

Ino banke

30.000.000

–10.000.000

20.000.000

3.

HBOR

48.000.000

37.000.000

85.000.000

4.

Domaće poslovne banke

50.000.000

–50.000.000

0

OTPLATE

156.800.000

–25.800.000

131.000.000