Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom priopćavanju

NN 96/2001 (7.11.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom priopćavanju

HRVATSKI SABOR

 

1613

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM PRIOPĆAVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom priopćava­nju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3350/2
Zagreb, 2. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM PRIOPĆAVANJU

Članak 1.

U Zakonu o javnom priopćava­nju (»Narodne novine«, br. 83/96. i 143/98.) u članku 8. stavku 1. riječi: »pravne osobe koja obav­lja djelatnost javnoga priopćava­nja« zamje­njuju se riječima: »javnoga glasila«.

Stavak 5. mije­nja se i glasi:

»(5) Ako nakladnik i predstavnik novinara statut ne donesu u roku od šest mjeseci od početka izdava­nja, odnosno rada javnoga glasila, statut će na zahtjev nakladnika ili predstavnika novinara, u roku od tri mjeseca od dana primitka zahtjeva, donijeti arbitraža sastav­ljena od paritetno zastup­ljenih predstavnika Udruge nakladnika i Hrvatskoga novinarskog društva, pod predsjeda­njem predstavnika državnoga tijela što obav­lja upravne poslove iz područja javnoga priopćava­nja«.

Stavak 6. mije­nja se i glasi:

»(6) Čelnik državnoga tijela što obav­lja upravne poslove iz područja javnoga priopćava­nja u roku od 60 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona donijet će pravilnik kojim će se utvrditi sastav i postupak arbitraže iz prethodnog stavka ovoga članka.«

Članak 2.

U članku 18. stavku 2. točki 7. iza riječi: »urednika« umjesto točke stav­lja se zarez i dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. podatke o strukturi vlasništva javnoga glasila u skladu sa člankom 19. ovoga Zakona.«

Članak 3.

Članak 19. mije­nja se i glasi:

»(1) Pravne osobe koje obav­ljaju djelatnost javnoga pri­op­ćava­nja dužne su do 31. siječ­nja svake kalendarske godine državnome tijelu što obav­lja upravne poslove iz područja javnoga priopćava­nja dostaviti podatke o tvrtki i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu svih pravnih i fizičkih osoba koje neposredno ili posredno imaju u vlasništvu dionice ili udjele u toj pravnoj osobi s podatkom o postotku dionica ili udjela.

(2) Pravnoj osobi koja ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovoga članka, državno tijelo što obav­lja poslove iz područja javnoga priopćava­nja, uputit će pisano upozore­nje s obrazlože­njem mogućih sankcija za neizvrše­nje obveze.«

Članak 4.

U članku 43. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadaš­nja točka 4. postaje točka 3.

Članak 5.

Iza članka 43. dodaje se članak 43.a koji glasi:

»Članak 43.a

(1) Pravna osoba koja ni nakon 15 dana od dana primitka upozore­nja iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona, nadležnom državnom tijelu ne dostavi podatke iz stavka 1. istoga članka, kaznit će se novčanom kaznom od 80.000 do 300.000 kuna.

(2) Protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka pokrenut će se postupak za utvrđiva­nje odgovornosti za kazneno djelo utvrđeno člankom 337. Kaznenog zakona.

(3) Protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi koja u svezi sa člankom 19. ovoga Zakona nadležnom državnom tijelu dostavi neistinite podatke pokrenut će se postupak za utvrđiva­nje odgovornosti za kazneno djelo utvrđeno člankom 312. Kaznenog zakona.«

Članak 6.

Članak 46. briše se.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-02/01-01/01
Zagreb, 25. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.