Pravilnik o zaštiti osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela

NN 97/2001 (8.11.2001.), Pravilnik o zaštiti osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1623

Na teme­lju članka 79.b Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 3/94., 100/96., 31/97 i 129/00.), ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI OSOBA, IMOVINE I OBJEKATA PRAVOSUDNIH TIJELA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuju se opse­g poslova, uvjeti za obav­lja­nje službe, ovlasti, oprema, odora, izgled službene iskaz­nice i kriteriji o broju službenika pravosudne policije u obav­lja­nju službe zaštite osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela (u da­lj­­njem tekstu: služba zaštite) te kriteriji o potrebnim tehničkim sredstvima zaštite.

II. POSLOVI ZAŠTITE I OVLASTI PRAVOSUDNE POLICIJE

Članak 2.

U obav­lja­nju službe zaštite službenik pravosudne policije dužan je štititi zaposlenike i druge osobe koje se ovlašteno nalaze u pravosudnom tijelu, objekte, imovinu i propisani red u pravo­sud­nim tijelima, nadzirati ulaz i izlaz osoba, unoše­nje oružja, eks­plozivnih naprava, opasnog oruđa i drugih opasnih tvari u pravosudna tijela.

Članak 3.

Službenik pravosudne policije je u obav­lja­nju službe ovlaš­ten, nakon utvrđe­nja razloga ulaska i odobre­nja ovlaštene osobe, ukoliko je potrebno, utvrđivati identitet i obaviti pre­gled osoba koje ulaze i izlaze iz prostora pravosudnog tijela, ili se nalaze u prostoru pravosudnog tijela, zabraniti unoše­nje oružja, eksplozivnih naprava i opasnog oruđa te iste oduzeti, uda­ljiti osobe koje narušavaju propisani red te zadržati i predati policiji osobe koje je zatekao u či­nje­nju kaznenog djela.

U obav­lja­nju službe i primjeni ovlasti iz prethodnog stavka službenik pravosudne policije ovlašten je uporabiti vatreno oružje i druga sredstva prisile (tjelesnu snagu obrane, sredstva za veziva­nje i gumenu palicu) pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Identitet osobe koja ulazi ili izlazi iz prostora pravosudnog tijela službenik pravosudne policije utvrđuje traže­njem na uvid osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu (u da­lj­njem tekstu: isprava), kojom se može utvrditi identitet osobe.

Osobi sa pozivom suda ili koja u uredovno vrijeme ima op­rav­dani razlog za ulazak službenik pravosudne policije dopustit će, nakon utvrđiva­nja identiteta i obav­ljenog pre­gleda prema član­ku 3. stavku 1. ovog Pravilnika, ulazak u prostor pravosudnog tijela.

Izvan uredovnog vremena, osobi koja zahtijeva ući u prostor pravosudnog tijela, dopustit će se ulazak uz odobre­nje ovlaštene osobe u pravosudnom tijelu.

Osobi čiji se identitet ne može utvrditi neće se dopustiti ulazak u prostor pravosudnog tijela a osobu koja je zatečena u prostoru pravosudnog tijela bez isprava iz kojih se može utvrditi identitet uda­ljit će se iz prostora pravosudnog tijela, i po potrebi obavijestiti policiju.

Čelnik pravosudnog tijela propisat će način evidentira­nja ulazaka i izlazaka iz prostora pravosudnog tijela.

Članak 5.

Službenik pravosudne policije ovlašten je pre­gledati osobe prilikom ulaska ili izlaska iz prostora pravosudnog tijela ili koje se nalaze u prostoru pravosudnog tijela kao i predmeta koje nose.

Pre­gledom osobe u smislu stavka 1. ovog članka smatra se uvid u sadržaj odjeće i obuće.

Pre­gled predmeta koje osoba nosi sa sobom obuhvaća pre­gled predmeta koji su kod osobe ili u ­njezinoj izravnoj blizini.

Pre­gled bez tehničkih pomagala smije obaviti službenik pravosudne policije istog spola kao i osoba koju pre­gledava.

Članak 6.

Prilikom pre­gleda osoba i ­njezinih stvari službenik pravo­sud­ne policije smije upotreb­ljavati odgovarajuća tehnička pomagala (detektori raznih vrsta, sustav ogledala i sl.).

Osobama koje kod sebe imaju oružje, opasno oruđe, eksplozivne naprave, druge opasne tvari ili predmete koji se prema odluci čelnika pravosudnog tijela ne smiju unositi neće se dopustiti ulazak u prostor pravosudnog tijela, a po potrebi pozvat će se policija.

Odredba stavka 2. ne odnosi se na ovlaštenu osobu pravo­sud­ne policije i unutar­njih poslova kada obav­ljaju poslove prisilnog dovođe­nja.

Članak 7.

Ako osoba koja se treba pre­gledati odbije pre­gled neće joj se dopustiti ulazak u prostor pravosudnog tijela, a po potrebi će se obavijestiti policija.

Članak 8.

Osobi koja narušava propisani red i mir u prostoru pravo-sudnog tijela ili svojim ponaša­njem, djelova­njem ili propušta­njem dužne rad­nje ugrožava sigurnost zgrade, prostora ili osoba, službenik pravosudne policije zapovjedit će uda­lje­nje iz prostora ili zgrade, odnosno uda­lje­nje od štićene osobe.

Ako osoba iz stavka 1. ovog članka ne postupi po izdanoj zapovijedi, službenik pravosudne policije uda­ljit će je uporabom sredstava prisile iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika, a po potrebi zatražiti i uredova­nje policije.

Službenik pravosudne policije će prije uporabe sredstava prisile o tome upozoriti osobu prema kojoj ih kani uporabiti.

Svladava­njem otpora osobe koja odbija postupiti po zakonitom nalogu ili odbija­njem napada na službenika pravosudne policije, štićenu osobu ili zgradu odnosno imovinu i predmete koji se štite, službenik pravosudne policije prestat će s uporabom sredstava prisile.

Članak 9.

O uporabi sredstava prisile službenik pravosudne policije dužan je podnijeti pisano izvješće čelniku pravosudnog tijela u kojem obav­lja službu zaštite.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadrži: vrijeme, mjesto, razloge i okolnosti uporabe sredstava prisile, ime i osobne podat­ke osobe prema kojoj su sredstva prisile primije­njena, nastale pos­ljedice, i ime i prezime službenika pravosudne policije.

Čelnik pravosudnog tijela iz stavka 1. ovog članka dužan je sačiniti bi­lješku s miš­lje­njem o opravdanosti i zakonitost uporabe sredstava prisile i pisanim putem izvijestiti o tome ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Članak 10.

Osobu koja je zatečena u či­nje­nju kaznenog djela službenik pravosudne policije ovlašten je zadržati do dolaska policije.

Službenik pravosudne policije obavit će pre­gled zadržane osobe iz stavka 1. ovog članka radi utvrđiva­nja posjeduje li oružje, eksplozivne naprave, opasno oruđe ili druge opasne tvari, ili predmeta koji služi kao dokaz o poči­njenom kaznenom djelu.

Oružje i predmete iz stavka 2. ovog članka službenik pravosudne policije privremeno će oduzeti i predati policiji, a o zadržanoj osobi će sastaviti izvješće koje sadrži: osobne podatke, mjesto i razlog zadržava­nja, način postupa­nja prigodom provedbe zadržava­nja, vrijeme izvješćiva­nja policije, izdane zapovijedi ovlaštene službene osobe i vrijeme izdava­nja zapovijedi, vrijeme predaje zadržane osobe ovlaštenim službenim osobama ministarstva nadležnog za unutar­nje poslove i potpis službenika pravo-sudne policije.

Članak 11.

Sredstva prisile u smislu ovog Pravilnika su: tjelesna snaga, palica, sredstva za veziva­nje osobe i vatreno oružje.

Sredstva prisile smiju biti uporab­ljena radi zaštite života ­ljudi, svladava­nja otpora i odbija­nja napada ako mjere upozore­nja i zapovijedi ne jamče uspjeh.

Službenik pravosudne policije uvijek će uporabiti najblaže sredstvo prisile koje jamči uspjeh u obav­lja­nju službene zadaće.

Osoba protiv koje su ispu­njeni uvjeti za uporabu sredstava prisile neće se upozoriti ukoliko bi istica­nje upozore­nja dovelo u pita­nje izvrše­nje službene rad­nje.

Članak 12.

Uporabom tjelesne snage u smislu ovog Pravilnika smatra se uporaba različitih zahvata borilačkih vještina ili ­njima sličnih postupaka na tijelu druge osobe, kojima je ci­lj odbija­nje napada ili svladava­nje otpora osobe uz nanoše­nje najma­njih štetnih pos­ljedica.

Članak 13.

Uporaba palice, dopuštena je ako su blaži načini uporabe tjelesne snage bezuspješni ili ne jamče uspjeh.

Članak 14.

Sredstva za veziva­nje službeniku pravosudne policije dopuš­te­no je uporabiti radi:

1. sprječava­nja otpora osobe ili odbija­nja napada usmjerenog na štićenu osobu ili službenika pravosudne policije,

2. sprječava­nja bije­ga osobe (iz članka 10. Pravilnika, osobe čije je liše­nje slobode naredio sud ili osobe lišene slobode),

3. onemogućava­nja samooz­ljeđiva­nja ili oz­ljeđiva­nja druge osobe.

Članak 15.

Službenik pravosudne policije ovlašten je uporabiti vatreno oružje ako su druga sredstva prisile korištena bezuspješno ili ne jamče uspjeh.

Službenik pravosudne policije ovlašten je uporabiti vatreno oružje kada na drugi način ne može:

1. zaštititi svoj život i život drugih ­ljudi,

2. spriječiti bije­g osobe zatečene u izvrše­nju kaznenog djela za koje se može izreći kazna dugotrajnog zatvora.

Prije uporabe vatrenog oružja službenik pravosudne policije uputit će i usmeno upozore­nje »stoj policija«, a nakon toga drugi poziv »stoj, pucat ću!«.

Upozore­nje iz stavka 3. ovog članka neće se upućivati ukoliko bi se time dovelo u pita­nje izvrše­nje službene zadaće.

Članak 16.

Uporaba vatrenog oružja nije dopuštena kada dovodi u opasnost život drugih osoba, osim ako je uporaba vatrenog oružja jedino sredstva za obranu od izravnog napada ili opasnosti.

Uporaba vatrenog oružja nije dopuštena protiv malo­ljetnika osim kada je uporaba vatrenog oružja jedini način za obranu od napada ili opasnosti.

Članak 17.

Žrtva i druga osoba koja je dala ili može dati podatke važne za kazneni postupak i osoba koja je s navedenim osobama u vezi ako im prijeti opasnost od počinite­lja ili drugih osoba smatraju se štićenim osobama u smislu ovog Pravilnika.

Osobe iz stavka 1. ovog članka, dok se nalaze u prostoru pravosudnog tijela, službenik pravosudne policije štitit će u surad­nji s policijom, a uz suglasnost čelnika pravosudnog tijela.

Članak 18.

Službenik pravosudne policije obav­lja službu tjelesne i tehničke zaštite iz članka 1. ovog Pravilnika u radno vrijeme pravosudnog tijela, odnosno u smjenama ako se u pravosudnom tijelu obav­lja stalno dežurstvo.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE SLUŽBE, OPREMA, ODORA I IZGLED SLUŽBENE ISKAZNICE

Članak 19.

U odnosu na uvjete za obav­lja­nje službe, opremu, odoru i izgled službene iskaznice službenika pravosudne policije koji obav­ljaju poslove iz članka 1. ovog Pravilnika primje­njuju se propisi koji se odnose na službenike pravosudne policije u zatvorskom sustavu.

IV. KRITERIJI O POTREBNIM TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZAŠTITE I POTREBNOM BROJU SLUŽBENIKA ZAŠTITE

Članak 20.

Potrebna tehnička sredstva zaštite i potreban broj službenika zaštite određuju se za svaki objekt pravosudnog tijela na teme­lju prosudbe ugroženosti tog objekta i sigurnosnog elaborata.

Članak 21.

Pri prosudbi ugroženosti svakog pojedinog objekta u kojem se nalazi pravosudno tijelo potrebno je posebno voditi računa o vrsti pravosudnog tijela, broju zaposlenika i dužnosnika, broju stranaka i posjetite­lja, lokaciji, okruže­nju te građevinskim i ostalim svojstvima objekta kao i radnom vremenu pravosudnog tijela, o ispravama koje se u objektu nalaze te stup­nju rizika od ­njihovog otuđe­nja ili unište­nja.

Priznata pravila u provedbi tehničke zaštite, u smislu ovog Pravilnika, su pravila iz domaćih i stranih propisa ili u praksi provjereni načini pomoću kojih se sprječavaju protupravne rad­nje usmjerene prema štićenim osobama ili imovini, odnosno sma­njuje ili otkla­nja opasnost od poduzima­nja takvih rad­nji.

Članak 22.

Na teme­lju izrađene prosudbe ugroženosti izrađuje se sigurnosni elaborat koje­g će izraditi ustrojbena jedinica u čijem je djelokrugu osigura­nje pravosudnih tijela ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Sigurnosnim elaboratom određuju se minimalna i optimalna razina tehničke i tjelesne zaštite te sredstva potrebna za ­njihovo ostvare­nje i broj službenika pravosudne policije potreban za osigura­nje pravosudnog tijela, ali ne ispod razine iz članka 23. ovog Pravilnika.

Članak 23.

Kao minimalni broj utvrđuju se dva službenika pravosudne policije po službenom ulazu u objekt odnosno prostor pravosudnog tijela.

U pravosudnom tijelu u čijem objektu odnosno prostoru redovno radi ma­nje od deset zaposlenika uk­ljučujući dužnosnike, može se odrediti ma­nji broj službenika pravosudne policije, a ovisno o stup­nju ugroženosti.

Kao minimalni broj tehničkih sredstava zaštite utvrđuje se jedan ručni metal-detektor po službenom ulazu u objekt odnosno prostor pravosudnog tijela.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupa­nja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obav­lja­nja sudske straže, o uniformi, naoruža­nju i rokovima ­njihova traja­nja, te o službenim le­gitimacijama pripadnika straže (»Narodne novine«, broj 15/80.).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/4
Urbroj: 514-07-01-4
Zagreb, 26. listopada 2001.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.