Statut Demokratskog centra

NN 98/2001 (9.11.2001.), Statut Demokratskog centra

POLITIČKE STRANKE

1644

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« br. 76/93, 111/96 i 164/98), Konvencija DC-a, održana 21. travnja 2001. godine, donosi

S T A T U T

DEMOKRATSKOG CENTRA

GLAVA I.

1. TEMELJNE ODREDBE

1.1. Sadržaj Statuta

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se: naziv, sjedište, pravni status, znak, pečat, himna, zastava, predstavljanje i zastupanje, područje na kojem djeluje, ciljevi i načela djelovanja Demokratskog centra, oblici organiziranja, upravna tijela, način njihovog izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja, načini financiranja i postupanja s imovinom, kao i sve ostale činjenice od značaja za rad Demokratskog centra (u daljnjem tekstu DC).

1.2. Naziv i sjedište

Članak 2.

(1) Puni naziv političke stranke je: DEMOKRATSKI CENTAR

(2) Skraćeni naziv političke stranke je: DC

(3) Naziv političke stranke na engleskom jeziku je:

 DEMOCRATIC CENTER PARTY (DCP)

(4) Sjedište DC-a je u Zagrebu.

1.3. Pravni status i unutarnje ustrojstvo

Članak 3.

(1) DC je politička stranka koja djeluje kao neprofitna udruga, koja svojstvo pravne osobe stječe upisom u registar političkih stranaka pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske, a čija je politika izražena u njezinim programskim načelima, deklaracijama, rezolucijama, ovim Statutom i drugim općim aktima.

(2) Organizacijski oblici DC-a ustrojeni su na teritorijalnom načelu.

(3) Organizacijski oblici DC-a nemaju svojstvo pravne osobe.

1.4. Područja djelovanja

Članak 4.

(1) DC djeluje na području Republike Hrvatske.

(2) DC može surađivati i biti članom programski bliskih međunarodnih političkih udruga i nepolitičkih organizacija u zemlji i inozemstvu.

1.5. Pečat, znak, zastava, himna

Članak 5.

(1) DC ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm na kojem je polukružno napisano »DEMOKRATSKI CENTAR«, a u sredini se nalazi znak DC i logotip.

(2) Županijske, gradske, općinske i mjesne organizacije DC-a imaju pečat okruglog oblika, na kojem je polukružno ispisano DEMOKRATSKI CENTAR, te sjedište i naziv iste.

(3) DC može imati više pečata s različitim rednim brojevima.

(4) DC ima svoj znak.

 Znak DC-a sastoji se od slova DC.

(5) DC ima svoju zastavu.

 Zastava DC-a je pravokutnog oblika, s oznakom DC.

(6) DC ima svoju himnu.

1.6. Predstavljanje i zastupanje

Članak 6.

(1) DC predstavlja i zastupa njegov predsjednik i zamjenik predsjednika, sukladno članku 67. ovog Statuta.

(2) DC može predstavljati i zastupati i drugi njegov član po ovlasti i punomoći predsjednika, tj. zamjenika predsjednika.

(3) Iznimno, u slučaju da je predsjednik, kao i zamjenik pred­sjednika, spriječen i /ili odsutan, a nije na nikoga prenio pravo zastupanja ili predstavljanja DC-a, sukladno stavku 2. ovog članka, stranku predstavlja njezin glavni tajnik.

GLAVA II.

2. CILJEVI I NAČELA DJELOVANJA

2.1. Ciljevi djelovanja

Članak 7.

DC je moderna demokratska narodna stranka europske orijentacije i stranka snažnog građanskog društva. DC će djelovati na političkoj pozornici Republike Hrvatske u cilju stvaranja uvjeta za siguran i stabilan razvitak Republike Hrvatske kao cjeline i svih njezinih dijelova podjednako, zalažući se pritom posebno za jednakost i ravnopravnost svih njezinih građana.

2.2. Temeljna načela političkog djelovanja

Članak 8.

(1) DC je narodna stranka političkog centra koja će štititi i zastupati interese svih slojeva društva i svih građana Republike Hrvatske, te razvijati građansko društvo uz očuvanje teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta Republike Hrvatske.

(2) DC je demokratska stranka koja se zalaže za punu slobodu medija, javni govor, toleranciju i zaštitu ugroženih društvenih skupina, posebice osoba s invaliditetom, starijih osoba djece i nezaposlenih, uz posebnu brigu za mlade i ravnopravnost spolova.

(3) DC podupire i pruža punu podršku razvoju privatnog vlas­ništva, stimuliranju poduzetništva i socijalnog tržišnog gospodarstva uz minimalno uplitanje države.

(4) DC se zalaže za prihvaćanje europskih standarada kao preduvjeta za uključenje Republike Hrvatske u političke, gospodarske i sigurnosne euroatlantske integracije, poglavito u kontekstu njezinog punopravnog članstva u Europskoj uniji i NATO-u.

(5) DC prihvaća socijalni nauk Crkve kao temelj socijalne stabilnosti, pravednosti i ravnoteže u društvu.

2.3. Načelo javnog djelovanja

Članak 9.

(1) Djelovanje DC-a je javno.

(2) Javnost djelovanja osigurava se pravodobnim i istinitim  izvješćivanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja.

(3) DC može s pojedinih zasjedanja svojih upravnih tijela isključiti javnost, ako se procijeni da to nalažu okolnosti i njegovi interesi.

(4) DC može izdavati stranačko glasilo, te objavljivati promidžbene i informativne publikacije koristeći sve vrste medija.

2.4. Načelo statutarnosti akata

Članak 10.

(1) Svi akti DC-a moraju biti sukladni Statutu DC-a, a akti nižih tijela i dužnosnika Statutu i aktima viših dužnosnika.

(2) Svaki član DC-a je dužan provoditi Statut i Program DC-a i poštovati odluke i stavove Predsjedništva DC-a, te drugih nadležnih tijela i dužnosnika.

2.5. Način i postupci izbora i imenovanja

Članak 11.

(1)  Izbor dužnosnika i članova tijela DC-a obavlja se tajnim glasovanjem između više kandidata. Posebnom odlukom Predsjedništva DC-a može se odrediti i javni način glasovanja.

(2) U postupku izbora dužnosnika kada je istaknut samo jedan kandidat za izbor je potrebna natpolovična većina svih koji su pristupili glasovanju.

(3) U postupku izbora dužnosnika u kojem se bira više dužnosnika ili članova upravnih tijela izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

(4) U slučajevima opoziva prije isteka mandata izabrani dužnosnici i članovi upravnih tijela razrješuju se tajnim glasova­njem.

(5) Imenovanje na dužnosti ili u članstvo tijela potvrđuje se javnim glasovanjem.

2.6. Pravovaljanost rada i odlučivanja

Članak 12.

(1) Upravna tijela DC-a pravovaljano odlučuju ako je nazoč­no više od  polovine ukupnog broja članova, osim u slučajevima za koje je ovim Statutom drukčije određeno.

(2) Upravna tijela donose odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim u slučajevima za koje je ovim Statutom  drukčije određeno.

2.7. Službena i poslovna tajna

Članak 13.

(1) Službenom i poslovnom tajnom DC-a smatraju se:

 - osobni podaci, dokumenti i isprave o članovima, kao i o donatorima stranke;

 - financijsko-računovodstvene informacije o imovinskom stanju i financijskom poslovanju DC-a, osim podataka i informacija koje se dostavljaju nadležnim kontrolnim i revizijskim organima Republike Hrvatske ili na pismeni zahtjev nadležnog suda;

  - podaci, dokumenti i službene isprave koje su kao službenu tajnu naznačile druge pravne osobe.

(2) Službenom i poslovnom tajnom smatraju se i sve druge informacije, podaci, dokumenti i isprave koji su u vezi s djelovanjem DC-a, a čije bi očitovanje trećim osobama moglo naš­koditi njegovim interesima.

GLAVA III.

3. ČLANSTVO

3.1. Vrste članova, organizacije, evidencija članstva

Članak 14.

(1) Članovi DC-a mogu biti redovni i počasni.

(2) Redovni članovi stranački se organiziraju na teritorijalnom načelu u temeljnim organizacijama, ograncima prema mjestu svog prebivališta ili u susjednom mjestu u slučaju da u njihovom mjestu prebivališta ne postoji ogranak.

(3) Redovnom članicom ili članom može postati svaka punoljetna osoba s državljanstvom Republike Hrvatske koja, uz vlastoručni potpis, pravilno popuni službenu pristupnicu DC-a za primanje u njegovo članstvo. Pritom mora ispunjavati sljedeće preduvjete:

- nije član niti jedne druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj;

- ispunjavanjem pristupnice za članstvo preuzima neopozivu obvezu prihvaćanja i neposredne provedbe Statuta i Programa DC-a;

- prihvaća prava i obveze, te odgovornosti koje proizlaze iz članstva;

- redovito plaća članarinu.

Neredovito i/ili neplaćanje članarine ne može biti razlogom za isključenje  iz članstva, ali član koji neredovito i/ili uopće ne plaća članarinu duže od šest (6) mjeseci, ne može biti biran ili imenovan na bilo koju dužnost u stranci niti može biti kandidatom DC-a za člana izvršne vlasti na bilo kojoj razini u Republici Hrvatskoj.

(4) Potpisnik pristupnice koju se predaje u mjesni ogranak postaje redovni član, ako u roku od trideset (30) dana od dana predaje ispunjene pristupnice mjesnom ogranku njegov izvršni odbor većinom glasova i uz suglasnost glavnog tajnika DC-a ne odbije njegov primitak u članstvo.

(5) Potpisanu pristupnicu za članstvo ovjerava svojim potpisom predsjednik izvršnog odbora mjesnog ogranka i glavni tajnik DC-a.

(6) Protiv odluke izvršnog odbora mjesnog ogranka i suglas­nosti glavnog tajnika DC-a o uskraćivanju članstva može se uložiti priziv županijskom časnom sudu DC-a, koji donosi odluku u prvom stupnju u roku od trideset (30) dana od primitka priziva, a Visoki časni sud DC-a donosi konačnu odluku.

(7) Potpisana pristupnica se pohranjuje u pismohrani Sre­diš­njeg ureda  DC-a i ima snagu javne isprave.

Fotokopija potpisane pristupnice pohranjuje se i u pismohrani registra članstva pri svakom mjesnom ogranku.

(8) Na temelju ovjerene pristupnice za članstvo u svakoj članici ili članu izdaje se ovjerena članska iskaznica koja se izrađuje u Središnjem  uredu.

(9) Podaci o članstvu s ovjerenom pristupnicom upisuju se na kompjutorske diskete i imaju značaj tekuće evidencije o članstvu i čuvaju se kao trajni dokument registra članstva u Središ­njem  uredu.

 (10) Počasni član DC-a može postati osoba zaslužna za promicanje i razvoj kršćanske demokracije, uljudbe i moralnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj.

 (11) Predsjedništvo DC-a donosi pojedinačne odluke o počasnim članovima.

 (12) Evidencija o počasnim članovima vodi se u Središnjem uredu.

 (13) Počasnim članovima i članovima mogu se dodjeljivati priznanja u skladu s pravilnikom koji donosi Predsjedništvo DC-a.

3.2. Prava i dužnosti članstva

Članak 15.

Prava člana DC-a su:

 - sudjelovati u radu stranke i poticati druge u cilju ostvarenja Statuta i Programa DC-a, te probitka DC-a u cjelini;

- birati i biti biran ili imenovan u tijela DC-a kao i biti kandidatom za lokalne, regionalne ili državne izbore, te tijela izvršne vlasti iz redova DC-a na svim razinama, osim u slučaju iz članka 14., stavka 13. ovog Statuta;

- promicati program i interese DC-a u javnosti uz poštovanje stranačke stege, te moralnih i etičkih načela u javnom političkom životu;

- predano raditi i postupati sukladno Statutu i Programu DC-a;

- savjesno i s punom moralnom i profesionalnom odgovor­nošću obavljati posebne dužnosti koje je preuzeo izborom ili imenovanjem  na dužnosti u tijela DC-a ili državne uprave uz redov­no izvješćivanje čitavog biračkog tijela i svih građana o svim značajnim pitanjima koja su za njih od vitalnog značenja;

- dosljedno i kompetentno predstavljati politiku DC-a u pred­stavničkim ili izvršnim tijelima na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, kao i u sredstvima javnog priopćavanja;

- u javnom djelovanju i u medijima postupati razborito i tolerantno štiteći dostojanstvo političke djelatnosti, a na način koji ne šteti osobnom ugledu ili ugledu drugih članova, kao i interesima DC-a  u cjelini;

- aktivno se uključiti u promidžbu i predizborne aktivnosti DC-a, sukladno osobnim sposobnostima i interesima DC-a;

- izvješćivati tijela DC-a o svim promjenama vezanim uz ime, adresu stanovanja, zanimanje, radno mjesto i sl.;

- biti pravodobno i istinito informiran o radu DC-a na svim razinama;

- dobiti člansku iskaznicu;

- uredno i pravovremeno plaćati članarinu;

- podnijeti ostavku na dužnost u DC-u na koju je izabran ili imenovan;

- istupiti iz DC-a.

3.3. Prestanak članstva

Članak 16.

Osim nastupom općih zakonskih pretpostavki, članstvo u DC-u prestaje:

- istupanjem iz članstva;

- brisanjem iz registra članstva;

- isključenjem iz članstva.

3.4. Istupanje iz članstva

Članak 17.

Istupanjem iz članstva prestaje članstvo voljom dotadašnjeg člana na temelju njegove pismene izjave koja ne mora biti obra­z­lo­žena.

Glavni tajnik DC-a može na traženje bivšeg člana izdati potvrdu o istupanju iz stranke.

3.5. Brisanje iz registra članstva

Članak 18.

(1) Brisanjem iz registra članstva prestaje članstvo u DC-u:

- ako je prilikom učlanjenja potpisnik pristupnice dao netočne ili  neistinite podatke;

- ako član pristupi drugoj političkoj stranci registriranoj u Republici Hrvatskoj;

 - smrću člana.

(2) Nalog za brisanje iz registra članstva daje glavni tajnik DC-a na prijedlog predsjednika izvršnog odbora mjesnog ogranka. Protiv odluke o brisanju osoba iz registra članstva zbog razloga iz stavka 1., članka 18. ovog Statuta nije dopuštena žalba, ali se brisani član može po proteku jedne (1) godine ponovno učlaniti u DC, nakon što se otklone razlozi radi kojih je brisan iz registra članstva stranke.

3.6. Isključenje iz članstva

Članak 19.

(1) Isključenjem iz članstva prestaje članstvo u DC-u članu koji:

- narušava svojim djelovanjem Statut, Program i akte DC-a;

- svojim ponašanjem ugrožava interese DC-a, nanosi štetu DC-u i ugrožava ugled stranke u javnosti;

- u svojim javnim nastupima agresivno i netolerantno iznosi političke stavove koji su u suprotnosti sa Statutom i Programom DC-a ili vrijeđa i kleveće druge članove ili dužnosnike DC-a.

(2) Prijedlog za isključenje s detaljnim obrazloženjem i na­vo­đenjem konkretnih razloga zbog kojih se predlaže isklju­čenje može podnijeti svaki član ili svako tijelo DC-a županijskom sudu časti DC-a u prvom stupnju, odnosno Visokom časnom sudu DC-a u drugom stupnju za konačnu odluku.

(3) Konačnu odluku o isključenju iz članstva donosi županijski sud časti DC-a, odnosno Visoki časni sud DC-a u drugom stupnju u roku od trideset (30) dana od dana primitka prijedloga za isključenje.

3.7. Žalba protiv isključenja iz članstva

Članak 20.

Protiv odluke županijskog suda časti DC-a nezadovoljna strana ima pravo žalbe, dok je odluka Visokog časnog suda DC-a konačna i bez prava na žalbu.

GLAVA IV.

USTROJSTVO

4.1. Temeljne odredbe ustrojstva

Članak 21.

DC je ustrojen na teritorijalnom načelu, a njegovi organizacijski oblici slijede teritorijalni ustroj Republike Hrvatske i to:

- mjesni ogranak na području jednog ili više mjesnih odbora;

- općinske organizacije na području općine;

- gradske organizacije na području gradova;

- organizacije gradskih četvrti na području gradskih četvrti u Gradu Zagrebu;

- županijske organizacije na području županija.

4.2. Ogranak

Članak 22.

(1) Ogranak je temeljni organizacijski oblik DC-a. Ogranak djeluje u sastavu gradske ili općinske organizacije na području gdje je ustrojen.

(2) Za osnivanje mjesnog ogranka potrebno je najmanje deset (10)  članova DC-a.

(3)  U slučaju kada u okviru neke općinske ili gradske organizacije nisu ispunjeni svi uvjeti za ustrojstvo mjesnog ogranaka Predsjedništvo DC-a može donijeti odluku da dužnost istog može obavljati jedinstvena općinska ili gradska organizacija. Tada poslove iz djelokruga rada izvršnog odbora mjesnog ogranka obav­lja općinski ili gradski odbor.

(4) Odluke o ustrojavanju mjesnog ogranka donosi općinski ili gradski odbor DC-a pod uvjetom da broj članova općinske ili gradske organizacije prijeđe brojku sto (100). U ostalim sluča­jevima odluku o ustrojstvu mjesnog ogranka DC-a donosi glavni tajnik DC-a uz prethodnu suglasnost Predsjedništva DC-a.

(5) Mjesni ogranci ustrojavaju se za područje jednog mjes­nog odbora, više mjesta, grada ili dijela grada, četvrti grada za područje određenih izbornih jedinica, a mogu biti pojedinačno uključeni u jedinstvenu organizaciju DC-a mjesta ili grada, te djelovati u njezinom sastavu.

(6) Članovi DC-a djeluju u najbližoj jedinici lokalne samouprave gdje postoji ogranak DC-a.

4.3. Organizacijski oblici

Članak 23.

(1) Organizacijsko ustrojstvo mjesnog ogranka čini skup­ština članstva i izvršni odbor koji se sastoji od sedam (7) članova.

(2) Izvršni odbor mjesnog ogranka bira skupština, a predsjednika, tajnika i rizničara izvršni odbor.

(3) Skupštinu ogranka saziva glavni tajnik DC-a na prijedlog izvršnog odbora ogranka.

(4) Izvršni odbor ogranka donosi poslovnik o svom radu sukladno ovom Statutu i Programu DC-a, te vodi evidenciju o članstvu i financijsko-materijalnom poslovanju o čemu je dužan najmanje jednom mjesečno izvijestiti glavnog tajnika DC-a.

Članak 24.

Skupština ogranka DC-a kao najviše programsko i izborno tijelo ogranka:

- donosi program rada mjesnog ogranka za razdoblje između dviju  skupština;

- odlučuje o prihvaćanju izvješća predsjednika ogranka u raz­doblju između dviju skupština;

- donosi pravila o radu ogranka;

- bira i razrješuje članove izvršnog odbora ogranka;

- bira i razrješuje izvršni odbor na prijedlog predsjednika ili glavnog tajnika DC-a;

- bira predstavnike ogranka za Konvenciju DC-a u skladu s odlukom Predsjedništva DC-a.

4.4. Sazivanje skupštine ogranka

Članak 25.

(1) Skupštine ogranka mogu biti redovne i izvanredne.

(2) Redovne i izvanredne skupštine ogranka su izborne i održavaju se najmanje jednom u dvije godine.

(3) Redovnu skupštinu ogranka saziva predsjednik ogranka prije održavanja Konvencije DC-a i to unutar razdoblja koje određuje Predsjedništvo DC-a svojom odlukom. U slučaju neodržavanja ili nepravodobnog održavanja redovne skupštine, ogranak gubi pravo na svoje predstavnike na Konvenciji, a to utvrđuje Predsjedništvo DC-a svojom odlukom i ovlašćuje glavnog tajnika DC-a da on saziva skupštinu ogranka.

(4) Svi članovi ogranka moraju biti pismeno izviješteni najmanje sedam (7) dana ranije o mjestu i vremenu održavanja skupštine ogranka, kao i o njezinom predloženom dnevnom redu.

(5) Skupštinu ogranka čine članovi ogranka koji se prijave verifikacijskoj komisiji skupštine, ali ne manje od njih deset (10) radi osiguranja kvoruma za donošenje pravovaljanih odluka.

(6) U slučaju ako skupština ogranka ne prihvati izvješće predsjednika ogranka o radu ogranka u razdoblju između dviju skupština ogranka, predsjedniku ogranka prestaje mandat.

(7) Ako izborna skupština ogranka iz bilo kojeg razloga ne izabere predsjednika ogranka, ogranak, bira vršitelja dužnosti predsjednika ogranka, natpolovičnom većinom članova izvršnog odbora ogranka i saziva izbornu skupštinu ogranka koja se mora održati u roku od  šezdeset (60) dana.

(8) Ako skupština ogranka nije održana iz razloga navedenih u članku 25., stavku 3. ovog Statuta izborna skupština ogranka mora se održati najkasnije u roku od šezdeset (60) dana od roka iz članka 25., stavka 3. ovog Statuta.

(9) Predsjednik ogranka, odnosno vršitelj dužnosti predsjednika ogranka, saziva skupštinu ogranka u roku od šezdeset (60) dana:

- ako je izvršni odbor ogranka iskazao izjašnjavanjem nat­polovične većine članova izvršnog odbora nepovjerenje pred­sjedniku ogranka;

- ako se izvršni odbor ogranka nije sastao više od četiri (4) mjeseca;

- ako više od jedne polovine članova izvršnog odbora ogranka podnese ostavke na članstvo u odboru ili ako to zahtijeva najmanje jedna trećina članova ogranka uz obrazloženje;

- ako tako odredi glavni tajnik DC-a uz suglasnost Pred­sjed­ništva DC-a.

U slučajevima iz članka 25., stavka 9., alineje 2., 3. i 4. ovog Statuta skupština ogranka mora biti izborna.

4.5. Sastav izvršnog odbora mjesnog ogranka

Članak 26.

(1) Izvršni odbor ogranka je izvršno političko tijelo.

(2) Izvršni odbor ogranka čine predsjednik, tajnik i pet (5) članova izabranih na skupštini ogranka, među kojima je obvezno predsjednik Kluba mladih DC-a.

(3) Članovi izvršnog odbora zaduženi su za pojedina tematska područja.

4.6. Djelokrug rada izvršnog odbora mjesnog ogranka

Članak 27.

Izvršni odbor ogranka:

- obavlja sve zakonom dopuštene aktivnosti na trajnom i dosljednom provođenju Programa DC-a kao i drugih akata, te odluka koje donosi Predsjedništvo DC-a sukladno Statutu DC-a;

- priprema prijedloge mjera i odluka iz nadležnosti skupštine ogranka;

- provodi odluke skupštine ogranka;

- za skupštinu ogranka priprema prijedlog programa rada ogranka za razdoblje između dviju skupština;

- priprema prijedlog odluke o osnivanju i obavlja sve pripreme za osnivačku skupštinu mjesnog ogranka kao i općinskog, gradskog i županijskog odbora DC-a;

- priprema i organizacijski provodi izbore za općinske, grad­ske i županijske odbore DC-a;

- priprema izborne pravilnike i druge opće, te pojedinačne akte iz svoje nadležnosti;

- bira vršitelje dužnosti svih dužnosnika i članova tijela ogranka;

- određuje kandidate za načelnika općine, odnosno grado­načelnika, odnosno načelnika četvrti grada, kao i njihove zamje­nike, sukladno odlukama Predsjedništva DC-a;

- donosi politiku i smjernice djelovanja članova DC-a u tijelima predstavničke i/ili izvršne vlasti općine, odnosno grada, sukladno odlukama Predsjedništva DC-a;

- donosi odluku o pokretanju postupka razrješenja dužnosti člana DC-a koji obnaša dužnost u tijelu izvršne vlasti na razini općine, odnosno grada;

- između neizabranih kandidata DC-a sa stranačke liste za općinska ili gradska tijela izvršne vlasti određuje zamjenika vijećnika DC-a u tom dijelu vlasti, u slučaju ako izabrani član prestane obnašati dužnost vijećnika u skupštini općine ili grada;

- bira kandidate za članove Gradske skupštine DC-a Grada Zagreba kao i članove županijske skupštine DC-a;

- bira članove odnosno izaslanike za Konvenciju DC-a;

- odlučuje o sklapanju eventualne koalicije s drugim strankama na svom području nakon prethodne suglasnosti Predsjedništva i predsjednika DC-a;

- donosi odluku o osnivanju kluba vijećnika DC-a u skup­štini općine ili grada;

 - preporučuje Predsjedništvu DC-a kandidate za Hrvatski sabor, župana i zamjenika župana;

- donosi odluku o sazivanju radne sjednice-sastanka svih članova ogranka;

- donosi odluku o odbijanju primitka u članstvo DC-a uz pret­hodnu suglasnost glavnog tajnika DC-a i Predsjedništva DC-a;

- predlaže isključenje iz članstva sukladno člancima 19. i 20. ovog Statuta;

- donosi odluku o sjedištu ogranka;

- donosi poslovnik o svom radu;

- donosi odluku o raspolaganju financijskim sredstvima koja pripadaju ogranku i razborito upravlja materijalnom imovinom ogranka, te čuva njezinu vrijednost sukladno zakonu i odluci Predsjedništva DC-a;

- donosi odluku o kooptiranju člana izvršnog odbora mjes­nog ogranka  koji je iz bilo kojih razloga napustio odbor (smrt, preseljenje, prestanka članstva itd.);

- obavlja i druge poslove iz nadležnosti skupštine ogranka koji nisu   izrijekom stavljeni u nadležnost skupštine ogranka kao i predsjednika ogranka po odluci Predsjedništva DC-a.

4.7. Predsjednik mjesnog ogranka

Članak 28.

Predsjednik ogranka neposredno upravlja radom ogranka i:

- predstavlja ogranak;

- neposredno provodi odluke Predsjedništva DC-a;

- priprema, saziva i vodi skupštinu ogranka i podnosi iz­vješće o radu ogranka između dviju skupština;

- saziva i vodi sjednice izvršnog odbora ogranka i izvješćuje izvršni odbor ogranka o radu između dviju sjednica;

- provodi odluke skupštine ogranka i izvršnog odbora ogran­ka;

 - pravovremeno i istinito izvješćuje izvršni odbor o aktima i informacijama koje dobiva od nadležnih tijela i dužnosnika DC-a kao i o tekućim pitanjima od interesa za DC;

- surađuje sa predsjednikom i predstavnicima nadležnog općinskog, gradskog ili županijskog odbora kao i predstavnicima DC-a u organima izvršne vlasti;

- obavještava putem izvješća i verificiranog zapisnika glavnog tajnika DC-a o održanoj skupštini ogranka uz mogućnost dodatnih potrebnih obrazloženja;

4.8. Tajnik mjesnog ogranka

Članak 29.

(1) Tajnik ogranka u dogovoru s predsjednikom ogranka:

- priprema sjednice izvršnog odbora i skupštine ogranka;

 - rukovodi i koordinira aktivnostima između mjesnih ogranaka i gradskih odnosno županijskih odbora;

- vodi temeljitu evidenciju o članstvu i u suradnji s rizniča­rom izvješćuje o cjelokupnom materijalno-financijskom poslovanju za potrebe izvršnog odbora prema odredbama članka 23., stavka 4. ovog Statuta;

- brine se o arhivi ogranka i o čuvanju dokumentacije ogran­ka sukladno zakonu i odluci nadležnih tijela DC-a;

- postupa sukladno uputama glavnog tajnika DC-a i pred­sjednika ogranka;

- vodi zapisnik na sjednicama izvršnog odbora ogranka i ovjerava pečatom sve akte ogranka uz supotpis predsjednika ogranka.

4.9. Mjesni ogranak

Članak 30.

(1) Osnivanje mjesnog ogranka moguće je prema odredbama   članka 22., stavka 4. ovog Statuta, a čija se djelatnost odvija na području na kojem je osnovan.

(2) Ako je ogranak iz stavka .1. ovog članka osnovan u većem mjestu ili gradu tada se njegova djelatnost odvija u sastavu gradske organizacije ili odbora većeg mjesta u kojem je osnovan.

4.10. Općinski odbor

Članak 31.

(1)  Općinski odbor djeluje na području općine gdje je osnovan i provodi Program i politiku DC-a na tom području.

(2) Općinski odbor ima najmanje deset (10) članova, uključujući predsjednika, tajnika i rizničara.

(3) Ako su članovi DC-a, u općinski odbor po položaju ulaze načelnik općine, zamjenik načelnika općine i predsjednik općin­skog vijeća, dok se ostali članovi odbora biraju na skupštini.

(4) Dužnosnici iz stavka 3. ovog članka ne mogu biti kandidirani niti birani za predsjednika općinskog odbora.

4.11. Gradski odbor

Članak 32.

(1) Gradski odbor djeluje na području grada i može u svom djelovanju uključivati više općinskih odbora.

(2) Gradski odbor sastoji se od najmanje petnaest (15) članova, uključujući predsjednika, zamjenika predsjednika, dva potpredsjednika, tajnika i rizničara.

(3) Ako su članovi DC-a, u gradski odbor po položaju ulaze gradonačelnik, predsjednik gradske skupštine i predsjednik kluba  vijećnika gradske skupštine, dok se ostali članovi gradskog odbora biraju na skupštini.

(4) Dužnosnici iz stavka 3. ovog članka ne mogu biti kandidirani niti birani za predsjednika gradskog odbora.

GLAVA V.

GRADSKA ORGANIZACIJA DC-a GRADA ZAGREBA

5.1. Gradska organizacija DC-a Grada Zagreba

Članak 33.

(1) Gradska organizacija DC-a Grada Zagreba djeluje na području  Grada Zagreba, a čine ju sve organizacije gradskih četvrti.

(2) Tijela gradske organizacije su:

 - skupština;

 - gradski odbor;

 - nadzorni odbor;

 -sud časti.

5.2. Skupština Gradske organizacije DC-a Grada Zagreba

Članak 34.

(1) Skupština gradske organizacije najviše je programsko i izborno tijelo DC-a na području Grada Zagreba.

(2) Skupštinu gradske organizacije DC-a čine:

- članovi gradskog odbora;

- članovi koji su izabrani za članove skupštine gradske organizacije sukladno odluci Predsjedništva DC-a o sazivanju gradske skupštine i broju izaslanika;

- članovi koji su izabrani u izvršni odbor organizacije grad­skih četvrti;

- gradski zastupnici i vijećnici vijeća gradskih četvrti;

- svi izabrani članovi viših tijela DC-a s područja Grada Zagreba;

- saborski zastupnici DC-a s područja Grada Zagreba.

5.3. Sazivanje Skupštine Gradske organizacije DC-a Grada Zagreba

Članak 35.

(1)  Skupštinu saziva predsjednik gradskog odbora na osnovu odluke Predsjedništva gradske organizacije DC-a.

(2) Skupština može biti redovna ili izvanredna.

(3) Redovna skupština održava se najmanje jednom u dvije godine, načelno prije održavanja Konvencije DC-a, unutar raz­dob­lja koje određuje Predsjedništvo DC-a svojom odlukom.

(4) Predsjedništvo gradske organizacije DC-a može sazvati izvanrednu skupštinu gradske organizacije DC-a i u ovim slučajevima:

- ako se gradski odbor nije sastao više od šest (6) mjeseci;

- ako je gradski odbor izrazio nepovjerenje predsjedniku grad­skog odbora;

- ako najmanje jedna polovina članova gradskog odbora pod­nese ostavku na članstvo u gradskom odboru.

Ako je ispunjen jedan uvjet naveden u alinejama stavka 4. ovog članka gradski odbor dužan je sazvati skupštinu gradske organizacije u roku od tri (3) mjeseca od dana ispunjenja uvjeta.

5.4. Djelokrug rada Skupštine Gradske organizacije DC-a Grada Zagreba

Članak 36.

(1) Skupština gradske organizacije DC-a:

- donosi program rada gradske organizacije za razdoblje između dviju skupština sukladno Statutu i Programu DC-a, te odlukama Predsjedništva i predsjednika DC-a;

- bira i razrješuje članove gradskog odbora;

- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika grad­skog odbora;

- bira i razrješuje članove nadzornog odbora gradske organizacije;

- bira i razrješuje članove suda časti gradske organizacije;

- donosi poslovnik i pravila o radu gradske organizacije.

5.5. Ustrojstvo i sastav Gradskog odbora DC-a Grada Zagreba

 Članak 37.

(1) Gradski odbor sastoji se od 37- 50 članova, uključujući predsjednika, zamjenika predsjednika, dva (2) potpredsjednika, tajnika i rizničara,  te predsjednike odbora gradskih četvrti.

Članovi gradskog odbora biraju se na skupštini gradske organizacije DC-a iz redova svih članova gradske organizacije. Na skupštini se bira dvadeset (20) članova gradskog odbora.

 (3) U Gradski odbor po položaju ulazi gradonačelnik Grada Zagreba ako je član DC-a., te gradski zastupnici DC-a.

Članak 38.

Predsjednik gradskog odbora je predsjednik Predsjedništva i predsjednik gradske organizacije DC-a po dužnosti.

Članak 39.

(1) Gradski odbor iz redova izabranih članova bira dva (2) potpredsjednika, tajnika i rizničara na prijedlog predsjednika gradskog odbora. Predsjednik, zamjenik predsjednika, dva potpredsjednika, tajnik i rizničar ulaze u sastav Predsjedništva gradske organizacije.

(2) Predsjedništvo gradske organizacije pored članova iz stavka 1. čine i dužnosnici iz članka 37., stavka 3. i predsjednik Kluba mladih DC-a Grada Zagreba.

5.6. Djelokrug rada Gradskog odbora DC-a Grada Zagreba

Članak 40.

 (1) Bira i razrješuje članove Predsjedništva Gradske organizacije DC-a Grada Zagreba, sukladno članku 39., stavku 1. ovog statuta.

(2) Bira predstavnike gradskog odbora za Konvenciju DC-a suk­ladno odlukama Predsjedništva DC-a.

(3) Odlučuje o izvješću predsjednika gradskog odbora o radu odbora između dviju skupština.

(4) Donosi odluku o pokretanju postupka razrješenja dužnosti člana tijela izvršne vlasti iz redova DC-a na razini Grada Zagreba uz suglasnost Predsjedništva DC-a.

(5) Odlučuje o osnivanju i djelokrugu rada savjeta GO DC-a kao stručnih savjetodavnih tijela za praćenje i proučavanje pojedinih područja.

 5.7. Djelokrug rada Predsjedništva Gradskog odbora DC-a Grada  Zagreba

Članak 41.

(1) Poduzima sve radnje na stalnom i dosljednom provo­đenju Statuta i Programa DC-a kao i drugih akata, te odluka Predsjedništva  DC-a i predsjednika DC-a sukladno zakonom.

(2) Priprema sjednice Gradskog odbora DC-a Grada Zagreba i brine se o provedbi zaključaka gradskog odbora.

(3) Određuje kandidate DC-a na izborima za Gradsku skup­štinu Grada Zagreba uz suglasnost i sukladno odlukama Pred­sjedništva DC-a.

(4) Priprema i organizacijski provodi izbore za Gradsku skupštinu Grada Zagreba.

(5) Predlaže kandidate za gradonačelnika Grada Zagreba te one  kandidate za tijela izvršne vlasti na razini Grada Zagreba sukladno  odlukama Predsjedništva DC-a.

(6) Određuje kandidate DC-a na izborima za vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba sukladno odlukama Predsjedništva DC-a.

(7) Određuje način političkog djelovanja članova DC-a u tijelima predstavničke i izvršne vlasti na razini Grada Zagreba i gradskih četvrti Grada Zagreba sukladno odlukama Predsjed­ništva DC-a.

 (8) Odlučuje o sklapanju koalicije s drugim strankama na razini Grada Zagreba i gradskih četvrti Grada Zagreba uz suglas­nost i sukladno odlukama Predsjedništva DC-a.

5.8. Djelokrug rada predsjednika Gradske organizacije DC-a Grada Zagreba

Članak 42.

(1) Predsjednik Gradske organizacije DC-a Grada Zagreba:

- neposredno provodi odluke Predsjedništva DC-a;

- predstavlja Gradski odbor DC-a Grada Zagreba;

- saziva i vodi sjednice Gradskog odbora DC-a Grada Zagreba;

- saziva i vodi sjednice Predsjedništva Gradske organizacije DC-a Grada Zagreba;

- daje ovlast drugoj osobi za odnose sa sredstvima javnog priopćavanja i davanje izjava za javnost u ime Gradskog odbora DC-a Grada Zagreba.

(2) Ako predsjednik Gradskog odbora DC-a Grada Zagreba prestane obnašati svoju dužnost tijekom razdoblja svog mandata, Predsjedništvo Gradskog odbora DC-a Grada Zagreba do isteka redovnog mandata predsjednika imenuje vršitelja dužnosti  predsjednika.

 U slučaju da predsjednik Gradskog odbora DC-a Grada Zagreba ne provodi odluke Predsjedništva DC-a i/ili Predsjed­ništva Gradske organizacije DC-a Grada Zagreba ili prekoračuje ovlasti ili nesavjesno izvršava povjerene mu obveze Predsjed­ništvo DC-a može donijeti odluku o njegovoj suspenziji na neodređeno vrijeme i pokrenuti postupak za izbor novog pred­sjednika Gradskog odbora DC-a Grada Zagreba.

5.9. Nadzorni odbor Gradske organizacije DC-a Grada Zagreba

Članak 43.

Na rad Nadzornog odbora Gradske organizacije DC-a Grada Zagreba primjenjuju se odgovarajuće odredbe članka 53. ovog Statuta koje se odnose na rad županijskih nadzornih odbora DC-a.

5.10. Sud časti gradske organizacije DC-a Grada Zagreba

Članak 44.

Na rad Suda časti gradske organizacije DC-a Grada Zagreba u cijelosti se primjenjuju odgovarajuće odredbe članka 54. ovog Statuta koje se odnose na rad županijskih sudova časti DC-a.

GLAVA VI.

6. ŽUPANIJSKA ORGANIZACIJA

6.1. Osnivanje županijske organizacije

Članak 45.

(1) Odluku o osnivanju županijske organizacije donosi Pred­sjedništvo DC-a.

(2) Za osnivanje županijske organizacije potrebno je najmanje stotinu (100) punopravnih članova DC-a s prebivalištem na području županije ili najmanje jedna trećina osnovanih gradskih i/ili općinskih organizacija, odnosno inicijativnih odbora na području županije za koju se osniva županijska organizacija.

(3) Tijela županijske organizacije DC-a su:

 - županijska skupština;

 - županijski odbor;

 - nadzorni odbor;

 - županijski sud časti.

6.2. Ustrojstvo i sastav županijskog odbora

Članak 46.

(1) Županijski odbori ustrojavaju se na području županije sukladno administrativnoj i teritorijalnoj podjeli Republike Hr­vat­ske.

(2) Županijski odbor je izvršno političko tijelo županijske organizacije DC-a.

(3) Predsjednici općinskih i gradskih odbora po položaju su članovi županijskog odbora DC-a.

(4) Županijski odbor pored predsjednika, zamjenika pred­sjednika, dva potpredsjednika, tajnika i rizničara koji čine Pred­sjedništvo županijskog odbora na izbornoj skupštini županijskog odbora, bira najmanje dvadeset (20) a najviše četrdeset (40) članova županijskog odbora.

(5) Predsjednik županijske skupštine, župan, zamjenik župana i  predsjednik Kluba vijećnika DC-a županijske skupštine po položaju ulaze u županijski odbor ako su članovi DC-a.

(6) Dužnosnici iz stavka 5. ovog članaka ne mogu biti birani za predsjednika županijskog odbora.

6.3. Djelokrug rada županijskog odbora

Članak 47.

(1) Ostvaruje programska načela DC-a i provodi odluke njegovih nadležnih tijela i dužnosnika.

(2) Provodi odluke županijske skupštine DC-a županije.

(3) Priprema prijedlog programa rada DC-a na području županije u razdoblju između dviju županijskih skupština DC-a.

(4) Donosi odluke o osnivanju i organizira osnivačku skup­štinu ogranka na svojem području.

(5) Potiče i koordinira suradnju ogranaka na području županije i obavlja nadzor nad provođenjem odluka Predsjedništva i predsjednika DC-a.

(6) Bira vršitelja dužnosti svih dužnosnika i članova tijela DC-a na županijskoj razini.

(7) Predlaže kandidate DC-a za župana i članova županijske skupštine.

(8) Bira kandidate DC-a za skupštinu županije.

(9) Predlaže kandidate za zastupnike u Hrvatski sabor pred­sjedniku DC-a.

(10) Donosi odluku o osnivanju Kluba vijećnika DC-a u županijskoj skupštini županije.

(11) Donosi odluku o pokretanju postupka razrješenja dužnosti člana DC-a ako obnaša dužnost u tijelu izvršne vlasti županije.

(12) Predlaže isključenje iz članstva u DC-u.

(13) Donosi odluku o mogućim koalicijama s drugim politič­kim strankama na svojem području u skladu s odlukama Pred­sjedništva DC-a.

(14) Sukladno odlukama Predsjedništva DC-a i predsjednika DC-a djeluje samostalno na svom području.

(15) Sukladno zakonu i odgovarajućim odlukama Predsjed­ništva DC-a samostalno vodi svoje materijalno i financijsko pos­lovanje.

(16) Radi učinkovitijeg ostvarivanja Programa DC-a može ustrojiti zajedničko koordinacijsko tijelo za učinkovitije rješava­nje konkretnih problema građana Republike Hrvatske na pod­ručju županije.

(17) Donosi poslovnik o svom radu.

(18) Obavlja i druge poslove iz nadležnosti županijskog odbora koje nisu izravno u nadležnosti drugog tijela ili dužnosnika DC-a na razini županije.

 Županijski odbor DC-a sastaje se kvartalno.

6.4. Djelokrug predsjednika županijskog odbora

Članak 48.

 (1) Predsjednik županijskog odbora neposredno upravlja županijskim odborom i:

- predstavlja i zastupa županijski odbor;

- saziva i vodi sjednice i skupštinu županije;

- neposredno provodi odluke Predsjedništva DC-a i pred­sjedništva županijske organizacije;

- provodi odluke županijske skupštine DC-a i obavlja nadzor provođenja njezinih odluka po ograncima i odborima na području županije;

- izvješćuje županijski odbor o sjednicama i zaključcima sjednica Glavnog odbora, Predsjedništva DC-a, kao i o napucima za rad koje prima od glavnog tajnika DC-a;

- saziva županijsku skupštinu DC-a na kojoj podnosi iz­vješće o radu županijskih odbora između dviju skupština;

 - predlaže županijskoj skupštini DC-a razrješenje pojedinih dužnosnika i članova županijskog odbora;

- polugodišnje saziva sjednice svih članova županijskog od­bora, predsjednika ogranaka i odbora, kao i vijećnika DC-a u skupštini županije, a ako to zahtijevaju interesi DC-a, kao i odlu­ke Predsjedništva DC-a, sjednice može sazivati i češće;

- surađuje s predstavnicima DC-a u tijelima predstavničke i izvršne vlasti kao i s glavnim tajnikom i Predsjedništvom DC-a;

- saziva konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora DC-a županije;

- član je Glavnog odbora DC-a.

 (2) Predsjednik županijskog odbora je predsjednik županijske  organizacije DC-a.

 (3) Ako predsjednik županijskog odbora prestane obnašati svoju dužnost tijekom mandata iz bilo kojeg razloga zamjenjuje ga sa svim ovlastima i odgovornošću zamjenik predsjednika županijskog odbora.

6.5. Županijska skupština

Članak 49.

(1) Županijska skupština DC-a najviše je programsko i izborno tijelo DC-a na području županije.

(2) Županijsku skupštinu čine:

- članovi županijskog odbora;

- članovi koji su izabrani za članove županijske skupštine DC-a;

- članovi koji su izabrani u izvršne odbore DC-a općina, izvršne odbore DC-a gradskih četvrti i izvršne odbore DC-a gradova na području županije;

- svi vijećnici skupština DC-a općina i gradova na području županije;

- predstavnici svakog mjesnog ogranka kojeg bira izvršni odbor ogranka;

- saborski zastupnici DC-a s područja županije.

6.6. Sazivanje županijske skupštine

Članak 50.

(1) Županijsku skupštinu DC-a saziva predsjednik županijskog odbora na osnovu odluke Predsjedništva županijskog odbora.

(2) Županijsku skupštinu DC-a može biti redovna ili izvan­red­na.

(3) Redovna skupština županije DC-a održava se najmanje jednom u dvije godine, načelno prije održavanja Konvencije DC-a, unutar razdoblja koje određuje Predsjedništvo DC-a svojom odlu­kom.

(4) U slučaju neodržavanja ili nepravodobnog održavanja red­o­vite skupštine županijski odbor gubi pravo na svoje predstav­nike u Glavnom odboru DC-a.

 Predsjedništvo DC-a može posebnom odlukom, ako to zahtijeva interes DC-a, ovlastiti glavnog tajnika DC-a da sazove izvanrednu skupštinu DC-a županije uz pružanje svih potrebnih obrazloženja.

(5) Predsjedništvo županijskog odbora može sazvati izvanredno županijsku skupštinu DC-a i u ovim slučajevima:

- ako se županijski odbor nije sastao više od šest (6) mjeseci;

- ako je županijski odbor izrazio nepovjerenje predsjedniku

 županijskog odbora;

- ako najmanje jedna polovina članova županijskog odbora

 podnese ostavku na članstvo u županijskom odboru;

- ako izvršni odbor jedne polovine mjesnih ogranaka i općinskih i gradskih odbora zahtijevaju sazivanje županijske skupštine DC-a.

Ako je ispunjen barem jedan uvjet naveden u alinejama stav­ka 5. ovog članka za sazivanje županijske skupštine DC-a od dana ispunjenja uvjeta iz stavka 5. ovog članka županijski odbor dužan je sazvati županijsku skupštinu DC-a u roku od tri (3) mjeseca od dana ispunjenja uvjeta iz članka 50., stavka 5. ovog Statuta.

6.7. Djelokrug rada županijske skupštine

Članak 51.

 (1) Županijska skupština:

- donosi program rada županijske organizacije za razdoblje između dviju skupština sukladno Statutu i Programu DC-a, te odlukama Predsjedništva i predsjednika DC-a;

- bira i razrješuje predsjednika, zamjenika predsjednika, dva (2) potpredsjednika, tajnika i rizničara županijske skupštine DC-a;

- bira predstavnike iz članstva na razini županije u Glavni odbor DC-a sukladno odluci Predsjedništva DC-a;

- odlučuje o prihvaćanju izvješća predsjednika županijske skupštine DC-a u razdoblju između dviju županijskih skupština DC-a;

- bira i razrješuje članove nadzornog odbora DC-a županije;

- bira i razrješuje članove županijskog suda časti DC-a;

- donosi poslovnik o radu županijske organizacije DC-a;

- donosi odluke o razrješenju dužnosnika i članova županijske skupštine DC-a sukladno članku 51. i članku 52., stavka 3. ovog Statuta.

(2) Članovi županijske skupštine DC-a moraju se izvijestiti o vremenu  održavanja, te predloženom dnevnom redu županijske skupštine DC-a najmanje sedam (7) dana prije održavanja županijske skupštine DC-a.

6.8. Predsjednik županijskog odbora

Članak 52.

(1) Predsjednik županijskog odbora podnosi županijskoj skupštini DC-a izvješće o radu županijskog odbora između dviju skupština.

(2) Ako županijska skupština DC-a ne prihvati izvješće o radu županijskog odbora sukladno stavku 1. ovog članka, pred­sjedniku županijskog odbora prestaje mandat.

(3) Ako županijska skupština DC-a iz bilo kojeg razloga ne izabere predsjednika županijskog odbora, tada predsjednika županijskog odbora zamjenjuje sa svim ovlastima i odgovornošću zamjenik predsjednika županijskog odbora do saziva nove izborne županijske skupštine DC-a koja se treba održati u roku od tri (3) mjeseca.

6.9. Županijski nadzorni odbor

Članak 53.

(1) Županijski nadzorni odbor DC-a čini pet (5) članova koje bira županijska skupština DC-a.

(2) Predsjednik županijskog odbora saziva konstituirajuću sjednicu županijskog nadzornog odbora DC-a na kojoj se bira i predsjednik Nadzornog odbora DC-a, u roku od trideset (30) dana održavanja županijske skupštine DC-a..

(3) Sva tijela i svi dužnosnici županijske organizacije dužni su na zahtjev županijskog nadzornog odbora DC-a dati na uvid sve dokumente i podatke o svom djelovanju.

(4) Županijski nadzorni odbor DC-a ocjenjuje jesu li odluke i rad dužnosnika i tijela županijske organizacije sukladne zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, te da se sa sredstvima raspolaže zakonito, razborito i namjenski.

(5) Županijski nadzorni odbor DC-a neposredno je odgovoran županijskoj skupštini DC-a županije i podnosi joj izvješće o svom radu, a kontrolu rada županijskog nadzornog odbora DC-a provodi Predsjedništvo DC-a.

(6) Članstvo u nadzornom županijskom odboru isključuje obnašanje ostalih dužnosti u drugim tijelima županijske organizacije DC-a.

(7) Ako županijski nadzorni odbor nije izabran ili prestane djelovati iz bilo kojeg razloga, sve obveze preuzima Nadzorni odbor DC-a.

6.10. Županijski sud časti

Članak 54.

(1) Županijski sud časti DC-a čini pet (5) članova koje bira županijska skupština DC-a.

(2) Predsjednik županijskog odbora saziva konstituirajuću sjednicu županijskog suda časti DC-a na kojoj se bira predsjednik istog u roku od trideset (30) dana od održavanja županijske skupštine DC-a.

(3) Županijski sud časti DC-a pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljano donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova.

(4) Članstvo u županijskom sudu časti DC-a isključuje mogućnost obnašanja dužnosti ili članstva u drugim tijelima DC-a na županijskoj razini, kao i članstva u Visokom časnom sudu DC-a.

(5) Županijski sud časti DC-a odlučuje o poslovima iz svoje nadležnosti u prvom stupnju, dok Visoki časni sud DC-a donosi konačne odluke.

(6) Županijski sud časti DC-a razmatra pojedinačne pritužbe članova u županiji koji se odnose na povredu članskih prava drugog člana ili članova, odnosno tijela DC-a, zajamčenih ovim Statutom.

(7) Županijski sud časti DC-a u poslovima iz svoje nadležnosti u prvom stupnju izriče:

    - opomenu za lakšu povredu članskih obveza;

    - oduzimanje dužnosti u stranci za opetovano činjenje lakših

povreda članskih obveza;

- uvjetno isključenje kod opetovanog činjenja lakših povreda kao i činjenje težih povreda članskih obveza;

- bezuvjetno isključenje kod opetovanog činjenja težih odnosno činjenja teških povreda članskih obveza.

(8) Županijski sud časti DC-a dužan je upozoriti županijski odbor i predsjedništvo DC-a županije na pojave nedoličnog ponašanja, netolerancije, netrpeljivosti i omalovažavanja drugih članova ili tijela DC-a u županiji. U ovakvim slučajevima županijski sud časti DC-a predlaže županijskom odboru mjere za njihovo sprječavanje i otklanjanje.

(9) Predsjednik županijskog suda časti DC-a može biti nazočan sjednicama Predsjedništva DC-a županije kao i sjednicama županijskog odbora bez prava odlučivanja.

(10) Ovlasti, način postupanja, pretpostavke za izricanje dis­ciplinskih mjera, pravne posljedice njihovog izricanja te poslov­nički red  županijskog suda časti DC-a detaljnije se uređuju poslovnikom o radu županijskog suda časti DC-a koji donosi županijska skupština DC-a.

GLAVA VII.

7. USTROJSTVO UPRAVNIH TIJELA

7.1. Upravna tijela i organizacijski oblici

Članak 55.

Upravna tijela DC-a utvrđena ovim Statutom su:

1. Konvencija;

2. Predsjednik;

3. Predsjedništvo;

4. Glavni odbor;

5. Nadzorni odbor;

6. Visoki časni sud.

7.1.1. KONVENCIJA

7.1.1.1. Pravni status, saziv i pravovaljanost rada Konvencije

Članak 56.

(1) Konvencija je najviše programsko, statusno i izborno tijelo DC-a.

(2) Konvencija može biti redovna ili izvanredna.

(3) Redovna i izvanredna Konvencija su izborne, ali su programskog i izvještajnog karaktera.

(4) Redovna Konvencija zasjeda najmanje jednom u dvije godine računajući od dana održavanja prethodne Konvencije.

(5) Glavni odbor DC-a može sazvati uz suglasnost Pred­sjedništva DC-a Konvenciju na izvanredno zasjedanje ako to zatraži jedna polovina izaslanika Konvencije ili jedanaest (11) županijskih organizacija.

(6) Zasjedanje Konvencije punopravno je ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova Konvencije.

(7) Danom odluke o raspisivanju unutarstranačkih izbora prestaje mandat Konvencije, kao i skupština, županijskih, gradskih, općinskih i mjesnih organizacija.

7.1.1.2. Sastav Konvencije

Članak 57.

(1) Konvencija se sastoji od:

- predsjednika DC-a;

- zamjenika predsjednika DC-a;

- potpredsjednika DC-a;

- članova Predsjedništva DC-a;

- članova Glavnog odbora DC-a;

- članova Nadzornog odbora DC-a;

- članova Visokog časnog suda DC-a;

- članova Predsjedništva DC-a, predsjednika i članova izvršnog odbora DC-a općinskih, gradskih i županijskih odbora DC-a i članova Gradskog odbora DC-a Grada Zagreba;

- predstavnika mjesnih ogranaka DC-a izabranih u svojstvu izaslanika na redovnim skupštinama ogranaka.

(2) Odluku o broju i načinu izbora članova Konvencije koji su predstavnici ogranaka iz stavka 1. ovog članka donosi Predsjedništvo DC-a.

(3) Posebnom odlukom Predsjedništva DC-a na Konvenciji mogu sudjelovati i članovi po dužnosti koju obavljaju u DC-u ili u predstavničkim i izvršnim tijelima Republike Hrvatske, odnosno jedinicama lokalne i područne /regionalne/ samouprave, bez prava odlučivanja.

(4) U radu Konvencije mogu sudjelovati i ostali članovi stran­ke, ali bez prava odlučivanja i ukoliko to okolnosti i tehničke mogućnosti dopuštaju.

(5) Predsjedništvo DC-a posebnom odlukom utvrđuje kona­čan broj članova u svojstvu izaslanika na Konvenciji najkasnije petnaest (15) dana prije dana njezinog održavanja.

(6) Donošenje odluke i način rada na Konvenciji uređuje se Poslovnikom o radu Konvencije, a čiji prijedlog utvrđuje Pred­sjedništvo DC-a.

(7) Konvencija može se održati ukoliko je nazočna natpolo­vična većina njezinih izaslanika, a punovažne odluke Konvencije donose se većinom glasova nazočnih izaslanika.

7.1.1.3. Djelokrug rada Konvencije

Članak 58.

(1) Konvencija obavlja sljedeće poslove:

- donosi Statut i Program DC-a, te njihove izmjene i dopune;

- bira i razrješuje:

# predsjednika DC-a;

# jednog (1) zamjenika predsjednika DC-a;

# šest (6) potpredsjednika DC-a;

# sedam (7) članova Predsjedništva DC-a;

# četrdeset (40) članova Glavnog odbora DC-a.

- na prijedlog predsjednika DC-a imenuje i razrješuje pet (5) članova Visokog časnog suda DC-a;

- na prijedlog predsjednika DC-a imenuje i razrješuje pet (5) članova Nadzornog odbora DC-a;

- usvaja Programsku deklaraciju Konvencije kojom se utvrđuje političko djelovanje DC-a u sljedećem mandatnom razdoblju, kao i ostale rezolucije od interesa za probitak i ostvarenje političkih ciljeva stranke;

- donosi Poslovnik Konvencije po kojem djeluje;

- potvrđuje listu izabranih članova Glavnog odbora DC-a sukladno ovom Statutu;

- prihvaća izvješće predsjednika DC-a o radu DC-a u razdoblju između dva zasjedanja Konvencije;

- javnim glasovanjem donosi autentično tumačenje Statuta DC-a i drugih akata Konvencije;

- dodjeljuje priznanja pojedincima, upravnim tijelima, ustanovama, udrugama i drugim osobama za doprinos u cilju pro­vođenja Programa DC-a i promicanja interesa, te probitaka stranke;

- imenuje komisije, odbore i druga radna tijela;

- odlučuje o svim drugim pitanjima od interesa za DC.

(2) Ako Konvencija ne prihvati izvješće predsjednika DC-a o radu stranke u razdoblju između dvaju zasjedanja Konvencije, prestaje mu mandat.

7.1.1.4. Komisije Konvencije

7.1.1.4.1. Kandidacijska komisija

Članak 59.

(1) Predsjedništvo DC-a imenuje predsjednika i četiri (4) člana kandidacijske komisije koja nadzire kandidiranje za dužnosti i članstvo u tijelima koje bira Konvencija.

Kandidature mogućih članova za dužnosti u tijelima stranke moraju se kandidacijskoj komisiji dostaviti najkasnije deset (10) dana prije održavanja Konvencije.

(3) Predsjedništvo DC-a donosi potrebne odluke koje sadrže uputu za provedbu kandidacijskog postupka za izbor kandidata za pojedine organizacijske oblike DC-a na Konvenciji i dostavlja ih svim županijskim odborima, gradskim organizacijama i općin­skim organizacijama najkasnije trideset (30) dana prije održava­nja Konvencije.

7.1.1.4.2. Verifikacijska komisija

Članak 60.

 Predsjedništvo DC-a imenuje predsjednika i četiri (4) člana verifikacijske komisije koja nadzire pravovaljanost postupka verifikacije članova Konvencije i utvrđuje broj članova izaslanika Konvencije koji je potreban za njezin pravovaljani rad i odlučiva­nje.

7.1.1.4.3. Izborna komisija

Članak 61.

 (1) Konvencija imenuje predsjednika i najmanje šest (6) članova izborne komisije koja provodi i obavlja nadzor izbora za dužnosti i članstvo u tijelima stranke koje bira Konvencija.

(2) Predsjedništvo DC-a donosi poslovnik o radu izborne komisije.

7.1.1.4.4. Komisija za pritužbe

Članak 62.

 Konvencija može imenovati predsjednika i članove komisije za pritužbe Konvencije kojoj se mogu uputiti svi prizivi zbog mogućih nepravilnosti i nezakonitosti u radu Konvencije.

7.1.1.5. Radno predsjedništvo Konvencije

Članak 63.

(1) Predsjedništvo DC-a daje prijedlog Konvenciji o imenovanju predsjednika i deset (10) članova Radnog predsjedništva Konvencije između kojih se imenuje jedan zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

7.1.1.6. Druga radna tijela Konvencije i trajanje
njihovog mandata

Članak 64.

 (1) Konvencija može pored radnih tijela iz članaka 60., 61., 62. i 63. ovog Statuta imenovati i druga radna tijela Konvencije.

(2) Imenovanje radnih tijela Konvencije provodi se javnim glasovanjem na prijedlog predsjednika DC-a.

(3) Mandat izabranim radnim tijelima iz članka 60., 61., 62. i 63. ovog Statuta traje do zaključenja Konvencije.

7.1.1.7. Sazivanje Konvencije

Članak 65.

(1) Konvenciju saziva predsjednik DC-a i predlaže dnevni red.

(2) Konvenciju može iznimno sazvati i zamjenik predsjednika ako predsjednik zbog objektivnih okolnosti to nije u stanju učiniti unutar roka od dvije (2) godine od prošlog saziva.

(3) Konvenciju može sazvati i Nadzorni odbor DC-a pod uvjetima koji su utvrđeni ovim Statutom.

(4) Nadzorni odbor DC-a saziva Konvenciju pod sljedećim uvjetima:

- ako najmanje pet tisuća (5.000) članova vlastoručnim pot­pisom podnese dokumentirano obrazloženi zahtjev za održavanje Konvencije uz detaljno predloženi dnevni red;

 - ako najmanje jedanaest (11) županijskih skupština DC-a podnese obrazloženi zahtjev za održavanje Konvencije uz pred­loženi dnevni red.

U slučaju iz stavka 4. ovog članka Nadzorni odbor DC-a preuzima ovlasti Predsjedništva DC-a vezane uz pripremu Konvencije.

U slučajevima iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka Konvencija se može održati u roku od šest (6) mjeseci, od kada su se stekli uvjeti za njezino sazivanje.

Glavni tajnik DC-a i Predsjedništvo DC-a zaduženi su za cjelokupnu organizaciju i sve potrebne pripreme za uspješno odvijanje Konvencije.

7.1.2. PREDSJEDNIK DC-a

7.1.2.1. Izbor predsjednika

Članak 66.

(1) Kandidat za predsjednika DC-a dužan je pred Konvencijom iznijeti svoj izborni program.

 (2) Predsjednikom DC-a postaje kandidat koji dobije natpolovičnu  većinu glasova članova na Konvenciji koji su pristupili glasovanju.

(3) Ako niti jedan od predloženih kandidata ne dobije potrebnu većinu sukladno stavku 2. ovog članka, u drugi krug izbora ulaze dva kandidata koja su u prvom krugu dobili najviše glasova.

 (4) Ako Konvencija iz bilo kojeg razloga ne izabere predsjednika DC-a, Predsjedništvo DC-a najkasnije za trideset (30) dana od dana održavanja Konvencije mora sazvati konstituirajuću sjednicu Glavnog odbora DC-a, a zamjenik predsjednika DC-a predstavlja i zastupa stranku do saziva naredne Konvencije.

(5) U slučaju da je na izborima za predsjednika DC-a sudjelovao samo  jedan kandidat, a nije dobio potrebnu većinu glasova sukladno stavku 2. ovog članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavka 4. ovog članka bez drugog kruga glasovanja.

7.1.2.2. Djelokrug rada predsjednika DC-a

Članak 67.

(1) Predsjednik DC-a;

- predstavlja i zastupa DC;

- daje izjave za javnost u ime DC-a;

- predlaže Predsjedništvu DC-a imenovanje i razrješenje glavnog tajnika, međunarodnog tajnika i glavnog managera-riznič­ara DC-a;

- predlaže Predsjedništvu DC-a imenovanje i razrješenje dvadeset (20)  kooptiranih članova Glavnog odbora DC-a iz redova uglednih članova i njegovih šest (6) potpredsjednika;

- provodi politiku DC-a sukladno Statutu i Programu DC-a, aktima nadležnih tijela i donosi provedbene političke odluke, koje su dužni provoditi sva upravna tijela, dužnosnici i članovi DC-a;

- obavlja posredstvom Predsjedništva i Nadzornog odbora DC-a nadzor i kontrolu provođenja temeljnih načela Programa i Statuta DC-a, odluka  nadležnih tijela stranke kao i zakonitog poslovanja DC-a u cjelini;

- predsjeda sjednicama Predsjedništva i Glavnog odbora DC-a i brine se za zakonito i statutarno donošenje odluka, kao i njihovo provođenje;

 - ovlašten je sudjelovati na sjednicama mjesnih ogranaka, općinskih, gradskih i županijskih odbora u savjetodavnoj ulozi i djelovati afirmativno i poticajno na iste u smislu probitaka i ostvarivanja političkih ciljeva DC-a na svim razinama;

 - pisanom odlukom ovlašćuje jednog od potpredsjednika, jednog člana Predsjedništva, glavnog tajnika, međunarodnog tajnika i glavnog managera-rizničara DC-a da u njegovo ime zastupa DC za pojedina pitanja i potpisuje akte Predsjedništva i Glavnog odbora DC-a;

 - saziva prvu sjednicu Glavnog odbora nakon Konvencije;

 - podnosi izvješće o radu DC-a Konvenciji i Glavnom odboru DC-a u razdoblju između dvaju zasjedanja Konvencije, odnosno između dviju sjednica Glavnog odbora;

 - obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

 (2) Ako predsjednik DC-a prestane obnašati svoju dužnost tijekom razdoblja svojeg mandata bez obzira na razlog, zamjenju­je ga njegov zamjenik.

7.1.2.3. Zamjenik predsjednika

Članak 68.

(1) Zamjenik predsjednika predstavlja i zastupa DC.

(2) Zamjenik predsjednika daje izjave za javnost u ime DC-a bez posebne ovlasti.

(3) Zamjenik predsjednika je po funkciji ujedno i predsjednik Kluba zastupnika DC ukoliko je izabran za zastupnika u Hrvatski sabor.

(4) Zamjenik predsjednika, kao i zamjenici predsjednika na, općinskoj, gradskoj i županijskoj razini, predstavljaju i zastupaju DC-a u slučaju odsustva predsjednika općinskog, gradskog i županijskog odbora bez posebne ovlasti.

7.1.2.4. Potpredsjednici

Članak 69.

(1) DC ima šest (6) potpredsjednika.

(2) Predsjednik DC-a može dati pojedinim potpredsjednicima izravne ovlasti i zaduženja u provedbi Statuta i Programa DC-a u područjima u kojima su oni stručni i kompetentni, te mogu dati vitalni  doprinos u ostvarenju ciljeva i probitaka DC-a.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovog članka potpredsjednik predstavlja i zastupa DC u okviru dobivenih ovlasti i zaduženja koje je dobio od  predsjednika DC-a.

7.1.3. PREDSJEDNIŠTVO DC-a

7.1.3.1. Sastav

Članak 70.

(1) Predsjedništvo DC-a čine:

- predsjednik DC-a;

- zamjenik predsjednika DC-a;

- potpredsjednici (6) DC-a;

- članovi predsjedništva (7) DC-a;

- glavni tajnik DC-a;

- predsjednik Hrvatskog sabora, ako je član DC-a;

- predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ako je član DC-a;

- glavni manager-rizničar DC-a;

- međunarodni tajnik DC-a;

- predsjednik Kluba mladih DC-a;

(2) Predsjednik DC-a po položaju je predsjednik Predsjed­ništva DC-a.

(3) Dužnosti na koje se imenuju pojedini članovi Predsjed­ništva DC-a moraju biti utvrđene Poslovnikom Predsjedništva DC-a, a pojedini  član imenuje se na određenu dužnost odlukom Predsjedništva DC-a.

(4) U slučaju da pojedini član Predsjedništva DC-a prestane obnašati svoju dužnost tijekom razdoblja svog mandata, na upražnjeno mjesto Predsjedništvo DC-a na prijedlog predsjednika DC-a može  imenovati drugog člana i to načelno između kandidata koji nisu prošli na izborima Konvencije, a dobili su najveći broj glasova.

Na taj se način može se izmijeniti najviše do 1/3 članova Predsjedništva DC-a.

7.1.3.2. Pravovaljanost i način odlučivanja

Članak 71.

(1) Predsjedništvo DC-a donosi odluke iz svoje nadležnosti na sjednicama i na druge načine utvrđene Poslovnikom Pred­sjed­ništva  DC-a.

(2) Svaki član Predsjedništva DC-a dužan je provoditi odlu­ke Predsjedništva DC-a i zastupati interese i probitke DC-a kao cjeline bez obzira kojoj županijskoj organizaciji, ogranku ili odboru pripada.

7.1.3.3. Djelokrug rada

Članak 72.

(1) Predsjedništvo DC-a:

- svojim političkim djelovanjem ostvaruje Statut i Program DC-a, te deklaracije, rezolucije i odluke koje donosi Konvencija;

- neprekidno prati sve političke procese u zemlji i inozemstvu i o njima zauzima službeni stav;

- donosi strategiju političkog djelovanja u zemlji i prema inozemstvu i  konkretizira rješavanje svih političkih pitanja koja se odnose na položaj DC-a u zemlji i prema inozemstvu;

- putem sredstava javnog priopćavanja, redovito izvješćuje hrvatsku i međunarodnu javnost o svim bitnim političkim pitanjima koja utječu na političke i društvene odnose u Republici Hrvat­skoj kao i o njezinom položaju u međunarodnoj zajednici;

- saziva radnu sjednicu predsjednika izvršnih odbora ogranaka predlaže njezin dnevni red;

- utvrđuje i provodi izbornu strategiju DC-a za sve razine izbora;

- donosi odluke o izbornim koalicijama na izborima za Hrvatski sabor;

- donosi opću političku odluku o izbornim koalicijama na izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne /regionalne/samouprave;

- donosi odluke o stupanju u koalicijske vlade i pred­stavničke koalicije  kao i izlasku iz njih na državnoj razini;

- donosi opću političku odluku o stupanju u predstavničke koalicije  odnosno koalicijske vlade kao i izlasku iz njih na lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ razini;

 - određuje politiku Kluba zastupnika DC-a u Hrvatskom saboru te članova i dužnosnika DC-a u tijelima izvršne vlasti Republike Hrvatske;

- predlaže kandidate za Hrvatski sabor.

- na prijedlog predsjednika DC-a imenuje i razrješuje glavnog tajnika, međunarodnog tajnika, glavnog managera-rizničara, dvadeset (20)  kooptiranih članova Glavnog odbora i šest (6) potpredsjednika Glavnog odbora iz redova uglednih članova DC-a;

- u slučaju da izabrani zastupnik DC-a prestane obnašati dužnost zastupnika, određuje zamjenika zastupnika sa stranačke    kandidacijske liste;

- razrješuje Predsjedništvo i županijski odbor županijske organizacije kao i Predsjedništvo i Gradski odbor DC-a Grada Zagreba ukoliko ta tijela ne provode odluke Predsjedništva DC-a ili postupaju suprotno Statutu i Programu DC-a.

U tom slučaju imenuje vršitelja dužnosti predsjednika ras­pušte­nog tijela i saziva izvanrednu skupštinu;

- donosi odluku o suspenziji pojedinog člana Predsjedništva DC-a i drugih upravnih tijela do sljedeće Konvencije natpolovič­nom većinom glasova ukupnog broja članova Predsjedništva DC-a;

- donosi odluku o suspenziji predsjednika ogranka, predsjednika općinskog, gradskog i županijskog odbora DC-a odnosno suspenziju  predsjednika Gradskog odbora DC-a Grada Zagreba do prve sljedeće skupštine ogranka ili odbora natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Predsjedništva DC-a.

U tom slučaju Predsjedništvo DC-a imenuje vršitelja dužnosti predsjednika ogranka odnosno odbora.

- donosi odluku o suspenziji u slučaju prekoračenja ovlaštenja, nesavjesnog i nestručnog izvršavanja povjerenih mu obveza, s tim  da suspenzija ne priječi suspendiranog člana da se ponovno  kandidira za dužnosti odnosno članstvo u tijelima DC-a.

U tom slučaju Predsjedništvo DC-a imenuje vršitelja dužnosti predsjednika ogranka odnosno odbora.

- odlučuje o sjedištu DC-a u Zagrebu;

- pribavlja i raspoređuje materijalna i financijska sredstva za djelovanje DC-a na svim razinama u koordinaciji s glavnim managerom-rizničarom;

- po potrebi osniva trgovačka društva, zaklade i druge pravne osobe sukladno zakonu;

- donosi odluke o čuvanju vrijednosti kapitala DC-a, ulaganju kapitala i imenuje osobe u uprave trgovačkih društava u svojem vlasništvu u koordinaciji s glavnim managerom-rizni­ča­rom;

 - priprema dokumentaciju, vrši organizacijske pripreme i koordinira rad sa glavnim tajnikom za Konvenciju kao i sjednice Glavnog odbora;

- osim akata utvrđenih ovim Statutom donosi i druge opće i    pojedinačne akte čije donošenje nije izričito navedeno u ovom Statutu;

- osim poslova utvrđenih ovim Statutom, obavlja i druge poslove iz nadležnosti DC-a koji nisu izrijekom stavljeni u nad­ležnost drugog upravnog tijela i dužnosnika.

 (2) Predsjedništvo DC-a može imati savjetodavna tijela i specijalizirane savjetnike koji su u funkciji upravnih tijela, te javni djelatnici i stručnjaci za područja za koje se savjetodavno tijelo osniva.

Odluku o osnivanju savjetodavnog tijela i angažiranju specijaliziranih savjetnika donosi Predsjedništvo DC-a.

7.1.3.4. Odbori i povremena tijela

Članak 73.

(1) Predsjedništvo DC-a može osnivati specijalizirane odbore i druga povremena radna tijela.

(2) Predsjedništvo DC-a imenuje predsjednika i članstvo odbora i drugih radnih tijela iz redova članstva kao i izvanstrana­čkih javnih i stručnih osoba.

(3) Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju isklju­čivo poslove i  zadaće za koje su osnovani i o tome se podnose izvješća predsjedniku DC-a.

(4) Predsjedništvo DC-a je na prijedlog predsjednika DC-a ovlašteno dati naknadu za rad, sukladno zakonu, izvršitelju određenih poslova u sklopu odbora za potrebe DC-a.

7.1.3.5. Povjerenik Predsjedništva

Članak 74.

(1) Predsjedništvo DC-a može imenovati povjerenika iz redova članstva za obavljanje pojedinih poslova.

(2) Odluka o imenovanju povjerenika mora sadržavati opis zadanih poslova, točno navedene ovlasti, obveze povjerenika i rok u kojem zadani poslovi moraju biti obavljeni.

(3) Povjerenik podnosi stalna i povremena izvješća Pred­sjedništvu DC-a.

(4) Predsjedništvo DC-a razrješuje povjerenika po obavljenom poslu ili  po isteku roka određenog za obavljanje posla.

(5) Predsjedništvo DC-a može smijeniti povjerenika i prije isteka roka  ukoliko nije zadovoljno njegovim radom.

7.1.4. GLAVNI ODBOR

7.1.4.1. Sastav Glavnog odbora

Članak 75.

(1) Glavni odbor čine:

- članovi Predsjedništva DC-a;

- predsjednici županijskih odbora;

- potpredsjednici Glavnog odbora;

- šezdeset (60) članova po izboru Konvencije odnosno imenovanju Predsjedništva DC-a;

- predstavnici koordinacija DC-a u inozemstvu;

- članovi Vlade Republike Hrvatske ako su članovi DC-a;

- zastupnici u Hrvatskom saboru;

- predsjednik Gradskog odbora DC-a Grada Zagreba

- predsjednik Kluba mladih DC-a.

(2) Predsjednik DC-a je po položaju predsjednik Glavnog odbora. Zamjenik predsjednika je po položaju zamjenik predsjednika Glavnog odbora.

(3) Predsjednik DC-a predlaže Predsjedništvu DC-a imenovanje i razrješenje šest (6) potpredsjednika i tajnika Glavnog odbora, koji se biraju na sjednici Predsjedništva DC-a.

7.1.4.2. Djelokrug rada Glavnog odbora

Članak 76.

(1) Glavni odbor:

- na temelju, Statuta i Programa DC-a, te drugih program­skih dokumenata donosi odluke, zaključke te daje preporuke pred­sjedniku, Predsjedništvu i glavnom tajniku;

- donosi prijedloge dokumenata za Konvenciju;

- daje preporuke Predsjedništvu DC-a o stupanju u koaliciju na državnoj razini i o istupanju iz nje;

- raspravlja o izvješću predsjednika DC-a i odlučuje o njegovom prihvaćanju;

- odlučuje o povezivanju DC-a s drugim političkim ili nepolitičkim organizacijama te odlučuje o članstvu DC-a u među­narodnim političkim i nepolitičkim organizacijama;

- raspravlja o političkoj strategiji i operativnoj provedbi stavova i zaključaka DC-a na državnoj razini;

- raspravlja o aktualnoj političkoj, gospodarskoj i socijalnoj situaciji u zemlji i položaju Republike Hrvatske u međunarodnim odnosima

- raspravlja o aktualnim unutarstranačkim pitanjima DC-a;

- donosi preporuke za rad i političko djelovanje Pred­sjed­ništva DC-a;

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim  aktima.

(2) Glavni odbor DC-a može sazvati izvanrednu Konvenciju sukladno odredbi članka 56., stavka 5. ovog Statuta.

(3) Glavni odbor DC-a zasjeda najmanje dva (2) puta godišnje, a sjednice Glavnog odbora DC-a saziva i vodi predsjednik DC-a, zamjenik predsjednika DC-a ili iznimno jedan (1) od potpredsjednika DC-a na temelju posebne ovlasti predsjednika DC-a.

7.1.5. NADZORNI ODBOR

7.1.5.1. Sastav i ovlasti Nadzornog odbora

Članak 77.

(1) Nadzorni odbor DC-a sastoji se od pet (5) članova koje bira i razrješuje Konvencija na prijedlog predsjednika DC-a.

(2) Predsjednik DC-a saziva konstituirajuću sjednicu Nad­zor­nog  odbora DC-a na kojoj se bira njegov predsjednik i donosi poslovnik o radu u roku od trideset (30) dana od dana održavanja Konvencije.

(3) Nadzorni odbor DC-a donosi pravovaljane odluke ako je sjednici prisutna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova.

(4) Nadzorni odbor DC-a nadzire zakonitost materijalno-financijskog poslovanja DC-a i o tome podnosi izvješće za cijelo mandatno razdoblje Konvencije, a jednom godišnje izvješće o radu podnosi Glavnom odboru.

(5) Članstvo u Nadzornom odboru DC-a isključuje članstvo i obnašanje dužnosti u drugim upravnim tijelima DC-a.

(6) Nadzorni odbor DC-a neposredno je odgovoran Konvenciji kojem predsjednik Nadzornog odbora DC-a podnosi izvješće o svom radu.

7.1.5.2. Djelokrug rada Nadzornog odbora

Članak 78.

(1) Nadzorni odbor nadzire i kontrolira:

- izvršavanje prava i obveza te zakonitost rada DC-a i njegovih organizacijskih oblika;

- pravilnost primjene odredbi ovog Statuta te drugih akata    Predsjedništva DC-a i nadležnih tijela i dužnosnika DC-a;

- zakonitost i pravilnost materijalno-financijskog poslovanja, te ekonomičnost upravljanja sa sredstvima i imovinom DC-a;

- provođenje i ostvarivanje odluka i zaključaka koje je donijelo predsjednik i Predsjedništvo DC-a, te druga nadležna tijela i dužnosnici DC-a;

(2) Nadzorni odbor DC-a može uz suglasnost Predsjedništva DC-a angažirati i specijalizirane stručnjake u pojedinim rješa­vanjima problematike iz političke i drugih djelatnosti DC-a.

(3) Poslovi iz stavka 1. ovog članka Statuta detaljnije se razrađuju pravilnikom o radu Nadzornog odbora DC-a koji donosi Predsjedništvo DC-a.

7.1.5.3. Ovlasti i obveze Nadzornog odbora DC-a

Članak 79.

(1) Sva tijela i dužnosnici dužni su Nadzornom odboru DC-a na njegov zahtjev pružiti svu potrebnu dokumentaciju, podatke i informacije o svom djelovanju.

(2) Predsjednik Nadzornog odbora DC-a prisustvuje sjednicama Predsjedništva DC-a na poziv predsjednika DC-a, bez prava   odlučivanja.

(3) Nadzorni odbor može tražiti sazivanje sjednice Pred­sjedništva DC-a  ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju DC-a ili njegovih organizacijskih oblika, nemarnost u izvršavanju poslova ili  povrede Statuta, te drugih općih ili drugih akata Predsjedništva DC-a.

(4) Ovlasti i obveze Nadzornog odbora DC-a detaljnije se razrađuju  pravilnikom o radu Nadzornog odbora.

7.1.6. VISOKI ČASNI SUD

7.1.6.1. Sastav i konstituiranje Visokog časnog suda

Članak 80.

(1) Visoki časni sud u svom sastavu ima pet (5) članova, uključujući i njegovog predsjednika, koji su na Konvenciji izabrani na prijedlog predsjednika DC-a.

(2) Predsjednik DC-a saziva konstituirajuću sjednicu Visokog časnog suda DC-a na kojoj se bira njegov predsjednik.

(3) Visoki časni sud DC-a pravovaljano odlučuje u drugom stupnju ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljano donosi konačnu odluku natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova.

(4) Članstvo u Visokom sudu časti DC-a isključuje obnaša­nje dužnosti ili članstvo u drugim tijelima stranke.

7.1.6.2. Djelokrug rada Visokog časnog suda

Članak 81.

(1) Visoki časni sud DC-a donosi stranački kodeks ponašanja članova  u skladu s ovim Statutom i nadzire njegovu provedbu.

(2) Razmatra pojedinačne pritužbe članova koji se odnose na povredu članskih prava zajamčenih ovim Statutom drugog člana ili članova, odnosno tijela DC-a, kao i žalbe na odluke županijskog suda časti DC-a u prvom stupnju.

(3) Upozorava na pojave nedoličnog ponašanja, netolerancije, netrpeljivosti, omalovažavanja drugih članova ili tijela DC-a  kao i kleveta i uvreda između članova i pojedinih tijela DC-a. U ovakvim slučajevima Visoki časni sud DC-a Predsjedništvu DC-a predlaže mjere za njihovo sprječavanje i otklanjanje.

(4) Razmatra prizive odnosno žalbe protiv odluka o odbijanju primanja  u članstvo te Predsjedništvu DC-a podnosi pisano i obrazloženo mišljenje o osnovanosti prispjelih priziva.

(5) Predsjednik Visokog suda časti DC-a može prisustvovati sjednicama Predsjedništva i Glavnog odbora DC-a na poziv pred­sjednika DC-a bez prava odlučivanja.

7.1.6.3. Ovlaštenje i obveze Visokog časnog suda

Članak 82.

(1) Visoki sud časti u poslovima iz svoje nadležnosti članovima izriče sljedeće stegovne mjere:

- opomena;

- oduzimanje dužnosti u stranci;

- uvjetno isključenje;

- bezuvjetno isključenje.

(2) Opomena se izriče članu za lakšu povredu članskih obveza.

(3) Oduzimanje dužnosti u stranci može se izreći članu za opetovano činjenje lakših povreda članskih obveza. Takva se mjera izriče obvezno pri izricanju uvjetnog isključenja.

(4) Uvjetno isključenje na određeno vrijeme kao i bezuvjetno isključenje  iz DC-a izriče se članu za težu odnosno tešku povredu članskih obveza.

(5) Kad je zbog teže povrede članskih obveza protiv člana pokrenut postupak pred Visokim sudom časti DC-a na prijedlog ovlaštenog upravnog tijela stranke, istom miruju članska prava.

(6) Ovlaštenja, način postupanja, pretpostavke za izricanje disciplinskih mjera, pravne posljedice njihovog izricanja te poslovnički red na sjednicama Visokog časnog suda DC-a detaljnije se uređuju pravilnikom o radu Visokog časnog suda DC-a koji donosi Predsjedništvo DC-a.

(7) Visoki časni sud dužan je podnijeti pisano izvješće o svojim nalozima i radu Konvencije.

GLAVA VIII.

8. SREDIŠNJI URED

8.1. Ustrojstvo i djelokrug rada Središnjeg ureda

Članak 83.

(1) Središnji ured DC-a djeluje u sjedištu DC-a u Zagrebu i obavlja stručne, administrativne, organizacijsko-tehničke, financijsko-računovodstvene i druge poslove sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i radu Središnjeg ureda DC-a i njegovih stručnih službi, te Pravilnikom o uredskom poslovanju DC-a koje donosi Predsjedništvo DC-a.

8.2. Glavni tajnik

Članak 84.

(1) Glavni tajnik:

- rukovodi radom Središnjeg ureda sukladno odlukama    Pred­sjedništva DC-a;

- pomaže predsjedniku DC-a pri ispunjavanju njegovih obveza i dužnosti navedenih u članku 66. ovog Statuta;

- sudjeluje u pripremi organizacije središnjih tijela stranke, te osigurava sve tehničke, materijalne i organizacijske uvjete za njihov uspješan rad;

- neprestano i aktivno surađuje sa Predsjedništvom DC-a, županijskim, gradskim i općinskim odborima;

- provodi odluke koje su donijela upravna tijela stranke;

- ima ovlasti sudjelovati u radu sjednica mjesnih ogranaka, općinskih, gradskih i županijskih odbora sa savjetodavnom ulogom;

- odlučuje o administrativnim pitanjima i pitanjima namješ­tenika Središnjeg ureda, njihovom statusu i plaći;

- skrbi o urednom izvješćivanju mjesnih ogranaka, općin­skih, gradskih i županijskih odbora o radu predsjednika i Pred­sjedništva DC-a, te im dostavlja upute za rad i djelovanje u okviru svoje nadležnosti.

(2) Na prijedlog glavnog tajnika Predsjedništvo DC-a može imenovati pomoćnika glavnog tajnika i administrativne tajnike s ustanovljenim ovlastima i odgovornošću

(3) Glavni tajnik je po položaju član Predsjedništva DC-a.

8.3. Glavni manager-rizničar

Članak 85.

 Glavni manager-rizničar:

- zadužen je za osiguranje najkvalitetnijih izvora novčanih i materijalnih  potencijala za normalno funkcioniranje i podmirenje svih dospjelih obveza DC-a;

- upravlja kompletnom stranačkom materijalnom i financijskom infrastrukturom te se razborito brine o čuvanju materijalne i financijske vrijednosti stranke;

- izrađuje plan troškova i nabavki materijalnih i nematerijalnih sredstava za narednu kalendarsku godinu;

- izrađuje godišnji plan prihoda, rashoda i novčanog tijeka DC-a za cijelu narednu kalendarsku godinu i terminske planove po mjesecima, kvartalima i polugodišnje;

- obavlja sve pripreme za otvaranje kunskog i deviznog računa kod  banke ovlaštene za poslove s inozemstvom uz suglasnost Predsjedništva DC-a, te podnosi banci zahtjev za otvaranje računa sa imenima osoba koje mogu raspolagati sa sredstvima na računima uz suglasnost predsjednika DC-a;

- brine o ostvarenju plana prihoda i rashoda kao i novčanog tijeka sredstava DC-a;

- brine se o optimalnoj upotrebi slobodnih novčanih sredstava pretpostavljajući sigurnost ulaganja visini povrata sredstava kroz zaradu;

- zadužen je za zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja DC-a;

- dužan je redovito izvješćivati predsjednika i Predsjedništvo DC-a o financijskom stanju DC-a uz prezentiranje mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća.

GLAVA IX.

9. POSEBNI NAČINI ORGANIZIRANJA I DJELOVANJA

9.1. Klub mladih DC-a (KMDC)

Članak 86.

(1) Klub mladih DC-a (KMDC) je interesni organizacijski oblik DC-a u koji se uključuju mladi do dvadeset i šest (26) godina starosti.

(2) U Klub mladih mogu se uključivati mladi s navršenih šesnaest (16) godina starosti.

(3) Klub mladih djeluje u sastavu DC-a.

(4) Svaki član od šesnaest (16) do dvadeset i šest (26) godina starosti koji je evidentiran u registar članstva u Središnjem uredu postaje član Kluba mladih, ako vlastoručno potpiše izjavu kako se želi uključiti u rad Kluba mladih.

(5) Klub mladih djeluje u Republici Hrvatskoj, a može se organizirati i u inozemstvu.

(6 ) Klub mladih ima poslovnik o radu koji mora biti u skladu sa Statutom i Programom DC-a.

(7) Klub mladih ima osiguranu zastupljenost u tijelima DC-a.

Predsjednici Kluba mladih mjesnog ogranka, općinskog, gradskog i županijskog odbora ulaze u sastav izvršnog odbora iste razine.

(8) Klub mladih može ustanoviti zavičajne Klubove mladih u općinama, gradovima i županijskim središtima.

(9) Klub mladih održava redovne godišnje Skupštine kada  im se načelno obraća predsjednik DC-a.

9.2. Osnivanje drugih interesnih udruga unutar DC-a

Članak 87.

(1) Članovi DC-a mogu u skladu sa vlastitim interesom i svjetonazorom biti uključeni u druge interesne organizacijske oblike unutar DC-a kao npr. umirovljenici, zaštitari prirode, suradnici humanitarnih organizacija, gospodarstvenici, kulturni dje­lat­nici, znanstvenici i sl.

(2) Djelovanje interesnih organizacijskih udruga unutar DC-a mora biti  sukladno Statutu i Programu DC-a.

(3) Glavni odbor DC-a može posebnim aktom detaljnije od­re­diti prava i  obveze kod pojedinih oblika interesnog organiziranja unutar DC-a.

GLAVA X.

10. KLUB ZASTUPNIKA, KLUBOVI ČLANOVA SKUPŠTINE, ODNOSNO VIJEĆNIKA

10.1. Osnivanje i djelovanje Klubova DC-a u predstavničkim tijelima

Članak 88.

Zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi skupština odnosno vijećnici u županijskim skupštinama kao i općinskim i gradskim vijećima, radi usklađenog i učinkovitog političkog djelovanja mogu osnivati Klub zastupnika, Klubove članova županijske skupštine odnosno Klubove vijećnika DC-a.

GLAVA XI.

11. MANDAT IZABRANIH TIJELA I NAČIN IZBORA

11.1. Mandat izabranih tijela i trajanje mandata

Članak 89.

(1) Članovi svih izabranih tijela kao i dužnosnici DC-a biraju se na vrijeme od dvije godine koliko iznosi i mandat upravnih tijela DC-a.

(2) Ako za vrijeme mandata prestane mandat izabranom članu tijela DC-a razrješenjem, smrću itd., na njegovo mjesto imenuje se njegov zamjenik. Članu koji je zamijenio prvo izabranog člana u mandat mu se uračunava i vrijeme trajanja mandata prvog izabranog člana.

 Član tijela DC-a može biti razriješen ako ne provodi odluke  Predsjedništva DC-a ili postupa suprotno Statutu i Programu DC-a.

(3) Prestankom mandata upravnih tijela DC-a prestaje i mandat članova koji su bili izabrani za zastupnike odnosno vijećnike.

11.2. Način izbora za upravna tijela

Članak 90.

Izbori za dužnosnike DC-a za zastupnike u Hrvatski sabor,  odnosno vijećnike u skupštinama obavljaju se tajnim glasovanjem.

GLAVA XII.

12. SREDSTVA ZA RAD I POSLOVANJE

12.1. Način ostvarivanja prihoda

Članak 91.

(1) DC ostvaruje sljedeće prihode:

- članarina;

- dobrovoljni prilozi i donacije;

- prihodi iz Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave;

- prihodi od stranačkih priredbi;

- prihodi od izdavačke djelatnosti;

- prihodi od promidžbenog materijala i suvenira;

- prihodi iz profita trgovačkog društva čiji je DC vlasnik;

- ostali zakonom dozvoljeni izvori prihoda.

(2) Predsjedništvo DC-a određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu. Visina članarine može biti različita za pojedine kategorije članstva (članovi DC-a zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi DC-a dužnosnici Vlade Republike Hrvatske, studenti, umirovljenici, nezaposleni, hendikepirani itd.).

(3) Glavni manager-rizničar DC-a dostavlja mjesečna, kvartalna, polugodišnja i revidirana godišnja izvješća predsjedniku DC-a i Predsjedništvu DC-a o svim aspektima materijalno-finan­cij­skog poslovanja i položaja DC-a.

12.2. Postupanje sa sredstvima i imovinom u slučaju prestanka postojanja DC-a

Članak 92.

(1) DC može prestati postojati kada nastupe opće zakonske    pretpostavke utvrđene Zakonom o političkim strankama.

(2) Ako se o prestanku postojanja DC-a donosi odluka na Konvenciji, odluka o prestanku mora biti donijeta dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova izaslanika Konvencije.

(3) Prestanak postojanja DC-a službeno se evidentira i izvrši se brisanje iz registra političkih stranaka pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske.

(4) Po izvršenom brisanju DC-a iz registra političkih stranaka sva imovina DC-a u stvarima, pravima i novcu pripada Hrvatskom Caritasu i treba se podijeliti siromašnima.

GLAVA XIII.

13. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

13.1. Postupak izmjena i dopuna te donošenje novog Statuta

Članak 93.

(1) Inicijative i prijedlozi za izmjene, dopune ili prijedlog novog Statuta DC-a mogu dati predsjednik, Predsjedništvo, Glavni odbor DC-a i jedanaest (11) predsjednika županijskih odbora.

(2) Amandmane na prijedlog Statuta mogu dati sva upravna tijela na svim organizacijskim razinama, te svaki član Konvencije u skladu s uputama koje daje Predsjedništvo DC-a.

(3) Prijedlozi izmjena i dopuna Statuta ili prijedlog novog Statuta moraju biti dostavljeni svim predsjednicima ogranaka i odbora na svim razinama najmanje jedan (1) mjesec prije održavanja Konvencije. Predsjedništvo DC-a objedinjuje sve prijedloge izmjena i dopuna Statuta, te nakon rasprave i formuliranja pročišćenog teksta Statuta isti dostavlja na završno očitovanje svim općinskim, gradskim i županijskim organizacijama, koje mogu dati suglasnost na predložene izmjene i dopune Statuta radi njegovog usvajanja na Konvenciji.

GLAVA XIV.

14. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

14.1. Stupanje na snagu i vrijeme važenja Statuta

Članak 94.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu nakon prihvaćanja na Konvenciji.

(2) Ovlašćuje se Predsjedništvo DC-a da odredi osobu koja će biti  zadužena za eventualne ispravke ovog Statuta po nalogu  Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske.

(3) Danom stupanja na snagu prestaje važiti Statut DC-a koji je donesen na Osnivačkoj skupštini DC-a, održanoj 2. travnja 2000. godine.

Predsjednik DC-a
dr. Mate Granić, v. r.