Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

NN 107/2001 (5.12.2001.), Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

HRVATSKI SABOR

1756

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Proglašavam Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 23. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3682/2
Zagreb, 27. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Glava I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Radi zaštite života i zdravlja ljudi ovim se Zakonom u cilju suzbijanja zlouporabe opojnih droga uređuju:

1. uvjeti za uzgoj biljaka iz kojih se mogu dobiti opojne droge, te uvjeti za izradu, posjedovanje i promet opojnih droga i tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga,

2. nadzor nad uzgojem biljaka iz kojih se mogu dobiti opojne droge te nad izradom, posjedovanjem i prometom opojnih droga i tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga,

3. mjere za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,

4. sustav za prevenciju ovisnosti te pomoći ovisnicima i povremenim uzimateljima opojnih droga.

Članak 2.

(1) Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Opojna droga jest svaka tvar prirodnoga ili umjetnoga podrijetla, uključivši psihotropne tvari, uvrštene u popis opojnih droga i psihotropnih tvari,

2. Tvar koja se može uporabiti za izradu opojne droge jest svaka prirodna ili umjetna tvar koja se može uporabiti u izradi opojne droge (kao prekursori i druga otapala te kemikalije), uvrštena u popis tih tvari,

3. Biljka ili dio biljke iz koje se može dobiti opojna droga jest svaka biljka ili dio biljke koji se mogu uporabiti za izradu opojne droge (kao opijumski mak, konoplja i druga biljka prikladna za tu svrhu), koja je uvrštena u popis tih biljaka,

4. Uzgoj biljke za dobivanje opojne droge jest nabavka i posjedovanje sjemena, sjetva, sadnja, uzgoj biljke, uzimanje i posjedovanje dijelova biljke koji služe za dobivanje opojne droge,

5. Izrada jest priprava, prerada, miješanje, pročišćavanje, proizvodnja i svaka druga radnja kojom se dobiva opojna droga,

6. Sredstvo za izradu opojne droge jest predmet ili naprava koji su namijenjeni ili uporabljeni za izradu opojne droge,

7. Posjedovanje jest faktična vlast nad opojnom drogom, bilj­kom ili tvari koja se može uporabiti za izradu opojne droge,

8. Promet jest svaki način stavljanja u promet opojne droge, biljke, dijela biljke ili tvari koja se može uporabiti za izradu opojne droge (uvoz, izvoz, provoz, prijevoz, kupnja, prodaja, zamjena, izdavanje na recept, skladištenje i slično),

9. Uporaba jest jednokratno, višekratno, povremeno ili redovito uzimanje ili izlaganje djelovanju opojne droge,

10. Ovisnost jest stanje neodoljive potrebe (psihičke ili fizičke) za uporabom opojne droge,

11. Ovisnik o opojnoj drogi jest osoba koja se uporabom opojne droge dovela u stanje ovisnosti,

12. Povremeni uzimatelj opojne droge jest osoba koja jednokratno, prigodno ili povremeno uzima opojne droge kod koje se još nije razvilo stanje ovisnosti,

13. Sustav specifičnih postupaka za prevenciju ovisnosti i skrb o ovisnicima obuhvaća specifične mjere i postupke usmjerene na suzbijanje zlouporabe opojnih droga, smanjenje štetnih posljedica i oslobađanje od ovisnosti o opojnoj drogi te osiguranje stalne stručne pomoći i nadzora ovisnika,

14. Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge jest pomoć poduzimanjem mjera socijalne skrbi (psihosocijalna rehabilitacija, savjetovanje i resocijalizacija ovisnika o opojnim drogama),

15. Zlouporaba opojne droge jest uzgoj biljke za dobivanje opojne droge, posjedovanje sredstava za izradu te posjedovanje i promet opojne droge i tvari koja se može uporabiti za izradu opojne droge protivno odredbama ovoga Zakona.

(2) Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka donosi ministar zdravstva.

Članak 3.

(1) Zabranjuje se uzgoj biljaka iz kojih se mogu dobiti opojne droge te izrada, posjedovanje i promet opojnih droga, biljki i dijelova biljki iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojne droge, osim pod uvjetima određenim ovim Zakonom u medicinske, prehrambene, veterinarske, znanstvenoistraživačke i nastavne svrhe.

(2) Zabranjuje se posjedovanje sredstava za izradu opojne droge, osim pod uvjetima određenim ovim Zakonom u medicinske, prehrambene, veterinarske, znanstvenoistraživačke i nastavne svrhe.

(3) Zabranjuje se uporaba opojne droge osim pod uvjetima koji su propisani ovim Zakonom i drugim propisima iz područja zdravstva i veterinarstva.

(4) Izrada, posjedovanje i promet tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojne droge dopušteni su pod uvjetima određenim ovim Zakonom.

Članak 4.

Zabranjena je izravna i neizravna promidžba izrade, posjedovanja, uporabe i prometa opojnih droga i promidžba opojnih droga na bilo koji drugi način.

Članak 5.

(1) Godišnje potrebe opojnih droga koje se mogu izraditi i staviti u promet utvrđuje, na temelju procjene, ministar zdravstva.

(2) Procjenu godišnjih potreba opojnih droga ministar zdravstva donosi na temelju prijava pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za izradu, posjedovanje i promet opojnih droga.

(3) Prijave iz stavka 2. ovoga članka podnose se do 31. ožujka tekuće godine.

(4) Podatke o godišnjim potrebama opojnih droga ministar zdravstva dostavlja Zavodu i Uredu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga (u daljnjem tekstu: Ured) i međunarodnim organizacijama kad je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Članak 6.

Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosi Nacionalnu strategiju nadzora nad opojnim drogama, suzbijanja zlouporabe opojnih droga i pomoći ovisnicima o opojnim drogama (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) kao osnovu za djelovanje tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanova, udruga i vjerskih organizacija te drugih pravnih i fizičkih osoba.

Članak 7.

Radi sustavnog praćenja pojava, razmatranja pitanja i obav­ljanja drugih poslova u svezi s primjenom ovoga Zakona i proved­be Nacionalne strategije Vlada Republike Hrvatske osniva Ured.

Glava II.

UZGOJ BILJAKA, IZRADA, POSJEDOVANJE I PROMET OPOJNIH DROGA

1. Uzgoj biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga

Članak 8.

Biljka iz koje se može dobiti opojna droga može se uzgajati samo pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom.

Članak 9.

(1) Mak koji je namijenjen za izradu opojne droge može se uzgajati samo na području koje odredi Vlada Republike Hrvat­ske.

(2) Uzgoj maka koji je namijenjen za izradu opojne droge mogu obavljati samo pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: uzgojivač) koje imaju odobrenje koje daje ministar zdravstva uz prethodnu suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva nakon sklopljenog ugovora o proizvodnji maka s pravnom osobom ovlaš­tenom za otkup maka.

(3) Troškove izdavanja odobrenja iz stavka 2. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

(4) Uzgojivač je dužan obavijestiti policijsku postaju i županijski ured nadležan za inspekcijske poslove u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: poljoprivredna inspekcija) o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je biljka ili dijelovi biljke iz stavka 1. ovoga članka uporabljena ili bi mogla biti uporabljena za nedopuštenu izradu opojnih droga (zarezivanje, ubiranje zelenih čahura maka).

Članak 10.

(1) Otkup maka koji je namijenjen za izradu opojne droge mogu obavljati pravne osobe koje imaju odobrenje ministra zdrav­stva za otkup.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se pravnim osobama koje imaju proizvodnu dozvolu ministra zdravstva za proizvodnju gotovog lijeka i tvari koja se smatra narkotikom ili psihotropnom tvari prema Zakonu o lijekovima i medicinskim proizvodima.

(3) Troškove izdavanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 11.

(1) Ugovor o proizvodnji maka koji je namijenjen za izradu opojne droge iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona, koji sklapaju uzgojivač i pravna osoba koja ima odobrenje za otkup maka mora sadržavati:

1. podatke o katastarskoj čestici na kojoj će se saditi mak,

2. način na koji ugovorne strane osiguravaju sjeme maka,

3. obvezu uzgojivača na čuvanje nasada maka od neovlaš­tenog zarezivanja ili ubiranja,

4. obvezu uzgojivača da će u ugovorenom roku predati pravnoj osobi s kojom su sklopili ugovor o proizvodnji sav proizvedeni mak,

5. obvezu pravne osobe iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona koja je sklopila ugovor o proizvodnji da u ugovorenom roku preuzme od uzgojivača sav proizvedeni mak.

(2) Ugovori o proizvodnji maka koji je namijenjen za izradu opojne droge sklapaju se na rok od godine dana.

Članak 12.

(1) Pravna osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona o sklopljenim ugovorima o proizvodnji maka koji je namijenjen za izradu opojne droge mora voditi evidenciju koja sadrži podatke o:

– broju sklopljenih ugovora o proizvodnji s podacima o uzgojivaču,

– površini zemljišta na kojem se proizvodi mak,

– masi procijenjenog i proizvedenog maka.

(2) Pravna osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona duž­na je voditi skladišne i druge evidencije o masi preuzetoga, prerađenoga, uništenog ili na bilo koji drugi način korištenog maka.

(3) Pravna osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona dužna je tijekom vegetacije kod uzgojivača obavljati nadzor nad pro­izvodnjom, ispunjavanjem ugovornih obveza te procjenom oče­kivanog priroda maka.

Članak 13.

(1) Konoplja se može uzgajati samo uz prethodno pribavljeno odobrenje ministra poljoprivrede i šumarstva.

(2) Uvjete koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba za uzgoj konoplje, način izdavanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka te iznos troškova za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka provedbenim propisom utvrđuje ministar poljoprivrede i šumarstva, a troškove snosi podnositelj zahtjeva.

(3) Uzgojivač konoplje dužan je obavijestiti policijsku postaju i poljoprivrednu inspekciju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je biljka ili dijelovi biljke iz stavka 1. ovoga članka uporabljena ili bi mogla biti uporabljena za nedopuštenu izradu opojnih droga.

Članak 14.

(1) Uzgojivač maka koji nije namijenjen za izradu opojne droge dužan je uzgoj maka najkasnije u roku od 30 dana od dana sjetve prijaviti poljoprivrednoj inspekciji.

(2) Obrazac i sadržaj prijave iz stavka 1. ovoga članka provedbenim propisom određuje ministar poljoprivrede i šumarstva.

(3) Uzgojivač maka koji nije namijenjen za izradu opojne droge dužan je obavijestiti policijsku postaju i poljoprivrednu inspekciju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je biljka ili dijelovi biljke iz stavka 1. ovoga članka uporabljena ili bi mogla biti uporabljena za nedopuštenu izradu opojnih droga (zarezivanje, ubiranje zelenih čahura maka).

(4) Uzgojivač iz stavka 1. ovoga članka dužan je preostale dijelove biljke (makova slama) koji mogu služiti za izradu opojne droge uništiti odmah po ubiranju biljke.

(5) Poljoprivredna inspekcija o obavljenom nadzoru uzgoja biljaka iz stavka 1. ovoga članka jednom godišnje podnosi izvješće Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

2. Izrada opojne droge

Članak 15.

(1) Opojnu drogu mogu izrađivati samo pravne osobe koje za obavljanje te djelatnosti udovoljavaju uvjetima propisanim za pravne osobe koje proizvode lijekove, odnosno veterinarske lijekove i koje imaju odobrenje ministra zdravstva za izradu opojne droge.

(2) Ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, na izradu opojnih droga primjenjuju se propisi o proizvodnji lijekova.

Članak 16.

(1) Ustanove koje se bave znanstvenoistraživačkom djelat­nošću mogu u znanstvene svrhe uzgajati biljke iz kojih se može dobiti opojna droga i izrađivati opojnu drogu ako za to imaju odobrenje ministra zdravstva.

(2) Ministar znanosti i tehnologije uz suglasnost ministra zdravstva propisuje uvjete pod kojima se može obavljati djelatnost iz stavka 1. ovoga članka.

3. Posjedovanje opojne droge

Članak 17.

(1) Posjedovanje uzoraka opojne droge u količini nužnoj za svrhe obavljanja nastave i stručne izobrazbe, analize i dresure životinja za otkrivanje opojne droge, ministar zdravstva može dozvoliti pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju tu djelatnost, pod uvjetima određenim provedbenim propisom koji donosi uz suglasnost ministra unutarnjih poslova.

(2) Službena osoba policije može pod uvjetima propisanim posebnim zakonom radi otkrivanja kaznenog djela i počinitelja posjedovati opojnu drogu za svrhe simuliranog otkupa i nadzirane isporuke.

Članak 18.

(1) Osim u slučajevima iz članka 17. ovoga Zakona, opojnu drogu mogu posjedovati:

a) zdravstvene ustanove u svrhu obavljanja svoje djelatnosti,

b) veterinarske ustanove u svrhu obavljanja svoje djelatnosti,

c) doktori medicine i doktori stomatologije kao sastojak lijeka u količini nužnoj za pružanje neposredne medicinske pomoći,

d) punoljetni bolesnici te roditelji, odnosno skrbnici maloljetnih bolesnika, kao sastojak lijeka u količini koju odredi liječnik,

e) doktori veterinarske medicine kao sastojak veterinarskog lijeka radi pružanja neposredne veterinarske pomoći,

f) zapovjednici brodova i zrakoplova kao sastojak lijeka u količini nužno potrebnoj za brodsku ljekarnu ili ljekarnu zrakoplova.

(2) Ministar zdravstva propisuje uvjete pod kojima osobe iz stavka 1. točke a), c) i f) ovoga članka mogu posjedovati opojnu drogu, a ministar poljoprivrede i šumarstva uvjete pod kojima osobe iz stavka 1. točke b) i e) ovoga članka mogu posjedovati opojnu drogu.

Članak 19.

Roditelji, posvojitelji, skrbnici, nastavnici, odgojitelji, zdrav-s­tveni djelatnici, djelatnici u socijalnoj skrbi, poslodavci i šport­ski djelatnici dužni su i odgovorni u okviru skrbi za djecu i mladež poduzeti mjere potrebne za suzbijanje zlouporabe opojne droge kod djece i mladeži sukladno općem i posebnim programima iz članka 42. ovoga Zakona.

4. Promet opojnih droga

Članak 20.

(1) Promet opojne droge na veliko mogu obavljati pravne osobe koje obavljaju promet lijekova na veliko.

(2) Promet opojne droge na malo obavljaju ljekarne.

(3) Ako drukčije nije propisano ovim Zakonom, na promet opojne droge primjenjuju se propisi o prometu lijekova.

Članak 21.

Opojne droge koje služe u znanstvenoistraživačke i nastavne svrhe (članak 16. i 17.) izdaju se na temelju odobrenja ministra zdravstva.

Članak 22.

Dozvolu za uvoz, izvoz, prijevoz i provoz opojne droge, lijeka koji sadrži opojnu drogu te dijelova biljke iz kojih se izrađuje opojna droga izdaje na zahtjev osobe iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ministar zdravstva ako su ispunjeni uvjeti određeni ovim Zakonom, drugim propisima i međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka.

Članak 23.

(1) Provoz opojne droge te dijelova biljke iz kojih se može dobiti opojna droga dopušten je ako je za pošiljku izdana:

a) izvozna dozvola države iz koje se opojna droga izvozi,

b) uvozna dozvola države u koju se opojna droga uvozi,

c) dozvola za provoz opojne droge preko teritorija treće države do krajnjega odredišta, odnosno potvrda nadležnoga tijela te države da provoz opojne droge nije uvjetovan posebnom dozvolom.

(2) Prijevoznik je dužan paziti da tijekom provoza priroda opojne droge, originalna pakovina te pečati ne budu izmijenjeni niti izloženi utjecajima koji mogu izmijeniti prirodu opojne droge.

Članak 24.

(1) Osobe koje prelaze državnu granicu smiju posjedovati lijek koji sadrži opojnu drogu samo na temelju medicinske dokumentacije i u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju do najviše 5 dana.

(2) Osobe koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti kod prijelaza državne granice iznimno smiju posjedovati lijek koji sadrži opojnu drogu na temelju medicinske dokumentacije u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju do najviše 15 dana.

(3) Naziv i količinu lijeka iz stavka 1. i 2. ovoga članka, uz predočenje medicinske dokumentacije, osoba je dužna prijaviti carini prilikom prijelaza državne granice.

Članak 25.

Ne smatra se uvozom, izvozom, prijevozom ili provozom, prijenos lijeka koji sadrži opojnu drogu, a namijenjen je pružanju hitne medicinske pomoći na brodu ili zrakoplovu u međunarod­nom i unutarnjem prometu u količinama nužnim za tu svrhu, pod uvjetom da uz isprave o upisu prijevoznoga sredstva postoji odobrenje o posjedovanju određene vrste i količine lijeka, izdano od nadležnoga tijela države upisa.

Članak 26.

(1) Carinarnica je dužna na dozvoli za uvoz, izvoz ili provoz opojne droge, dijelova biljke i lijeka iz članka 22. ovoga Zakona označiti datum i mjesto carinjenja te ime osobe koja je obavila carinjenje.

(2) Primjerak dozvole iz stavka 1. ovoga članka carinarnica je dužna dostaviti Ministarstvu zdravstva u roku od osam dana.

(3) Ako se obavlja provoz opojne droge, dijelova biljke ili lijeka iz članka 22. ovoga Zakona, carinarnica je dužna:

a) za svaku pošiljku utvrditi vrstu i količinu opojne droge, dijelova biljke ili lijeka koji sadrži opojnu drogu,

b) na carinskoj ispravi označiti iz koje zemlje pošiljka dolazi i u koju je zemlju upućena,

c) odmah o pošiljci izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 27.

(1) Na opojne droge i lijekove koji sadrže opojne droge, koji se uvoze u slobodne carinske zone ili carinska skladišta, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na uvoz opojne droge.

(2) Fizičke osobe, odgovorne osobe u pravnim osobama, zaposlenici pošta i druge osobe koje sudjeluju u prijenosu i dostavi stvari, agenti, špediteri, transportni i skladišni djelatnici i sve druge osobe koje sudjeluju u prijevozu osoba i stvari dužni su u slučaju sumnje da je postupljeno protivno odredbama ovoga Zakona, odmah obavijestiti policijsku postaju.

(3) Posada broda i zrakoplova, odnosno putnici na brodu i u zrakoplovu dužni su u slučaju pronalaska opojne droge, biljke ili dijela biljke iz koje se može dobiti opojna droga ili sumnje da je postupljeno protivno odredbama ovoga Zakona odmah obavijestiti zapovjednika broda, odnosno kapetana zrakoplova koji će po primitku obavijesti obavijestiti policijsku postaju.

Glava III.

IZRADA, POSJEDOVANJE I PROMET TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU OPOJNE DROGE

Članak 28.

(1) Tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona mogu izrađivati, posjedovati i stavljati u promet pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje te djelatnosti i koje za njeno obavljanje ispunjavaju posebne uvjete propisane ovim Zakonom ili drugim propisima.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su obavijestiti policijsku postaju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je tvar iz stavka 1. ovoga članka uporabljena ili bi mogla biti uporabljena za nedopuštenu izradu opojnih droga (preusmjeravanje).

(3) Na promet tvari iz stavka 1. ovoga članka, koja se uvozi u slobodnu carinsku zonu ili carinsko skladište, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na uvoz te tvari.

(4) Na način iz stavka 2. ovoga članka dužni su postupiti zaposlenici pošta, kao i osobe koje sudjeluju u dostavi i prijenosu stvari.

Članak 29.

(1) Radnje koje prethode stavljanju u promet tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona moraju biti dokumentirane.

(2) Vrstu i sadržaj dokumenata iz stavka 1. ovoga članka provedbenim propisom određuje ministar gospodarstva, a za tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, koje su lijekovi ili otrovi, ministar zdravstva.

(3) Pravne i fizičke osobe iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona obvezne su čuvati dokumente iz stavka 2. ovoga članka u roku od najmanje tri godine.

Članak 30.

(1) Tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona prije stavljanja u promet moraju biti označene.

(2) Način označavanja i sadržaj oznaka iz stavka 1. ovoga članka provedbenim propisom određuje ministar gospodarstva, a za tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, koje su lijekovi ili otrovi, ministar zdravstva.

Članak 31.

(1) Proizvođač tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona dužan je svaka tri mjeseca podnositi Ministarstvu gospodarstva izvješće o:

a) vrsti i količini izrađene tvari,

b) namjeni, prodaji i predaji kupcu, korisniku, smještaju te svim drugim raspolaganjima s tvarima,

c) stanju na zalihama ranije izrađenih tvari,

d) svim drugim okolnostima bitnim za nadzor nad tvarima.

(2) Sadržaj izvješća iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar gospodarstva.

(3) Za tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, koje su lijekovi ili otrovi, izvješće iz stavka 1. ovoga članka pod­nosi se Ministarstvu zdravstva.

(4) Sadržaj izvješća iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar zdravstva.

Članak 32.

(1) Tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona mogu uvoziti, izvoziti ili provoziti pravne i fizičke osobe koje su tehnički opremljene i registrirane za obavljanje te djelatnosti i koje imaju odobrenje Ministarstva gospodarstva.

(2) Tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona koje su lijekovi ili otrovi mogu uvoziti, izvoziti ili provoziti pravne i fizičke osobe koje su tehnički opremljene i registrirane za promet lijekovima ili otrovima i koje za obavljanje te djelatnosti imaju odobrenje Ministarstva zdravstva.

(3) Uvjete u pogledu tehničke opremljenosti pravnih i fizičkih osoba iz stavka 1. ovoga članka provedbenim propisom utvrđuje ministar gospodarstva, a uvjete u pogledu tehničke opremljenosti pravnih i fizičkih osoba iz stavka 2. ovoga članka ministar zdravstva.

Članak 33.

(1) Dozvola za uvoz, izvoz ili provoz tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona može se odnositi na određenu pošiljku (pojedinačna dozvola) ili na određenu vrstu i količinu tvari u određenome razdoblju (skupna dozvola).

(2) Ministar zdravstva, uz prethodno mišljenje ministra gospodarstva, u popisu tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona utvrđuje koja se tvar može stavljati u promet samo na temelju pojedinačne dozvole i koja se tvar i u kojim količinama može stavljati u promet bez dozvole.

(3) Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo gospodarstva izdaje na temelju zahtjeva osobe iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona u roku od osam dana. Sadržaj zahtjeva propisuje ministar gospodarstva.

(4) Za tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, koje su lijekovi ili otrovi, dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo zdravstva. Obrazac zahtjeva za tvari koje su lijekovi ili otrovi propisuje ministar zdravstva.

Glava IV.

SUSTAV ZA PREVENCIJU OVISNOSTI I POMOĆ OVISNIKU I POVREMENOM UZIMATELJU OPOJNE DROGE

1. Liječenje i skrb o ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge

Članak 34.

(1) Liječenje ovisnika i povremenih uzimatelja opojne droge provode zdravstvene ustanove i zdravstveni djelatnici sukladno propisima iz područja zdravstva.

(2) Radi prevencije ovisnosti i provedbe specifičnih postupaka za oslobađanje od ovisnosti, mjera i postupaka skrbi o ovisnicima i povremenim uzimateljima opojnih droga osniva se Hrvatski zavod za prevenciju ovisnosti (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 35.

(1) Zavod je zdravstvena ustanova u državnom vlasništvu koju osniva Vlada Republike Hrvatske.

(2) Zavod obavlja sljedeće poslove:

- prikuplja podatke iz područja ovisnosti i zlouporabe opojnih droga,

- analizira epidemiološko stanje, predlaže, organizira i provodi mjere sukladno općem programu mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga iz članka 42. ovoga Zakona,

- oblikuje doktrinu u liječenju ovisnosti i nadzire njenu primjenu,

- surađuje sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelat­nicima u provedbi dijagnostike i liječenja ovisnosti,

- surađuje s drugim ustanovama i organizacijama na pod­ruč­ju suzbijanja ovisnosti i liječenja ovisnika te rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika,

- planira, sudjeluje u predlaganju i provedbi mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje ovisnosti,

- provodi zdravstveni odgoj i prosvjećivanje pučanstva o ovisnosti,

- sudjeluje u organizaciji i provedbi trajne izobrazbe zdravstvenih i drugih djelatnika na području suzbijanja i liječenja ovisnosti.

(3) Sredstva za rad Zavoda osiguravaju se:

- iz državnog proračuna,

- iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za provedbu programa mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga od posebnog interesa za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- iz drugih izvora u skladu s propisima.

(4) Za svoje obveze Zavod odgovara cijelom svojom imovinom. Republika Hrvatska odgovara za te obveze kao jamac – platac.

(5) Zavod ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklopiti drugi pravni posao, ako vrijednost ugovora ili drugoga pravnog posla prelazi iznos određen Statutom Zavoda.

(6) Tijela Zavoda su Upravno vijeće, ravnatelj, Stručno vije­će i Etičko povjerenstvo. Na sastav, postupak imenovanja i nadležnost tijela Zavoda primjenjuju se odredbe posebnog zakona o tijelima upravljanja zdravstvenim ustanovama u državnom vlas­ništvu.

(7) Sjedište Zavoda je u Zagrebu.

(8) Zavod ne može započeti s radom dok ministar zdravstva rješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uvjeti za početak rada s obzirom na prostor, djelatnike i medicinsko-tehničku opremu.

(9) Upravno vijeće Zavoda obvezno je donijeti Statut u roku od 60 dana od dana upisa Zavoda u sudski registar. Vlada Repub­like Hrvatske daje suglasnost na Statut Zavoda.

Članak 36.

(1) Zavod može imati podružnice koje se kao centri za prevenciju ovisnosti mogu osnovati za područje jedne ili više županija i Grad Zagreb.

(2) U osiguravanju sredstva za rad centara iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju županije i Grad Zagreb sredstvima iz svojih proračuna namjenjenih za provedbu programa mjera za suzbijanje i prevenciju zlouporabe opojnih droga i prevenciju ovisnosti na svom području.

(3) Način sudjelovanja u osiguravanju sredstava iz stavka 2. ovoga članka uređuje se ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i županija, odnosno Grada Zagreba.

2. Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge

Članak 37.

(1) Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge pružaju centri za socijalnu skrb i druge ustanove socijalne skrbi, a mogu je pružati vjerske zajednice, udruge te pravne i fizičke osobe. Ta se pomoć pruža sukladno propisima o socijalnoj skrbi prema programu koji donosi ministar zdravstva uz prethodnu suglasnost ministra za rad i socijalnu skrb i mišljenje Zavoda.

(2) U ostvarivanju pomoći iz stavka 1. ovoga članka ovisnik i povremeni uzimatelj opojne droge imaju prava i dužnosti prema propisima o socijalnoj skrbi.

Članak 38.

(1) U provedbi pomoći ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge savjetodavnim radom sudjeluje Centar za socijalnu skrb.

(2) Centar za socijalnu skrb obavlja savjetodavni rad s ovisnikom i povremenim uzimateljem opojne droge u suradnji sa županijskim, odnosno gradskim centrom.

(3) Posebne mjere pomoći ovisniku o opojnoj drogi (terapijske zajednice i slično) provode se sukladno programu iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 39.

Centar za socijalnu skrb, druge ustanove socijalne skrbi, vjerske zajednice i udruge te druge pravne i fizičke osobe u pružanju pomoći ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge surađuju sa Zavodom i županijskim, odnosno gradskim centrima.

Članak 40.

Sredstva za provođenje mjera pružanja pomoći ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge osiguravaju se u državnom proračunu, proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te iz drugih izvora.

Glava V.

MJERE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Članak 41.

Mjere za suzbijanje zlouporabe opojnih droga jesu:

- sustavno ispitivanje, otkrivanje i praćenje svih pojavnosti zlouporabe opojnih droga,

- kontinuirana provedba organiziranih preventivnih odgojno-obrazovnih programa kroz obitelj, školu, zdravstvene ustanove, udruge, vjerske zajednice i javne medije (primarna prevencija),

- rano otkrivanje i praćenje povremenih uzimatelja opojnih droga (sekundarna prevencija),

- rano otkrivanje, liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika (sekundarna prevencija),

- provedba programa smanjenja ponude i potražnje opojnih droga te

- druge mjere sukladno Nacionalnoj strategiji te općem i posebnim programima mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga.

Članak 42.

(1) Opći program za suzbijanje zlouporabe opojnih droga donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra zdravstva i prethodno mišljenje Ureda.

(2) Posebne programe mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i skrbi o ovisnicima, te pomoći ovisnicima o opojnim drogama te povremenim uzimateljima opojnih droga na prijedlog nadležnog ministarstva, odnosno državne upravne organizacije donosi ministar zdravstva uz prethodno mišljenje Ureda i Zavoda za:

a) pripadnike oružanih snaga Republike Hrvatske,

b) osobe u pritvoru i osobe na izdržavanju kazne zatvora, prema kojima se izvršava mjera liječenja od ovisnosti koju je izrekao sud, te osobe kojima je odgođen početak kaznenog progona ako se podvrgnu odvikavanju od droge,

c) djecu predškolske dobi, učenike osnovnih i srednjih škola i članove športskih udruga,

d) studente visokih učilišta,

e) djecu i mladež koja ne pohađa školu.

(3) Poseban program mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o opojnim drogama te povremenim uzimateljima opojnih droga donosi ministar zdravstva uz suglasnost ministra nadležnog za rad i socijalnu skrb i mišljenja Ureda i Zavoda.

(4) O izvršenju programa nadležna ministarstva, državne upravne organizacije i Zavod podnose godišnje izvješće Uredu, Ministarstvu zdravstva i Zavodu.

Članak 43.

(1) U cilju suzbijanja neovlaštene uporabe i prometa opojne droge, tijela državne vlasti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prosvjetne i odgojne ustanove, ustanove u kulturi, udruge kao i odgovorne osobe u tim tijelima, ustanovama i udrugama o svakoj okolnosti važnoj za primjenu ovoga Zakona, koju saznaju u obavljanju svoje djelatnosti, odmah po saznanju dužne su izvijestiti policijsku postaju.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na pravne osobe, odgovorne osobe u pravnim osobama i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili priređuju kulturno-zabavne priredbe, sportske priredbe, predstave ili obavljaju turističku ili sličnu djelatnost.

Članak 44.

Zabranjeno je osim za svrhe propisanog liječenja, stavljanjem u hranu, piće ili na drugi način izlagati drugoga djelovanju opojne droge.

Članak 45.

Zabranjeno je odlaganje ili ostavljanje uporabljenih igala i šprica na mjestima koja nisu posebno određena za te svrhe u skladu sa propisima koji važe za postupanje s opasnim otpadom.

Glava VI.

EVIDENCIJE

Članak 46.

(1) Evidenciju o uzgoju biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga, izradi, vrsti i količini, držanju, prodaji, preradi, predaji ili stavljanju u promet ili bilo kojem raspolaganju s opojnom drogom dužna je voditi pravna i fizička osoba koja obavlja tu djelatnost na temelju ovoga Zakona.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na uzgo­jivače maka koji nije namijenjen za izradu opojne droge iz članka 14. ovoga Zakona.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Ministarstvu zdravstva najmanje jedanput godišnje.

(4) Oblik i sadržaj evidencije iz stavka 1. ovoga članka te rokove i način dostave podataka propisuje ministar zdravstva.

Članak 47.

(1) Evidenciju o izradi, preradi, posjedovanju, prometu, predaji, nestanku ili uništenju tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona dužni su voditi proizvođači, prerađivači, sudionici u prometu i korisnici tih tvari.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Ministarstvu gospodarstva, a za tvari koje su otrovi ili lijekovi Ministarstvu zdravstva u propisanim rokovima, ali najmanje jedanput godišnje.

(3) Oblik i sadržaj evidencije iz stavka 1. ovoga članka, te rokove i način dostave podataka propisuje ministar gospodarstva, a za tvari koje su otrovi ili lijekovi ministar zdravstva.

Članak 48.

(1) Evidenciju o ovisnicima o opojnim drogama i povremenim uzimateljima opojnih droga koji su nakon detoksikacije u postupku odvikavanja, odnosno kojima je pružena pomoć, sukladno ovome Zakonu, vodi tijelo, ustanove za detoksikaciju i druga ustanova, vjerska zajednica, udruga te druga pravna i fizička osoba koja obavlja postupak skrbi ili pružanja pomoći.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su kao tajnu čuvati podatke o osobi ovisnika i povremenog uzimatelja opojnih droga, njegovu osobnom i obiteljskom životu, sadržaju mjera i okolnostima pružanja pomoći. Tajni podaci mogu se otkriti samo kad je to propisano zakonom i samo u mjeri nužnoj za postizanje cilja zbog kojega je opravdano otkrivanje tajne. Ti se podaci ne mogu koristiti u druge svrhe.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se jednom mjesečno Zavodu i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koji najmanje dva puta godišnje izvješćuje Ured.

(4) Obveza čuvanja tajne vrijedi za sve osobe koje saznaju podatke iz stavka 1. ovoga članka i osobe koje se tim podacima služe za izradu izvješća, znanstvenih i stručnih istraživanja, izvješćivanja ili u drugu svrhu.

(5) Oblik i sadržaj evidencije iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar zdravstva.

Članak 49.

(1) Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju o prijavama kaznenih djela i prekršaja u svezi s opojnim drogama i o tome najmanje dva puta godišnje izvješćuje Ured i Zavod.

(2) Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave vodi evidenciju o pravomoćno osuđenim osobama za kaznena djela i prekršaje u svezi s opojnim drogama, o izvršavanju kazne zatvora i drugih sankcija prema tim počiniteljima i o tome najmanje dva puta godišnje izvješćuje Ured i Zavod.

(3) Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo financija vode evidenciju o oduzetim količinama opojne droge, novčanim sredstvima i drugoj imovini iz nedopuštenog prometa opojnih droga i o tome najmanje dva puta godišnje izvješćuje Ured i Zavod.

(4) Ministarstvo rada i socijalne skrbi vodi evidenciju o korisnicima socijalne skrbi, ovisnicima i povremenim uzimateljima opojnih droga i o tome najmanje jedanput godišnje izvješćuje Ured i Zavod.

(5) Carinska uprava Ministarstva financija vodi evidenciju o prijavama carinskih prekršaja u svezi s opojnim drogama i o tome najmanje dva puta godišnje izvješćuje Ured i Zavod.

Glava VII.

OVLASTI U PROVOĐENJU NADZORA NAD PRIMJENOM ZAKONA

Članak 50.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju ovoga Zakona obavljaju, svaki u okviru djelokruga propisanog ovim Zakonom ili drugim propisima, Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona provode, svaki u okviru svojega djelokruga propisanog zakonom, inspektori Ministarstva zdravstva, poljoprivredni inspektori, veterinarski inspektori i inspektori Državnog inspektorata.

Glava VIII.

POSTUPAK S ODUZETIM OPOJNIM DROGAMA, DIJELOVIMA BILJKI I TVARIMA KOJE SE MOGU UPORABITI U IZRADI OPOJNE DROGE

Članak 51.

(1) Opojna droga, oduzeta na temelju ovoga Zakona ili drugog propisa, koja se može uporabiti kao sirovina, predat će se uz nadoknadu, pravnoj osobi koja ima odobrenje za izradu opojne droge.

(2) Mjerila za određivanje nadoknade iz stavka 1. ovoga članka provedbenim propisom utvrđuje ministar gospodarstva, a sredstva nadoknade prihod su državnog proračuna.

(3) Na način iz stavka 1. ovoga članka postupit će se i u odnosu na dijelove biljke iz kojih se dobiva opojna droga i tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.

(4) Ako se opojna droga, dijelovi biljke ili tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ne mogu uporabiti kao sirovina, uništit će se.

(5) Odluke iz stavka 1., 3. i 4. ovoga članka donosi tijelo koje je donijelo odluku o oduzimanju opojne droge, dijelova biljke ili tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.

(6) Tijelo iz stavka 5. ovoga članka dužno je voditi evidenciju o vrsti i količini oduzete opojne droge, dijelova biljke i tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona te o pravnim osobama iz stavka 1. ovoga članka kojima su predane opojne droge, dijelovi biljke i tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona i uz koju nadoknadu.

(7) Uništenje opojne droge, dijelova biljke ili tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona obavlja se pred povjerenstvom što ga imenuje tijelo koje je donijelo odluku o oduzimanju opojne droge, dijelova biljke ili tvari.

(8) O odlukama i mjerama iz stavka 1. - 7. ovoga članka obavijestit će se Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo unutarnjih poslova te Ministarstvo gospodarstva.

Članak 52.

Sredstva za uništenje opojnih droga, dijelova biljke i tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu.

Glava IX.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Članak 53.

(1) Ministar vanjskih poslova u suradnji s nadležnim ministrima skrbi o izvršavanju međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području primjene ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo unutarnjih poslova neposredno surađuje s inozemnim tijelima, ustanovama i organizacijama u otkrivanju, sprječavanju kaznenih djela zlouporabe opojnih droga i drugih kaznenih djela u području primjene ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo financija neposredno surađuje s inozemnim tijelima u sprječavanju i suzbijanju nezakonitoga prometa opojnih droga i tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona i prikrivanja protuzakonito dobivenoga novca ili druge koristi.

Glava X.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 54.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako posjeduje opojnu drogu, biljku ili dio biljke iz koje se može dobiti opojna droga ili tvar koja se može uporabiti za izradu opojne droge (članak 3. stavak 1.),

2. ako posjeduje sredstvo za izradu opojne droge (članak 3. stavak 2.),

3. ako promiče izradu, posjedovanje, uporabu ili promet opojnom drogom (članak 4.),

4. ako uzgaja mak koji je namijenjen za izradu opojne droge izvan područja koje je odredila Vlada Republike Hrvatske (članak 9. stavak 1.),

5. ako uzgaja mak namijenjen za izradu opojne droge bez odobrenja ili ako obavlja tu djelatnost prije sklopljenog ugovora s pravnom osobom ovlaštenom za otkup maka (članak 9. stavak 2.),

6. ako ne obavijesti policijsku postaju i poljoprivrednu inspekciju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je mak koji je namijenjen za izradu opojne droge ili dio te biljke uporabljen ili bi mogao biti uporabljen za nedopuštenu izradu opojnih droga (članak 9. stavak 4.),

7. ako otkupi mak koji je namijenjen za izradu opojne droge bez odobrenja ministra zdravstva za otkup (članak 10. stavak 1.),

8. ako ne osigura čuvanje nasada maka od neovlaštenog zarezivanja ili ubiranja (članak 11. stavak 1. točka 3.),

9. ako u ugovorenom roku ne preda pravnoj osobi s kojom je sklopila ugovor o proizvodnji sav proizvedeni mak (članak 11. stavak 1. točka 4.),

10. ako u ugovorenom roku ne preuzme sav proizvedeni mak (članak 11. stavak 1. točka 5.),

11. ako ne vodi evidenciju o sklopljenim ugovorima o proizvodnji maka koji je namijenjen za izradu opojne droge (članak 12. stavak 1.) ili ako ne vodi skladišne i druge evidencije o masi preuzetog, prerađenog, uništenog ili na bilo koji drugi način korištenog maka (članak 12. stavak 2.) ili ako tijekom vegetacije kod uzgojivača ne obavlja nadzor nad proizvodnjom, ispunjavanjem ugovorenih obveza te procjenom očekivanog priroda maka (članak 12. stavak 3.),

12. ako konoplju uzgaja bez prethodnog odobrenja ministra poljoprivrede i šumarstva (članak 13. stavak 1.) ili ako ne obavijesti policijsku postaju i poljoprivrednu inspekciju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je konoplja ili dio konoplje uporabljen ili bi mogao biti uporabljen za nedopuštenu izradu opojnih droga (članak 13. stavak 3.),

13. ako mak koji nije namijenjen za izradu opojne droge najkasnije u roku od 30 dana od dana sjetve ne prijavi poljoprivrednoj inspekciji (članak 14. stavak 1.) ili ako ne obavijesti policijsku postaju i poljoprivrednu inspekciju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je mak ili dio maka uporabljen ili bi mogao biti uporabljen za nedopuštenu izradu opojnih droga (članak 14. stavak 3.) ili ako preostale dijelove biljke (makova slama) koji mogu služiti za izradu opojne droge ne uništi odmah po ubiranju biljke (članak 14. stavak 4.),

14. ako izrađuje opojnu drogu bez odobrenja ministra zdravstva za obavljanje te djelatnosti ili ako istu djelatnost obavlja, a da ne ispunjava uvjete koji su propisani za pravne osobe koje proizvode lijekove (članak 15. stavak 1. i 2.),

15. ako u znanstvene svrhe uzgaja biljke iz kojih se može dobiti opojna droga ili izrađuje opojnu drogu bez odobrenja ministra zdravstva ili ako istu djelatnost obavlja, a da ne ispunjava propisane uvjete (članak 16. stavak 1. i 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 12. i 13. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 55.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako posjeduje uzorke opojnih droga u svrhu obavljanja nastave i stručne izobrazbe, analize ili dresure životinja za otkrivanje opojnih droga bez dozvole ministra zdravstva ili ako s tim uzorcima ne postupa na propisani način (članak 17. stavak 1. i 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u ustanovi ili drugoj pravnoj osobi ili fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 56.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstvena, odnosno veterinarska ustanova ako posjeduje opojnu drogu, a da ne ispunjava propisane uvjete o posjedovanju opojne droge (članak 18. stavak 1. i 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u zdravstvenoj, odnosno veterinarskoj ustanovi te osobe iz članka 18. stavka 1. točke c) do f) ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 57.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako obavlja promet opojnih droga na veliko, a da ne ispunjava propisane uvjete (članak 20. stavak 1. i 3.).

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja promet opojnih droga na malo, a da ne ispunjava propisane uvjete (članak 20. stavak 2. i 3.),

2. ako opojne droge koje služe u znanstvenoistraživačke, nastavne svrhe i svrhe analize (članak 16. i 17.) izda bez odobrenja ministra zdravstva (članak 21.).

(3) Za prekršaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 58.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja uvoz, izvoz, prijevoz i provoz opojnih droga, lijekova koji sadrže opojne droge te dijelova biljaka iz kojih se izrađuje opojna droga bez dozvole ministra zdravstva iz članka 22. ovoga Zakona ili ako na isti način uvozi opojne droge i lijekove koji sadrže opojne droge u slobodne carinske zone ili carinska skladišta (članak 27. stavak 1.),

2. ako provoz opojnih droga te dijelova biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga obavlja, a da za pošiljku nije izdana propisana dozvola iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona ili ako tijekom provoza dođe do izmjene prirode opojne droge, originalne pakovine te pečata ili ako je tijekom provoza pošiljka izložena utjecajima koji mogu izmijeniti prirodu opojne droge (članak 23. stavak 2.),

3. ako obavlja prijenos lijekova koji sadrže opojne droge, a namijenjeni su pružanju hitne medicinske pomoći na brodu ili zrakoplovu u međunarodnom i unutarnjem prometu u količinama nužnim za tu svrhu, a da uz isprave o upisu prijevoznog sredstva ne postoji odobrenje o posjedovanju određene vrste i količine lijeka izdano od nadležnog tijela države upisa ili ako obavlja takav prijenos izvan okvira postojećeg odobrenja (članak 25.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 59.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako pri prijelazu državne granice lijekove koji sadrže opojnu drogu posjeduje bez medicinske dokumentacije ili u količini većoj od nužno potrebne za osobnu uporabu u trajanju do najviše 5 dana (članak 24. stavak 1.),

2. ako pri prijelazu državne granice posjeduje lijek koji sadrži opojnu drogu, a na supstitucijskoj je terapiji bolesti ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti, a lijek posjeduje bez medicinske dokumentacije ili u količini većoj od nužno potrebne za osobnu uporabu u trajanju do najviše 15 dana (članak 24. stavak 2.),

3. ako naziv i količinu lijeka iz članka 24. stavka 1. i 2. ovoga Zakona ne prijavi carini prilikom prijelaza državne granice (članak 24. stavak 3.),

4. ako odloži ili ostavi uporabljene igle i šprice izvan mjesta koja su posebno određena za te svrhe u skladu sa propisima koji vrijede za postupanje s opasnim otpadom (članak 45.).

Članak 60.

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako stavljanjem u hranu, piće ili na drugi način drugoga izlaže djelovanju opojne droge, osim za svrhe propisanog liječenja (članak 44.).

Članak 61.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj službena ili odgovorna osoba u carinarnici:

1. ako na dozvoli za uvoz, izvoz ili provoz opojnih droga, dijelova biljaka i lijekova iz članka 22. ovoga Zakona ne označi datum i mjesto carinjenja (članak 26. stavak 1.) ili ako na dozvoli za uvoz opojnih droga i lijekova koji sadrže opojne droge u slobodne carinske zone ili carinska skladišta ne označi datum i mjesto carinjenja (članak 27. stavak 1.),

2. ako primjerak dozvole ne dostavi Ministarstvu zdravstva u roku od osam dana (članak 26. stavak 2. i članak 27. stavak 1.),

3. ako pri obavljanju provoza opojnih droga ili dijelova biljaka ili lijekova iz članka 22. ovoga Zakona za svaku pošiljku ne utvrdi vrstu i količinu opojnih droga, dijelova biljki ili lijekova koji sadrže opojne droge, ili ako na carinskoj ispravi ne označi iz koje zemlje pošiljka dolazi i u koju je zemlju upućena ili ako o pošiljci odmah ne izvijesti Ministarstvo unutarnjih poslova (članak 26. stavak 3.).

Članak 62.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako pri sudjelovanju u prijevozu osoba i stvari u slučaju sumnje da je postupljeno protivno odredbama ovoga Zakona odmah ne obavijesti policijsku postaju (članak 27. stavak 2.).

Članak 63.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona izrađuje, posjeduje ili stavlja u promet, a da nije registrirana za tu djelatnost (članak 28. stavak 1.),

2. ako u proizvodnji, prometu ili raspolaganju tvarima iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ne obavijesti policijsku postaju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je ova tvar uporabljena ili bi mogla biti uporabljena za nedopuštenu izradu opojnih droga (članak 28. stavak 2.),

3. ako propisno ne dokumentira radnje koje prethode stav­ljanju u promet tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ili ako propisane dokumente ne čuva najmanje tri godine (članak 29. stavak 1., 2. i 3.),

4. ako tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona prije stavljanja u promet propisno ne označi (članak 30. stavak 1. i 2.),

5. ako u proizvodnji tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona svaka tri mjeseca Ministarstvu gospodarstva ne podnese izvješće (članak 31. stavak 1.),

6. ako u proizvodnji tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona koji su lijekovi ili otrovi ne podnese u zakonskom roku Ministarstvu zdravstva izvješće iz članka 31. stavka 3. ovoga Zakona,

7. ako tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona uvozi, izvozi ili provozi ili uvozi u slobodne carinske zone ili carinska skladišta, a da nije tehnički opremljena i registrirana za obavljanje te djelatnosti ili ako nema odobrenje Ministarstva gospodarstva (članak 32. stavak 1. i članak 28. stavak 3.),

8. ako tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovog Zakona koje su lijekovi ili otrovi uvozi, izvozi ili provozi ili uvozi u slobodne carinske zone ili carinska skladišta, a da nije tehnički opremljena i registrirana za obavljanje te djelatnosti ili ako nema odobrenje Ministarstva zdravstva (članak 32. stavak 2. i članak 28. stavak 3.),

9. ako uvozi, izvozi ili provozi tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona bez dozvole koja se odnosi na određenu pošiljku ili određenu vrstu i količinu tvari u određenom razdoblju (članak 33. stavak 1.),

10. ako stavlja u promet tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona bez dozvole nadležnog ministarstva (članak 33. stavak 3. i 4.),

11. ako o svakoj okolnosti važnoj za primjenu ovoga Zakona koju sazna u obavljanju svoje djelatnosti odmah po saznanju ne obavijesti policijsku postaju (članak 43. stavak 1. i 2.),

12. ako ne vodi propisane evidencije ili ih vodi netočno, neuredno ili sa zakašnjenjem ili ako propisane podatke ne dostavi nadležnom ministarstvu (članak 46. i 47.),

13. ako neovlašteno otkrije podatak koji je tajan (članak 48. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna.

(3) Novčanom kaznom iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. točke 1. - 13. ovoga članka fizička osoba.

Članak 64.

(1) Opojne droge, dijelovi biljki ili tvari koje se uporabljuju za izradu opojnih droga, kao i sredstva za izradu opojne droge iz članka 54. - 63. ovoga Zakona, oduzet će se.

(2) Za prekršaje iz članka 54. - 63. ovoga Zakona može se primijeniti zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 3 mjeseca do 1 godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke, prema počinitelju koji je prekršaj počinio obavljajući djelatnost, primijenit će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti pravnoj osobi u istom trajanju ako je prekršaj počinjen u obavljanju te djelatnosti.

(3) Za prekršaje iz članka 54. - 63. ovoga Zakona može se primijeniti zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti o opojnoj drogi, u trajanju od 3 mjeseca do 1 godine.

Glava XI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona osnovati Ured i Zavod te imenovati privremenog ravnatelja Zavoda koji će do dana imenovanja ravnatelja Zavoda imati ovlasti iz članka 15. stavka 1. Zakona o ustanovama.

(2) U roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske će odrediti područje na kojem se može uzgajati mak koji je namijenjen za izradu opojne droge.

(3) U slučajevima kada ovaj Zakon ovlašćuje nadležnog ministra za donošenje propisa za provedbu ovoga Zakona, nadležni će ministar donijeti te propise u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Popis iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona ministar zdrav­stva će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) U popis iz stavka 4. ovoga članka moraju biti uvrštene sve opojne droge, psihotropne tvari i biljke iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga sukladno međunarodnim ugovorima, a popis se objav­ljuje u »Narodnim novinama«.

(6) Opći program za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i posebne programe mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, odvikavanja od ovisnosti i skrbi o ovisnicima te pomoći ovisnicima o opojnim drogama te povremenim uzimateljima opojnih droga Vlada Republike Hrvatske i ministar zdravstva će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 66.

(1) Do početka rada Zavoda prevencija ovisnosti i skrb ovisnika provodit će se u županijskim, odnosno gradskim centrima osnovanim do stupanja na snagu ovoga Zakona, a na temelju Nacionalne strategije.

(2) Danom početka rada Zavoda centri iz stavka 1. ovoga članka postaju podružnice Zavoda.

(3) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uređenu ovim Zakonom dužne su obavljanje te djelatnosti uskladiti s ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 67.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga (»Narodne novine«, br. 53/91.).

Članak 68.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 530-08/00-01/02
Zagreb, 23. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.