Zakon o Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske

NN 107/2001 (5.12.2001.), Zakon o Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Hrvatski sabor

1757

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O FONDU ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o Fondu za re­gionalni razvoj Republike Hrvatske, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3722/2
Zagreb, 30. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O FONDU ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Fond za re­gionalni razvoj Republike Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: Fond), uređuje se ­nje­govo ustrojstvo, nadležnost, prava i obveze, te izvori sredstava.

(2) Djelatnost Fonda je potica­nje ujednačenoga re­gionalnog razvoja Republike Hrvatske sukladno Programu re­gionalnog razvoja Republike Hrvatske.

(3) Djelatnost Fonda posebice se odnosi na potica­nje raz­voja:

– područja pogođena pos­ljedicama rata,

– područja koja su slabo nase­ljena,

– područja posebne državne skrbi,

– otoka,

– brdsko-planinska područja,

– graničnih i pograničnih područja,

– područja sa strukturnim problemima,

– područja koja ostvaruju bruto domaći proizvod koji je niži od 65% prosječnog bruto domaće­g proizvoda u Republici Hrvat­skoj,

– drugih područja sukladno Programu.

Članak 2.

(1) Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obav­lja Vlada Republike Hrvatske.

(2) Fond ima svojstvo pravne osobe.

(3) Sjedište Fonda je u Zagrebu.

Članak 3.

Fond ostvaruje sredstva iz s­ljedećih izvora:

– prihodi od privatizacije,

– iz državnog proračuna,

– dugoročne obveznice,

– zajmovi financijskih institucija,

– bilateralni zajmovi,

– donacije,

– ostali izvori u skladu sa zakonom.

Članak 4.

(1) Sredstva se vode na računu Fonda i koriste se za potica­nje razvoja iz članka 1. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) U slučaju neostvariva­nja sredstava iz članka 3. ovoga Zakona, Fond se može kratkoročno zadužiti najviše do Ľ godiš­nje­ga financijskog plana, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

(3) Po odluci Vlade Republike Hrvatske Fond se može zadužiti i više od Ľ godišnjega financijskog plana ako je zaduže­nje prouzročeno neostvariva­njem sredstava od privatizacije.

Članak 5.

(1) Fond ne smije stvarati obveze za naredna razdob­lja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Fond može preuzimati obveze uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(3) Ukupna godiš­nja obveza Fonda iz stavka 2. ovoga članka za naredno razdob­lje može iznositi najviše do 20% ostvarenih sredstava u prethodnoj godini.

(4) U iznos ukupne godiš­nje obveze uk­ljučen je iznos dospjeloga godiš­nje­g anuiteta u tekućoj godini te dospjele neizmirene obveze.

Članak 6.

(1) Fond ima godiš­nji financijski plan.

(2) Financijski plan Fonda donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

(3) Fond podnosi Hrvatskom saboru Izvješće o izvršava­nju financijskog plana Fonda.

Članak 7.

(1) Financijski plan iz članka 6. ovoga Zakona sadrži razvojne programe i projekte.

(2) Uvjeti i način realizacije programa i projekata iz financijskog plana deta­ljno se uređuju Pravilnikom o uvjetima i načinu korište­nja sredstava Fonda (u da­lj­njem tekstu: Pravilnik).

Članak 8.

Tijela Fonda su Upravni odbor i Uprava.

Članak 9.

(1) Upravni odbor nadzire poslova­nje Fonda.

(2) Upravni odbor ima pet članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske s tim što je ministar financija po položaju predsjednik Upravnog odbora.

(3) U Upravni odbor Fonda imenuje se jedan član iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora.

Članak 10.

Upravu Fonda od tri člana imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog odbora Fonda.

Članak 11.

(1) Poslova­nje Fonda vodi Uprava.

(2) Na čelu Uprave je predsjednik.

(3) Predsjednik Uprave zastupa i predstav­lja Fond.

Članak 12.

(1) Fond ima Statut kojim se sukladno ovom Zakonu pobliže utvrđuje ustrojstvo, nadležnost i način odlučiva­nja pojedinih tijela, te uređuju druga pita­nja od znače­nja za obav­lja­nje djelatnosti Fonda.

(2) Pored Statuta, Fond ima Pravilnik i druge opće akte sukladno ovom Zakonu i Statutu Fonda,

(3) Statut, Pravilnik i druge opće akte Fonda donosi Upravni odbor Fonda uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 13.

(1) Fond za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

(2) Fond je obveznik vođe­nja proračunskog računovodstva.

(3) Godiš­nji obračun Fonda potvrđuje Hrvatski sabor.

Članak 14.

Osnivač osigurava sredstva za osniva­nje i rad Fonda.

Članak 15.

Nad Fondom se ne provodi stečajni postupak.

Članak 16.

Obvezuje se Upravni odbor Fonda da u roku od 30 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona donese Pravilnik iz članka 7. stavka 2. i Statut iz članka 12. ovoga Zakona.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2002.

Klasa: 302-01/01-02/02
Zagreb, 28. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.