Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

NN 107/2001 (5.12.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

Hrvatski sabor

1760

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3725/2
Zagreb, 30. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE

Članak 1.

U Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, br. 139/97)., 105/99., 55/00. i 127/00.) u članku 6. stavku 1. točka 1. mije­nja se i glasi:

»(1) Posebni porez plaća se na:

1. osobne automobile i motocikleOsnovica – prodajna cijena

Posebni porez

preko

do

 

   0

 50.000,00

10%

 50.000,00

100.000,00

 5.000,00+15% na iznos preko 50.000,00

100.000,00

150.000,00

12.500,00+20% na iznos preko 100.000,00

150.000,00

200.000,00

22.500,00+25% na iznos preko 150.000,00

200.000,00

250.000,00

35.000,00+30% na iznos preko 200.000,00

250.000,00

300.000,00

50.000,00+35% na iznos preko 250.000,00

300.000,00

350.000,00

67.500,00+40% na iznos preko 300.000,00

350.000,00

 

87.500,00+45% na iznos preko 350.000,00


Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»(1) Porezna obveza posebnog poreza na proizvode iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, pri uvozu nastaje s danom nastanka carinskoga duga, a kod proizvođača u trenutku isporuke.«

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»(1) Posebni porez na proizvode iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvat­skoj obračunava i naplaćuje carinarnica.«

Članak 4.

Članak 10. mije­nja se i glasi:

»(1) Primjenu propisa te obračunava­nje i plaća­nje posebnog poreza iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona za proizvode koji se uvoze ili proizvode ili se prodaju u Republici Hrvatskoj nadzire Carinska uprava.

(2) Obračunava­nje i plaća­nje posebnog poreza na promet upotreb­ljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova u tuzemstvu iz članka 1. stavka 2. nadzire Porezna uprava.«

Članak 5.

Članak 11. mije­nja se i glasi:

»(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunava­nja, naplate i povrata poreza te vođe­nja prekršajnog postupka primje­njuju se odredbe Opće­ga poreznog zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka na proizvode iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona koji su uvezeni te su bili predmet cari­nje­nja primje­njuju se odredbe Carinskoga zakona.«

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2002.

Klasa: 410-19/01-01/06
Zagreb, 28. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.