Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 107/2001 (5.12.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Hrvatski sabor

1767

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financira­nju jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3732/2
Zagreb, 30. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o financira­nju jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00. i 73/00., 127/00., 59/01) u članku 45. stavak 4. mije­nja se i glasi:

»(4) Prihod od poreza na dohodak raspodje­ljuje se i to:

1. Na području općine, odnosno grada koji ne financira decentralizirane izdatke osnovnog školstva prema posebnom zakonu udio u porezu na dohodak iznosi i to:

a) udio općine, odnosno grada 32%,

b) udio županije 8%, uvećano za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

c) udio pozicije za potpore izravna­nja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 29,60%.

2. Na području općine, odnosno grada posebne državne skrbi (Zakon o područjima posebne državne skrbi, »Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97. i 73/00.) u razdob­lju utvrđenom člankom 14.a navedenoga Zakona, koji ne financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi i to:

– Općine, odnosno grada iz članka 4. stavka 1. i 2. točke a) te iz članka 5. stavka 1. navedenoga Zakona iznosi:

a) udio općine, odnosno grada 32%, uvećano za udio poreza na dohodak države od 60% ustup­ljen općini, odnosno gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona,

b) udio županije 8%,

c) udio pozicije za potpore izravna­nja za decentralizirane funkcije 0%,

d) udio države 0%.

– Općine, odnosno grada iz članka 4. stavka 2. točke b) i c) te iz članka 5. stavka 2. navedenoga Zakona iznosi:

a) udio općine, odnosno grada 32%, uvećano za udio poreza na dohodak države ustup­ljen općini, odnosno gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona,

b) udio županije 8%, uvećano za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

c) udio pozicije za potpore izravna­nja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 29,60%, uma­njen za udio poreza na dohodak države ustup­ljen općini, odnosno gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona.

3. Na području općine, odnosno grada na otoku koji ne financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio općine, odnosno grada 32%, uvećano za udio poreza na dohodak države od 30,00% ustup­ljen općini ili gradu koji zak­ljuče sporazum o zajedničkom financira­nju kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka,

b) udio županije 8%, uvećano za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

c) udio pozicije za potpore izravna­nja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 0%.

4. Na području grada koji financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio grada 32%, uvećano za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

b) udio županije 8%, uvećano za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka uma­njen za udio poreza na dohodak za osnovno školstvo,

c) pozicije za potpore izravna­nja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 29,60%.

5. Na području Grada Zagreba, koji financira decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio Grada Zagreba 45%, uvećano za dodatni udio u porezu na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

b) udio pozicije za potpore izravna­nja za decentralizirane funkcije 21%,

c) udio države 24,60%.

6. Na području grada posebne državne skrbi iz članka 4. stav­ka 2. točke b) i c) te iz članka 5. stavka 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97. i 73/00.) u razdob­lju utvrđenom člankom 14.a Zakona o područjima posebne državne skrbi, koji financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio grada 32%, uvećano za udio poreza na dohodak države ustup­ljen gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona i za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

b) udio županije 8%, uvećano za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka, uma­njen za udio poreza na dohodak za osnovno školstvo,

c) udio pozicije za potpore izravna­nja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 29,60%, uma­njeno za udio poreza na dohodak države ustup­ljen gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona.

7. Grad, županija i Grad Zagreb za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu imaju pravo na dodatni udio u porezu na dohodak za funkcije i to:

Osnovno školstvo                                  2,9%

Sred­nje školstvo                                    2,0%

Socijalnu skrb                                               

– centre za socijalnu skrb                       0,4%

– domove za starije i nemoćne osobe      1,6%

Zdravstvo

– ustanove u vlasništvu županija             2,5%.

8. Na području grada i općine koji je osnivač i koji financira redovnu djelatnost zaposlenika javne vatrogasne postrojbe, na teme­lju Zakona o vatrogastvu, udio grada i općine u porezu na dohodak uvećava se:

– u 2002. godini za 2% poreza na dohodak,

– u 2003. godini za 4% poreza na dohodak,

– u 2004. godini za 6% poreza na dohodak,

– u 2005. godini i da­lje za 8% poreza na dohodak.

U istom postotku sma­njuje se udio države u raspodjeli poreza na dohodak na području tih gradova i općina.«

Članak 2.

U članku 45.a stavci 4., 5. i 6. mije­njaju se i glase:

»(4) Jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave odgovorna za prenesene funkcije dužna je u 2001. godini sredstva ostvarena od povećanog udjela iz poreza na dohodak i od potpore izravna­nja prenositi svakoj ustanovi razmjerno prema odluci o minimalnim standardima. Jedinica lokalne i područne (re­gio­nalne) samouprave odgovorna za prenesene funkcije dužna je u 2002. godini sredstva ostvarena od povećanog udjela iz poreza na dohodak i od potpore izravna­nja prenositi svakoj ustanovi raz­mjerno prethodnoj godini prema odluci o minimalnim standardima.

(5) Jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave u 2002. godini može raspodijeliti sredstva ostvarena od povećanog udjela u porezu na dohodak i od potpore izravna­nja po ustanovama unutar skupina pojedine djelatnosti, ali se preraspodjela mora zasnivati na planu objav­ljenom najma­nje 2 mjeseca prije ­nje­gova usvaja­nja. Preraspodjelom se pojedinoj ustanovi ne mogu sma­njiti sredstva za više od 20% od prošlogodiš­nje­g iznosa sredstava utvrđenog odlukom o minimalnim standardima.

(6) Jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave od 2003. godine može raspodijeliti sredstva ostvarena od povećanog udjela u porezu na dohodak i od potpore izravna­nja po ustanovama unutar skupina pojedine djelatnosti, ali se preraspodjela mora zasnivati na planu objav­ljenom najma­nje 2 mjeseca prije ­nje­gova usvaja­nja.«

Članak 3.

U članku 45.b iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. i 2. ovoga članka svoje odluke i druge akte dostav­ljaju županiji na čijem se području nalaze.«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2002.

Klasa: 015-01/01-01/04
Zagreb, 28. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.