Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru

NN 107/2001 (5.12.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru

Hrvatski sabor

1768

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM DRŽAVNOM SABORU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3733/2
Zagreb, 30. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM DRŽAVNOM SABORU

Članak 1.

U Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru (»Narodne novine«, br. 55/00.) iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

Svota zastupničke mirovine određene prema članku 8. do 16. ovoga Zakona sma­njuje se ovisno o visini, i to:

1) za 8%  razlika  od   2.500,01 – 3.000,00 kuna,

2) za 12% razlika od   3.000,01 – 4.000,00 kuna,

3) za 16% razlika od   4.000,01 – 5.000,00 kuna,

4) za 20% iznos   od   5.000,01 i nada­lje.

Svota mirovine sma­njena prema stavku 1. ovoga članka, ne može iznositi ma­nje od svote mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osigura­nju.

Članak 2.

Korisnicima zastupničke mirovine kojima je mirovina određena do 31. prosinca 2001. prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, svota mirovine koja im je pripadala na dan 30. rujna 2001. sma­njuje se prema članku 1. ovoga Zakona. Tako sma­njena svota mirovine ne može iznositi ma­nje od svote mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osigura­nju.

Svota mirovine određena prema stavku 1. ovoga članka pripada korisniku od 1. siječ­nja 2002.

Članak 3.

Hrvatski zavod za mirovinsko osigura­nje po službenoj će dužnosti donijeti novo rješe­nje o sma­njenoj svoti mirovine prema članku 2. ovoga Zakona.

Članak 4.

U nazivu Zakona i cijelom tekstu Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru (»Narodne novine«, br. 55/00.) riječi: »Hrvatski državni sabor« zamje­njuju se riječima: »Hrvatski sabor« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2002.

Klasa: 120-02/01-01/07
Zagreb, 28. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.