Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o trgovini

NN 109/2001 (11.12.2001.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o trgovini

HRVATSKI SABOR

1795

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o trgovini, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3774/2
Zagreb, 6.  prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI

Članak 1.

U Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 11/96., 75/99., 76/99. i 62/01.) u članku 8. podstavak 3. mije­nja se i glasi:

»– fizičke osobe, koje se bave po­ljoprivrednom proizvod­njom, kad svoje po­ljoprivredne proizvode prodaju na tržištu.«

Članak 2.

Iza  članka 14. dodaje se članak 14.a koji glasi:

»Članak 14.a

Pravne i fizičke osobe koje nisu re­gistrirane, odnosno nemaju, u skladu sa zakonom i drugim propisom, odobre­nje za obav­lja­nje djelatnosti trgovine, kao ni prodaju proizvoda, koji se prema posebnim propisima ne mogu prodavati na otvorenim prostorima (tržnice na malo, tržnice na veliko, prigodne prodaje, sajmovi, izložbe, priredbe i sl.), ne mogu obav­ljati trgovinu na tim prostorima.

Fizičke osobe koje se bave po­ljoprivrednom proizvod­njom mogu vlastite po­ljoprivredne proizvode slobodno prodavati na prostorima iz stavka 1. ovoga članka u skladu s posebnim propisima.

Nadležni će inspektor pravnim i fizičkim osobama iz stavka 1. ovoga članka zabraniti prodaju na tom prostoru i o tome obavijestiti pravnu ili fizičku osobu koja uprav­lja otvorenim prostorom.«

Članak 3.

Iza članka 69. dodaje se članak 69.a koji glasi:

»Članak 69.a

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba, ako prodaje robu na otvorenom prostoru, a nije re­gistrirana, odnosno nema odobre­nje za obav­lja­nje djelatnosti trgovine, kao ni za prodaju proizvoda koji se prema posebnim propisima ne mogu prodavati na otvorenim prostorima (članak 14.a stavak 1.).

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja uprav­lja otvorenim prostorom ako dopusti prodaju robe na otvorenom prostoru nakon obavijesti nadležnog inspektora (članak 14.a stavak 3.).

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzima­nja imovinske koristi ostvarene prekršajem.«

Članak 4.

Do donoše­nja posebnih propisa članka 14.a stavka 2. ovoga Zakona fizičke osobe koje se bave po­ljoprivrednom proizvod­njom mogu vlastite proizvode prodavati na teme­lju uvjere­nja ureda državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove gospodarstva.

Članak 5.

Stupa­njem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o mjerama sprečava­nja nedopuštene prodaje roba na tržnicama i drugim otvorenim prostorima (»Narodne novine«, br. 69/01. i 84/01.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/01-01/03
Zagreb, 30. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.