Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

NN 109/2001 (11.12.2001.), Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

1796

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osigura­nju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3775/2
Zagreb, 6. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osigura­nju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00. i 59/01.) iza članka 172. dodaje se članak 172.a koji glasi:

»Članak 172.a

(1) Korisnicima mirovine pripadnicima bivše JNA, sudionicima narodnooslobodilačkog rata od 6. trav­nja 1941. do 15. svib­nja 1945., pripadnicima Hrvatske domovinske vojske mobilizirane od 17. trav­nja 1941. do 15. svib­nja 1945. i korisnicima obite­lj­ske mirovine članova ­njihovih obite­lji kojima je mirovina određena prema propisima koji su važili do 31. prosinca 1998. i za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, svota mirovine koja je pripadala na dan 30. rujna 2001. sma­njuje se ovisno o visini, i to:

1) za 8% razlika od 2.500,01 do 3.000,00 kuna,

2) za 12% razlika od 3.000,01 do 4.000,00 kuna,

3) za 16% razlika od 4.000,01 do 5.000,00 kuna i

4) za 20% iznos od 5.000,00 kuna i nada­lje.

(2) Svota mirovine sma­njena prema stavku 1. ovoga članka ne može iznositi ma­nje od svote mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osigura­nju.

(3) Svota mirovine određena prema stavku 1. ovoga članka pripada korisniku od 1. siječ­nja 2002.

(4) Redoviti članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti dobivaju posebni dodatak mirovini.«

Članak 2.

Hrvatski zavod za mirovinsko osigura­nje po službenoj će dužnosti donijeti novo rješe­nje o sma­njenoj svoti mirovine prema članku 1. ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2002.

Klasa: 140-01/01-01/05
Zagreb, 29. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
 Zlatko Tomčić, v. r.