Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika

NN 109/2001 (11.12.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika

HRVATSKI SABOR

1797

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3776/2
Zagreb, 6. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Članak 1.

U Zakonu o pravima bivših političkih zatvorenika (»Narodne novine«, br. 34/95. – pročišćeni tekst i 164/98.), u članku 2. stavak 5. briše se.

Članak 2.

Članak 5. mije­nja se i glasi:

»Osoba iz članka 2. ovoga Zakona ima pravo na naknadu za svaki dan proveden u zatvoru ili pritvoru u visini od 54 kune.

Ako je osoba iz članka 2. ovoga Zakona umrla, pravo na naknadu ima bračni drug.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se u obrocima od 1/4 (25%) od ukupnog iznosa prema mjerilima što će ih za svaku godinu posebno utvrditi stalno radno tijelo Vlade Repub­like Hrvatske utvrđeno u članku 11. ovoga Zakona, a ovisno o osiguranim sredstvima u državnom proračunu.

Osobi iz članka 2. ovoga Zakona kojoj je isplaćena akontacija naknade, isplatit će se razlika do iznosa utvrđenog u stavku 1. ovoga članka.«

Članak 3.

U članku 6. riječi: »31. siječ­nja 1999.« zamje­njuju se riječima: »31. siječ­nja 2002.«

Članak 4.

Postupci po zahtjevima za ostvariva­nje prava utvrđenih Zakonom o pravima bivših političkih zatvorenika (»Narodne novine«, br. 34/95. – pročišćeni tekst i 164/98.), podnijetim do dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-05/01-01/01
Zagreb, 29. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.