Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko

NN 110/2001 (13.12.2001.), Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko

Predsjednik Republike Hrvatske


1817

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-01/01-01/95, Urbroj: 50304/2-01-02 od 26. studenoga 2001., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam DUBRAVKA ŽIROVČIĆA za izvan­rednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Maroko, sa sjedištem u Rabatu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-3787/2
Zagreb, 6. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.