Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona

NN 110/2001 (13.12.2001.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1820

Na teme­lju članka 13., članka 20. stavka 2., članka 27., članka 48., članka 69., članka 73., stavka 2., članka 78. stavka 3., članka 81. stavka 4., članka 84. stavka 3., članka 88. stavaka 1. i 5., članka 97., članka 107. stavka 2., članka 110. stavka 3., članka 129. stavka 4., članka 139., članka 149., članka 150. stavka 2., članka 169. stavka 3., članka 179. stavka 4., članka 181. stavka 4., članka 185. stavka 3. i 5., članka 187. stavka 4., članka 189., članka 194. stavka 3., članka 221. stavka 5., članka 226. stavka 3., članka 229. stavka 3., članka 235., članka 236. i članka 257. stav­ka 2. Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 78/99, 94/99, 73/2000 i 92/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. prosinca 2001. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
UREDBE ZA PROVEDBU CARINSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Uredbi za provedbu Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 144/99, 48/2000, 49/2000, 77/2000 i 12/2001) članak 644. mije­nja se i glasi:

»Oslobođeni su od plaća­nja carine predmeti koje radi prese­lje­nja fizičke osobe uvoze u Republiku Hrvatsku i to predmeti kućanstva (članak 187. stavak 1. točka 11. Carinskog zakona), odnosno predmeti gospodarskog inventara (članak 187. stavak 1. točka 12. Carinskog zakona), uz s­ljedeće uvjete:

a) da je korisnik povlastice najma­nje pet godina prije prese­lje­nja boravio u inozemstvu,

b) da prije prese­lje­nja nije koristio ovu carinsku  povlasticu, odnosno drugu odgovarajuću carinsku povlasticu prema carinskim propisima koji su prestali važiti, te

c) da pri prese­lje­nju uvozi:

– predmete kućanstva, koje je prije prese­lje­nja posjedovao i rabio u svojem kućanstvu u inozemstvu najma­nje 12 mjeseci, odnosno

– rab­ljene predmete gospodarskog inventara, podobne za obav­lja­nje gospodarske ili druge profesionalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Uvjeti utvrđeni stavkom 1. točkom c) ovoga članka ne pri­mje­njuju se na predmete koje uvoze korisnici povlastice, koji se prese­ljavaju iz prekooceanskih i drugih zema­lja utvrđenih propisom iz članka 187. stavka 6. Carinskog zakona i to:

– motorna i prik­ljučna vozila koja se uvoze kao predmet gospodarskog inventara,

– električne i druge aparate i uređaje za čiju uporabu je potrebno prik­ljuče­nje na električnu mrežu, te

– druge predmete glede kojih postoje različitosti u tehničkim uvjetima ­njihove uporabe, na način koji onemogućuje ­njihovu tehnički racionalnu uporabu u Republici Hrvatskoj.

Predmeti iz stavka 2. ovog članka mogu se kupiti u trećoj zem­lji ili u sustavu tuzemne bescarinske kup­nje.

Predmetima kućanstva ne smatraju se alkoholna pića, duhanske prerađevine, te motorna vozila, strojevi, alati i instrumenti za obav­lja­nje određene profesionalne djelatnosti, osim takvih proizvoda podobnih za kućnu uporabu ili uporabu u slobodno vrijeme.«

Članak 2.

U članku 645. u stavku 3. na kraju točke a) dodaju se riječi »te«.

Točka b) mije­nja se i glasi:

»b) specifikacija rab­ljenih predmeta gospodarskog inventara koji se uvoze iz inozemstva, s naznakom ­njihovoga trgovačkog naziva, tarifne oznake i količine za svaku stavku pojedinačno, te ukupne vrijednosti robe koja se uvozi, uz posebno naznačava­nje predmeta koji se uvoze s pozivom na članak 644. stavke 2. i 3. ove Uredbe.«

Točka c) briše se.

Članak 3.

Iza članka 652. dodaje se naziv novoga poglav­lja, koje glasi:

»13a. Oslobođe­nje osobnih automobila invalidnih osoba«,

te novi članak 652a, koji glasi:

»Oslobođeni su od plaća­nja carine osobni automobili, koji se uvoze u svrhu osobne uporabe od strane invalidnih osoba sa 100% tjelesnog ošteće­nja ili najma­nje 80% tjelesnog ošteće­nja funkcije organa za kreta­nje, srazmjerno postotku tjelesnog ošteće­nja korisnika povlastice (članak 187. stavak 1. točka 18. Carinskog zakona).

Invalidnom osobom iz stavka 1. ovoga članka smatra se:

a) osoba sa 80% ili više tjelesnog ošteće­nja do­njih ekstremiteta, odnosno ošteće­nja hrpte­njače ili centralnog živčanog sustava, koje ima za pos­ljedicu ošteće­nje funkcije do­njih ekstremiteta, te

b) osoba sa 100% tjelesnog ošteće­nja nastalog zbog:

– ošteće­nja do­njih i drugih ekstremiteta,

– ošteće­nja funkcije bubre­ga (dijalizirani bolesnici),

– ošteće­nja vida (slijepe osobe), te

  tetraple­gijskih ili paraple­gijskih bolesti.

Carinsku povlasticu iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti invalidne osobe koje:

 a) imaju važeću vozačku dozvolu za uprav­lja­nje osobnim automobilom, odnosno

b) ne ispu­njavaju zdravstvene uvjete za izdava­nje vozačke dozvole za uprav­lja­nje osobnim automobilom, ako se druga osoba obveže, da će u okviru skrbi za invalidnu osobu i za ­njezine potrebe uprav­ljati tim automobilom, i to:

– članovi uže obite­lji korisnika povlastice (bračni drug, rodite­lji i djeca), koji s korisnikom povlastice žive u zajedničkom kućanstvu, odnosno

– druge osobe, kojima je teme­ljem propisa ili rješe­njem tijela nadležnoga za socijalnu skrb povjerena skrb korisnika povlastice.

Carinska povlastica iz stavka 1. ovoga  članka može se ostvariti:

a) do 100.000,00 kuna carinske vrijednosti osobnog automobila koji se uvozi, a ako carinska vrijednost osobnog automobila premašuje tu svotu, na razliku vrijednosti obračunava se i plaća carina,

b) jednom u sedam godina, uz uvjet da se osobni automobil uvezen uz tu povlasticu ne smije prije isteka toga razdob­lja prodati, darovati, te na drugi način otuđiti ili davati drugome na uporabu prije obračuna i plaća­nja carine, čije­ga plaća­nja je korisnik carinske povlastice pri uvozu bio oslobođen.

Stupa­nj tjelesnog ošteće­nja kao uvjet za ostvariva­nje carinske povlastice iz stavka 1. u vezi sa stavkom 2. ovoga članka, utvrđuje se primjenom odredbi o vrstama i stup­nju tjelesnog ošteće­nja utvrđenih propisima o mirovinskom osigura­nju, a na teme­lju pisanog nalaza i miš­lje­nja liječnika – vještaka, koji obav­ljaju poslove vještače­nja pri ostvariva­nju prava prema propisima o mirovinskom osigura­nju.

Uz pisani zahtjev za ostvariva­nje carinske povlastice invalid­ne osobe iz stavka 3. točka a) ovoga članka prilaže se:

a) pisani nalaz i miš­lje­nje ovlaštenog vještaka o vrsti i stup­nju tjelesnog ošteće­nja (stavak 5.), te

b) važeća vozačka dozvola.

Uz pisani zahtjev za ostvariva­nje carinske povlastice invalid­ne osobe iz stavka 3.  točka b) ovoga članka prilaže se:

a) pisani nalaz i miš­lje­nje ovlaštenog vještaka o vrsti i stup­nju tjelesnog ošteće­nja (stavak 5.),

b) pisana izjava korisnika carinske povlastice i drugih osoba koje će smjeti uprav­ljati osobnim automobilom uvezenim uz carinsku povlasticu iz stavka 1. ovoga članka, ovjerena kod javnog bi­lježnika

c) ovjereni preslik vozačke dozvole osoba, koje će sukladno odredbama ovoga članka, smjeti uprav­ljati vozilom koje se uvozi uz carinsku povlasticu (stavak 3.), te

d) akt nadležnoga tijela o povjerava­nju skrbi o korisniku povlastice (stavak 3. točka b) alineja druga), ako je takav akt donesen.

Na zahtjev korisnika carinske povlastice, rješe­njem carinarnice o ostvariva­nju carinske povlastice iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuju se druge osobe, koje sukladno stavku 3. točka b) i stavku 7. točka b) smiju uprav­ljati odnosnim osobnim automobilom.

Rješe­nje carinarnice iz stavka 9. ovoga članka korisnik carinske povlastice podnosi upravnom tijelu nadležnom za re­gistraciju motornih vozila, radi upisa:

a) u k­njižicu vozila, rubrika »Napomene«, bi­lješku s­ljedeće­g sadržaja: »Vozilo invalidne osobe. Zabrana otuđe­nja 7 godina (do**.**.200*.)«, te

b) u prometnu dozvolu vozila, rubrika »Napomene«, bi­lješku s­ljedeće­g sadržaja: »Vozilo invalidne osobe. Ovlašteni za uprav­lja­nje vozilom su …………………………… (ime i prezime i JMBG)«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/01-01/06
Urbroj: 5030120-01-4
Zagreb, 6. prosinca 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.