Pravilnik o najvišim dopuštenim snagama zračenja radijskih postaja u gradovima i naseljima gradskog obilježja

NN 111/2001 (14.12.2001.), Pravilnik o najvišim dopuštenim snagama zračenja radijskih postaja u gradovima i naseljima gradskog obilježja

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

 1835

Na teme­lju članka 49. stavaka 3. i 70. stavka 2. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 76/99, 128/99 i 68/01), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O NAJVIŠIM DOPUŠTENIM SNAGAMA ZRAČENJA RADIJSKIH POSTAJA U GRADOVIMA I NASELJIMA GRADSKOG OBILJEŽJA

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju najviše dopuštene snage zrače­nja nepokretnih radijskih postaja, mjerila za ­njihovo postav­lja­nje u gradovima i nase­ljima gradskog obi­lježja te sigurnosne uda­ljenosti od izvora elektromagnetskog zrače­nja radijskih frek­ven­cija, u svrhu sprječava­nja stvara­nja nedopustivo jakih elektromagnetskih po­lja.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, odredbe ovoga Pravilnika primje­njuju se i na područjima posebne osjet­ljivosti koja nisu obuhvaćena propisima koji određuju pojam grada i nase­lja gradskog obi­lježja.

REFERENTNI PROPISI I NORME

Članak 2.

(1) Referentni propis u smislu ovoga Pravilnika je Preporuka Vijeća Europske Unije 1999/519/EC o ograničava­nju izlaga­nja ­ljudi elektromagnetskim po­ljima (0 Hz do 300 GHz).

(2) Referentne norme u smislu ovoga Pravilnika su:

1. HRN IEC 61566 – Mjere­nje izloženosti elektromagnet­skim po­ljima radijskih frekvencija

2. DIN VDE 0848, listopad 1991. – 1. Dio: Definicije, postupci mjere­nja i proračuna

3. DIN VDE 0848, kolovoz 2000. – 2. Dio: Sigurnost u elektromagnetskim po­ljima. Zaštita osoba u frekvencijskom području od 30 kHz do 300 GHz.

POJMOVI I ZNAČENJA

Članak 3.

Pojmovi koji se upotreb­ljavaju u ovom Pravilniku imaju
s­lje­deće znače­nje:

1. Grad i nase­­­­lje gradskog obi­­­­lježja: pojam određen posebnim propisima,

2. Nepokretna radijska postaja: radijska postaja u gradu ili nase­­­­lju gradskog obi­­­­lježja ili na području posebne osjet­­­­ljivosti, koja radi kao odaši­­­­ljač i za koju je potrebno pribaviti dozvolu za radijsku postaju, odnosno dozvolu za postav­­­­lja­­­­nje radijske postaje. U ove radijske postaje ne ubrajaju se odaši­­­­ljački sustavi us­mjerenih mikrovalnih terestrijalnih i satelitskih veza, te radioamaterske postaje kojima je efektivna izračena snaga ma­­­­nja od 100 W,

3. Efektivna izračena snaga u danom smjeru (e. r. p.): umnožak snage privedene anteni i dobitka antene u odnosu na poluvalni dipol u danom smjeru,

4. Elektromagnetsko po­­­­lje: periodički promje­­­­njivo električno i magnetsko po­­­­lje koje određuju četiri vremenski i prostorno ovisne fizikalne veličine: jakost električnoga po­­­­lja E (jedinica V/m), gustoća električnog toka D (jedinica As/m˛), jakost magnetskoga po­­­­lja H (jedinica A/m) i gustoća magnetskog toka B (jedinica T),

5. Područje izloženosti: područje oko jednog ili više izvora zrače­­­­nja elektromagnetskih po­­­­lja, u kojemu se primje­­­­njuju propisane granične vrijednosti u svrhu zaštite zdrav­­­­lja ­­­­ljudi,

6. Područje posebne osjet­­­­ljivosti: područje moguće izloženosti koje obuhvaća:

a) područja stambenih nase­­­­lja u kojima se ­­­­ljudi mogu zadržavati veći dio dana,

b) škole, vrtiće, rodilišta, bolnice, turističke objekte, te javna i privatna igrališta za djecu (prema urbanističkom planu),

c) bilo koje površine neizgrađenih parcela koje su prema urbanističkom planu namije­­­­njene u svrhe navedene u podtočki a) i b),

7. Mjesto postav­­­­lja­­­­nja: mjesto na zgradi ili na tlu na kojem su postav­­­­ljene ili trebaju biti postav­­­­ljene antene jedne ili više nepokretnih radijskih postaja,

8. Granične vrijednosti (granice): najviše dopuštene vrijednosti veličina elektromagnetskog po­­­­lja, kao što su jakost električ­nog i magnetskog po­­­­lja te efektivna izračena snaga (e. r. p.) izvora neionizirajuće­g zrače­­­­nja,

9. Sigurnosna uda­­­­ljenost: najveća uda­­­­ljenost od mjesta pos­tav­­­­lja­­­­nja antenskog sustava koja se primje­­­­njuje radi provjere u postupku izdava­­­­nja dozvole za postav­­­­lja­­­­nje nepokretne radijske postaje, odnosno dozvole za nepokretnu radijsku postaju,

10. Specifični faktor sigurnosti: faktor kojim se na promatranom mjestu uzimaju u obzir jakosti električnih i magnetskih po­­­­lja od svih relevantnih nepokretnih radijskih postaja u okruže­­­­nju,

11. Potvrda o sigurnosti: oznaka koja se upisuje u dozvolu za nepokretnu radijsku postaju, odnosno dozvolu za postav­­­­lja­­­­nje nepokretne radijske postaje, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI VELIČINA ELEKTROMAGNETSKOG POLJA

Članak 4.

(1) Za frekvencijsko područje od 3 kHz do 10 MHz granične efektivne vrijednosti veličina elektromagnetskog po­­­­lja, koje stvaraju nepokretne radijske postaje, određene su, uz primjenu specifičnog faktora sigurnosti, u Tablici 1.:

Tablica 1.

       


Frekvencija
f (MHz)

Efektivne vrijednosti elektromagnetskog po­­­­lja

Jakost električnog po­­­­lja
E (V/m)

Jakost magnetskog po­­­­lja

H (A/m)

0,003 – 0,15

34,8

2

0,15 – 1

34,8

0,292/f

1 – 10

34,8/f1/2

0,292/f

NAPOMENA: Za impulsna elektromagnetska po­­­­lja, u frekvencijskom području od 100 kHz do 10 MHz, vršne granične vrijednosti dobivaju se množe­­­­njem odgovarajućih vrijednosti iz Tablice 1. s faktorom 10(0,665 log (f/100 000)+0,176), f je u Hz
(2) Za frekvencijsko područje od 10 MHz do 300 000 MHz granične efektivne vrijednosti veličina elektromagnetskog po­­­­lja, koje stvaraju nepokretne radijske postaje, određene su, uz primje­nu specifičnog faktora sigurnosti, u Tablici 2.:


Tablica 2.

         


Frekvencija

f (MHz)

Efektivne vrijednosti elektromagnetskog po­­­­lja

Jakost električnog po­­­­lja

E (V/m)

Jakost magnetskog po­­­­lja

H (A/m)

10 – 400

11,2

0,0292

400 – 2000

0,55f1/2

0,00148 f1/2

2000 – 300 000

24,4

0,064

NAPOMENA: Za impulsna elektromagnetska po­­­­lja, u frekvencijskom području iznad 10 MHz, granične vrijednosti dobivaju se množe­­­­njem odgovarajućih vrijednosti iz Tablice 2. s faktorom 32

 

GRANIČNE VRIJEDNOSTI SNAGA ZRAČENJA NEPOKRETNIH RADIJSKIH POSTAJA

Članak 5.

(1)   Granične vrijednosti snaga zrače­­­­nja nepokretnih radijskih postaja i odgovarajuće vrijednosti sigurnosnih uda­­­­ljenosti odre­đe­ne su u Tablici 3., na teme­­­­lju graničnih vrijednosti navedenih u članku 4. ovoga Pravilnika:


Tablica 3.

 

Red.

broj

Frekvencijsko

područje

Najviša izračena

snaga (e. r. p.)

(W)

Sigurnosna

udaljenost

(m)

1.

3 kHz – 100 kHz

    600

  5

2.

100 kHz – 150 kHz

   600

  5

3.

150 kHz – 1 MHz

   600

  5

4.

1 MHz – 10 MHz

   600

15

5.

10 MHz – 30 MHz

   600

15

6.

30 MHz – 70 MHz

   100

  6

7.

70 MHz – 400 MHz

   250

10

8.

400 MHz – 470 MHz

   250

10

9.

470 MHz – 1000 MHz

  1000

15

10.

1 GHz – 3 GHz

  1000

15

11.

3 GHz – 300 GHz

30 000

50

 

(2) Iznimno od vrijednosti navedenih u stavku 1. Tablici 3. ovoga članka, u frekvencijskom području od 87,5 MHz do 108 MHz granična vrijednost snage zrače­­­­nja VHF/FM radijskih postaja, kojima se emitira radijski program, iznosi 1000 W, a odgovarajuća sigurnosna uda­­­­ljenost iznosi 20 metara.

(3) Vrijednosti sigurnosnih uda­­­­ljenosti, navedene u stavku 1. Tablici 3. ovoga članka, primje­­­­njuju se u svrhu provjere u postupku izdava­­­­nja dozvole za postav­­­­lja­­­­nje nepokretne radijske postaje, odnosno dozvole za nepokretnu radijsku postaju.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE

Članak 6.

(1) Nepokretna radijska postaja može se postaviti na teme­­­­lju unaprijed pribav­­­­ljene dozvole za postav­­­­lja­­­­nje radijske postaje, koju izdaje Hrvatski fond za telekomunikacije (u da­­­­lj­­­­njem tekstu: Zavod) u skladu s odredbama Zakona o telekomunikacijama.

(2) Uz zahtjev za izdava­­­­nje dozvole iz stavka 1. ovoga članka Zavodu se obvezno prilažu i s­­­­ljedeći podaci:

a) antenski dijagram zrače­­­­nja (dva primjerka),

b) tlocrt i bokocrt izvedbe antenskog sustava,

c) zem­­­­ljovid područja  s ucrtanim mjestom postav­­­­lja­­­­nja i mjestima na kojima se može očekivati trajniji boravak ­­­­ljudi,

d) najma­­­­nja uda­­­­ljenost od najniže točke odaši­­­­ljačke antene, postav­­­­ljene na najnižoj razini, do područja posebne osjet­­­­ljivosti (m),

e) izračun očekivanih vrijednosti veličina elektromagnetskog po­lja na području posebne osjet­ljivosti iz točke d) ovoga stavka,

f) podaci o namjeri zajedničke uporabe izgrađene infrastrukture telekomunikacijskog objekta.

(3) Podaci navedeni u stavku 2. ovoga članka obvezno se prilažu i prigodom podnoše­nja zahtjeva za produ­lje­nje dozvole za nepokretnu radijsku postaju, te prigodom podnoše­nja zahtjeva za izdava­nje dozvole za nepokretnu radijsku postaju za koju je izdana dozvola za postav­lja­nje prije stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Zavod će obaviti, prema potrebi, prije upisiva­nja potvrde o sigurnosti, izračune i mjere­nja na mjestu postav­lja­nja, uz naknadu stvarnih troškova koje plaća podnosite­lj zahtjeva.

(5) Izračuni i mjere­nja iz stavka 4. ovoga članka obav­ljaju se prema referentnim propisima i normama iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Izdava­nje dozvole s upisanom potvrdom o sigurnosti

Članak 7.

(1) Zavod izdaje dozvolu za postav­lja­nje nepokretne radijske postaje, odnosno dozvolu za nepokretnu radijsku postaju s upisanom potvrdom o sigurnosti za tu radijsku postaju, ako se na teme­lju izračuna i mjere­nja iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika utvrdi da nepokretna radijska postaja, uz uvjete propisane Zakonom o telekomunikacijama, zadovo­ljava i mjerila za postav­lja­nje utvrđena odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Zavod vodi popis nepokretnih radijskih postaja na koje se odnose odredbe ovoga Pravilnika, sa svim podacima iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Podatke iz popisa navedenog u stavku 2. ovoga članka Zavod je obvezan dostav­ljati Ministarstvu zdravstva, u skladu s propisima o zaštiti od elektromagnetskih po­lja.

Nadzor

Članak 8.

(1) U okviru mjera koje je ovlaštena poduzimati na teme­lju odredaba o nadzoru nad provedbom Zakona o telekomunikacijama, osoba nadležna za obav­lja­nje nadzora prema Zakonu o telekomunikacijama ima ovlast zabraniti rad i odrediti mjere kojima se onemogućuje rad nepokretne radijske postaje koja ne ispu­njava mjerila propisana ovim Pravilnikom i uvjete određene dozvolom za postav­lja­nje radijske postaje.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka vlasnik ili korisnik nepokretne radijske postaje može se kazniti za prekršaj odredbe iz članka 61. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama.

Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 9.

(1) Dozvole za nepokretnu radijsku postaju i dozvole za postav­lja­nje nepokretne radijske postaje, koje su izdane prije stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika, važe, u skladu s odredbama Zakona o telekomunikacijama, do isteka roka va­ljanosti dozvole, a najdu­lje do 31. prosinca 2006. godine.

(2) Stupa­njem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o najvišim dopuštenim snagama zrače­nja radijskih postaja u gradovima i nase­ljima gradskog obi­lježja (»Narodne novine«, br. 8/96).

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-02/72
Urbroj: 530-01-01-1
Zagreb, 10. prosinca 2001.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.