Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila širine i nadvišenja kolosijeka

NN 111/2001 (14.12.2001.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila širine i nadvišenja kolosijeka

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

1837

Na teme­lju članka 22. Zakona o mjerite­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA ŠIRINE I NADVIŠENJA KOLOSIJEKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjerite­ljski zahtjevi koje moraju zadovo­ljavati mjerila širine i nadviše­nja kolosijeka (u da­lj­­njem tekstu: mjerila).

Članak 2.

Pod mjerilom se, u smislu ovog pravilnika, razumijeva mješovito mjerilo du­ljine i kuta, uteme­ljeno na primjeni mjernog ravnala s pokazivačem pri mjere­nju širine kolosijeka i pomičnog mehanizma s razu­ljom pri mjere­nju nadviše­nja kolosijeka.

Mjerilo je namije­njeno za statičko mjere­nje širine i nadviše­nja normalnoga že­ljezničkog kolosijeka (u da­lj­njem tekstu: kolosijeka) nazivne širine kolosijeka 1435 mm u neopterećenu sta­nju.

Članak 3.

U smislu ovog pravilnika, smatra se da je:  

1. os kolosijeka – zamiš­ljena ravna, odnosno zakriv­ljena crta u odnosu na koju su tračnice simetrične i usporedne te među­sobno uda­ljene za nazivnu širinu kolosijeka

2. nazivna širina kolosijeka (L) – razmak između unutar­njih strana glava tračnica, mjeren okomito na os kolosijeka na uda­ljenosti od 14 mm ispod gor­nje površine glave tračnica (slika 2.)

3. nadviše­nje kolosijeka (H) – razlika visine gor­njih površina glava va­njske i unutar­nje tračnice kolosijeka, pri čemu je va­njska tračnica uda­ljenija, a unutar­nja je bliža središtu zakriv­ljenosti kolo­sijeka na zavoju (slika 2.)

4. mjerna pogreška mjerila – odstupa­nje vrijednosti širine kolosijeka odnosno nadviše­nja kolosijeka, koje pokazuje mjerilo, od stvarne vrijednosti istih

5. vrijednost podje­ljka mjerila – razmak između dviju uzastopnih oznaka na ­ljestvici mjerila, izražen u milimetrima.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI

Mjerno područje

Članak 4.

Mjerno područje mjerila mora biti:

1. pri mjere­nju širine kolosijeka: od (1435 mm – 10 mm) do (1435 mm + 40 mm)

2. pri mjerenu nadviše­nja kolosijeka: od (– 10 mm) do (+ 200 mm).

Konstrukcija

Članak 5.

Osnovni su dijelovi mjerila (slika 1.):

1. tijelo mjerila

2. uređaj za mjere­nje širine kolosijeka

3. uređaj za mjere­nje nadviše­nja kolosijeka

4. ručka mjerila.

Članak 6.

Tijelo mjerila povezuje sve dijelove mjerila u jedinstvenu cjelinu i omogućuje im pravilan rad.

Najveće je dopušteno odstupa­nje tijela mjerila od vodoravne odnosno vertikalne ravnine ± 0,55 mm/m.

Članak 7.

Uređaj za mjere­nje širine kolosijeka čine:

1. jedan par nepomičnih graničnika koji su zajedničkim nosačem učvršćeni za tijelo mjerila

2. kliznik s pomičnim graničnikom i oprugom za namješta­nje mjerne sile

3. ručka za pomica­nje kliznika

4. ravnalo s ­ljestvicom i pokazivačem za očitava­nje vrijed­nosti širine kolosijeka, pri čemu ravnalo s ­ljestvicom može biti pričvršćeno za tijelo mjerila, a pokazivač za očitava­nje vrijednosti širine kolosijeka za kliznik, ili obratno.

Graničnici mjerila moraju biti u vertikalnoj ravnini i okomiti na uzdužnu os mjerila.

Položaj graničnika mora biti simetričan u odnosu na uz­dužnu ravninu simetrije mjerila i pri mjere­nju mora omo­gućavati okomitost postav­lja­nja mjerila u odnosu na os kolosijeka unutar granica ± 1°.

Članak 8.

Uređaj za mjere­nje nadviše­nja kolosijeka čine:

1. pomični mehanizam s kotačićem za postav­lja­nje razu­lje u vodoravan položaj

2. razu­lja kao pokazivač zauzetog mjernog položaja mjerila

3. pokazni mehanizam s linearnom ili kružnom ­ljestvicom i pomičnim ili nepomičnim pokazivačem za očitava­nje vrijednosti nadviše­nja kolosijeka.

Pomični mehanizam s kotačićem može biti naprav­ljen na načelu navojnog vretena, zupčaste letve i slično.

Članak 9.

Ručka mjerila služi za lakše prenoše­nje mjerila, a treba biti smještena u sredini tijela mjerila.

Gradiva

Članak 10.

Mjerilo mora biti naprav­ljeno od čelika, aluminija ili slič­noga gradiva, a graničnici od ka­ljenog čelika tvrdoće najma­nje 760 HV (oko 62 HRC).

Ako se mjerilo upotreb­ljava na elektrificiranim že­ljezničkim prugama, dijelovi mjerila, kao što su nosač nepomičnih granič­nika, kliznik koji nosi pomični graničnik i ručka mjerila, moraju biti naprav­ljeni od čvrste plastike odgovarajućih elektroizolacijskih i mehaničkih svojstava.

Ljestvica mjerila

Članak 11.

Oznake ­ljestvice mjerila trebaju biti crte.

Širina crta ­ljestvice mjerila mora biti ma­nja ili jednaka 0,2 mm.

Crte ­ljestvice mjerila moraju biti najkraće kad označuju milimetre, du­lje kad označuju polovine centimetara, a najdu­lje kad označuju centimetre.

Članak 12.

Vrijednost podje­ljka mjerila mora biti 1 mm.

Vrijednost podje­ljka razu­lje mora biti ma­nja ili jednaka 0,3 mm/m.

Obrojčiva­nje

Članak 13.

Nulta crta ­ljestvice uređaja za mjere­nje širine kolosijeka mora biti obi­lježena nazivnom vrijednošću širine kolosijeka, tako da pokazivač za očitava­nje širine kolosijeka pokazuje pozitivno, odnosno ne­gativno odstupa­nje vrijednosti izmjerene širine kolo­sijeka od nulte crte, tj. od vrijednosti nazivne širine kolosijeka.

Nulta crta ­ljestvice uređaja za mjere­nje nadviše­nja kolosijeka mora biti obi­lježena vrijednošću nula, tako da pokazivač za očitava­nje nadviše­nja kolosijeka pokazuje pozitivno odnosno ne­gativno odstupa­nje vrijednosti izmjerenog nadviše­nja kolosijeka od nule, kad je razu­lja u vodoravnome položaju.

Članak 14.

Crte ­ljestvice mjerila koje označuju centimetre moraju biti obi­lježene pozitivnim odnosno ne­gativnim brojevima, izraženim u milimetrima, od kojih barem prvi i zad­nji broj na ­ljestvici moraju imati i oznaku mjerne jedinice – milimetar.

Natpisi i oznake

Članak 15.

Natpisi i oznake na mjerilu moraju biti ispisani na hrvatskome jeziku.

Članak 16.

Mjerilo mora imati ove jasno vid­ljive, čit­ljive i kod normalnih uvjeta uporabe neizbrisive natpise i oznake:

1. ime i naziv ili znak proizvođača

2. nazivnu širinu kolosijeka

3. mjerno područje za širinu kolosijeka i nadviše­nje kolosijeka

4. referencijsku temperaturu

5. tvornički broj i godinu proizvod­nje

6. službenu oznaku mjerila iz tipnog odobre­nja.

Na mjerilu mogu biti i oznake zem­lje proizvođača mjerila te kataloški i drugi brojevi.

III. MJERITELJSKE ZNAČAJKE

Članak 17.

Najveća je dopuštena mjerna pogreška mjerila:

1. pri mjere­nju širine kolosijeka: ± 1 mm

2. pri mjere­nju nadviše­nja kolosijeka: ± 0,5 mm.

Članak 18.

Vrijednost mjerne sile ne smije biti ma­nja od 10 N niti veća od 30 N.

Članak 19.

Najveća dopuštena mjerna pogreška mjerila utvrđuje se u uvjetima referencijske temperature od 20 °C.

Članak 20.

Slike 1. i 2. sastavni su dio ovog pravilnika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupa­nja na snagu ovoga pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o metrološkim uvjetima za mjerila širine i nadviše­nja kolosijeka (Sl. list SFRJ br. 24/89 i NN br. 53/91).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-04/20
Urbroj: 558-03/3-01-1

Zagreb, 3. prosinca 2001.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


 

1 –  tijelo mjerila

 2 – ručka mjerila

 3 – nosač nepomičnih graničnika

 4 – nepomični graničnici

 5 – kliznik s pomičnim graničnikom i oprugom za namješta­nje mjerne sile

 6 – pomični graničnik

 7 –      ljestvica s pokazivačem za očitava­nje vrijednosti širine kolo­sijeka

 8 – ručka za pomica­nje kliznika s pomičnim graničnikom i oprugom za namješta­nje mjerne sile

 9 –      ljestvica s pokazivačem za očitava­nje vrijednosti nadviše­nja kolosijeka

10 –     razu­lja

11 –     kotačić za postav­lja­nje razu­lje u vodoravan položaj

Slika 1.: Opći izgled mjerila


 

1 – podloga (prag)

2 – podložna pločica

3 – va­njska tračnica

4 – unutar­nja tračnica

5 – os simetrije tračnice

Slika 2.: Prikaz širine kolosijeka (L) i nadviše­nja kolosijeka (H), na pravcu (gor­nji prikaz) i u zavoju (do­nji prikaz)