Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 112/2001 (18.12.2001.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1854

Na teme­lju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. prosinca 2001. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001 i 89/2001), članak 2. mije­nja se i glasi:

»Jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se uprav­lja pojedinim ustrojstvenim jedinicama u državnim tijelima (položaji) i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.  načelnik sektora ili službe                                            2,50

2.  načelnik odjela (preko 5 odsjeka)                               2,20

3.  načelnik odjela (3-5 odsjeka)                                      2,05

4.  načelnik odjela (do 2 odsjeka)

     tajnik kabineta                                                            1,90

5.  vodite­lj odsjeka                                                          1,70

6.  vodite­lj pododsjeka                                                    1,65

7.  vodite­lj odje­ljka                                                          1,63

Stručni uvjeti za točke 1-7: kao za više­g upravnog savjetnika, više­g stručnog savjetnika, više­g informatičkog savjetnika ili višeg inspektora

8.  tajnik kabineta                                                            1,50

9.  vodite­lj odsjeka                                                          1,45

10.vodite­lj pododsjeka                                                    1,40

11.vodite­lj odje­ljka                                                          1,38

Stručni uvjeti za točke 8-11: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora

b) Položaji II. vrste

1.  vodite­lj pododsjeka računovodstvenih poslova            1,20

Stručni uvjeti za točku 1: kao za više­g stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci

2.  vodite­lj pododsjeka

     vodite­lj odje­ljka računovodstvenih poslova                  1,10

3.  vodite­lj odje­ljka                                                          1,05

Stručni uvjeti za točke 2-3: kao za više­g upravnog referenta, više­g stručnog referenta, više­g informatičkog referenta ili inspektora II. vrste, pet godina radnog staža u struci

c) Položaji III. vrste

1.  vodite­lj odje­ljka računovodstvenih poslova                  1,00

Stručni uvjeti za točku 1: kao za stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci

2.  vodite­lj odje­ljka                                                           0,93

Stručni uvjeti za točku 2: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta ili ra­ču­novodstvenog referenta, pet godina radnog staža u struci«

Članak 2.

Članak 3. mije­nja se i glasi:

»Jedinstveni nazivi radnih mjesta u državnim tijelima i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1.  savjetnik u kabinetu ministra                                        2,00

Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, odobre­nje Vlade RH za raspored

2.  viši inspektor                                                               1,62

3.  viši informatički savjetnik

     viši upravni savjetnik

     viši stručni savjetnik                                                     1,57

4.  inspektor                                                                    1,37

5.  informatički savjetnik

     upravni savjetnik

     stručni savjetnik                                                          1,27

6.  informatički suradnik

     samostalni upravni referent

     stručni suradnik                                                           1,15

Stručni uvjeti za točke 2-6: prema zakonu

b) Radna mjesta II. vrste

1.  inspektor II. vrste                                                        1,08

2.  viši informatički referent                                               1,02

3.  viši upravni referent

     viši stručni referent                                                      1,00

Stručni uvjeti za točke 1-3: prema zakonu

c) Radna mjesta III. vrste

1.  administrativni tajnik ministra                                       0,95

2.  upravni referent

     stručni referent

     informatički referent

     računovodstveni referent –  financijski
     k­njigovođa                                                                  0,88

3.  administrativni referent

     administrativni tajnik

     računovodstveni referent

     ekonom                                                                      0,85

4.  daktilograf                                                                  0,80

 

Stručni uvjeti za točke 1-4: prema zakonu«

Članak 3.

Članak 4. mije­nja se i glasi:

»Radna mjesta namještenika i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji III. vrste

1.  vodite­lj radionice                                                         0,85

     vodite­lj odje­ljka                                                          0,85

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, 5 godina radnog staža u struci

b) Radna mjesta III. vrste

1.  osobni vozač državnog dužnosnika                              0,90

2.  radna mjesta namještenika III. vrste                             0,80

Stručni uvjeti za točke 1-2: SSS

c) Radna mjesta IV. vrste

1. radna mjesta IV. vrste                                                 0,62«

Članak 4.

U članku 6. podstavak c) Položaj III. vrste, mije­nja se i glasi:

»c) Položaj III. vrste

1.  zapovjednik Straže u Hrvatskom saboru                      1,10

Stručni uvjeti za točke 1: kao za stručnog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu«

Podstavak d) Radna mjesta I. vrste, mije­nja se i glasi:

»d) Radna mjesta I. vrste

1.  savjetnik predsjednika Hrvatskoga sabora                   2,50

2.  savjetnik potpredsjednika Hrvatskoga
     sabora                                                                        2,20

Stručni uvjeti za točke 1–2: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika ili informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu

3.  tajnik radnog tijela s više od 20 sjednica
     godiš­nje                                                                      2,50

4.  tajnik radnog tijela sa 10 do 20 sjednica
     godiš­nje                                                                      2,20

5.  tajnik radnog tijela do 10 sjednica godiš­nje

     savjetnik kluba s više od 10 zastupnika                        2,00

6.  savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskog sabora

     savjetnik kluba do 10 zastupnika                                 1,80

Stručni uvjeti za točke 3–6: kao za više­g upravnog savjetnika, više­g stručnog savjetnika ili više­g informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu«

Podstavak f) Radna mjesta III. vrste, mije­nja se i glasi:

»f) Radna mjesta III. vrste

1.  administrativni tajnik predsjednika, potpredsjednika

     i tajnika Hrvatskog sabora administrativni tajnik

     kluba s više od 10 zastupnika                                      1,05

2.  stražar                                                                        1,00

3.  administrativni tajnik kluba s ma­nje od 10 zastupnika

     stručni referent za poslove održava­nja
     dvorana                                                                      0,90

Stručni uvjeti za točke 1–3: kao za stručnog referenta, administrativnog referenta ili administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu«

Članak 5.

U članku 7. podstavku a) Položaji I. vrste, iza točke 1. dodaju se riječi:

»Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika ili informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu«

U stručnim uvjetima za točke 1– 4, broj »1– 4«, zamje­njuje se brojem »2 – 4«.

Podstavak c) mije­nja se i glasi:

»1.savjetnik predsjednika Vlade                                       2,50

2.  savjetnik potpredsjednika Vlade                                  2,20

Stručni uvjeti za točke 1 – 2: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika ili informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu

3.  savjetnik u Uredu za zakonodavstvo                            2,00

4.  savjetnik u Vladi i Vladinom uredu                               1,80

Stručni uvjeti za točke 3 – 4: kao za više­g upravnog savjetnika, više­g stručnog savjetnika ili više­g informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu

5.  savjetnik zastupnika Vlade Republike Hrvatske pred

     Europskim sudom za ­ljudska prava                              1,80

Stručni uvjeti za točku 5: kao za upravnog savjetnika, položen pravosudni ispit, ostali uvjeti prema općem aktu«

Iza podstavka c) dodaje se novi podstavak d) koji glasi:

»d) Položaji III. vrste

1.  vodite­lj odje­ljka – šef Službe administrativnih,

     općih, tehničkih, pomoćnih i informatičkih
poslova                                                                       1,10

Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog referenta, struč­nog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta, ili računovodstvenog referenta, pet godina radnog staža u struci«

Dosadaš­nji podstavak d) postaje podstavak e).

Članak 6.

Članak 9. mije­nja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u tijelima sudbene vlasti i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.  tajnik Vrhovnog suda RH                                            3,50

2.  predstojnik Ureda predsjednika Vrhovnog
suda RH                                                                     3,30

3.  tajnik Upravnog suda RH, Visokog prekršajnog suda

     RH i Visokog trgovačkog suda RH                             2,00

4.  tajnik u sudu

a)  preko 100 sudaca                                                       1,50

b)  od 51 do 100 sudaca                                                 1,45

c)  do 50 sudaca                                                              1,40

Stručni uvjeti za točke 1–3: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

b) Položaji II. vrste

1.  vodite­lj zem­ljišnok­njižnog odjela ili sudskog re­gistra

     u sudovima

a)  preko 100 sudaca                                                       1,20

b)  od 51 do 100 sudaca                                                  1,15

c)  od 31 do 50 sudaca                                                    1,10

d)  od 11 do 30 sudaca                                                    1,05

e)  do 10 sudaca                                                              1,02

2.  vodite­lj ovršnog odjela u sudovima

a)  preko 100 sudaca                                                       1,20

b)  od 51 do 100 sudaca                                                  1,15

c)  od 31 do 50 sudaca                                                    1,10

d)  od 11 do 30 sudaca                                                    1,05

e)  do 10 sudaca                                                              1,02

3.  vodite­lj (upravite­lj) zajedničke sudske pisarnice

     ili pisarnice sudske uprave u sudovima

a)  preko 100 sudaca                                                       1,20

b)  od 51 do 100 sudaca                                                  1,15

c)  od 31 do 50 sudaca                                                    1,10

d)  od 11 do 30 sudaca                                                    1,05

e)  do 10 sudaca                                                              1,02

4.  vodite­lj posebne sudske pisarnice (kaznene, parnične

     ili neke druge) u sudovima

a)  preko 50 sudaca sudskog odjela i u Vrhovnom

     sudu RH                                                                     1,15

b)  od 31 do 50 sudaca sudskog odjela                            1,10

c)  od 11 do 30 sudaca sudskog odjela                            1,05

d)  do 10 sudaca sudskog odjela                                      1,02

Stručni uvjeti za točke 1–4: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

c) Položaj III. vrste

1.  vodite­lj zem­ljišnok­njižnog odjela ili sudskog re­gistra u

     sudovima

a)  preko 100 sudaca                                                       1,10

b)  od 51 do 100 sudaca                                                  1,05

c)  od 31 do 50 sudaca                                                    1,00

d)  od 11 do 30 sudaca                                                    0,95

e)  do 10 sudaca                                                              0,92

2.  vodite­lj ovršnog odjela u sudovima

a)  preko 100 sudaca                                                       1,10

b)  od 51 do 100 sudaca                                                  1,05

c)  od 31 do 50 sudaca                                                    1,00

d)  od 11 do 30 sudaca                                                    0,95

e)  do 10 sudaca                                                              0,92

3.  vodite­lj (upravite­lj) zajedničke sudske pisarnice
ili pisarnice sudske uprave u sudovima

a)  preko 100 sudaca                                                       1,10

b)  od 51 do 100 sudaca                                                  1,05

c)  od 31 do 50 sudaca                                                    1,00

d)  od 11 do 30 sudaca                                                    0,95

e)  do 10 sudaca                                                              0,92

4.  vodite­lj posebne sudske pisarnice (kaznene,
parnične ili neke druge) u sudovima

a)  preko 50 sudaca sudskog odjela i u Vrhovnom sudu
RH                                                                             1,05

b) od 31 do 50 sudaca sudskog odjela                             1,00

c) od 11 do 30 sudaca sudskog odjela                             0,95

d) do 10 sudaca sudskog odjela                                       0,92

Stručni uvjeti za točke 1–4: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

d) Radna mjesta I. vrste

1.  viši sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH                   3,00

2.  sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH                         2,50

3.  viši sudski savjetnik u Upravnom sudu RH,

     Visokom trgovačkom sudu RH, Visokom

     prekršajnom sudu RH                                                 2,25

4.  sudski savjetnik u Upravnom sudu RH, Visokom

     trgovačkom sudu RH, Visokom prekršajnom sudu

     RH                                                                             2,00

5.  viši sudski savjetnik u županijskim sudovima                1,90

6.  viši sudski savjetnik u općinskim i trgovačkim

     sudovima                                                                    1,80

7.  viši sudski savjetnik u prekršajnim sudovima                1,70

8.  sudski savjetnik u županijskim sudovima                      1,60

9.  sudski savjetnik u općinskim i trgovačkim
sudovima                                                                    1,50

10.sudski savjetnik u prekršajnim sudovima                      1,40

Stručni uvjeti za točke 1–10: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

Poslovi posebnih stručnih zna­nja

1.  viši stručni savjetnik u sudu                                          1,80

2.  stručni savjetnik u sudu                                                1,65

3.  stručni suradnik u sudu                                                1,35

Stručni uvjeti za točke 1–3: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

e) Radna mjesta II. vrste

1.  viši sudski referent (zem­ljišnok­njižni, u sudskom

     re­gistru, za izvrše­nje kazni ili za ovrhu)                         1,00

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

f) Radna mjesta III. vrste

1.  sudski referent (zem­ljišnok­njižni, u sudskom

     re­gistru, za ovrhu ili za ovjeru isprava za uporabu

     u inozemstvu)                                                              0,88

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

Opći i administrativni poslovi

1.  administrativni tajnik u Uredu predsjednika

     Vrhovnog suda RH                                                     0,95

2.  administrativni referent - sudski zapisničar                    0,87

3.  sudski zapisničar                                                         0,82

Stručni uvjet za točke 1–3: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima«

Članak 7.

Članak 10. mije­nja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u državnom odvjetništvu i koe­ficijent složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.  tajnik Državnog odvjetništva RH                                 3,00

2.  tajnik županijskog ili općinskog državnog
     odvjetništva                                                                1,40

Stručni uvjeti za točke 1–2: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1.  vodite­lj državnoodvjetničke pisarnice ili pisarnice

     državnoodvjetničke uprave u državnom odvjetništvu

a)  preko 50 dužnosnika i u Državnom
     odvjetništvu RH                                                          1,20

b)  od 36 do 50 dužnosnika                                              1,15

c)  od 26 do 35 dužnosnika                                              1,10

d)  od 11 do 25 dužnosnika                                              1,05

e)  do 10 dužnosnika                                                        1,02

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

c) Položaji III. vrste

1.  vodite­lj državnoodvjetničke pisarnice ili pisarnice

     državnoodvjetničke uprave u državnom odvjetništvu

a)  preko 50 dužnosnika i u Državnom odvjetništvu RH     1,10

b)  od 36 do 50 dužnosnika                                              1,05

c)  od 26 do 35 dužnosnika                                              1,00

d)  od 11 do 25 dužnosnika                                              0,95

e)  do 10 dužnosnika                                                        0,92

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

d) Radna mjesta I. vrste

1.  viši savjetnik u Državnom odvjetništvu RH                   2,70

2.  savjetnik u Državnom odvjetništvu RH                         2,30

3.  viši savjetnik u županijskom državnom
     odvjetništvu                                                                1,90

4.  viši savjetnik u općinskom državnom
     odvjetništvu                                                                1,80

5.  savjetnik u županijskom državnom
     odvjetništvu                                                                1,60

6.  savjetnik u općinskom državnom
     odvjetništvu                                                                1,50

Stručni uvjeti za točke 1–6: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

Poslovi posebnih stručnih zna­nja

1.  viši stručni savjetnik u državnom odvjetništvu               1,80

2.  stručni savjetnik u državnom odvjetništvu                     1,65

3.  stručni suradnik u državnom odvjetništvu                     1,35

Stručni uvjeti za točke 1–3: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima«

Članak 8.

Članak 11. mije­nja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom uredu za reviziju i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.  pomoćnik glavnog državnog revizora                           2,70

2.  pročelnik područnog ureda

     načelnik odjela u Državnom uredu za reviziju               2,35

Stručni uvjeti za točke 1–2: VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist, 5 godina radnog staža u struci, certifikat za ovlaštenog državnog revizora

b) Radna mjesta I. vrste

1.  viši državni revizor                                                       2,10

2.  državni revizor                                                            1,70

3.  pomoćni revizor                                                          1,20

Stručni uvjeti za točku 1: VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist, 5 godina radnog staža u struci, certifikat za ovlaštenog državnog revizora

Stručni uvjeti za točku 2: VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist, 3 godine radnog staža u struci, certifikat za ovlaštenog državnog revizora

Stručni uvjeti za točku 3: VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist, položen državni stručni ispit«

Članak 9.

Članak 13. mije­nja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Službi izvrše­nja sankcija i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.  ravnate­lj Kaznenog zavoda Lepoglava, Kaznenog

     zavoda Pože­ga i Bolnice za osobe lišene slobode,

     upravite­lj Okružnog zatvora Zagreb                             2,55

2.  ravnate­lj Kaznenog zavoda Turopo­lje, Otvorenog

     kaznenog zavoda Lipovica, Otvorenog kaznenog

     zavoda Valtura, Kaznenog zavoda u Glini, Odgojnog

     zavoda Turopo­lje

     upravite­lj Okružnog zatvora Gospić, Osijek, Pula,

     Rijeka, Split i Šibenik                                                  2,50

3.  ravnate­lj Odgojnog zavoda Pože­ga,

     upravite­lj Okružnog zatvora Dubrovnik, Karlovac,

     Sisak, Pože­ga, Bjelovar, Varaždin i Zadar                   2,45

4.  pomoćnik ravnate­lja Kaznenog zavoda Lepoglava,

     Kaznenog zavoda Pože­ga i Bolnice za osobe lišene

     slobode

     pomoćnik upravite­lja Okružnog zatvora Zagreb           2,30

5.  pomoćnik ravnate­lja Kaznenog zavoda Turopo­lje,

     Otvorenog kaznenog zavoda Lipovica, Otvorenog

     kaznenog zavoda Valtura, Kaznenog zavoda u Glini,

     Odgojnog zavoda Turopo­lje, pomoćnik upravite­lja      2,25

Stručni uvjeti za točke 1-5: kao za više­g upravnog ili više­g stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima

6.  načelnik odjela zdravstvene zaštite u Bolnici za osobe

     lišene slobode                                                             2,10

7.  vodite­lj odsjeka zdravstvene zaštite u Bolnici za osobe

     lišene slobode                                                             1,95

Stručni uvjeti za točke 6-7: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

8.  načelnik odjela pravnih i financijsko-k­njigovodstvenih

     poslova u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima          1,87

Stručni uvjeti za točku 8: kao za više­g upravnog ili više­g stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima

9.  načelnik odjela tretmana, osigura­nja i za rad i strukovnu

     izobrazbu u kaznenim tijelima pod točkom a) 1.           1,87

10. načelnik odjela tretmana, osigura­nja i za rad i strukovnu

     izobrazbu u kaznenim tijelima pod točkom a) 2.           1,85

11. načelnik odjela tretmana, osigura­nja i za rad i strukovnu

     izobrazbu  u kaznenim tijelima pod točkom a) 3.          1,83

Stručni uvjeti za točke 9-11: kao za upravnog ili stručnog sav­jetnika, ostali uvjeti prema posebim propisima

b) Položaji II. vrste

1.  vodite­lj pododsjeka u kaznenim tijelima ili odgojnim

     zavodima                                                                    1,20

Stručni uvjeti za točku 1: kao za više­g upravnog ili više­g stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima

c) Položaji III. vrste

1.  vodite­lj pododsjeka u kaznenim tijelima ili odgojnim

     zavodima                                                                    1,10

2.  vodite­lj odje­ljka u kaznenim tijelima ili odgojnim

     zavodima                                                                    1,00

Stručni uvjeti za točke 1-2: SSS, najma­nje pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima

d) Radna mjesta I. vrste

1.  liječnik specijalist u kaznenim tijelima ili odgojnim

     zavodima                                                                    1,90

2.  liječnik, stomatolog, farmaceut, veterinar i biokemičar

     u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima

     zapovjednik pravosudne policije                                  1,60

3.  samostalni nadzornik pravosudne policije                     1,57

Stručni uvjeti za točke 1-3: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

e) Radna mjesta II. vrste

1.  stariji nadzornik pravosudne policije                             1,15

2.  nadzornik pravosudne policije

     viši medicinski tehničar/sestra, veterinarski tehničar,

     ing. medicinske radiologije, strukovni učite­lj u kaznenim

     tijelima i odgojnim zavodima

     nastavnik u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima       1,10

3.  mlađi nadzornik pravosudne policije                             1,05

Stručni uvjeti za točke 1-3: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

f) Radna mjesta III. vrste

1.  stariji pravosudni policajac                                           1,00

2.  medicinski tehničar/sestra, veterinarski tehničar,

     laborant u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima

     strukovni učite­lj

     pravosudni policajac                                                    0,95

3.  mlađi pravosudni policajac                                           0,87

Stručni uvjeti za točke 1-3: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima«

Članak 10.

Članak 14. mije­nja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.  pomoćnik ravnate­lja Porezne uprave

     pomoćnik ravnate­lja Carinske uprave

     pročelnik Carinarnice Zagreb

     pročelnik Područnog ureda Porezne uprave Zagreb

     predstojnik Ureda za sprječava­nje pra­nja novca          2,50

2.  pročelnik carinarnice I

     pomoćnik pročelnika Carinarnice Zagreb

     pročelnik Područnog ureda Porezne uprave Split,

     Osijek, Rijeka, Pazin                                                   2,35

3.  pomoćnik glavnog deviznog inspektora

     pomoćnik predstojnika Ureda za sprječava­nje pra­nja

     novca

     pročelnik carinarnice II

     pomoćnik pročelnika carinarnice I                               2,20

4.  pročelnik područnog ureda Porezne uprave

     – ostali područni uredi                                                 2,15

5.  pomoćnik pročelnika carinarnice II

     predstojnik carinske ispostave I

     vodite­lj ispostave – Porezne uprave Zagreb I-VI,

     Split, Rijeka, Osijek, Pazin                                          2,05

6.  predstojnik carinske ispostave II

     vodite­lj ispostave Porezne uprave – ostali                    1,80

Stručni uvjeti za točke 1-6: kao za inspektora, upravnog sav­jetnika, stručnog savjetnika ili informatičkog savjetnika, najma­nje tri godine radnog staža u struci na rukovodećim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima

b) Položaji II. vrste

1.  predstojnik carinske ispostave III

     vodite­lj carinskog odje­ljka I                                        1,20

2.  vodite­lj carinskog odje­ljka II                                       1,10

3.  vodite­lj smjene carinske ispostave I i II                        1,08

Stručni uvjeti za točke 1-3: kao za inspektora II. vrste, ostali uvjeti prema posebnim propisima

4.  vodite­lj smjene carinske ispostave III                           1,05

Stručni uvjeti za točku 4: VŠS, tri godine radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima

c) Položaji III. vrste

1.  vodite­lj smjene carinskog odje­ljka                               1,00

Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima

d) Radna mjesta I. vrste

1.  carinik I. vrste                                                             1,35

Stručni uvjeti za točku 1: kao za inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima

2.  inspektor – suradnik u Deviznom inspektoratu             1,25

Stručni uvjeti za točku 2: VSS, ekonomske ili pravne struke, najma­nje jedna godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima

e) Radna mjesta II. vrste

1.  carinik II. vrste                                                            1,07

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

f) Radna mjesta III. vrste

1.  carinik III. vrste                                                          0,90

Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima

2.  pomoćni carinik                                                          0,80

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima«

Članak 11.

Članak 15. mije­nja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu obrane i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.  načelnik službe Ministarstva obrane                             2,60

2.  zamjenik načelnika službe u Ministarstvu obrane

     načelnik uprave za obranu                                           2,50

3.  načelnik odjela u sjedištu Ministarstva obrane

     zamjenik načelnika uprave za obranu                           2,20

4.  upravite­lj hotela                                                           2,10

5.  načelnik odjela u Upravi za obranu

     predstojnik ureda za obranu

     ravnate­lj Državnog centra za obavješćiva­nje

     predsjednik novačkog povjerenstva                             2,00

6.  vodite­lj odsjeka za planske poslove sustava

     motre­nja i obavješćiva­nja                                            1,90

7.  vodite­lj odsjeka u sjedištu Ministarstva obrane             1,80

Stručni uvjeti za točke 1-7: kao za više­g inspektora, više­g upravnog savjetnika, više­g stručnog savjetnika ili više­g info­rma­tičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima

8.  vodite­lj županijskog centra za obavješćiva­nje

     vodite­lj odsjeka u područnom odjelu za financije

     vodite­lj odsjeka (ispostave) u Službi za gradite­ljstvo

     vodite­lj područnog odsjeka u Službi za stamb. poslove

     vodite­lj k­njižnice

     upravite­lj restorana

     vodite­lj gospodarstva                                                  1,70

9.  vodite­lj odsjeka u uredu za obranu

     vodite­lj gradskog centra za obavješćiva­nje                   1,60

Stručni uvjeti za točke 8-9: kao za inspektora, upravnog sav­jetnika, stručnog savjetnika ili informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima

b) Položaji II. vrste

1.  vodite­lj recepcije

     vodite­lj autokampa                                                      1,10

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

c) Radna mjesta I. vrste

1.  liječnik specijalist                                                        1,90

2.  zrakoplovno-tehnički specijalist                                   1,55

Stručni uvjeti za točke 1-2: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

d) Radna mjesta II. vrste

1.  zrakoplovno-tehnički specijalist                                   1,15

2.  tajnik novačkog povjerenstva

     viši medicinski tehničar

     k­njižničar

     grafički urednik                                                           1,05

Stručni uvjeti za točke 1-2: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima

e) Radna mjesta III. vrste (namještenici)

1.  zrakoplovno-tehnički specijalist

     vatrogasac                                                                  1,00

2.  medicinski tehničar

     medicinska sestra

     stomatološki tehničar

     veterinarski tehničar

     farmaceutski tehničar

     biokemijski tehničar                                                    0,95

3.  rukovate­lj energetskog sustava

     rukovate­lj skladišta

     rukovate­lj specijalnog vozila

     vozač opasnih tvari

     vozač autobusa

     mehaničar – specijalizirani

     tehničar – specijalizirani

     k­njižničar                                                                    0,90

Stručni uvjeti za točke 1-3: SSS«

Članak 12.

U članku 17. stavku 1. podstavku a) Položaji I.  vrste, točke 1-5 mije­njaju se i glase:

»1.                             načelnik odjela – veleposlanik         2,45

2.  načelnik odjela – opunomoćeni ministar                       2,40

3.  načelnik odjela – ministar savjetnik                              2,35

4.  načelnik odjela – diplomatski savjetnik                         2,30

5.  načelnik odjela – I. tajnik                                          2,25«

Članak 13.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu kulture i koeficijenti složenosti poslova

a) Položaji I. vrste

1.  pročelnik konzervatorskog odjela                                2,20

     Stručni uvjeti za točku 1: kao za više­g upravnog savjetnika ili više­g stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima« 11

Članak 14.

Članak 19. mije­nja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.  glavni inspektor – pomoćnik ravnate­lja Uprave za

     inspekcijske poslove

     vodite­lj letačkih standarda

     vodite­lj stručnog osposob­ljava­nja

     lučki kapetan (Rijeka, Split)                                         2,40

2.  lučki kapetan (Pula, Se­nj, Zadar, Šibenik, Ploče,

     Dubrovnik)                                                                 2,20

3.  vodite­lj VTS i SAR Središ­njice Rijeka

     (organizator traga­nja i spašava­nja na moru)

     vodite­lj plovidbenosti zrakoplova

     vodite­lj licencira­nja zrakoplovnog osob­lja                    1,95

4.  kapetan Ispostave                                                       1,80

Stručni uvjeti za točke 1– 4: kao za više­g upravnog savjetnika, više­g stručnog savjetnika, više­g informatičkog savjetnika ili više­g inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu

b) Položaji II. vrste

1.  kapetan kapetanije (Sisak, Slavonski Brod, Vukovar,

     Osijek) koordinator traga­nja i spašava­nja na

     moru u podsrediš­njici (vodite­lj prometnog ureda)

     koordinator VTS i SAR Središ­njice Rijeka

     kapetan Ispostave                                                       1,20

Stručni uvjeti za točku 1: kao za više­g upravnog referenta, više­g stručnog referenta, više­g informatičkog referenta ili inspektora II. vrste, pet godna radnog staža u struci, ostali uvjeti prema općem aktu

c) Položaji III. vrste

1.  zapovjednik broda

     kapetan Ispostave                                                       1,10

Stručni uvjeti za točku 1: SSS nautičkog smjera, licenca za časnika palubne straže na brodovima do 500 BT i licenca za radio-operatera, ostali uvjeti prema općem aktu

d) Radna mjesta I. vrste

1.  istražite­lj zrakoplovnih nesreća

     viši savjetnik letačkih standarda

     viši inspektor letačkih standarda

     viši kontrolor službe kontrole sigurnosti plovidbe

     stranih brodova

     viši kontrolor plovidbenosti zrakopolova

     (savjetnik, inspektor)                                                   1,90

2.  vodite­lj prekršajnog postupka (pomorstvo, unutar­nja

     plovidba i civilno zrakoplovstvo)

     kontrolor plovidbenosti zrakoplova (savjetnik, inspektor)

     prometni pilot (savjetnik, inspektor)

     radarski kontrolor leta (savjetnik, inspektor)

     liječnik zrakoplovne medicine (savjetnik, inspektor)

   kontrolor službe kontrole ispravnosti stranih brodova

   vodite­lj disciplinskog postupka

   tajnik Hrvatskog savjeta sigurnosti prometa na cestama 1,75

3.  koordinator odobre­nja letova

     profesionalni pilot

     zrakoplovno tehnički specijalist I. vrste

     nautičar I. vrste

     kontrolor radiofrekvencijskog spektra                          1,57

Stručni uvjeti za točke 1–3: kao za više­g upravnog savjetnika, više­g stručnog savjetnika, više­g informatičkog savjetnika ili više­g inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu

4. upravite­lj stroja na brodu

    vodite­lj certifikacijskog sustava STCW

    projektant pomorske tehnike                                       1,46

Stručni uvjeti za točku 4: kao za upravnog savjetnika, stru­č­nog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvje­ti prema općem aktu

e) Radna mjesta II. vrste

1.  zrakoplovno tehnički specijalist II. vrste

     kontrolor plovidbenosti zrakoplova

     koordinator certifikacijskog sustava STCW

     kontrolor obi­lježava­nja plovnih putova u pomorskoj

     i unutar­njoj plovidbi (savjetnik, inspektor)                    1,20

2.  prometni pilot

     profesionalni pilot

     radarski kontrolor leta                                                 1,10

3.  kontrolor radiofrekvencijskog spektra II. vrste

     nautičar II. vrste

     upravite­lj stroja na brodu                                             1,03

Stručni uvjeti za točke 1-3: kao za više­g upravnog referenta, više­g stručnog referenta, više­g informatičkog referenta ili inspektora II. vrste, ostali uvjeti prema posebnim propisima

f) Radna mjesta III. vrste

1.  zrakoplovno tehnički specijalist III. vrste

     koordinator certifikacijskog sustava STCW                 1,05

2.  nautičar III. vrste

     vodite­lj brodice

     pomorski strojar                                                         0,92

3.  mornar na brodu                                                         0,88

Stručni uvjeti za točke 1–3: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima«

Članak 15.

U članku 20. stavku 1. podstavku a) Radna mjesta I. vrste, točki 2. broj »1,26« zamje­njuje se brojem »1,27«.

Članak 16.

Iza članka 22. dodaje se novi članak 22a. koji glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu za javne radove, obnovu i gradite­ljstvo i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.  pročelnik re­gionalnog ureda                                         2,00

Stručni uvjeti za točku 1: kao za više­g upravnog savjetnika, više­g stručnog savjetnika, više­g informatičkog savjetnika ili više­g inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima«

Članak 17.

U članku 23. stavku 1. točki 1. broj »1,52« zamje­njuje se brojem »1,57« a u točki 2. broj »1,20« zamje­njuje se brojem »1,27«.

Članak 18.

Članak 24. mije­nja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom inspektoratu i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.  pročelnik Područne jedinice Zagreb                             2,50

2.  pročelnik područne jedinice                                         2,35

3.  vodite­lj odsjeka (preko 20 inspektora)                        1,80

4.  vodite­lj odsjeka (od 10 do 20 inspektora)                   1,75

Stručni uvjeti za točke 1–4: kao za više­g inspektora

5.  vodite­lj odsjeka (preko 10 inspektora)                        1,55

6.  vodite­lj odsjeka (od 10 do 20 inspektora)                   1,50

Stručni uvjeti za točke 5–6: kao za inspektora

b) Radna mjesta III. vrste

1.  inspektor III. vrste                                                       1,00

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima«

Članak 19.

Članak 26. mije­nja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u uredima državne uprave u županijama i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.  predstojnik ureda državne uprave                                3,30

2.  zamjenik predstojnika ureda državne uprave                2,50

3.  pomoćnik predstojnika ureda državne uprave              1,80

4.  vodite­lj ispostave ureda državne uprave

     (preko 20 službenika)                                                  1,60

5.  vodite­lj ispostave ureda državne uprave

     (preko 10 do 20 službenika)                                        1,50

6.  vodite­lj ispostave ureda državne uprave

     (5 do 10 službenika)                                                    1,40

Stručni uvjeti za točke 1–6: kao za inspektora, upravnog sav­jetnika, stručnog savjetnika, ili informatičkog savjetnika«.

b) Položaji II. vrste

1.  vodite­lj matičnog ureda                                                1,10

Stručni uvjeti za točku 1: kao za više­g upravnog referenta, pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima

c) Položaji III. vrste

1.  vodite­lj matičnog ureda                                                0,93

Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog referenta, pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima

d) Radna mjesta II. vrste

1.  viši matičar                                                                  1,00

Stručni uvjeti za točku 1: kao za više­g upravnog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima

e) Radna mjesta III. vrste

1.  matičar                                                                       0,88

Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima«

Članak 20.

Privremeni predstojnici ureda državne uprave u županijama imaju pravo na isplatu razlike između plaće obračunate prema koe­ficijentu složenosti poslova utvrđenom ovom Uredbom za predstojnika ureda državne uprave u županiji i plaće obračunate i isplaćene im prema koeficijentu složenosti poslova za radno mjesto pročelnika županijskog ureda prema dosadaš­njem rješe­nju o rasporedu i to od dana imenova­nja za privremenog predstojnika do dana stupa­nja na dužnost predstojnika ureda državne uprave imenovanog na teme­lju provedenog natječaja.

Predstojnici ureda državne uprave u županijama imenovani na teme­lju provedenog natječaja imaju pravo na isplatu razlike između plaće obračunate prema koeficijentu složenosti poslova utvrđenom ovom Uredbom za predstojnika ureda državne uprave u županiji i plaće obračunate i isplaćene im prema koeficijentu složenosti poslova za radno mjesto pročelnika županijskog ureda prema dosadaš­njem rješe­nju o rasporedu i to od dana stupa­nja na dužnost predstojnika ureda državne uprave do dana početka primjene ove Uredbe.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2002. godine.

Klasa: 120-02/01-01/04
Urbroj: 5030109-01-36
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.