Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom

NN 112/2001 (18.12.2001.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

 

1866

Na teme­lju članka 13. stavka 2. i članka 37. stavka 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 34/95) ministar zaštite okoliša i prostornog uređe­nja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za postupa­nje s otpadom (»Narodne novine«, broj 123/97) u članku 6. riječi »odgovarajući protok tvari u sustavu tehnoloških operacija obrađiva­nja otpada« brišu se.

Članak 2.

U članku 35. stavku 1. riječi »od 1. siječ­nja 2002. godine« zamje­njuju se riječima »od 1. srp­nja 2003. godine«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 2. siječ­nja 2002. godine.

Klasa: 351-01/01-01/0245
Urbroj. 531-01-01-1
Zagreb, 11. prosinca 2001.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.