Zakon o izmjenama i dopunama zakona o rudarstvu

NN 114/2001 (20.12.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama zakona o rudarstvu

HRVATSKI SABOR


1882

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3880/2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 27/91., 26/93., 92/94. i 35/95. – pročišćeni tekst) u članku 3. točki 3. riječ: »kremenski« zamje­njuje se riječju: »kremeni«.

Točka 4. mije­nja se i glasi.

»4. arhitektonsko-građevni kamen;«.

Točka 7. mije­nja se i glasi:

»7. tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i š­ljunak, te ciglarska glina.«

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Eksploatacijom nafte i prirodnog plina, prema ovom Zakonu, smatra se i transport nafte, plina i kondenzata lokalnim naftovodima i plinovodima, kada su u tehnološkoj svezi s odobrenim eksploatacijskim po­ljima, te skladište­nje ug­ljikovodika u ge­ološkim strukturama.«

U stavku 3. riječi: »arhitektonskog građevnog« zamje­njuju se riječima: »arhitektonsko-građevnog«.

Članak 3.

U članku 8. točka 4. mije­nja se i glasi:

»4. objekti i postroje­nja koji su neizravno vezani za radove na istraživa­nju i eksploataciji energetskih mineralnih sirovina – lokalni naftovodi s utovarnim stanicama, te lokalni plinovodi, s mjerno-redukcijskim stanicama u koje ulazi plin pod tlakom s eksploatacijskih po­lja, te drugi tehnološki cjevovodi u svezi s eksploatacijskim po­ljima;«.

Članak 4.

Članak 9. mije­nja se i glasi:

»Odobre­nje za istraživa­nje mineralnih sirovina ili rudarsku koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina može se izdati, odnosno dodijeliti pravnoj osobi sa sjedištem u Republici Hrvat­skoj re­gistriranoj za obav­lja­nje te djelatnosti (u da­lj­njem tekstu: trgovačko društvo) i fizičkoj osobi koja u Republici Hrvatskoj ima re­gistriran obrt za obav­lja­nje istraživa­nja ili eksploataciju mineralnih sirovina (u da­lj­njem tekstu: obrtnik).

Odobre­nje za istraživa­nje i rudarsku koncesiju za eksploataciju nafte i prirodnog plina izdaje, odnosno dodje­ljuje, na osnovi zahtjeva, a prema odredbama ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske. 

Odobre­nje za istraživa­nje i rudarsku koncesiju za eksploataciju svih ostalih mineralnih sirovina izdaje, odnosno dodje­ljuje, na osnovi zahtjeva, a prema odredbama ovoga Zakona, Ministarstvo gospodarstva, odnosno ured državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave nadležan za poslove rudarstva.«

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. iz riječi: »odobre­nja« dodaju se riječi: »ili rudarske koncesije«.

U stavku 2. riječi: »Odobre­nja« zamje­njuje se riječima: »Odobre­nje ili rudarska koncesija«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Postupci uređeni ovim Zakonom provode se prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.«

Članak 6.

U članku 11. stavku 2. riječ: »2,5« zamje­njuje se riječju: »2,6«.

U stavku 6. riječi: »-Financijska policija« brišu se.

Članak 7.

U članku 13. stavku 4. riječi: »-Financijska policija« brišu se.

Članak 8.

U članku 14. stavku 2. riječ: »komisija« zamje­njuje se riječju: »povjerenstvo«.

Članak 9.

U članku 17. riječi: »najma­nje­g« briše se, a riječ: »reviziju« zamje­njuje se riječju: »provjeru«.

Članak 10.

U članku 21. stavku 1. riječ: »Ministarstvu gospodarstva –« brišu se.

Članak 11.

U članku 22. stavku 2. riječi: »donijet će, uz pribav­ljeno miš­lje­nje ministara nadležnih ministarstava« zamje­njuju se riječima: »donosi uz prethodno pribav­ljenu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostorno uređe­nje«

Članak 12.

U članku 25. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Osim mjera osigura­nja iz stavka 1. ovoga članka, trgovačko društvo i obrtnik dužni su provesti sanaciju terena na kojem su obav­ljani istražni radovi, ukoliko se nakon obav­ljenih istraživa­nja ne nastavi postupak za ishođe­nje odobre­nja eksploatacijskog po­lja ili se zahtjev za odobre­nje eksploatacijskog po­lja odbije.«

Dosadaš­nji stavak 2. koji postaje stavak 3. mije­nja se i glasi:

»Ako tijelo državne uprave iz stavka 1. ovoga članka, utvrdi da su provedene mjere osigura­nja, mjere zaštite okoliša i sanacija istražnog prostora nakon završetka istražnih radova mineralnih sirovina:

– iz članka 3. točke 1. do 6. ovoga Zakona dovo­ljne, izdat će o tome potvrdu trgovačkom društvu, odnosno obrtniku i izvijestiti Ministarstvo gospodarstva,

– iz članka 3. točke 7. ovoga Zakona dovo­ljne, izdat će rješe­nje o brisa­nju istražnog prostora iz katastra istražnih prostora.«

U dosadaš­njem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječ: »2« zamje­njuje se riječju: »3«, a iza riječi: »katastra« dodaju se riječi: »istražnih prostora«.

Članak 13.

U članku 29. riječi: »donijet će uz pribav­ljeno miš­lje­nje ministara nadležnih ministarstava« zamje­njuju se riječima: »donosi uz prethodno pribav­ljenu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostorno uređe­nje«.

Članak 14.

Članak 30. mije­nja se i glasi:

»Za eksploataciju mineralnih sirovina potrebno je ishoditi:

1. odobre­nje za eksploatacijsko po­lje,

2. rudarsku koncesiju za izvođe­nje rudarskih radova,

3. građevinsku dozvolu za građe­nje rudarskih objekata i postroje­nja,

4. dozvolu za upotrebu rudarskih objekata i postroje­nja s propisanom elektronskom kolnom vagom.

O rudarskoj koncesiji iz stavka 1. točke 2. ovoga članka tijelo državne uprave koje dodje­ljuje rudarsku koncesiju sklapa ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina s podnosite­ljem zahtjeva.

Koncesijom za eksploataciju mineralnih sirovina stječe se pravo izvođe­nja rudarskih radova u ci­lju gospodarskog korište­nja mineralnih sirovina.«

Članak 15.

U članku 31. stavku 2. riječ: »izdaje« zamje­njuje se riječju: »odobrava«.

Stavak 3. briše se.

Dosadaš­nji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 16.

U članku 36. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Na moru se rudarski objekti i postroje­nja iz članka 8. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona grade na teme­lju rudarskih i pomorskih propisa.«

Dosadaš­nji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 17.

U članku 41. riječi: »komisija« i »revizija« zamje­njuju se riječima: »Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskog projekta« i »provjera« u odgovarajućem padežu.

Stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Provjeru glavnog i dopunskoga rudarskog projekta obav­lja Stručno povjerenstvo koje osniva tijelo državne uprave nadležno za poslove rudarstva koje je izdalo odobre­nje za eksploatacijsko po­lje.«

Članak 18.

Članak 42. mije­nja se i glasi:

»Zahtjevu za dodjelu rudarske koncesije za izvođe­nje rudarskih radova potrebno je priložiti:

1. odobre­nje za eksploatacijsko po­lje,

2. rudarski projekt s izjavom o obav­ljenoj provjeri i prihvaća­nju projektnih rješe­nja,

3. lokacijsku dozvolu,

4. suglasnosti i miš­lje­nja tijela i trgovačkih društava koja su na provedenoj javnoj raspravi sudjelovala u određiva­nju uvjeta, odnosno ograniče­nja uz koja se može obav­ljati eksploatacija,

5. dokaz o pravu izvođe­nja rudarskih radova za nekretnine unutar odobrenoga eksploatacijskog po­lja i to za razdob­lje od najma­nje 5 godina.

Dokazom iz stavka 1. točke 5. ovoga članka smatra se naročito:

– izvadak iz zem­ljišne k­njige,

– ugovor o zakupu sklop­ljen s vlasnikom nekretnine,

– ugovor ili odluka nadležne državne vlasti teme­ljem koje je trgovačko društvo ili obrtnik stekao pravo vlasništva ili pravo služnosti na nekretnini,

– ugovor o ortakluku sklop­ljen s vlasnikom nekretnine,

– pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadaš­njem vlasniku nekretnine.

Rudarsku koncesiju za izvođe­nje rudarskih radova pri eksploataciji mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1.–6. Zakona o rudarstvu dodje­ljuje Ministarstvo gospodarstva.

Rudarsku koncesiju za izvođe­nje rudarskih radova pri eksploataciji mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. Zakona o rudarstvu dodje­ljuje ured državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave nadležan za poslove rudarstva.

Iznimno od odredbi iz stavka 3. i 4. ovoga članka izvođe­nje rudarskih radova pri eksploataciji mineralnih sirovina iz članka 3. Zakona o rudarstvu po pojednostav­ljenom rudarskom projektu odobrava odgovorna stručna osoba trgovačkog društva ili obrtnika koji će izvoditi rudarske radove po pojednostav­ljenom rudarskom projektu.«

Članak 19.

Iza članka 42. dodaju se članci 42.a i 42.b koji glase:

»Članak 42.a

Prilikom dodje­ljiva­nja rudarske koncesije za izvođe­nje rudarskih radova tijela državne uprave koja ju dodje­ljuju trebaju prosuditi:

– poslovni ugled podnosite­lja zahtjeva,

– sposobnost podnosite­lja zahtjeva za ostvariva­nje koncesije,

– financijsku povo­ljnost ostvariva­nja koncesije,

– utjecaj ostvariva­nja koncesije na očuva­nje i zaštitu prirodnog okoliša.

Razdob­lje za koje se dodje­ljuje rudarska koncesija određuje se na teme­lju količine i rasprostira­nja utvrđenih bilančnih rezervi mineralne sirovine na odobrenom eksploatacijskom po­lju, a koje omogućuju trgovačkom društvu, odnosno obrtniku traja­nje eksploatacije najviše 40 godina, uz planiranu godišnju proizvod­nju navedenu u zahtjevu.

Članak 42.b

Rudarska koncesija za izvođe­nje rudarskih radova sadrži:

– tvrtku trgovačkog društva, odnosno ime obrtnika kojemu se dodje­ljuje rudarska koncesija za izvođe­nje rudarskih radova,

– naziv provjerenoga rudarskog projekta na teme­lju koje­g se dodje­ljuje rudarska koncesija za izvođe­nje rudarskih radova,

– uvjete i ograniče­nja s javne rasprave za odobre­nje eksploatacijskog po­lja,

– katastarsku općinu i broj katastarskih čestica na kojima se dodje­ljuje rudarska koncesija za izvođe­nje rudarskih radova,

– dan do koje­g se mora započeti s ostvariva­njem rudarske koncesije za izvođe­nje rudarskih radova,

– naziv tijela i trgovačkih društava kojima se mora prijaviti početak ostvariva­nja rudarske koncesije za izvođe­nje rudarskih radova.

Rudarska koncesija za izvođe­nje rudarskih radova iz stavka 1. ovoga članka dostav­lja se:

– podnosite­lju zahtjeva za dodjelu rudarske koncesije za izvođe­nje rudarskih radova,

– vlasniku odnosno korisniku nekretnine na kojoj se dodje­ljuje rudarska koncesija za izvođe­nje rudarskih radova,

– Državnom inspektoratu.«

Članak 20.

U članku 43. stavci 3. i 6. brišu se.

Dosadaš­nji stavci 4., 5., 7. i 8. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 21.

U članku 44. stavku 2. riječi: »donijet će, uz pribav­ljeno miš­lje­nje ministara nadležnih ministarstava« zamje­njuju se riječima: »donosi uz prethodno pribav­ljenu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostorno uređe­nje«.

Članak 22.

Članak 45. mije­nja se i glasi:

»Trgovačko društvo i obrtnik dužni su prijaviti početak ostvariva­nja rudarske koncesije za izvođe­nje rudarskih radova, odnosno početak građe­nja rudarskih objekata i postroje­nja Državnom inspektoratu, uredu državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave nadležnom za poslove rudarstva, te svima kojima je to u rudarskoj koncesiji za izvođe­nje rudarskih radova, odnosno građevinskoj dozvoli za građe­nje rudarskih objekata i postroje­nja propisano, najkasnije 15 dana prije početka izvođe­nja rudarskih radova, odnosno početka građe­nja rudarskih objekata i postroje­nja.«

Članak 23.

U cijelom članku 49. riječi: »komisija« i »izdalo odobre­nje za eksploataciju« zamje­njuju se riječima: »povjerenstvo« i »dodijelilo rudarsku koncesiju za izvođe­nje rudarskih radova« u odgo­varajućem padežu.

Članak 24.

U cijelom članku 50. riječi: »izdalo odobre­nje za eksploataciju« zamje­njuju se riječima: »dodijelilo rudarsku koncesiju za izvođe­nje rudarskih radova« u odgovarajućem padežu.

Članak 25.

Članak 51. mije­nja se i glasi:

»Trgovačko društvo i obrtnik dužni su u tijeku izvođe­nja i nakon završetka eksploatacijskih radova, u skladu s lokacijskom dozvolom i projektnim rješe­njem na osnovu koje­g je dodije­ljena rudarska koncesija za izvođe­nje rudarskih radova, sanirati devastirano zem­ljište.

Pravne i fizičke osobe koje protuzakonito obav­ljaju istraživa­nje ili eksploataciju mineralnih sirovina moraju sanirati nele­galnim radovima devastirano zem­ljište.

U slučaju da osobe iz stavka 2. ovoga članka ne obave sanaciju nele­galnim radovima devastiranog zem­ljišta, to će učiniti ured državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave nadležan za poslove rudarstva na trošak počinite­lja devastacije zem­ljišta.«

Članak 26.

U članku 52. stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Ako tijelo državne uprave iz stavka 1. ovoga članka, po pribav­ljenom miš­lje­nju tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prostorno uređe­nje, utvrdi da su provedene mjere osigura­nja, mjere zaštite okoliša i sanacija eksploatacijskog po­lja nakon završetka eksploatacijskih radova mineralnih sirovina:

– iz članka 3. točke 1. – 6. ovoga Zakona dovo­ljne, izdat će o tome potvrdu trgovačkom društvu, odnosno obrtniku i izvijestiti Ministarstvo gospodarstva,

– iz članka 3. točke 7. ovoga Zakona dovo­ljne, izdat će rješe­nje o brisa­nju eksploatacijskog po­lja iz katastra eksploatacijskih po­lja.«

U stavku 3. riječi: »prestanku važe­nja odobre­nja za eksploataciju i« brišu se, a iza riječi: »katastra« dodaju s riječi: »eksploatacijskih po­lja«.

Članak 27.

U članku 55. uvodna rečenica mije­nja se i glasi:

»Tijelo državne uprave koje je izdalo odobre­nje za eksploatacijsko po­lje i dodijelilo rudarsku koncesiju za izvođe­nje rudarskih radova, oduzet će isto:«.

Točka 5. mije­nja se i glasi:

»5. ako se ne otpočne s ostvariva­njem rudarske koncesije za izvođe­nje rudarskih radova i građe­njem rudarskih objekata i postroje­nja u roku određenom u rudarskoj koncesiji za izvođe­nje rudarskih radova ili u građevinskoj dozvoli za građe­nje rudarskih objekata i postroje­nja, osim ako do odgode nije došlo uslijed više sile.«

Članak 28.

Članak 56. mije­nja se i glasi:

»Ministar gospodarstva donosi uz prethodno pribav­ljenu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostorno uređe­nje bliže propise o sadržaju zahtjeva za odobre­nje eksploatacijskog po­lja, postupku provođe­nja javne rasprave za odobre­nje eksploatacijskog po­lja i o načinu određiva­nja nje­gove veličine, o sadržaju rješe­nja kojim se odobrava eksploatacijsko po­lje, o sadržaju zahtjeva za dodjelu rudarske koncesije za izvođe­nje rudarskih radova i zahtjeva za dobiva­nje građevinske dozvole za građe­nje rudarskih objekata i postroje­nja, o sadržaju rudarske koncesije za izvođe­nje rudarskih radova i sadržaju građevinske dozvole kojom se odobrava građe­nje rudarskih objekata i postroje­nja, o sadržaju godiš­nje­g i dugoročnog programa izvođe­nja rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina, o sadržaju rudarskih projekata i postupku ­njihove provjere, o uvjetima koje moraju ispu­njavati trgovačka društva i obrtnici koji izrađuju rudarske projekte.«

Članak 29.

U članku 59. riječ: »Komisiji« zamje­njuje se riječju: »Povjerenstvu«.

Članak 30.

U cijelom članku 60. riječi: »komisija« i »kvaliteta« zamje­njuju se riječima: »povjerenstvo« i »kakvoća« u odgovarajućem padežu.

Članak 31.

U članku 62. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. izvod iz katastarskog plana s ucrtanim granicama istražnog prostora, odnosno eksploatacijskog po­lja,«.

Dosadaš­nja točka 2. postaje točka 3.

Članak 32.

U članku 63. stavku 3. iza riječi: »nacrt« dodaju se riječi: »istražnog prostora,«.

Članak 33.

U članku 64. stavku 1. riječi: »eksploataciju mineralnih sirovina« zamje­njuje se riječima: »odobre­nje za eksploatacijsko po­lje«.

U stavku 2. riječi: »eksploataciju mineralnih sirovina« zamje­njuje se riječima: »eksploatacijsko po­lje, odnosno dodije­ljena rudarska koncesija za izvođe­nje rudarskih radova«.

Članak 34.

U članku 65. riječi: »eksploataciju mineralnih sirovina« zamje­njuju se riječima: »za eksploatacijsko po­lje, odnosno dodije­ljena rudarska koncesija za izvođe­nje rudarskih radova«.

Članak 35.

U članku 66. riječ: »revizije« zamje­njuje se riječju: »provjere«, a iza riječi: »obav­ljati« dodaje se riječ: »samo«.

Članak 36.

Članak 68. mije­nja se i glasi:

»Trgovačka društva i obrtnici provode zaštitu na radu prema odredbama ovoga Zakona, propisima o zaštiti na radu i propisima kojima se utvrđuju uvjeti za siguran rad, zaštitu okoliša i zdrav­lje uposlenih pri izvođe­nju rudarskih radova.

Propise kojima se utvrđuju uvjeti za siguran rad, zaštitu okoliša i zdrav­lje uposlenih pri izvođe­nju rudarskih radova, iz stav­ka 1. ovoga članka, donosi ministar gospodarstva uz pribav­ljenu suglasnost ministara nadležnih za zaštitu okoliša i prostorno uređe­nje, te za rad i socijalnu skrb.«

Članak 37.

U članku 76. stavku 1. uvodna rečenica mije­nja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 40.000 do 250.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba:«.

Točka 2. mije­nja se i glasi:

»2. ako obav­lja eksploataciju mineralnih sirovina bez isho­đene rudarske koncesije za izvođe­nje rudarskih radova (članak 30. stavak 1. točka 2.),«.

Točka 5. briše se.

Dosadaš­nje točke 6., 7. i 8. postaju točke 5., 6. i 7.

Stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000 do 25 000 kuna«.

Članak 38.

U članku 77. stavku 1. uvodna rečenica mije­nja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba:«.

Točka 7. mije­nja se i glasi:

»7. ako rudarske radove ne izvodi u skladu s odobre­njem za istraživa­nje ili u skladu s rudarskom koncesijom za izvođe­nje rudarskih radova, a rudarske objekte i postroje­nja ne gradi u skladu s građevinskom dozvolom (članak 16., članak 17., članak 30. stavak 1. točka 2., članak 42.b stavak 1. i članak 43. stavak 1.),«.

U točki 9. riječ: »komisiji« zamje­njuje se riječju: »povjerenstvu«.

Stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.500 do 15.000 kuna.«

Članak 39.

U članku 78. stavku 1. uvodna rečenica mije­nja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000 do  50.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba:«.

U točki 3. riječi: »izdalo odobre­nje za eksploataciju« zamje­njuju se riječima: »dodijelilo rudarsku koncesiju za izvođe­nje rudarskih radova«.

Stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500 do 5.000 kuna.«

Članak 40.

Članci 79., 80. i 81. brišu se.

Članak 41.

Članak 82. mije­nja se i glasi:

»Za prekršaje iz članka 76. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. i prekršaje iz članka 77. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona izreći će se uz novčanu kaznu i:

– zaštitna mjera oduzima­nja predmeta koji su bili namije­njeni ili uporab­ljeni za poči­nje­nje prekršaja ili su nastali poči­nje­njem prekršaja ili kad postoji opasnost da će se takvi predmeti ponovno uporabiti za poči­nje­nje prekršaja bez obzira na to jesu li u vlasništvu počinite­lja,

– mjera oduzima­nja protupravno stečene imovinske koristi ostvarene prekršajem.

Protupravnom imovinskom koristi iz stavka 1. ovoga članka smatra se tržišna vrijednost nele­galnom eksploatacijom dobivene mineralne sirovine.

Članak 42.

U cijelom tekstu Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 27/91., 26/93., 92/94. i 35/95. – pročišćeni tekst) riječi: »eksploataciono«, »situacioni«, »županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva«, »rudarska inspekcija«, »Ministarstvo prostornog uređe­nja, gradite­ljstva i stanova­nja« u određenom broju i padežu zamje­njuju se riječima: »eksploatacijsko«, »položajni«, »ured državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave nadležan za poslove rudarstva«, »Državni inspektorat«, »ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša i prostorno uređe­nje« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 43.

Ministar gospodarstva donijet će propise iz članka 36. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 2 godine od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 44.

Postupci za privredne prijestupe pokrenuti do dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima po kojima su pokrenuti.

Članak 45.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o rudarstvu.

Članak 46.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-06/01-01/01
Zagreb, 7. prosinca 2001.

HRVATSKI  SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.