Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

NN 114/2001 (20.12.2001.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

HRVATSKI SABOR


1883

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3881/2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Članak 1.

U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00. i 73/00.) u članku 367. stavak 4. briše se.

Dosadaš­nji stavak 5. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 388. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»U rok za stjeca­nje dosjelošću nekretnine koje su na dan 8. listopada 1991. bile u društvenom vlasništvu, kao i za stjeca­nje stvarnih prava na tim nekretninama dosjelošću, ne računa se i vrijeme posjedova­nja proteklo prije toga dana.«

U stavku 5. riječi: »do kojih dođe unutar roka od pet godina od stupa­nja ovoga Zakona na snagu«, zamje­njuju se riječima: »do kojih dođe do 1. siječ­nja 2007.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 941-06/01-01/01
Zagreb, 7. prosinca 2001.

HRVATSKI  SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.