Zakon o izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama

NN 114/2001 (20.12.2001.), Zakon o izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama

HRVATSKI SABOR


1884

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zem­ljišnim
k­njigama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3882/2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Članak 1.

U Zakonu o zem­ljišnim k­njigama (»Narodne novine«, br. 91/96. i 137/99.) u članku 215. stavku 1. podstavku 3. riječi: »Državni pravobranite­lj Republike Hrvatske« zamje­njuju se riječima: »Državni odvjetnik Republike Hrvatske«.

Članak 2.

U članku 224. stavci 2. i 3. mije­njaju se i glase:

»(2) Izvank­njižni nosite­lji stvarnih prava dužni su do 1. siječ­nja 2007. pokrenuti postupak za upis stvarnih prava glede nekretnina i svih promjena na ­njima u zem­ljišnu k­njigu.

(3) Nadležno općinsko državno odvjetništvo dužno je u roku iz stavka 1. ovoga članka pokrenuti postupke za upis stvarnih prava na nekretninama kojih je nosite­lj Republika Hrvatska.«

Članak 3.

U članku 226. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»(1) Zem­ljišnok­njižni sudovi su dužni zem­ljišne k­njige osnovati i preoblikovati sukladno odredbama ovoga Zakona do 1. siječ­nja 2007.«

Stavak 4. briše se.

Članak 4.

Ovaj Zakona stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-01/01-01/01
Zagreb, 7. prosinca 2001.

HRVATSKI  SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.