Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju

NN 114/2001 (20.12.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju

HRVATSKI SABOR


1885

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlašte­nju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3883/2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Članak 1.

U Zakonu o izvlašte­nju (»Narodne novine«, br. 9/94., 35/94. i 112/00.) iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

O izvlašte­nju u prvom stup­nju odlučuje ured državne uprave nadležan za imovinskopravne poslove u županiji, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za imovinskopravne poslove (u da­lj­njem tekstu: ured državne uprave), a u drugom stup­nju odlučuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Sudska zaštita u postupku izvlašte­nja osigurava se sukladno člancima 42.a–42.h ovoga Zakona.«

Članak 2.

Članak 22. mije­nja se i glasi:

»Rješe­nje o prijedlogu za izvlašte­nje donosi ured državne uprave na čijem se području nalazi nekretnina za koju se predlaže izvlašte­nje.

Prije donoše­nja rješe­nja o izvlašte­nju, ured državne uprave saslušat će vlasnika nekretnine.

Ured državne uprave dužan je poučiti vlasnika nekretnine da može podnijeti zahtjev za izvlašte­nje preostalog dijela nekretnine u smislu članka 7. ovoga Zakona i ovu pouku obvezno unosi u zapisnik.

Ako je u postupku vlasništva utvrđeno kao neprijeporno i ako se vlasnik nekretnine ne protivi izvlašte­nju, ured državne uprave mora istovremeno održati i raspravu za sporazumno određiva­nje naknade za nekretninu koja je predmetom izvlašte­nja.«

Članak 3.

Iza Glave V. dodaje se Glava V.a i članci 42.a–42.h koji glase:

»V.a POSTUPAK PRED ŽUPANIJSKIM SUDOM

Članak 42.a

Protiv drugostupa­njskog rješe­nja o izvlašte­nju može se podnijeti tužba mjesno nadležnom županijskom sudu.

Tužba se može podnijeti u roku od 30 dana od dana dostave drugostupa­njskog rješe­nja stranci koja je podnosi.

Tužba iz stavka 1. ovoga članka se može podnijeti i iz razloga što drugostupa­njsko tijelo nije u zakonom propisanom roku odlučilo o žalbi.

Članak 42.b

U postupku izvlašte­nja pred županijskim sudom na odgo­varajući se način primje­njuju odredbe Zakona o upravnim sporovima, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 42.c

O tužbi odlučuje vijeće županijskoga suda sastav­ljeno od tri suca na javnoj raspravi, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Predsjednik vijeća će rješe­njem odbaciti tužbu ako utvrdi da postoje procesni nedostaci koji onemogućavaju postupa­nje po tužbi.

Protiv rješe­nja iz stavka 2. ovoga članka dopušten je prigovor u roku od 8 dana od dana primitka rješe­nja, o kojem odlučuje vijeće iz stavka 1. ovoga članka na nejavnoj sjednici.

Vijeće može rješe­njem odbaciti prigovor, odbiti prigovor kao neosnovan ili poništiti rješe­nje kojim se tužba odbacuje i povodom tužbe nastaviti postupak.

Članak 42.d

Ako su u upravnom postupku uči­njene osobito teške povrede postupka ili je materijalno pravo očigledno pogrešno primije­njeno, vijeće može iz tog razloga na nejavnoj sjednici presudom poništiti upravni akt i bez dostave tužbe na odgovor.

U slučaju iz članka 32. Zakona o upravnim sporovima rješe­nje donosi predsjednik vijeća.

Članak 42.e

Vijeće rasprav­lja i odlučuje na teme­lju či­njenica koje su iznesene u upravnom postupku.

Stranka u tužbi ne može iznositi nove či­njenice, ali može predložiti nove dokaze u pogledu či­njenica koje je iznijela u upravnom postupku.

U slučaju iz članka 42.a stavka 3. ovoga Zakona vijeće će o tužbi odlučiti na teme­lju či­njenica koje su iznesene u tužbi i odgovoru na tužbu tuženoga tijela, ako isto odgovori u određenom roku, a najkasnije do sjednice vijeća.

Članak 42.f

Vijeće o tužbi odlučuje presudom ili rješe­njem.

Vijeće će rješe­njem odbaciti tužbu, ako to nije učinio pred­sjednik vijeća.

Presudom se tužba uvažava ili odbija kao neosnovana.

Ako se tužba uvažava, vijeće će:

– poništiti drugostupa­njsko i prvostupa­njsko rješe­nje i odbaciti zahtjev za izvlašte­nje,

– poništiti drugostupa­njsko rješe­nje i uputiti predmet drugostupa­njskom tijelu na ponovno odlučiva­nje,

– poništiti drugostupa­njsko i prvostupa­njsko rješe­nje i uputiti predmet prvostupa­njskom tijelu na ponovno odlučiva­nje,

– poništiti drugostupa­njsko rješe­nje ili poništiti drugostupa­njsko i prvostupa­njsko rješe­nje i odlučiti o žalbi, odnosno zahtjevu.

Članak 42.g

Protiv odluka vijeća nisu dopušteni žalba i revizija.

Članak 42.h

Postupci izvlašte­nja su hitni.«

Članak 4.

U Zakonu o izvlašte­nju (»Narodne novine« br. 9/94., 35/94. i 112/00.) riječi: »nadležno tijelo« u određenom padežu zamje­njuju se riječima: »ured državne uprave« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Postupci izvlašte­nja koji do stupa­nja na snagu ovoga Zakona nisu pravomoćno dovršeni pred Upravnim sudom Republike Hrvatske dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Upravni sud Republike Hrvatske će sve predmete koji nisu pravomoćno dovršeni bez odgađa­nja ustupiti nadležnom županijskom sudu.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 943-01/01-01/01
Zagreb, 7. prosinca 2001.

HRVATSKI  SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.