Zakon o dopuni Zakona o osnovnom školstvu

NN 114/2001 (20.12.2001.), Zakon o dopuni Zakona o osnovnom školstvu

HRVATSKI SABOR


1886

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o osnovnom školstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3884/2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Članak 1.

U Zakonu o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 27/93., 7/96. i 59/01.) iza članka 105.a dodaje se članak 105.b koji glasi:

»Članak 105.b

Ako osnivačka prava nad osnovnom školom nisu prenesena na teme­lju članka 105.a ovoga Zakona, prenose se danom primjene ovoga Zakona.

Prijenos osnivačkih prava sukladno stavku 1. ovoga članka provodi Vlada Republike Hrvatske ili od ­nje ovlašteno ministarstvo.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2002.

Klasa: 602-02/01-01/02
Zagreb, 7. prosinca 2001.

HRVATSKI  SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.