Zakon o izmjeni Zakona o zapošljavanju

NN 114/2001 (20.12.2001.), Zakon o izmjeni Zakona o zapošljavanju

HRVATSKI SABOR


1890

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o zapoš­ljava­nju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3888/2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU

Članak 1.

U Zakonu o zapoš­ljava­nju (»Narodne novine«, br. 59/96.) u članku 68. stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Obveznici plaća­nja doprinosa plaćaju doprinose na jedinstveni račun Državne riznice.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2002.

Klasa: 100-01/01-01/03
Zagreb, 7. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.