Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju

NN 115/2001 (21.12.2001.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju

MINISTARSTVO KULTURE

1913

Na teme­lju članka 9. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narod­ne novine«, br. 142/98), a na prijedlog Hrvatskog muzejskog vijeća, ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA UVIDA U MUZEJSKU GRAĐU I MUZEJSKU DOKUMENTACIJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvariva­nja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju koja muzejima i galerijama, te muzejima, galerijama i zbirkama unutar ustanova i drugih pravnih osoba (u da­lj­njem tekstu: muzeji) služi za obav­lja­nje muzejske djelatnosti.

Odredbe ovoga Pravilnika primje­njuju se i na ostvariva­nje prava uvida u pohra­njenu muzejsku građu i dokumentaciju u muzejima, osim ako nije drugačije uređeno ugovorom o pohrani muzejske građe i dokumentacije ili posebnim propisom.

Članak 2.

Muzejska građa i dokumentacija daje se na uvid radi ­njezine znanstvene i stručne obrade, izlaga­nja, objav­ljiva­nja, u publicis­tičke svrhe, te za potrebe nastave i u druge opravdane svrhe.

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju obuhvaća: pre­gled građe i dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika sa svrhom da­lj­nje stručne i znanstvene obrade, objav­ljiva­nja i izlaga­nja.

II. DOSTUPNOST

Članak 3.

Muzeji su dužni sukladno odredbama ovoga Pravilnika omo­gućiti svim zainteresiranim osobama uvid u muzejsku građu i dokumentaciju.

Članak 4.

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju koji ima za svrhu ­njezino korište­nje u komercijalne svrhe uređuje se posebnim ugovorom između muzeja i zainteresirane strane, sukladno općima aktima muzeja i posebnim propisima.

Članak 5.

Za ostvariva­nje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev na posebnom obrascu u koji se obvezno upisuju osobni podaci, podaci o mjestu stanova­nja, odnosno podaci o instituciji, tema istraživa­nja odnosno druga svrha uvida u građu i dokumentaciju.

Odobre­nje za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju daje ravnate­lj odnosno vodite­lj muzeja.

Odobre­nje za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju daje se ako je moguće odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od podno­še­nja zahtjeva.

Odobre­nje za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju vrijedi samo za osobu koja je podnijela zahtjev, te ona potpisuje da je upoznata s načinom i uvjetima uvida u muzejsku građu i dokumentaciju.

Članak 6.

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju privremeno se može uskratiti ako je ona oštećena, ako je na stručnoj obradi ili je uvid već odobren drugoj osobi.

Članak 7.

Muzeji su obvezni voditi evidenciju va­njskih korisnika.

Evidencija korisnika vodi se abecednim redom imena korisnika, odnosno abecednim redom korištene muzejske građe ili dokumentacije.

III. NAČIN I UVJETI OSTVARIVANJA UVIDA U MUZEJSKU GRAĐU I DOKUMENTACIJU

Članak 8.

Muzejska građa i dokumentacija daje se u pravilu na uvid u obliku preslika i snimaka. Ukoliko preslici ili snimke ne postoje, muzej je dužan na zahtjev korisnika, a uz prethodno odobre­nje ravnate­lja odnosno vodite­lja muzeja, organizirati snima­nje izvorne građe i dokumentacije, na trošak podnosite­lja zahtjeva.

Članak 9.

Izvorna građa i dokumentacija može se dati na uvid samo ako očuvanost građe to dopušta i ako to zahtijeva stručna i znanstvena metoda rada.

Muzejska građa i dokumentacija može se dati na uvid samo u prostorijama muzeja pod uvjetima kojima su zajamčeni sigurnost i primjerena uporaba povjerene građe i dokumentacije.

Muzejska građa i muzejska dokumentacija štite se kao kulturno dobro i na ­njih se primje­njuju propisi o zaštiti kulturnih dobara.

Članak 10.

Muzeji donose pravilnik o načinu i uvjetima uvida u muzejsku građu i dokumentaciju.

Pravilnikom se uređuju međusobna prava i obveze muzeja i va­njskih korisnika u postupku uvida u muzejsku građu i dokumentaciju, kao i interni međusobni uvjeti uvida u građu i dokumentaciju stručnog muzejskog osob­lja unutar pojedinog muzeja.

IV. POHRANA I POSUDBA

Članak 11.

Muzeji  mogu na teme­lju pisanog ugovora povjeriti muzejsku građu i dokumentaciju na čuva­nje i radi izlaga­nja drugom muzeju, drugoj pravnoj osobi ili državnom tijelu samo pod uvjetima da im oni zajamče sigurnost i primjereno čuva­nje povjerene im građe i dokumentacije.

Pod zajamče­njem sigurnosti se podrazumijeva imovinsko osigura­nje i primjereno tehničko osigura­nje muzejske građe uo­biča­jeno za izložbene prostore i čuvaonice.

Primjereno čuva­nje muzejske građe i dokumentacije podrazumijeva odgovarajući smještaj građe i dokumentacije prema stručnim standardima (odgovarajući izložbeni prostor ili prostor čuvaonice, toplina, prozračnost, vlaga, svjetlost i dr.)

Članak 12.

Muzejska građa i dokumentacija povjerava se na čuva­nje i radi izlaga­nja na teme­lju ugovora o pohrani (ostavi) odnosno posudbi, sukladno posebnim propisima.

Ugovor o posudbi muzejske građe ili dokumentacije obvezno sadrži odredbe o uvjetima posudbe s podacima o posudite­lju, popisom posuđene građe i dokumentacije, naznaku o vremenu traja­nja posudbe te priložen popis procjene posuđene građe i dokumentacije, kao i odredbe o sigurnosti i čuva­nju građe i dokumentacije.

Za posudbu izvorne muzejske građe obvezno je prethodno pribaviti imovinsko osigura­nje za slučaj ­njezinog ošteće­nja, uniš­te­nja, te gubitaka ili krađe, u pravilu, sklapa­njem ugovora o osigura­nju s osiguravajućim društvom na puni iznos vrijednosti ili se iznimno može pribaviti odgovarajuće bankovno odnosno državno jamstvo.

Ugovor o posudbi muzejske građe i dokumentacije u državnom vlasništvu, stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi, muzej obvezno dostav­lja na prethodni uvid i miš­lje­nje Ministarstvu kulture.

Na ugovor o pohrani odgovarajuće se primje­njuju odredbe stavaka 2., 3., i 4. ovoga članka.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka je trajni muzejski dokument i obvezno se upisuje u uru­džbeni zapisnik muzeja i pohra­njuje u pismohranu muzeja.

Članak 13.

Muzej može povjeriti muzejsku građu i dokumentaciju drugim institucijama isk­ljučivo pod uvjetima da je ona inventarizirana i snim­ljena.

V. OBVEZE KORISNIKA

Članak 14.

Korisnik je obvezan s muzejskom građom i dokumentacijom u muzeju i izvan ­nje­ga postupati paž­ljivo, te ih ne smije ni na koji način oštetiti ili dovesti u okolnosti koje mogu prouzročiti ­njihovo ošteće­nje, unište­nje ili gubitak.

Članak 15.

Ako korisnik na bilo koji način muzejsku građu i dokumentaciju ošteti, izobliči, uništi ili učini neupotreb­ljivom, te ako ona bude zagub­ljena, dužan je popraviti nastalu štetu.

Članak 16.

Oštećiva­nje, unište­nje, otuđiva­nje ili pokušaj otuđiva­nja muzejske građe i dokumentacije kazneno je djelo prema odredbama Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Protiv osobe koja muzejsku građu i dokumentaciju namjerno ošteti, izobliči, uništi ili učini neupotreb­ljivom, te je prisvoji ili pokuša otuđiti, muzej obvezno podnosi prijavu nadležnom tijelu državne vlasti, sukladno zakonu.

Članak 17

Ravnate­lj odnosno vodite­lj muzeja odbit će zahtjev za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju osobi za koju mu je poznato da je protiv ­nje podnesena prijava zbog rad­nje iz članka 14. ovoga Pravilnika, ili je podnesena kaznena prijava, pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak.

Članak 18.

Za svaku štetu i povredu nečije­g prava nastalu korište­njem muzejske građe i dokumentacije, odgovara osoba kojoj je odobreno korište­nje građe i dokumentacije, u skladu sa zakonom.

Članak 19.

Korisnik je obvezan u publikacijama i stručnim radovima u kojima koristi muzejsku građu i dokumentaciju dobivenu na uvid uredno navesti izvor i podatke o vlasniku, odnosno muzeju.

Članak 20.

Za publicira­nje muzejske građe i dokumentacije korisnik je obvezan pismeno zatražiti posebno odobre­nje ravnate­lja odnosno vodite­lja muzeja.

U slučaju publicira­nja korištene građe i dokumentacije, korisnik je dužan predati muzeju tri primjerka publikacije u kojoj je objavio građu ili dokumentaciju.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/01-01-207
Urbroj: 532-03-3/4-01-01
Zagreb, 10. prosinca 2001.

Ministar kulture
dr. sc. Antun Vujić, v. r.