Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 115/2001 (21.12.2001.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

1915

Na temelju članka 15. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine« broj 106/99 i 63/00) i članka 2. Zakona o izmjenama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 63/00), Savjet Agencije na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2001. donio je

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju:

• dodatni dokumenti potrebni za izdavanje odobrenja za rad koje su osnivači mirovinskih osiguravajućih društava dužni podnijeti Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu: Agencija);

• sadržaj i oblik tih dokumenata;

• postupak usklađivanja organizacije i poslovanja osigu­ra­va­jućih društava koja su obavljala poslove mirovinskog osiguranja s odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Na temelju članka 15. Zakona, u postupku izdavanja odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva, obvezno se prilažu:

1. zahtjev za izdavanje odobrenja za rad (Prilog 1);

2. statut osiguravajućeg društva s ispravom na temelju koje je statut usvojen ako se mirovinsko osiguravajuće društvo osniva kao dioničko društvo, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva ako se mirovinsko osiguravajuće društvo osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću;

3. pravila mirovinskog osiguravajućeg društva kojima je osobito uređen način sprječavanja otkrivanja podataka koji su utvrđeni kao poslovna tajna;

4. popis osnivača s informacijom o tome jesu li one povezane osobe i o prirodi njihove povezanosti, te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namije­njenih za uplatu temeljnog kapitala mirovinskog osigura­vajućeg društva (Prilog 2PO: Informacije o osnivačima - pravnim osobama i/ili Prilog 2FO: Informacije o osnivačima - fizičkim osobama);

5. popis članova uprave i nadzornog odbora mirovinskog osigu­ravajućeg društva s izjavama da pristaju obavljati ove duž­nosti i da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, kao i opis njihovih kvalifikacija i prethodne profesionalne djelatnosti (Prilog 3: Informacije o članovima uprave i nadzornog odbora);

6. dokumente koji prikazuju financijsko stanje svih dioni­čara, odnosno vlasnika udjela mirovinskog osiguravajućeg druš­tva za posljednjih pet godina prije dana podnošenja zahtjeva, uključujući revidirana financijska izvješća za isto razdoblje;

7. dokumente koji potvrđuju da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa,

8. organizacijski i financijski plan djelatnosti mirovinskog osiguravajućeg društva za sljedećih pet godina (Prilog 4: Organizacijski i financijski plan osiguravajućeg društva);

9. pravila mirovinskog osiguravajućeg društva o mirovinama koje će isplaćivati u sklopu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje i mirovinskih programa u sklopu dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Članak 3.

Prilozi iz članka 2. ovog Pravilnika sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Usklađivanje organizacije i poslovanja osiguravajućih druš­ta­va koja su do stupanja na snagu Zakona obavljala poslove mirovinskog osiguranja, obavlja se po postupku istovjetnom za izdavanje odobrenja za rad mirovinskih osiguravajućih društava.

Članak 5.

Agencija vodi evidenciju o izdanim odobrenjima za rad mirovinskim osiguravajućim društvima. Upisnici se trajno čuvaju u Agenciji.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:  011-01/01-01/28
Urbroj: 383-01-01-1
Zagreb, 10. prosinca 2001.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.