Zakon o Financijskoj agenciji

NN 117/2001 (24.12.2001.), Zakon o Financijskoj agenciji

HRVATSKI SABOR


1953

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANCIJSKOJ AGENCIJI

Proglašavam Zakon o Financijskoj agenciji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3961/2
Zagreb, 21. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

Zakon

o Financijskoj agenciji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) je prav­na osoba čije se ustrojstvo i način rada uređuje ovim Zakonom i propisima na temelju njega.

(2) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska.

(3) Agencija se upisuje u sudski registar.

Članak 2.

(1) Agencija će poslovati pod nazivom Financijska agencija.

(2) Skraćeni naziv Agencije je FINA.

(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

II. DJELATNOST AGENCIJE

Članak 3.

(1) Agencija obavlja poslove:

– informatičko-tehnološke podrške radu sustava državne riznice,

– informatičko-tehnološke podrške sustavu prikupljanja javnih prihoda,

– informatičko-tehnološke podrške REGOS-u (prijama i kontrole naloga za plaćanje vezanih uz RS obrazac, uparivanja podataka zajedno sa REGOS-om, s podatcima na nalozima za plaćanje javnih davanja, dostave naloga za plaćanje po izvršenom usklađivanju na izvršenje u ovlaštenu organizaciju za obavljanje platnog prometa u kojoj se vodi račun platitelja),

– informatičko-tehnološke podrške drugim registrima osiguranika,

– prikupljanja, obrade, objave i dostave podataka iz različitih izvora, te osiguravanja povezivanja i višenamjenske uporabe podataka iz registra za daljnju evidencijsku, analitičku i informativnu uporabu u ministarstvima i Vladinim službama za potrebe državne statistike i javnosti.

(2) Agencija obavlja statistiku financijskih tokova evidentiranih kod ovlaštenih organizacija, izrađuje analize, bonitetne i druge informacije, te obavlja druge poslove određene propisima i na osnovi ugovora, te u tu svrhu:

– prikuplja, obrađuje, objavljuje i dostavlja podatke iz propisanih statističkih izvješća,

– prikuplja i obrađuje podatke iz poreznih bilanci poslovnih subjekata i dostavlja ih tijelima nadležnim za porezni nadzor,

– prikuplja, obrađuje i dostavlja podatke o dioničkim druš­tvima i velikim poduzećima u skladu sa zakonom o vrijednosnim papirima,

– prikuplja i objedinjuje podatke o novčanim primitcima i izdatcima poslovnih subjekata,

– prikuplja i objedinjuje podatke o nepodmirenim obvezama evidentiranim na računima poslovnih subjekata u bankama.

(3) Agencija prikuplja, obrađuje i publicira podatke utvrđene programom statističkih istraživanja Republike Hrvatske.

(4) Agencija prikuplja, priprema i objedinjuje podatke o poslovnim subjektima, te vodi odgovarajuće registre.

(5) Agencija vodi i druge registre, evidencije i zbirke podataka za potrebe države i drugih subjekata.

(6) Agencija sudjeluje u većim statističkim akcijama i popisima, te obavlja druge aktivnosti na osnovi odgovarajućih propisa, odnosno ovlasti.

(7) Ostale poslove za potrebe Republike Hrvatske, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene posebnim zakonima ili drugim propisima.

Članak 4.

Agencija obavlja i sljedeće komercijalne djelatnosti:

– usluge u ime i za račun komercijalnog bankarstva,

– distribucije i obrade gotovine u ime HNB-a,

– vodi sustave za međubankovne obračune (NKS),

– vodi nacionalni sustav za izdavanje javnih ključeva – Registar digitalnih certifikata (RDC),

– operativno vođenje drugih javnih i komercijalnih registara te

– druge djelatnosti utvrđene statutom Agencije.

Članak 5.

Agencija je ovlaštena, nadležnim državnim tijelima na nji­hov zahtjev, pružati informatičko-tehnološku podršku u poslovima nadzora i kontrole pravnih subjekata.

Članak 6.

Agencija svoje odnose sa svim korisnicima i naručiteljima usluga iz članka 3., 4. i 5. ovoga Zakona rješava ugovornim putem.

Članak 7.

Ministar financija propisuje obveznike te vrstu, način i rokove dostave podataka potrebnih Agenciji za obavljanje poslova iz članka 3., 4. i 5. ovoga Zakona.

III. OPĆI AKTI AGENCIJE

Članak 8.

(1) Agencija ima Statut, kojim se sukladno ovom Zakonu pobliže utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije.

(2) Statut Agencije, te njegove izmjene i dopune donosi Nadzorni odbor Agencije uz suglasnost Vlade Republike Hrvat­ske.

Članak 9.

(1) Pored Statuta, Agencija ima Pravilnik o radu i druge opće akte sukladno ovom Zakonu i Statutu Agencije.

(2) Pravilnikom o radu uređuje se način prijama zaposlenika na rad, prava i obveze zaposlenih i ostala pitanja kojima se ure­đuje položaj zaposlenih u Agenciji.

(3) Pravilnik o radu i druge opće akte Agencije donosi Nadzorni odbor Agencije, ako ovim Zakonom ili Statutom nije propisano da ih donosi Uprava Agencije.

IV. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Članak 10.

Tijela Agencije su:

– Nadzorni odbor Agencije,

– Uprava Agencije.

Članak 11.

(1) Agencija ima Nadzorni odbor koji se sastoji od: predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

(2) Predsjednika, zamjenika predsjednika i ostale članove Nadzornog odbora u ime Republike Hrvatske imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija. Jedan član Nadzornog odbora bira se iz redova saborskih zastupnika, članova Odbora za financije i državni proračun.

(3) Članovi Nadzornog odbora imenuju se na četiri godine.

Članak 12.

Vlada Republike Hrvatske može razriješiti člana Nadzornog odbora Agencije prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

– ako član sam to zahtijeva,

– ako svojim radom teže povrijedi ili više puta povrijedi zakon i druge propise koji se odnose na rad i obavljanje djelatnosti Agencije,

– ako svojim radom prouzroči veću štetu Agenciji,

– u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom.

Članak 13.

Nadzorni odbor:

– donosi Pravilnik o radu i druge opće akte Agencije,

– donosi poslovni i financijski plan Agencije,

– donosi godišnji obračun i poslovne izvještaje Agencije,

– imenuje i razrješava Upravu Agencije,

– donosi odluku o unutarnjem ustrojstvu Agencije,

– odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim statutom Agencije.

Članak 14.

(1) Poslove Agencije vodi Uprava Agencije.

(2) Uprava Agencije sastoji se od predsjednika i najviše četiri člana.

(3) Uprava Agencije imenuje se na četiri godine. Nakon isteka mandata članovi Uprave mogu biti ponovno imenovani, bez ograničenja broja mandata.

Članak 15.

Uprava Agencije:

– upravlja i rukovodi poslovanjem Agencije,

– predstavlja i zastupa Agenciju,

– predlaže Nadzorom odboru donošenje akata iz njegove nadležnosti,

– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom.

Članak 16.

(1) Predsjednika odnosno članove Uprave Agencije Nadzorni odbor može razriješiti i prije isteka vremena na koji su imenovani:

– ako sami to zatraže,

– ako ne postupaju po propisima i općim aktima Agencije,

– ako neosnovano odbiju izvršiti odluke Nadzornog odbora Agencije donesene u okvirima njihove nadležnosti,

– ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroče Agenciji veću štetu,

– ako učestalo zanemaruju ili nesavjesno obavljaju svoje dužnosti zbog čega nastaju teškoće u obavljanju djelatnosti Agencije.

(2) Prije donošenja odluke o razrješenju članovima Uprave mora se dati mogućnost da se izjasne o razlozima razrješenja.

V. IMOVINA AGENCIJE

Članak 17.

(1) Imovinu Agencije čine sredstva za rad pribavljena od osnivača Agencije, stečena pružanjem usluga ili pribavljena iz drugih izvora.

(2) Sredstva za poslovanje Agencije se osiguravaju:

– iz prihoda što ih ostvari svojim poslovanjem,

– iz drugih izvora u skladu sa zakonom ili drugim propisom.

Članak 18.

(1) Višak prihoda nad rashodima Agencije raspoređuje se u opće pričuve, za razvoj djelatnosti Agencije i u korist državnog proračuna.

(2) Raspoređivanje viška prihoda nad rashodima obavlja se u iznosu koji utvrđuje Nadzorni odbor Agencije. U tekućoj financijskoj godini višak prihoda nad rashodima može se izdvojiti za formiranje općih pričuva najviše do visine od 20% ostvarenog viška prihoda nad rashodima i za razvoj djelatnosti Agencije naj­više do visine od 30% ostvarenog viška prihoda nad rashodima.

(3) Ostatak viška prihoda nad rashodima, nakon raspo­ređivanja u opće pričuve i za razvoj djelatnosti Agencije, izvanredni je prihod državnog proračuna.

(4) Manjak prihoda nad rashodima Agencije pokriva se iz općih pričuva.

(5) Manjak prihoda nad rashodima koji nije moguće pokriti iz općih pričuva, pokriva se iz državnog proračuna.

Članak 19.

Ako Vlada Republike Hrvatske u roku od 90 dana ne pokrije gubitke, ili ne donese odluku na koji će način pokriti gubitke, mora se provesti stečaj.

Članak 20.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja Ministarstvo financija.

(2) Nadzor nad financijskim poslovanjem Agencije obavlja Državni ured za reviziju.

Članak 21.

Agencija o svom poslovanju podnosi godišnje izvješće Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru.

VI. ZAPOSLENICI

Članak 22.

Na pravni položaj radnika zaposlenih u Agenciji, uvjete za zasnivanje radnog odnosa, plaće i druga pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se opći propisi o radu i kolektivni ugovor.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Zavod za platni promet osnovan Zakonom o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, br. 27/93. i 97/00.) od 1. siječnja 2002. nastavlja s radom kao Financijska agencija.

(2) Agencija je univerzalni pravni sljednik Zavoda za platni promet.

Članak 24.

(1) Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da najkasnije do dana početka rada Agencije imenuje Nadzorni odbor Agencije i dade suglasnost na Statut Agencije.

(2) Obvezuje se Nadzorni odbor Agencije da najkasnije do dana početka rada Agencije donese Statut Agencije i imenuje Upravu Agencije.

Članak 25.

(1) Obvezuju se Nadzorni odbor i Uprava Agencije da najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pripreme i predlože Vladi Republike Hrvatske izdvajanje djelatnosti koje se mogu komercijalizirati i samostalno postojati na tržištu pretvorbom u jedno ili više trgovačkih društava, odnosno banku ili drugu financijsku instituciju.

(2) Sve odluke u svezi s radnjama iz prethodnog stavka donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 26.

(1) Zaposlenici Zavoda za platni promet s početkom rada Agencije nastavljaju s radom kao zaposlenici Agencije.

(2) Obvezuje se Uprava Agencije da u roku od 90 dana od dana početka rada Agencije predloži novu unutarnju organizaciju i sistematizaciju s potrebnim brojem zaposlenika.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/01-01/02
Zagreb, 14. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.