Zakon o javnoj nabavi

NN 117/2001 (24.12.2001.), Zakon o javnoj nabavi

HRVATSKI SABOR


1954

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Proglašavam Zakon o javnoj nabavi, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3962/2
Zagreb, 21. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O JAVNOJ NABAVI

Dio I. OPĆE ODREDBE

Predmet i sadržaj Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i postupci javne nabave koji prethode sklapanju ugovora o nabavi robe i usluga te ustupanju radova, a u svrhu djelotvornog korištenja proračunskih i drugih sredstava te poticanja slobodnoga tržišnog nadmetanja.

Određivanje pojmova

Članak 2.

Temeljni pojmovi u smislu ovoga Zakona:

1. Nabava je stjecanje robe i usluga, ustupanje radova, kupnja (uključujući kupnju na otplatu, s obvezom ili bez obveze kupnje), te najam ili zakup, na način i po postupku utvrđenima ovim Zakonom, kojim se naručitelju omogućava gospodarsko korište­nje predmeta nabave.

2. Postupci nabave jesu svi postupci i radnje koji se sukladno odredbama ovoga Zakona moraju provesti prije sklapanja ugovora.

3. Javna nabava jest nabava robe i usluga te ustupanje radova koje obavljaju naručitelji određeni ovim Zakonom.

4. Naručitelj je tijelo ili pravna osoba iz članka 4. ovoga Zakona.

5. Natjecatelj je pravna ili fizička osoba koja sudjeluje u prvom stupnju nadmetanja po pozivu u ograničenom ili prego­varačkom postupku nadmetanja izravnom pogodbom.

6. Ponuditelj je pravna ili fizička osoba koja je u postupku nabave dostavila ponudu.

7. Robe su pokretne stvari svih vrsta, uključujući i polupro­izvode, sirovine i rezervne dijelove te druge pripadajuće dijelove stvari, zatim nekretnine u smislu neizgrađenoga i izgra­đenoga građevinskog zemljišta s pripadajućim izgrađenim objektima te indus­trijskim i drugim postrojenjima i uslugama s njima povezanima, ako vrijednost pripadajuće stvari nije veća od vrijednosti glavne stvari, prava na temelju dijela industrijskog vlas­ništva (patenti, licencije, prijenos tehnologija i znanja), računalni programi (software; sistemski i korisnički) i različita istraživanja.

8. Radovi su izgradnja, dogradnja, preuređenje (rekonstruk­cija) i obnova (sanacija) građevinskih i drugih objekata niskogradnje i visokogradnje, postavljanje, izmjena, preinaka, održavanje i uklanjanje objekata, opreme i drugih tehnoloških sustava, uključujući i sve pripadajuće poslove, pod uvjetom da vrijednost tih poslova ne premašuje ukupnu vrijednost glavnih poslova.

9. Usluge su pružanje stručnih znanja iz tehničkih, tehno­loških, pravnih, financijskih i drugih područja, uključujući izradu studija, programa i projekata, izvođenje pokusa, nadzor, elektro­ničku podršku za obradu i razmjenu podataka, organizaciju rada, upravljanje, stručne savjete i poduku, kada je riječ bilo o kojem području ili djelatnosti tih usluga koje su u svezi s opskrbom.

10. Istovrsna roba - usluga - radovi podrazumijeva jedinstvenu klasifikaciju, naziv, evidenciju, namjenu i svojstva.

11. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja potpuno udovoljava svim traženim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

12. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s istom vrstom, svojstvima i kvalitetom robe, usluga ili radova traženim u dokumentaciji za nadmetanje, a koja je određena prema najnižoj cijeni ili ekonomski najprihvatljivija ponuda prema cijeni i dodatnim kriterijima odabira ako su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje.

13. Ugovor o nabavi jest ugovor sklopljen u pisanom obliku između naručitelja i ponuditelja sukladno uvjetima provedenog postupka nabave.

14. Javno nadmetanje otvoreni je način nabave u kojem svi zainteresirani ponuditelji mogu dati svoje ponude.

15. Nadmetanje po pozivu dvostupanjski je ograničeni način nabave u kojem ponude mogu dati samo natjecatelji koji su dokazali svoju sposobnost i koje pozove naručitelj.

16. Izravna pogodba pregovarački je način nabave s jednim ili s više natjecatelja, prema vlastitom odabiru, u kojem naručitelj pregovara o uvjetima ugovora.

17. Natječaj je način nabave koji se koristi za nabavu usluge iz područja prostornog uređenja i u području arhitektonskog planiranja ili informatike, uz nagradu ili bez dodjele nagrade.

18. Posebna ili isključiva prava (ovlasti) jesu prava dodijeljena od mjerodavnog tijela jednoj ili više pravnih ili fizičkih osoba za obavljanje djelatnosti iz članka 5. ovoga Zakona:

– ako u svrhu izgradnje mreže ili objekata može koristiti izvlaštenje ili imovinu, ili ako opremu mreže može staviti na, ispod ili preko javne prometnice,

– ako pravna osoba opskrbljuje pitkom vodom, strujom, plinom ili toplinskom energijom mrežu kojom upravlja korisnik posebnih ili isključivih prava.

Opća načela nabave

Članak 3.

(1) Postupak nabave naručitelj provodi pravodobno tako da se omogući učinkovita nabava sukladno ovom Zakonu i provedbenim propisima. Nadmetanjem i odabirom najpovoljnije ponude naručitelj mora ostvariti efikasno i svrsishodno gospodarenje sred­stvima za nabavu.

(2) Ponuditelji ili natjecatelji mogu ravnopravno sudjelovati u postupku nabave bez ograničenja s obzirom na prebivalište ili sjedište, različitu nacionalnu klasifikaciju djelatnosti, status pravne ili fizičke osobe i podrijetlo robe. Naručitelj ne smije ponudu ponuditelja odbiti samo zato što mu je sjedište u državi s kojom Republika Hrvatska nema sporazum o jednakopravnosti ponuditelja.

(3) Naručitelj ne smije primijeniti diskriminacijske mjere ili ograničiti slobodno tržišno nadmetanje između ponuditelja ili natjecatelja, ne smije zahtijevati i primijeniti dokaze ili postupke koji bi ih stavljali u neravnopravan položaj, zahtijevati od njih da zaposle domaće podisporučitelje ili da obave neki drugi posao, izvoz robe ili usluga, osim ako međunarodnim sporazumom, ugovorom ili posebnim zakonom nije drugačije određeno, u kojem slučaju naručitelj mora u dokumentaciji za nadmetanje navesti opseg sudjelovanja domaćih ponuditelja ili natjecatelja ili udio robe ili usluga domaćeg podrijetla. Pravne i fizičke osobe koje izravno ili neizravno sudjeluju u pripremi nadmetanja, ili između kojih postoji odnos suvlasništva ili sukob interesa, ne mogu sudjelovati u nadmetanju kao ponuditelji, osim ako je u posebno opravdanim slučajevima njihovo sudjelovanje nužno.

(4) Postupci nabave i trošenje sredstava su javni i transparentni. Sve osobe zainteresirane za sudjelovanje u postupku nabave imaju pravo dobiti podatke o postupku nabave sukladno odred­bama ovoga Zakona.

Dio II. DJELOKRUG

Obveznici primjene Zakona

Članak 4.

Nabavu robe i usluga te ustupanje radova sukladno ovome Zakonu provode:

1. državna i druga tijela koja su korisnici proračuna, a to su:

– tijela državne vlasti Republike Hrvatske,

– jedinice lokalne samouprave,

– jedinice područne (regionalne) samouprave,

2. pravne osobe:

– u kojima Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave imaju izravni ili neizravni većinski udio u kapitalu odnosno poslovnom udjelu, ili većinsko pravo u odlučivanju, ili izravnu ili neizravnu većinu glasačkih prava, ili mogu imenovati više od polovine članova uprave ili nadzornog odbora, ili imaju pravo provoditi ili provode dominantan utjecaj te upravljati poslovnim i financijskim politikama društva na temelju ovlasti,

– koje u ukupnom prihodu za redovnu djelatnost i za kapitalna ulaganja ukupno koriste više od 50% sredstava izravno ili neizravno iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne samouprave ili jedinica područne (regionalne) samouprave,

– koje za nabavu koriste sredstva ili financijska jamstva Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave ili jedinica područne (regionalne) samouprave,

– koje na temelju koncesije o građenju u kojoj se umjesto plaćanja za izvedene radove koristi pravo korištenja građevinskih objekata sa ili bez dodatnog plaćanja određene cijene.

3. pravne osobe koje obavljaju jednu ili više djelatnosti u vodoopskrbi, energetici, prometu i telekomunikacijama prema članku 5. ovoga Zakona.

Naručitelji u djelatnosti vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija

Članak 5.

(1) Naručitelj u smislu odredbe ovoga članka jest pravna osoba s posebnim ili isključivim pravom (ovlasti):

1. koja obavlja jednu ili više djelatnosti upravljanja ili raspolaganja nepokretnim mrežama za javnu opskrbu:

– u svezi s proizvodnjom, prijevozom ili distribucijom: pitke vode, struje, plina ili toplinske energije, ili u svezi s opskrbom tih mreža pitkom vodom, strujom, plinom ili toplinskom energijom,

– u svezi s opskrbom pitkom vodom, ako je nabava povezana s projektima vodogradnje, uključujući projekte navodnjavanja i odvodnjavanja, pod uvjetom da količina vode koja se pri tome proizvede i koja je namijenjena opskrbi pitkom vodom iznosi više od 20% ukupne količine vode, a koju omogućuju navedeni projekti ili uređaji za navodnjavanje ili odvodnjavanje, ili u svezi s odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda,

2. koja dio državnog teritorija koristi u svrhu:

– istraživanja ili vađenja nafte, zemnog plina, ugljena ili os­ta­lih krutih goriva,

– omogućavanja prijevoznicima u zračnom, pomorskom ili brodskom prijevozu unutar državnog teritorija pristup zračnim lukama, pomorskim ili riječnim lukama i ostalim prometnim terminalima,

– upravljanja mrežama javnog prometa, željeznicom, automatiziranim prijevoznim sustavima, tramvajem, autobusom, trolejbusom ili žičarom,

– upravljanja ili raspolaganja javnim telekomunikacijskim mrežama ili pružanja jedne ili više javnih telekomunikacijskih usluga.

(2) Pravna osoba nije naručitelj u smislu ovoga članka:

1. ako pitku vodu ili struju

– proizvodi za obavljanje neke druge djelatnosti od one navedene u stavku 1. ovoga članka,

– isporučuje javnoj mreži ovisno o vlastitoj potrošnji, a prosječna isporuka u protekle tri godine, uključujući tekuću godinu, nije iznosila više od 30% ukupne proizvodnje pitke vode ili energije naručitelja,

2. ako plin ili toplinsku energiju

– proizvede obavljanjem djelatnosti različitih od onih navedenih u ovome članku

– isporučuje javnoj mreži samo s ciljem gospodarskoga koriš­­tenja takve proizvodnje, a isporuka ne iznosi više od 20% prihoda, uzimajući u obzir protekli trogodišnji prosjek, uključu­jući i tekuću godinu.

(3) Odredbe ovoga članka ne odnose se:

1. na nabavu koju naručitelj obavlja u svrhu drugačiju od djelatnosti navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka, ili na obavljanje navedenih djelatnosti u zemlji koja nije članica Europske zajednice, na način koji ne uključuje fizičko korištenje mreže ili zemljopisnog područja unutar Zajednice,

2. na nabavu s ciljem daljnje prodaje ili najma trećim stranama, pod uvjetom da naručitelj nema posebno ili isključivo pravo na prodaju ili najam predmeta te nabave, pa ih ostale pravne osobe mogu slobodno prodavati ili iznajmljivati pod istim uvjetima kao i odnosni naručitelj,

3. na nabavu koju obavljaju naručitelji koji se bave jednom ili više djelatnosti u smislu stavka 1. točke 2. ovoga članka, ako je ta nabava povezana s jednom ili više navedenih usluga i ako druge pravne osobe mogu ponuditi te usluge na istom državnom teritoriju pod jednakim uvjetima,

4. na nabavu usluga od povezanih društava, odnosno s osnove zajedničkog ulaganja, uz uvjet da je povezano društvo ostvarilo najmanje 80% prihoda u Republici Hrvatskoj u posljednje tri godine u pružanju navedenih usluga povezanim društvima.

(4) Naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti iz stav­ka 1. ovoga članka moraju obavijestiti Komisiju Europske zajednice na njen zahtjev o svim djelatnostima, vrstama proizvoda, o uslugama, imenima poduzeća, načinu nabave, vrijednosti ugovora, te o ostalim podacima potrebnima po mišljenju Komisije EZ-a kao dokaz da odnosi između naručitelja i ponuditelja ispunjavaju sve zahtjeve iz ovoga članka.

Izuzeće

Članak 6.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na nabavu:

1. od tijela i pravnih osoba koji su naručitelji sukladno članku 4. ovoga Zakona i/ili koji su osnovani za obavljanje djelatnosti od javnog interesa ili javnih usluga na temelju posebnih prava odnosno ovlasti ili zakonom za obavljanje tih usluga koje su predmet nabave,

2. koju obavljaju pravne osobe iz članka 4. točke 2. ovoga Zakona na koje se ne primjenjuje Zakon o državnoj reviziji i ako su osnovane radi gospodarske djelatnosti (industrijska, komercijalna i druga) koja nije djelatnost od javnog interesa,

3. na temelju međunarodnog sporazuma ili ugovora:

– koji obuhvaća nabavu robe i usluga, ustupanje radova i natječaje za projektiranje, a namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta,

– koji se odnosi na razmještaj vojnih snaga,

– kojim je propisan postupak nabave,

4. radi žurnog uklanjanja šteta od prirodnih nepogoda ili zbog drugih opasnosti,

5. naoružanja, vojne opreme i specijalne opreme,

6. ako Vlada Republike Hrvatske na prijedlog mjerodavnog ministarstva utvrdi postojanje posebnog interesa, okolnosti ili namjene predmeta nabave i donese odluku:

– za iznimnu nabavu,

– o izuzeću primjene ovoga Zakona na pravnu osobu u određenom prijelaznom razdoblju,

7. s oznakom državne, vojne ili službene tajne,

8. koja obuhvaća:

– isporuku pitke vode, struje, plina, goriva i toplinske energije,

– poštanske usluge,

– usluge javnog prometa,

– usluge telekomunikacijskih mreža, telefonije, radiotelefonije i satelitske usluge,

– zemljište, postojeće građevine i ostalu nepokretnu imovinu, ili prava na njih, osim pribavljanja sredstava za tu nabavu,

– usluge za produkciju ili koprodukciju, za kupoprodaju programskog materijala i za termine radiotelevizijskog emitiranja,

– arbitražne, odvjetničke, javnobilježničke usluge,

– financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, brokerske usluge, te usluge središnje banke,

– usluge posredovanja pri zapošljavanju,

– burzovne robe, kada se neposredno nabavljaju na burzi,

– ugovore o uslugama istraživanja i razvoja, osim usluga koje naručitelj koristi za svoje potrebe u obavljanju vlastite djelatnosti, pod uvjetom da takvu uslugu u cijelosti plaća naručitelj,

– dodjelu koncesija.

Dio III. VRIJEDNOST NABAVE

Vrijednost nabave

Članak 7.

(1) Odredbe ovoga Zakona naručitelj mora primijeniti na nabavu istovrsne robe, usluga i radova.

(2) Nabavu manje vrijednosti od 200.000,00 kuna u proračunskoj i poslovnoj godini naručitelji obavljaju na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijednosti.

(3) Naručitelj je dužan pridržavati se uvjeta i načina nabave prema utvrđenim vrijednostima i ne smije dijeliti vrijednosti nabave tijekom proračunske godine s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona i propisanog postupka nabave.

(4) Vrijednost nabave ne obuhvaća porez na dodanu vrijednost (PDV).

(5) Planirana vrijednost nabave izračunava se:

1. na temelju srednjeg tečaja kune za EUR Hrvatske narodne banke važećeg posljednjeg dana kolovoza godine u kojoj se donosi proračun i plan nabave, ili

2. na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske koja se odnosi na pravo vučenja i tečaj kune za EUR ako je određen od komisije Europske zajednice i objavljen u Službenom listu Europske zajednice.

Određivanje vrijednosti nabave

Članak 8.

(1) Vrijednost nabave:

1. procijenjena je ukupna vrijednost nabave koja će se ostvariti u proračunskoj ili poslovnoj godini, ili u više proračunskih ili poslovnih godina, sve do postizanja funkcionalnosti predmeta nabave ili ispunjenja uvjeta za uporabu,

2. obuhvaća vrijednost istovrsne robe, usluga i radova te sve ostale naknade, uključujući premije, honorare, provizije, kamatu i ostale očekivane troškove koji su potrebni za provedbu nabave.

(2) U redovnim nabavama ili nabavama koje treba obnoviti u određenom razdoblju vrijednost nabave čini:

– ukupna vrijednost svih djelomičnih nabava tijekom prethodne proračunske godine ili 12 mjeseci ili kraće, usklađena, ako je moguće, za predviđene izmjene u količini ili opsegu i vrijednosti tijekom idućih 12 mjeseci,

– procijenjena ukupna vrijednost tijekom 12 mjeseci nakon prve djelomične nabave ili tijekom ukupnog trajanja nabave kada je rok nabave duži od 12 mjeseci.

(3) U slučajevima kada nije poznat konačni iznos nabave, procijenjena vrijednost nabave podrazumijeva:

1. ukupnu vrijednost nabave za određeno vrijeme, ako je razdoblje 48 mjeseci ili kraće,

2. mjesečnu vrijednost nabave pomnoženu sa 48, za nabavu na neodređeno vrijeme,

3. ukupnu vrijednost svih djelomičnih nabava ako nabavu čine djelomične nabave,

4. nabavu koja sadrži prava opcije, procijenjena vrijednost nabave najveći je mogući opseg kupnje, leasinga, najma, zakupa ili kupnje na otplatu, uključujući opcijske klauzule.

(4) U svrhu izračunavanja procijenjene vrijednosti nabave za usluge uzima se u obzir:

– premija osiguranja za osiguravajuće usluge,

– naknada, provizija, kamate i ostale vrste troškova za bankarske i ostale financijaske usluge,

– nagrade i provizije te ostale naknade za usluge projektiranja.

(5) Osnovica za izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave robe ili usluga jest ukupna vrijednost nabave bez obzira na njihovu pojedinačnu vrijednost.

(6) Naručitelj ne smije robe ili usluge koje nisu nužne za izvršenje radova dodavati predmetu nabave u namjeri izbjegavanja primjene ovoga Zakona na nabavu tih roba i usluga.

(7) Naručitelj ne smije primjenjivati druge metode određivanja vrijednosti nabave osim onih propisanih ovim Zakonom.

Dio IV. NAČINI NABAVE

Načini nabave

Članak 9.

(1) Naručitelj bira način nabave.

(2) Način nabave robe i usluga te ustupanja radova naručitelj provodi:

1. javnim nadmetanjem u otvorenom postupku nabave,

2. nadmetanjem po pozivu u ograničenom postupku nabave,

3. izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku nabave.

Javno nadmetanje

Članak 10.

Javno nadmetanje osnovni je način nabave i otvoreni postupak nabave za koji je javno objavljen poziv za nadmetanje i u kojem zainteresirane osobe mogu sudjelovati i podnijeti ponude sukladno zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

Nadmetanje po pozivu

Članak 11.

(1) Nadmetanje po pozivu u ograničenom postupku nabave dvostupanjsko je nadmetanje u kojem naručitelj u prvom stupnju, na temelju oglašavanja poziva za nadmetanje, poziva sve zainteresirane osobe da dostave zahtjev za sudjelovanje u postupku nabave i odabire sposobne natjecatelje, a u drugom stupnju, bez javnog objavljivanja poziva za nadmetanje, poziva sve sposobne natjecatelje da dostave ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

(2) U postupku nadmetanja po pozivu naručitelj je obvezan:

 1. u prvom stupnju:

– javno objaviti poziv za nadmetanje svim zainteresiranim osobama da dostave zahtjev za sudjelovanje u postupku nabave,

– utvrditi sposobnost natjecatelja,

– odabrati najmanje pet sposobnih natjecatelja,

2. u drugom stupnju svim odabranim sposobnim natjecateljima uputiti pismeni poziv za dostavu ponude i uz poziv priložiti dokumentaciju za nadmetanje.

(3) Samo pozvani natjecatelji mogu dostaviti ponudu.

(4) Naručitelj može koristiti način nabave nadmetanjem po pozivu u sljedećim slučajevima:

1. ako je ograničen broj stručnih ili sposobnih ili pouzdanih ponuditelja,

2. ako bi javno nadmetanje ugrozilo javne interese u smislu povjerljivosti,

3. ako bi javno nadmetanje prouzročilo nesrazmjerne troško­ve ili poteškoće ili je iz nekih drugih razloga nesvrsishodno (složena ili opsežna ili zahtjevna nabava).

Izravna pogodba

Članak 12.

(1) Naručitelj je obvezan objaviti poziv za nadmetanje izrav­nom pogodbom u pregovaračkom postupku:

1. ako u prethodno provedenom javnom nadmetanju ili nadmetanju po pozivu dobije neusporedive ali dopuštene alternativne ponude zbog različitih financijsko-tehničkih rješenja, osim ako u takve pregovaračke postupke nisu uključeni svi ponuditelji koji su dokazali svoju sposobnost u prethodnom javnom ili ograni­čenom postupku nadmetanja,

2. ako vrsta usluge i s njom povezani rizici ne omogućavaju prethodno utvrđivanje ukupne cijene,

3. ako usluga koja je predmet nabave, osobito kad su posrijedi intelektualne i financijske usluge i usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge, takve vrste da se ne može točno utvrditi i nabava obaviti provedbom ostalih načina nabave,

4. u pregovaračkom postupku moraju sudjelovati najmanje tri sposobna ponuditelja.

(2) Naručitelj iznimno može koristiti način nabave izravnom pogodbom s jednim ponuditeljem, bez nadmetanja i bez objave poziva za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku:

1. ako je pristigla samo jedna ponuda, ili ako nema prihvatljivih ponuda za odabir iz ponovljenoga javnog nadmetanja ili nadmetanja po pozivu provedenim sukladno ovom Zakonu, ali da uvjeti nabave nisu promijenjeni, a novo nadmetanje ne jamči uspješan završetak postupka,

2. ako nabava može biti izvršena samo od jednog ponuditelja sa zaštićenim pravom na robu, usluge i radove,

3. ako nabava proizlazi iz natječaja za projektiranje i mora biti dodijeljena uspješnom ponuditelju,

4. ako je nabava žurna i uzrokovana događajima koje naru­čitelj nije mogao predvidjeti, a postupak nabave u rokovima predviđenima za druge vrste nabave nije moguće provesti bez većih štetnih posljedica,

5. ako po ugovoru za koji je prethodno proveden postupak javnog nadmetanja ili nadmetanja po pozivu nastane žurna potreba za dodatnom isporukom roba, usluga ili nepredviđenih radova, ali pod istim uvjetima iz osnovnog ugovora, a koji su bitni za cjelinu i funkcionalnost i ne mogu se tehnički ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora a da ne prouzroče štetu i poteškoće naručitelju. Ovakva nabava moguća je samo jednom po osnovnom ugovoru i najviše do 25% vrijednosti iz osnovnog ugovora, a najduže šest mjeseci od izvršenja osnovnog ugovora.

6. ako su predmet nabave tipizirani radovi, a te radove obav­lja ponuditelj pod istim uvjetima iz osnovnog ugovora za koji je prethodno proveden postupak javnog nadmetanja ili nadmetanja po pozivu. Ovaj postupak naručitelj može koristiti tijekom tri godine nakon zaključenja osnovnog ugovora, uz uvjet da je u postupku javnog nadmetanja ili nadmetanja po pozivu, navedena mogućnost korištenja ovog postupka i da je vrijednost radova uračunana u procijenjenu vrijednost nabave sukladno članku 8. ovoga Zakona,

7. ako je predmet nabave u funkciji istraživanja, pokusa, studije, a ne u funkciji proizvodnje s ciljem osiguranja dobiti ili povrata istraživačkih i razvojnih troškova,

8. ako se predmet nabave može nabaviti korištenjem povoljne prilike koja je dostupna samo u kratkom roku i po cijeni znatno nižoj od uobičajenih tržišnih cijena,

9. ako je moguća kupnja roba pod osobito povoljnim uvjetima, ili od ponuditelja koji prestaje s poslovnom djelatnosti (likvidacija, stečaj), ili u dogovoru s vjerovnicima, ili u sličnom postupku.

Prethodna suglasnost

Članak 13.

(1) Naručitelj koji namjerava primijeniti postupak nabave nadmetanjem po pozivu i izravnom pogodbom mora prije početka postupka nabave dobiti od Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured za javnu nabavu) prethodnu suglasnost za početak njezine provedbe.

(2) Prethodna suglasnost traži se pisanim zahtjevom koji sadržava zakonsku osnovu iz članka 11. ili članka 12. ovoga Zakona, razloge i obrazloženje odabira ovog načina nabave, dokaze o ispunjenju uvjeta za primjenu odabranog načina nabave, izvor financijskih sredstava, iznos nabave i ostale podatke o nabavi.

(3) Ured za javnu nabavu može od ponuditelja zatražiti dopunu zahtjeva za prethodnu suglasnost i dostavu dokumentacije u određenom roku.

(4) Ured za javnu nabavu odgovorit će na zahtjev naručitelja u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva, odnosno primitka dokumentacije i dopune zahtjeva.   

(5) Predhodna suglasnost za početak postupka nabave vrijedi do kraja proračunske ili poslovne godine.

(6) Ako Ured za javnu nabavu odbije dati prethodnu suglasnost naručitelj je obvezan provesti postupak nabave javnim nadmetanjem.

Dio V. POČETAK POSTUPKA NABAVE

Opći uvjeti početka postupka nabave

Članak 14.

(1) Naručitelji iz članka 4. ovoga Zakona donose plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu.

(2) Postupak nabave naručitelj smije započeti ako su sredstva za nabavu planirana u proračunu, financijskom planu ili su pribav­ljena ili osigurana na drugi način.

(3) Za kapitalna ulaganja naručitelj mora prethodno pripremiti i usvojiti investicijski projekt sukladno metodologiji za pripremu, ocjenu i izvedbu investicijskih projekata.

Osnivanje stručnog povjerenstva

Članak 15.

(1) Naručitelj mora prije početka postupka nabave donijeti pisanu odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave.

(2) Odluka sadrži:

1. podatke o naručitelju (naziv, sjedište, adresu, matični broj), evidencijski broj nabave,

2. podatke o odgovornoj osobi naručitelja, članovima povjerenstva i voditelju povjerenstva (ime i prezime, zanimanje),

3. predmet, način i rok provedbe postupka nabave,

4. planiranu vrijednosti nabave,

5. način i uvjete plaćanja te način kojim su osigurana financijska sredstva za nabavu,

6. ostale uvjete nabave,

7. datum i potpis ovlaštene osobe naručitelja.

(3) Stručno povjerenstvo za nabavu sastoji se od najmanje tri člana za provedbu postupka nabave.

(4) Stručno povjerenstvo za nabavu priprema i provodi postupak nabave, usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika koje naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova vezanih za potrebe postupka nabave.

(5) Odgovorna osoba naručitelja odgovara za odabrani način nabave, za pripremu i provedbu postupka nabave sukladno ovom Zakonu. Članovi stručnog povjerenstva za nabavu odgovorni su za svoj rad naručitelju.

(6) Članovi stručnog povjerenstva moraju tražiti zamjenu u slučaju sukoba interesa i dati objašnjenje svog stava ako se ne slažu sa stavom većine i to unijeti u zapisnik.

(7) Vlada Republike Hrvatske može radi djelotvornosti osnovati zajedničko povjerenstvo ili tijelo za zajedničku nabavu.

(8) Naručitelj na prijedlog stručnog povjerenstva mora pisano ovlastiti drugo tijelo ili pravnu osobu navedenu u članku 4. ovoga Zakona u slučaju zajedničke provedbe postupka nabave.

Vanjski član povjerenstva

Članak 16.

Ovlaštena tijela državne vlasti, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe mogu imenovati svoga predstavnika u povjerenstvo za provedbu postupka nabave za potrebe pravnih osoba sukladno članku 4. točki 2. ovoga Zakona.

Dio VI. OGLAŠAVANJE I PRIOPĆAVANJE

Javno objavljivanje

Članak 17.

(1) Postupak nabave naručitelj javno objavljuje u objavi.

(2) Objave su:

1. prethodna obavijest o nabavi,

2. poziv za nadmetanje,

3. obavijest o sklapanju ugovora,

4. poziv za kvalifikaciju ponuditelja,

5. periodična obavijest.

(3) Objave iz stavka 2. točke 4. i 5. ovoga članka koriste samo pravne osobe koje obavljaju djelatnost vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija sukladno članku 5. ovoga Zakona.

(4) Naručitelj ne objavljuje javno:

 1. poziv natjecateljima za dostavu ponuda u drugom stupnju nadmetanja po pozivu,

 2. poziv za dostavu ponuda u postupku izravne pogodbe s jednim ponuditeljem.

Prethodna obavijest o nabavi

Članak 18.

1. Naručitelj može na početku proračunske ili poslovne godine javno objaviti prethodnu obavijest o nabavi:

– za ukupnu nabavu istovrsne robe i usluge koju predviđa u sljedećih 12 mjeseci, ako je ukupna procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 750.000 EUR,

– za ukupnu nabavu istovrsnih radova koju predviđa u sljedećih 12 mjeseci, ako je ukupna procijenjena vrijednost radova jednaka ili veća od 5.000.000 EUR.

2. Prethodna obavijest o nabavi sadrži podatke o naručitelju, vrsti, količini i vrijednosti nabave, očekivanom početku i roku nabave, ostale podatke u svezi s predmetom i uvjetima nabave, te podatke o slanju i primitku obavijesti.

Poziv za nadmetanje

Članak 19.

(1) Naručitelj mora javno objaviti:

1. poziv za javno nadmetanje,

2. poziv za nadmetanje po pozivu u prvom stupnju,

3. poziv za nadmetanje izravnom pogodbom u prego­varačkom postupku.

(2) Ovisno o vrsti poziv sadrži: evidencijski broj nabave, podatke o naručitelju (naziv, sjedište, matični broj) i predmetu nabave (vrsti, količini, opsegu, grupi ili dijelu nabave predmeta nabave označene rednim brojem ako je za njih dopušteno podnijeti ponudu), uvjete plaćanja, jamstva, mjesto izvršenja, rok ili završetak isporuke, uvjete o sposobnosti ponuditelja, kriterije odabira, upute za pribavljanje dokumentacije za nadmetanje, vri­je­me i mjesto podnošenja zahtjeva za sudjelovanje u postupku nabave odnosno ponude i otvaranja ponuda, rok za dostavu ponude odnosno zahtjeva za sudjelovanje u postupku nabave i druge potrebne podatke.

Obavijest o sklapanju ugovora

Članak 20.

(1) Naručitelj mora u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora javno objaviti obavijest o sklapanju ugovora.

(2) Obavijest o sklapanju ne mora se objaviti ako bi objavljivanje takvih informacija onemogućilo provedbu zakona ili bi na drugi način bilo suprotno javnom interesu, ako bi štetilo legitimnim poslovnim interesima subjekata ili bi moglo štetiti nadmetanju ponuditelja.

(3) Obavijest o sklapanju ugovora sadrži podatke o naruči­telju (naziv, sjedište, matični broj), predmetu, načinu i uvjetima nabave, odabranom ponuditelju i ponudi, te druge podatke.

Poziv za kvalifikaciju

Članak 21.

(1) Kvalifikacijski postupak je prvi stupanj ograničenog postupka nabave kojim se mogu koristiti naručitelji koji obavljaju djelatnost sukladno članku 5. ovoga Zakona.

(2) Postupak kvalifikacije ponuditelja može se sastojati od nekoliko kvalifikacijskih stupnjeva i mora sadržavati objektivne kriterije i pravila koje utvrđuje naručitelj. Naručitelj se mora koristiti europskim normama kada je to moguće.

(3) Kriterije i pravila za kvalifikaciju naručitelj mora dostaviti zainteresiranim stranama koje žele podnijeti zahtjev za sudjelovanje u postupku kvalifikacije. O dopuni kriterija i pravila moraju biti obaviještene sve zainteresirane strane. Ako naručitelj smatra da kvalifikacijski postupak nekih trećih subjekata ili tijela ispunjava njegove zahtjeve, obavijestit će zainteresirane strane o imenima takvih trećih subjekata ili tijela.

(4) O svojoj odluci o kvalifikaciji naručitelj mora obavijestiti podnositelja zahtjeva. Ako je za odluku potrebno više od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za sudjelovanje, naručitelj je dužan obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od dva mjeseca od podnošenja zahtjeva o razlozima koji opravdavaju duže razdoblje i o datumu do kojeg će donijeti odluku.

(5) Pri donošenju odluke o kvalifikaciji, ili kada se ažuriraju kriteriji i pravila, naručitelji ne smiju zahtijevati:

– diskriminacijske, administrativne, tehničke i financijske uvjete koji nisu propisani za ostale zainteresirane strane,

– ispitivanja ili dokaze koji su već na raspolaganju.

(6) Podnositelji zahtjeva čije su kvalifikacije odbijene moraju biti obaviješteni o toj odluci i o razlozima odbijanja. Razlozi se moraju temeljiti na kriterijima kvalifikacije.

(7) Naručitelj mora voditi evidenciju o kvalificiranim podnositeljima zahtjeva, koja se može razvrstati u kategorije prema pred­metu nabave, grupi ili dijelu nabave za koju određena kvalifikacija vrijedi.

(8) Naručitelj može opozvati podnositelja zahtjeva iz razloga temeljenih na kriterijima iz stavka 2. ovoga članka. O namjeri opoziva naručitelj mora unaprijed pisano obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti obrazloženje.

(9) Ako ovaj postupak traje dulje od tri godine, obavijest se objavljuje jednom godišnje. Za postupak koji traje kraće, dovoljna je obavijest prije početka postupka.

(10) Poziv za kvalifikaciju sadrži podatke o naručitelju (naziv, sjedište, adresu, matični broj), o svrsi i namjeni kvalifikacijskog postupka, adresi na koju se mogu tražiti obavijesti i podaci o kvalifikacijskom postupku, te o trajanju kvalifikacijskog postupka.

Periodična obavijest

Članak 22.

(1) Periodičnom obavijesti mogu se koristiti naručitelji koji obavljaju djelatnost u skladu s člankom 5. ovoga Zakona.

(2) Periodična obavijest sadrži:

1. podatke o naručitelju (naziv, sjedište, adresu, matični broj), podatke o predmetu nabave, vrsti, količini, opsegu, vrijednosti, očekivanom roku nabave i druge podatke,

2. napomenu da će se nabava obaviti na temelju ograničenog ili pregovaračkog postupka bez daljnjeg objavljivanja poziva na nadmetanje, te poziv natjecateljima da zainteresiranost potvrde prijavom u pisanom obliku.

(3) Naručitelj mora naknadno, ali najduže 12 mjeseci od dana oglašavanja periodične obavijesti, pozvati sve natjecatelje da potvrde svoj interes na temelju detaljne informacije o nabavi.

Način objavljivanja

Članak 23.

(1) Naručitelj mora u »Narodnim novinama« objaviti objave za sve nabave u vrijednosti jednakoj ili većoj od 200.000,00 kuna. Poziv za nadmetanje može biti objavljen i u ostalim sredstvima priopćavanja, glasilima, ili na drugi način, uz uvjet da nije objav­ljen prije nego u »Narodnim novinama«.

(2) U »Narodnim novinama« i u Službenom listu Europske zajednice javno objavljuju objave za:

1. nabavu robe i usluga:

– naručitelji iz članka 4. točke 1. i 2. ovoga Zakona za vrijednosti nabave jednake i veće od 200.000 EUR, odnosno 130.000 EUR za posebne vrste usluga,

– naručitelji iz članka 4. točke 3. ovoga Zakona u djelatnosti vodoopskrbe, energetike i prometa za vrijednosti nabave jednake i veće od 400.000 EUR,

– naručitelji iz članka 4. točke 3. ovoga Zakona u djelatnosti telekomunikacija za vrijednosti nabave jednake ili veće od 600.000 EUR,

2. ustupanje radova svi naručitelji iz članka 4. ovoga Zakona za vrijednosti nabave jednake ili veće od 5.000.000 EUR.

(3) Ako se postupak nabave sastoji od nekoliko dijelova (tranši ili lotova), a njihova ukupna vrijednost nije manja od iznosa iz prethodnog stavka, naručitelj nije obvezan objaviti u Službenom listu Europske zajednice obavijest o nabavi čija je procijenjena vrijednost manja od 1.000.000 EUR za radove i 80.000 EUR za usluge, pod uvjetom da ukupna procijenjena vrijednost svih dijelova zajedno ne prelazi 20% ukupne vrijednosti svih dijelova ukupne nabave.

(4) Naručitelj će u najkraćem roku i na najprimjereniji način uputiti obavijest Uredu za službene publikacije Europske zajednice. U slučaju ubrzanog postupka nabave, obavijest se šalje teleksom, brzojavom, telefaksom ili elektroničkom poštom.

(5) Obavijesti se oglašavaju u cijelosti u Službenom listu Europske zajednice na službenim jezicima Europske zajednice, pri čemu je vjerodostojan samo tekst na hrvatskom jeziku.

(6) Obavijesti se ne smiju oglašavati u »Narodnim novinama«, u ostalom tisku ili bilo na koji drugi način prije datuma slanja Službenom listu Europske zajednice. Obavijesti u »Narodnim novinama« sadrže podatke istovjetne onima poslanima za oglašavanje u Službenom listu Europske zajednice.

(7) Naručitelji moraju biti u mogućnosti predočiti dokaz o datumu slanja javne obavijesti.

(8) Trošak objavljivanja u »Narodnim novinama« snosi naručitelj, a objavljivanja u Službenom listu Europske zajednice snosi Zajednica.

(9) Obavijest ne smije biti duža od jedne stranice, odnosno 650 riječi. U svakom izdanju lista izgled obavijesti mora biti isti.

Godišnje evidencije i izvješća

Članak 24.

(1) Naručitelj mora voditi evidenciju postupaka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi.

(2) Naručitelj iz članka 4. ovoga Zakona mora Uredu za jav­nu nabavu dostaviti:

1. do 31. ožujka tekuće godine godišnje izvješće o sklopljenim ugovorima o nabavi u prethodnoj godini koje sadržava podatke o naručitelju (naziv, adresu, matični broj):

a) ukupan broj i ukupan iznos ugovora koje je naručitelj sklopio za nabavu u vrijednosti jednakoj ili većoj od 200.000,00 kuna do vrijednosti navedenih u članku 23. stavku 2. ovoga Zakona,

b) ukupan broj i ukupan iznos ugovora koje je naručitelj sklopio jednake i veće vrijednosti od navedenih u članku 23. stav­ku 2. ovoga Zakona, razvrstani po načinu nabave, predmetu nabave i državama ponuditelja s kojim je ugovor sklopljen, a u slučaju izravne pogodbe razvrstani po zakonskoj osnovi sukladno članku 12. ovoga Zakona, uz navođenje ukupnog broja i iznosa ugovora dodijeljenih ponuditeljima iz država članica Europske zajednice i trećih zemalja, kao i broja i vrijednosti ugovora s državama potpisnicima GATT-a,

2. do 31. siječnja godišnju prijavu koja sadrži podatke o podnositelju godišnje prijave i podatke o pravnim osobama (nazive, adrese, matične brojeve):

– u kojima mogu ostvariti ili ostvaruju prava sukladno članku 4. točki 2. ovoga Zakona,

– koji imaju njihove posebne ovlasti za obavljanje jedne ili više djelatnosti i naziv tih djelatnosti.

(3) Pravni subjekti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj moraju izvijestiti mjerodavno ministarstvo ako naručitelji iz drugih država onemogućavaju ravnopravno sudjelovanje u postupku nabave i ako postupaju protivno položaju koji ponuditelji iz te države imaju u Republici Hrvatskoj, ili ako primjenjuju diskriminatorske mjere. Mjerodavno ministarstvo obvezno je u najkraćem roku o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske.

Način priopćavanja

Članak 25.

(1) Svi dokumenti – priopćenja, obavijesti, pozivi, odluke, zahtjevi, godišnja izvješća, godišnje prijave i ostali dopisi sukladno zakonu moraju biti dostavljeni u pisanom obliku.

(2) Naručitelj i ponuditelj mogu se koristiti i drugim nači­nima priopćavanja, uz obvezu da to odmah potvrde pismom, a ako se datum slanja ili primitka ne može dokazati, punovažan je datum slanja ili primitka pisma. Naručitelj se neće različito odnositi prema ponuditeljima zbog tehničkog izgleda ili oblika ili načina u kojem primaju ili daju pisane dokumente.

(3) Dopisi između naručitelja i ponuditelja na hrvatskom su jeziku, i na jeziku ili jezicima na kojima je objavljena dokumentacija za nadmetanje.

Dio VII. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Sadržaj dokumentacije za nadmetanje

Članak 26.

(1) Dokumentacija za nadmetanje mora biti jasna i razumljiva.

(2) Podaci u pozivu za nadmetanje i u dokumentaciji za nad­metanje moraju biti isti.

(3) Dokumentacija za nadmetanje u postupku javnog nadmetanja i u drugom stupnju ograničenog postupka nadmetanja po pozivu sadrži sljedeće bitne dijelove:

 1. poziv za nadmetanje,

 2. uputu ponuditeljima za izradu ponude,

 3. obrazac ponude,

 4. izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta,

 5. prijedlog ugovora,

 6. specifikaciju i ostalu potrebnu dokumentaciju.

(4) Dokumentacija za nadmetanje u prvom stupnju ograni­če­nog postupka nadmetanja po pozivu sadrži sljedeće bitne dijelove:

1. poziv za nadmetanje,

2. opis predmeta nabave i ostalih uvjeta nabave,

3. obrazac zahtjeva za sudjelovanje,

4. dokaze i način dokazivanja sposobnosti natjecatelja.

Upute ponuditeljima

Članak 27.

Upute ponuditeljima sadrže sljedeće bitne podatke:

1. ime, adresu naručitelja, broj telefona i telefaksa,

2. mjesto isporuke, izvođenja radova ili obavljanja usluge,

3. opis predmeta nabave, vrstu, kvalitetu, opseg ili količinu,

4. opis i oznaku grupa ili dijelova predmeta nabave i odredbu ako je dopušten takav način nuđenja grupe ili dijelova predmeta nabave,

5. način dokazivanja, dokaze i dokumentaciju koje ponuditelji trebaju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti,

6. pravni oblik ako je primjereno i uvjete koje zajednički ponuditelji i nositelj ponude moraju ispuniti za zajedničku ponudu,

7. način izračuna cijene predmeta nabave, sadržaj cijene, troškove prijevoza, osiguranja, provizije, carine, poreza, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene,

8. valutu u kojoj cijena ponude treba biti izražena i način preračunavanja valute,

9. rok, način i uvjete plaćanja,

10. zahtjev u svezi s jamstvom za ponudu i za izvršenje ugovora,

11. početak i rok isporuke ili završetka, ili dinamiku isporuke,

12. rok valjanosti ponude,

13. dodatne kriterije odabira najpovoljnije ponude uz cijenu, ako se primjenjuju, razmjernu vrijednost pojedinih kriterija, te način primjene i obračuna,

14. jezik ili jezike na kojima se dostavlja ponuda,

15. datum, vrijeme i mjesto podnošenja i otvaranja ponuda,

16. naziv i adresu službe, ime osobe naručitelja za vezu i način komunikacije s ponuditeljima,

17. potrebne izjave,

18. zabranu inačica (varijanti) i alternativnih ponuda, te minimalne uvjete, način usporedbe i ocjenjivanja takvih ponuda ako su dopuštene,

19. opis načina izrade, oblik i sadržaj ponude,

20. opće uvjete ugovora ili prijedlog ugovora, ako je primjereno,

21. način i rok priopćavanja odabira,

22. pravo podnošenja prigovora,

23. ostale bitne uvjete u svezi s predmetom nadmetanja su­klad­no stručnim pravilima ili propisanim drugim zakonom.

Dostava dokumentacije

Članak 28.

(1) Naručitelj mora od dana oglašavanja javnog nadmetanja omogućiti zainteresiranim osobama uvid u dokumentaciju za nad­metanje. Pod uvjetom da ju je ponuditelj pravodobno zatražio od naručitelja, dokumentacija za nadmetanje ili njezina izmjena bit će odmah otpremljena ponuditelju ili dostupna na uvid ili preuzimanje u roku od šest dana od dana primitka zahtjeva ponuditelja ili predočenja dokaza o plaćanju dokumentacije ako je uvjet, a najkasnije četiri dana prije roka za podnošenje ponuda.

(2) Dokumentacija za nadmetanje po pozivu upućuje se istodobno svim ponuditeljima. Naručitelj je dužan osigurati ponuditeljima po jedan primjerak dokumentacije za nadmetanje. Ako se dio dokumentacije ne može dati ili dostaviti, potrebno je na odgovarajući način omogućiti uvid.

(3) Naručitelj ne smije ograničiti rok podnošenja zahtjeva za dostavu dokumentacije za nadmetanje.

(4) Imena ponuditelja koji su tražili ili dobili dokumentaciju za nadmetanje tajni su do otvaranja ponuda.

(5) Izjavu o zaštiti prava naručitelj može tražiti od ponuditelja koji su dobili dokumentaciju za nadmetanje ili izvršili u nju uvid. Naručitelj i ponuditelj mogu dokumentaciju za nadmetanje upotrijebiti za svoje potrebe ili je trećim osobama mogu proslijediti samo uz suglasnost druge strane.

Cijena dokumentacije

Članak 29.

(1) Cijena dokumentacije za nadmetanje obuhvaća samo cijenu preslike i/ili dostave i naručitelj ne smije tražiti plaćanje drugih iznosa u svezi s dokumentacijom ili sudjelovanjem u postupku nabave.

(2) U slučaju neosnovane cijene dokumentacije, naručitelj mora ponuditelju vratiti uplaćeni iznos za dokumentaciju u roku od osam dana od primitka zahtjeva za vraćanje uplate.

(3) Dokumentaciju za nadmetanje po pozivu i izravnu po­god­bu naručitelj ustupa podnositelju zahtjeva besplatno.

Objašnjenje dokumentacije

Članak 30.

Pod uvjetom da naručitelj pravodobno, prije roka za dostavu ponude, najkasnije šest dana u redovnom roku nabave, odnosno četiri dana u ostalim rokovima nabave, primi zahtjev ponuditelja za objašnjenje dokumentacije za nadmetanje, naručitelj mora odmah odgovoriti na zahtjeve ponuditelja. Isto će objašnjenje ujedno dostaviti ostalim ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, bez navođenja podataka o podnositeljima zahtjeva.

Ispravak poziva za nadmetanje

Članak 31.

Ako u roku za dostavu ponuda naručitelj promijeni uvjete nadmetanja objavljene u pozivu, ispravak poziva za nadmetanje mora biti objavljen na isti način kao i poziv za nadmetanje i biti dostavljen svim osobama koje su preuzele dokumentaciju za nad­metanje. Rok za dostavu ponude bit će primjereno produžen ako ispravak bitno utječe na izradu ponuda i ako se ne objavi prije isteka polovine roka.

Izmjena dokumentacije

Članak 32.

(1) Naručitelj može do roka za dostavu ponuda, prema osobnoj prosudbi ili na temelju ponuditeljeva zahtjeva za objašnje­njem, izmijeniti dokumentaciju za nadmetanje u obliku dodatka o izmjeni. Poslije roka za dostavu ponude naručitelj ne smije mijenjati ili dopunjavati dokumentaciju za nadmetanje, a nadmetanje je obvezan poništiti i ponoviti ako ocijeni da objavljena dokumentacija za nadmetanje sadrži bitne propuste ili nedostatke.

(2) Dodatak o izmjeni dokumentacije za nadmetanje naruči­telj mora, bez novčane naknade, poslati ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje najkasnije u roku od šest dana prije roka za dostavu ponuda.

(3) Ako naručitelj radi objašnjenja dokumentacije saziva sastanke, dužan je voditi zapisnik o sadržaju zahtjeva i objašnje­njima. Zapisnik se mora, a najkasnije u roku od tri dana od dana završetka sastanka, poslati osobama koje su preuzele dokumentaciju.

(4) Naručitelj može, radi izmjene dokumentacije, produžiti rok za podnošenje ponuda.

(5) Obavijest o produženju roka naručitelj mora poslati svim osobama koje su preuzele dokumentaciju za nadmetanje.

(6) Produženje roka počinje od isteka roka za dostavu ponude.

Predmet nabave i podjela predmeta nabave

Članak 33.

(1) Predmet nabave određuje naručitelj i mora biti opisan jasno, razumljivo i nedvojbeno, tako da svi ponuditelji mogu ponuditi usporedivu robu, usluge i radove po vrsti, kvaliteti, cijeni, te po drugim potrebnim svojstvima i uvjetima.

(2) Predmet nabave mora biti podijeljen na temelju ekonomskih i tehničkih kriterija na grupe ili dijelove predmeta nabave prema granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini, mjestu i vremenu isporuke. Grupa ili dio predmeta nabave najviše obuhvaća predmete istih, srodnih ili sličnih svojstava ili namjene, što omogućuje sudjelovanje više malih i srednjih ponuditelja.

(3) Ako naručitelj podijeli predmet nabave na grupe ili dijelove, tada ih mora naznačiti, a dokumentacija za nadmetanje mora sadržavati sve grupe ili dijelove tog predmeta nabave.

(4) Naručitelj treba za predmet nabave utvrditi sve okolnosti koje mogu utjecati na cijenu te ih navesti u dokumentaciji za nadmetanje.

(5) Predmet nabave ne smije istodobno biti nabava robe, usluga ili ustupanje radova i pribavljanje sredstava za financiranje te nabave. Postupak pribavljanja financijskih sredstava za nabavu mora biti predmet odvojenog i posebnog postupka nadmetanja.

(6) Naručitelj ne smije ograničavati i uvjetovati pravo nuđenja grupe ili dijela predmeta nabave koji je naveo u dokumentaciji za nadmetanje i za koje je dopustio podnošenje ponuda.

Primjena tehničkih normi

Članak 34.

(1) Tehnički zahtjevi u svezi s predmetom nabave sastavni su dio dokumentacije za nadmetanje i obvezno su određeni tehničkim specifikacijama i nacionalnim normama u Republici Hrvatskoj koje se zasnivaju na europskim normama, tehničkim odobrenjima i propisima, a samo iznimno na određenom neuobičajenom svojstvu.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se:

– ako su neprimjenjive zbog nekompatibilnosti s postojećom opremom,

– ako ne postoji način utvrđivanja sukladnosti s navedenim standardima i normama,

– ako je predmet nabave inovativan i za njega ne bi bilo primjereno koristiti postojeće norme,

– ako bi primjena normi dovela u pitanje uzajamno priznavanje istovrijednih odobrenja tipova telekomunikacijske opreme ili u području informatike i telekomunikacija.

(3) Naručitelj koji primjenjuje odredbe stavka 2. ovoga članka mora to objaviti u dokumentaciji za nadmetanje.

Opis predmeta nabave

Članak 35.

(1) Za opis predmeta nabave potrebno je koristiti se uobi­čajenim opisima i zahtjevima glede kvalitete, sigurnosti, označa­vanja, ispitivanja, ispitnih metoda i pakiranja.

(2) Naručitelj ne smije upotrebljavati tehničke specifikacije u kojima se zahtijevaju robe posebne izrade ili podrijetla, koje bi nekom ponuditelju omogućile prednost.

(3) Predmet nabave može biti iznimno, zbog neuobičajenog svojstva, određen markom, tipom, zaštitnim znakom, crtežom, podrijetlom i slično, ali uvijek uz dodatak »ili odgovarajuće«, samo ako je to opravdano vrstom nabave ili ako nije moguće drugačije odrediti razumljiv opis.

(4) Ako okolnosti zahtijevaju, predmet nabave može se opisati i crtežima, probnim uzorcima ili na drugi način, ali pod uvjetom da se dostave istodobno uz ponudu i da se jasno označe kao ponuda.

(5) Ako su dopuštene inačice (varijante) ili alternativne ponude, naručitelj to mora navesti u dokumentaciji za nadmetanje i odrediti minimalne tehničke uvjete koje mora zadovoljiti takva ponuda, te načine usporedbe i ocjene takvih ponuda.

Sposobnost ponuditelja

Članak 36.

(1) Ponuditelji u postupku nabave moraju dokazati svoju:

– pravnu osobnost,

– poslovnu sposobnost,      

– financijsku i gospodarsku sposobnost,

– tehničku sposobnost,

– kadrovsku sposobnost,

– strukovnu ovlast – članstvo u strukovnoj udruzi ili registru kao nužan uvjet za obavljanje predmetne nabave.

(2) Ponuditelji iz zajedničke ponude moraju dokazati zajedničku sposobnost za ukupnu ponudu i pojedinačnu sposobnost za svoj dio ponude.

(3) Naručitelj će isključiti nesposobnog ponuditelja iz sudjelovanja u postupku nabave:

1. ako je pokrenut stečajni postupak, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana,

2. ako je u postupku likvidacije ili je prestao poslovati,

3. ako je odgovornoj osobi ponuditelja izrečena pravomoćna presuda u kaznenom postupku u proteklih pet godina koja je povezana s djelatnošću,

4. ako nije uredno izvršio prethodno preuzete obveze prema naručiteljima iz ovoga Zakona ili je načinio propuste,

5. ako nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

6. ako nije dao ili je dao netočne podatke ili izjave ili je prikrio podatke u svezi s dokazima o sposobnosti ili predmetu nabave,

7. ako nije ispunio ostale uvjete u svezi sa strukovnom ovlasti.

(4) Odredbe ovoga članka ne odnose se na način nabave iz članka 12. stavka 2. točke 9. ovoga Zakona.

Dokazi o sposobnosti

Članak 37.

(1) Ponuditelji i natjecatelji u postupku nadmetanja moraju dokazati svoju sposobnost. Naručitelj ne smije postavljati druge zahtjeve o sposobnosti ponuditelja osim onih navedenih u odredbama ovoga Zakona, niti zahtjeve kojima ponuditelje dovodi u neravnopravan položaj.

(2) Naručitelj mora vrstu dokaza o sposobnosti ponuditelja ili natjecatelja, uvjete i vrijednosti pokazatelja navesti u dokumentaciji za nadmetanje. Uvjeti i dokazi o sposobnosti jednaki su za sve ponuditelje.

(3) Dokazi se prilažu u izvorniku ili u ovjerenoj preslici, s tim da stariji od 30 dana od dana oglašavanja poziva za nadmetanje ne smiju biti dokazi o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a stariji od šest mjeseci ne smiju biti ostali dokazi.

(4) Dokazi o sposobnosti su:

1. izvod iz sudskoga, strukovnog ili trgovačkog registra države sjedišta ili u državi sjedišta propisana potvrda ili izjava umjesto potvrde,

2. odgovarajuća bankarska izjava ili dokaz o pokriću osiguranja odgovornosti iz djelatnosti, jamstvo za ponudu, jamstvo za dobro izvršenje obveza, prikaz bilanci ili izvoda bilanci ili izvješća ako u državi sjedištu osobe moraju biti objavljeni, te izjava o ukupnom prometu u prethodne tri godine,

3. izvod iz kaznene evidencije ili jednakovrijedna potvrda sudskih ili upravnih tijela države sjedišta za odgovornu osobu,

4. potvrda mjerodavne ustanove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izvješće porezne uprave ili jednakovrijedni dokumenti države sjedišta,

5. potvrda naručitelja prema članku 4. ovoga Zakona, o uredno ispunjenim ugovorima za robe i usluge u prethodne tri godine, a za radove u prethodnih pet godina potvrde o kakvoći, izobrazbi, strukovnoj osposobljenosti i broju zaposlenih,

6. izjava o tehničkoj opremljenosti, opremi, uređajima, sredstvima, osoblju, kapacitetima, načinima osiguranja kakvoće i udjelu podisporučitelja u ponudi i strukovnoj ovlasti,

7. uzorci i fotografije.

(5) Ako naručitelj zahtijeva potvrdu kakvoće, te predočenje potvrda neovisnih ovlaštenih tijela na osnovi europskih normi mora prihvatiti jednakovrijedne potvrde ovlaštenih drugih tijela država Europske zajednice. Naručitelj mora prihvatiti dokaz o mjerama osiguranja kakvoće u drugom obliku ako ponuditelj pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje odnosnih potvrda.

(6) Od ponuditelja se dokazi o kakvoći mogu tražiti samo ako je to opravdano predmetom nabave, sukladno interesima ponuditelja u zaštiti vlastitih tehničkih ili poslovnih tajni. Naručitelj može od ponuditelja zahtijevati dopunu i objašnjenje priložene potvrde u primjerenom roku.

(7) Ako se u državi sjedištu ponuditelja ne izdaju potvrde, izvješća o zaduženjima ili izvodi s računa, od ponuditelja se može zahtijevati odgovarajuća izjava pred sudskim ili upravnim tije­lom, bilježnikom ili mjerodavnim tijelom države sjedišta ponuditelja.

(8) Natjecatelji na isti način dokazuju svoju sposobnost.

Sudjelovanje podisporučitelja

Članak 38.

(1) Naručitelj može u dokumentaciji za nadmetanje navesti odredbe o dopustivosti sudjelovanja i udjelu podisporučitelja koji za sve podisporučitelje zajedno ne smije biti veći od 49% iznosa ukupne ponude, osim u slučaju nabave robe.

(2) Naručitelj može u postupku nabave usluga te ustupanja radova zatražiti od ponuditelja da u ponudi naznači dio koji će izvršiti podisporučitelj, podatke o podisporučitelju i dokaze o sposobnosti podisporučitelja. Te naznake ne utječu na cjelovitost jamstva ponuditelja.

Zajednička ponuda

Članak 39.

(1) Zajednička ponuda jest ponuda dvaju ili više ponuditelja. Naručitelj ne smije od zajedničkih ponuditelja zahtijevati formalnopravni oblik prije dostave ponude, ali može od zajedničkih ponuditelja, poslije odabira, zahtijevati određeni pravni oblik za izvršenje ugovora.

(2) U dokumentaciji za nadmetanje od zajedničkih ponuditelja naručitelj mora zatražiti da u ponudi ili zahtjevu za nadmetanje dokažu pojedinačnu i zajedničku sposobnost, te navedu imena i potrebnu stručnu spremu odgovornih osoba za izvršenje nabave.

(3) Pravni akt o zajedničkoj ponudi za to određeno nadmetanje mora sadržavati naziv nositelja ponude i odgovornost pojedinačno svakog ponuditelja iz zajedničke ponude. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

Cijena ponude

Članak 40.

(1) Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom, bez poreza, u kunama ili u valuti kako je to utvrđeno u dokumentaciji za nadmetanje. Cijena ponude piše se brojkama i slovima.

(2) Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave ili ako je to dopušteno u dokumentaciji za nadmetanje posebno za svaku grupu ili dijelove predmeta nabave koji su predmet nadmetanja.

(3) U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti na ukupnu cijenu ponude, bez poreza koji se iskazuje posebno iza cijene, osim ako u dokumentaciji za nadmetanje nije drugačije navedeno.

(4) Alternativna cijena ponude, cijena za cijeli predmet nabave i istodobno za pojedinu grupu ili dio predmeta nabave, ponude u relativnom iznosu bez cijene u apsolutnom iznosu i ponude pod uvjetima koji nisu predviđeni dokumentacijom za nadmetanje, nisu dopuštene.

(5) U dokumentaciji za nadmetanje naručitelj mora odrediti način izračuna cijene, sadržaj cijene, uvjete, rok i način plaćanja cijene.

(6) Naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje mora utvrditi valutu ili valute u kojima se može izraziti cijena ponude, te valutu u kojoj će biti preračunate cijene i financijsku instituciju čiji će se tečaj primijeniti za preračunavanje valute ponude u tu valutu na navedeni datum otvaranja ponuda.

Izmjena cijene

Članak 41.

(1) Cijena za nabave s rokom izvršenja ugovora do 12 mjeseci ne može se povećavati.

(2) Povećanje cijene moguće je za dugoročne ugovore za nabavu s rokom izvršenja dužim od 12 mjeseci.

(3) Način i uvjet izmjene cijene moraju biti određeni u dokumentaciji za nadmetanje sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Rok izvršenja ugovora

Članak 42.

(1) Rok izvršenja nabave naručitelj mora navesti u dokumentaciji za nadmetanje.

(2) Rok izvršenja nabave proračunska je ili poslovna godina i sukladan je razdoblju u kojem su osigurana ili planirana financijska sredstva osim za nabavu:

1. robe, usluga ili radova koji zbog vrste, tehnoloških i drugih uvjeta nužno zahtijevaju duži rok od jedne proračunske ili poslovne godine,

2. usluga održavanja infrastrukturnih objekata najdulje tri godine,

3. zakupa, leasinga ili kupnje na obročnu otplatu.

Jamstva

Članak 43.

(1) Naručitelj može u ponudi tražiti jamstvo za ponudu sukladno roku valjanosti ponude.

(2) Naručitelj je obvezan u dokumentaciji za nadmetanje odrediti iznos, oblik i uvjete s jamstvom, izdavateljem jamstva i pravom na jamstvo i gubitak jamstva.

(3) Jamstvo treba biti do visine moguće štete. Vraćanje jamstva ne smije biti odgođeno na neki kasniji rok nego što je to potrebno za zaštitu naručitelja od štetnih posljedica.

(4) Jamstvo za dobro izvršenje obveza iz ugovora naručitelj ne zahtijeva uz ponudu, osim pisma namjere izdavatelja jamstva o davanju takva jamstva ponuditelju, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija.

(5) Naručitelj može prije isteka roka jamstva od ponuditelja zatražiti produženje roka. Ponuditelj može odbiti zahtjev bez gubitka prava na jamstvo za ponudu.

(6) Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva za ponudu ako:

1. opozove ili izmijeni ponudu poslije roka za dostavu ponuda,

2. ne potpiše ugovor o nabavi,

3. ne dostavi jamstvo za dobro izvršenje ugovora.

Valjanost ponude

Članak 44.

(1) Rok valjanosti ponude obvezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

(2) Naručitelj može zatražiti primjereno produženje roka valjanosti ponude. Zahtjev za produženje roka valjanosti ponude i odgovor ponuditelja na zahtjev u pisanom su obliku.

(3) Ponuditelj može odbiti zahtjev za produženje roka valjanosti, bez gubitka jamstva za ponudu.

(4) Ako se ponuditelj suglasi sa zahtjevom za produženje roka valjanosti ponude, ne može mijenjati ponudu, a jamstvo za ponudu mora se produžiti.

Jezik

Članak 45.

(1) Naručitelj mora postupak nabave voditi i dokumentaciju za nabavu obvezno pripremiti na hrvatskom jeziku.

(2) Osim dokumentacije na hrvatskom jeziku, kada je to potrebno zbog predmeta nabave, naručitelj može i na stranom jeziku, ili na jezicima koji su u službenoj uporabi u Europskoj zajednici, pripremiti dokumentaciju ili dio dokumentacije koji se odnosi na tehnički dio.

(3) Ako naručitelj dopusti podnošenje ponuda ili dijelova ponuda na stranome jeziku ili jezicima, tada to mora navesti u dokumentaciji za nadmetanje i odrediti jezik ili jezike na kojima se podnosi ponuda ili dio ponude, te navesti koji je to dio.

(4) U slučaju spora mjerodavni su dokumenti na hrvatskom jeziku.

Kriteriji odabira najpovoljnije ponude

Članak 46.

(1) Za odabir najpovoljnije ponude naručitelj će u pozivu za nadmetanje i u dokumentaciji za nadmetanje utvrditi kriterije odabira najpovoljnije ponude.

(2) Najpovoljnija ponuda jest prihvatljiva:

1. ponuda s najnižom cijenom ili

2. ekonomski najpovoljnija ponuda na temelju cijene i dodatnih kriterija za odabir najpovoljnije ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

(3) Pri određivanju ekonomski najpovoljnije ponude naru­čitelj u dokumentaciji za nadmetanje, ovisno o predmetu nabave, može osim cijene ponude primijeniti dodatne kriterije: rok plaćanja, rok isporuke ili izvršenja nabave, jamstvo za kakvoću, financijske pokazatelje, visinu kapitala i broj zaposlenih u svezi sa sjedištem tvrtke, učinkovitost i tehničku prednost, tekuće troškove održavanja, kvalitetu, estetsko i funkcionalno obilježje, usluge i tehničku pomoć poslije isporuke.

(4) Uvjeti za sposobnost ponuditelja ne mogu biti kriteriji odabira.

(5) Ako naručitelj uz cijenu koristi i dodatne kriterije odabira, tada mora u dokumentaciji za nadmetanje navesti dodatne kriterije po redoslijedu važnosti i obvezno odrediti njihovu razmjernu vrijednost u ukupnom sustavu vrednovanja od 1% do 100% te način izračuna.

(6) Udio cijene uredit će se provedbenim propisima u sustavu vrednovanja.

(7) U postupku nadmetanja po pozivu jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude jest najniža cijena.

(8) Stručno povjerenstvo obvezno je prije izrade dokumentacije za nadmetanje pripremiti izvješće o razlozima primjene dodatnih kriterija i obrazložiti ih.

Dio VIII. PONUDA

Ponuda

Članak 47.

(1) Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati uvjeta nadmetanja. Ponuda mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje.

(2) Ponuda je na hrvatskom jeziku, s cijenom u kunama, osim ako u dokumentaciji za nadmetanje nije drugačije određeno.

(3) Ponuda se dostavlja na izvornoj dokumentaciji, osim ako naručitelj ne odredi drugačije.

(4) Alternativna je ponuda dopuštena samo ako je to omogućeno dokumentacijom za nadmetanje, a ponuditelj mora prilo­žiti dokaze o jednakoj kakvoći ponude. Alternativna se ponuda označava »alternativna ponuda« i predaje odvojeno od osnovne ponude.

(5) Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj može ponudu mijenjati i dopunjavati ili od ponude odustati na temelju pisane izjave. Promjene i dopune ponude ili odustajanje od ponude ponuditelji dostavljaju na isti način kao i ponudu. U slučaju odustajanja od ponude, naručitelj može zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

(6) Ponude se izrađuju bez naknade.

Sadržaj ponude

Članak 48.

Ponuda sadrži sljedeće dijelove:

1. obrazac ponude za nadmetanje ispunjen na način propisan dokumentacijom za nadmetanje i potpisan od ponuditelja,

2. jamstvo ako je traženo,

3. dokaze ponuditelja o ispunjavanju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje i o sposobnosti ponuditelja za izvr­šenje ugovora,

4. ostalu dokumentaciju koju ponuditelj podnosi u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

Oblik ponude

Članak 49.

(1) Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku (originalu), sa sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje i s naznakom »izvornik«. Ako je zatražena i preslika (kopija) ponude, ponuditelj je obvezan izraditi i dostaviti traženi broj primjeraka s naznakom »preslika«.

(2) Ako se javi dvojba u ispravnost dokumentacije između izvornika i preslike, vjerodostojan je izvornik.

(3) Izvornik i sve preslike ponude tiskaju se ili pišu neizbrisivim otiskom. Ponuda je uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica. Oznaka sadrži ukupan broj stranica u ponudi kroz redni broj stranice.

(4) Ponuda ne smije sadržavati izmjene ili dodatke, osim onih koji su sukladni dokumentaciji za nadmetanje ili ako je to potrebno radi ispravka pogrešaka ponuditelja. Sve ispravke ili dodatke u ponudi naručitelj mora potpisati i ovjeriti.

Dostavljanje ponude

Članak 50.

(1) Ponuditelji dostavljaju ponudu u pisanom obliku, zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici.

(2) Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave, ili posebno za svaku grupu ili dio za koji je dopušteno dostaviti ponudu sukladno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

(3) Ako je dopušteno nadmetanje po grupama ili dijelovima predmeta nabave, ponuda se dostavlja za svaku grupu ili dio pred­meta nabave s naznakom i nazivom te grupe ili dijela predmeta nabave.

(4) Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi za isti predmet nabave, grupu ili dio predmeta nabave.

(5) Ponuda se dostavlja u dvostrukim omotnicama. Na vanjskom je omotu adresa naručitelja s naznakom »za nadmetanje - ne otvaraj« te s ostalim naznakama koje su navedene u dokumentaciji za nadmetanje, a na unutarnjem je omotu adresa ponuditelja.

(6) Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do datuma i u vrijeme određeno u dokumentaciji za nadmetanje za otvaranje ponuda. Naručitelj će na zahtjev dati ponuditelju potvrdu o datumu i vremenu primitka ponude.

(7) Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

(8) Uzorci se dostavljaju uz ponudu i do roka određenog za dostavu ponuda.

Zaprimanje i pohrana ponuda

Članak 51.

(1) Naručitelj na omotnici ponude naznačuje datum i vrijeme zaprimanja ponude.

(2) Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do otvaranja ponuda.

(3) Ponude se pohranjuju tako da su dostupne isključivo ovlaštenim osobama.

Rokovi

Članak 52.

(1) Naručitelj mora odrediti rokove koji omogućavaju ponuditelju dovoljno vremena za izradu i dostavu ponude.

(2) Naručitelj mora u dokumentaciji za nadmetanje navesti isti datum, mjesto i vrijeme za dostavu i otvaranje ponuda.

(3) Rok i datum za dostavu ponuda moraju biti isti u pozivu za nadmetanje i u dokumentaciji za nadmetanje.

(4) Krajnji rok za dostavu ponuda ujedno je i rok za otvaranje ponuda.

Računanje rokova

Članak 53.

(1) Rok za dostavu ponuda računa se od dana slanja zahtjeva za oglašavanje.

(2) Rokovi u redovnom postupku nabave za vrijednosti nabave od navedene u članku 23. stavku 2. ovoga Zakona računaju se na sljedeći način:

 1. u postupku javnog nadmetanja najkraći je rok za dostavu ponuda 52 dana od dana slanja zahtjeva za oglašavanje poziva za javno nadmetanje,

 2. u postupku nadmetanja po pozivu u prvom stupnju najkraći je rok za dostavu zahtjeva zainteresiranim stranama za sudjelovanje u postupku nabave 37 dana od dana slanja zahtjeva za oglašavanje poziva za nadmetanje,

 3. u postupku nadmetanja po pozivu u drugom stupnju najkraći je rok za dostavu ponuda 40 dana od dana slanja poziva natjecateljima za dostavu ponude,

4. u postupku nadmetanja izravnom pogodbom u prego­varačkom postupku najkraći je rok 32 dana od dana slanja zahtjeva za objavu poziva za nadmetanje.

(3) Ako je naručitelj objavio prethodnu obavijest o nabavi sukladno članku 17. stavku 2. točki 1. ovoga Zakona može koristiti ubrzani postupak nabave iz stavka 4. ovoga članka. Razlozi za primjenu skraćenih rokova iz ovoga stavka mogu biti i žurnost izvršenja ugovora u tekućoj proračunskoj godini ili mogućnosti nastanka štete.             

(4) Najkraći rok za dostavu:

 1. ponuda po pozivu za javno nadmetanje ili zahtjeva za sudjelovanje u postupku nabave po pozivu u prvom stupnju, računa se od dana slanja poziva za oglašavanje:

 - 36 dana, a iznimno iz razloga žurnosti 15 dana kada su naručitelji iz članka 4. točka 1. i 2. ovoga Zakona,

– 22 dana kada su naručitelji iz članka 4. točke 3. ovoga Zakona,

2. ponuda po pozivu za nadmetanje u drugom stupnju i pozivu za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku je 26 dana, a iznimno iz razloga žurnosti je 10 dana od dana slanja poziva natjecateljima za dostavu ponude.

 (5) »Narodne novine« će objaviti poziv za nadmetanje u roku ne kraćem od 12 dana od dana slanja zahtjeva za oglašavanje, a najkasnije u roku od 5 dana ako je obavijest poslana elektroničkom poštom, teleksom ili telefaksom.

(6) Rok za dostavu ponuda u postupku nabave robe, usluga, te ustupanja radova ne može biti kraći od 10 dana od dana oglašavanja u »Narodnim novinama«.

Dio IX. ODABIR

Javno otvaranje ponuda

Članak 54.

(1) Naručitelj mora javno otvoriti ponude u postupku javnog nadmetanja i u drugom stupnju nadmetanja po pozivu.

(2) Ponude se otvaraju na određenom mjestu sukladno datumu, u određeno vrijeme, po redoslijedu zaprimanja i u nazočnosti članova povjerenstva. Otvaranju ponuda može biti nazočna ovlaštena osoba ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza ovlasti.

(3) U postupku javnog otvaranja ponuda, prije početka otvaranja ponuda naručitelj utvrđuje pristigle ponude po redoslijedu zaprimanja, provjerava ovlasti predstavnika ponuditelja, utvrđuje izmjene ili dopune ponuda, nove ponude ili povlačenje ponuda, te njihovu pravodobnost i propisanu ispravnost predaje ponuda. Ponuditelj koji opozove svoju ponudu nema pravo biti nazočan postupku javnog otvaranja ponuda.

(4) Pri javnom otvaranju ponuda za usluge, ako je dokumentacijom za nadmetanje tražena ponuda u odvojenim omotima, naručitelj najprije otvara omotnicu s dokazima o sposobnosti ponuditelja, a nakon ocjene sposobnosti ponuditelja, sukladno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, pristupa istodobno ili naknadno javnom otvaranju financijskih ponuda prihvatljivih ponuditelja. U slučaju naknadnog otvaranja financijskih ponuda, svi ponuditelji moraju biti obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu naknadnoga javnog otvaranja ponuda s cijenom.

(5) Naručitelj je obvezan voditi zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda, koji sadrži broj nabave i podatke o naručitelju, mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, broj nadmetanja, ime i prezime članova povjerenstva za nabavu i ovlaštenih predstavnika ponuditelja, predmet nabave, odnosno dijelove ili grupe koje je dopušteno nuditi sukladno dokumentaciji za nadmetanje, broj primljenih ponuda, pune i skraćene nazive i adrese ponuditelja, obavijesti o povlačenju, dopunama i izmjenama ponuda, konačnu cijenu ponude i primjedbe ponuditelja.

(6) Zapisnik i priloge zapisnika, ako su sastavni dio zapisnika, potpisuju članovi povjerenstva. Zapisnik će odmah biti stav­ljen na uvid, provjeru sadržaja i potpis nazočnim ovlaštenim osobama ponuditelja.

(7) Preslika zapisnika o javnom otvaranju ponuda svim će ponuditeljima koji to zatraže, i čije su ponude otvorene u postupku javnog nadmetanja, biti upućena u roku tri dana od dana primitka zahtjeva za dostavu zapisnika.

Pregled, ocjena i usporedba ponuda

Članak 55.

(1) Pregled, ocjenu i usporedbu ponuda obavlja stručno povjerenstvo naručitelja. U navedenom postupku naručitelju mogu pomagati posebne stručne službe i/ili stručne osobe.

(2) Naručitelj je obvezan voditi zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda koji sadrži:

– broj nadmetanja,

– predmet nabave,

– ime i adresu sjedišta ponuditeljâ koji su podnijeli ponudu prema redoslijedu iz zapisnika o javnom otvaranju ponuda,

– analitički prikaz traženih i danih dokaza koji se odnose na sposobnosti ponuditelja i ocjenu sposobnosti i prihvatljivosti ponude,

– cijenu ponuda za predmet nabave, odnosno za grupe ili dijelove predmeta nabave,

– kriterije i razmjernu vrijednost kriterija za utvrđivanje najpovoljnije ponude, ako su dodatni kriteriji, uz cijenu, pred­viđeni u dokumentaciji za nadmetanje, te njihov izračun za svaku ponudu,

– usporedni prikaz ocjene, analize ponuda i mišljenje stručne službe ili osobe, ako se naručitelj služio njihovim uslugama,

– obrazloženje o odabiru najpovoljnije ponude,

– obrazloženje ako su sve ponude odbijene,

– obrazloženje razloga ako postupak nabave nije završio odabirom,

– popis priloga uz zapisnik i navedene priloge,

– datum zapisnika te potpis svih članova povjerenstva.

(3) Ocjeni ponuda pristupa se na način da se provjeri sadržaj ponude, sukladno dokumentaciji za nadmetanje i uvjetima nadmetanja.

(4) Nepravodobne se i nepotpune ponude ne razmatraju.

(5) Postupak je procjene sve do odabira povjerljiv. Zapisnik i podaci koji se odnose na pregled, objašnjenje, procjenu, uspo­red­bu i odabir mogu biti predočeni na uvid ponuditeljima poslije primitka odluke o odabiru ponude do roka ulaganja žalbe.

Objašnjenje ponude

Članak 56.

(1) Tijekom postupka pregleda, ocjene i usporedbe ponuda naručitelj može tražiti, a ponuditelji su dužni dati potrebna tu­mačenja radi objašnjenja ponude ili otklanjanja sumnji u valjanost ponude.

(2) Nikakve promjene u ponudi, promjenu cijene osim is­prav­ke računske pogreške ili promjene koje bi neprihvatljivu ponudu učinile prihvatljivom ne smije se zahtijevati, nuditi ili dopustiti od strane naručitelja ili ponuditelja.

(3) Naručitelj može iznimno od ponuditelja, a u svrhu objaš­njenja ponude, tražiti prijevod dijela ponude u svezi s tehničkom dokumentacijom za koji je u dokumentaciji za nadmetanje dopus­tio izradu ponude na stranom jeziku, te za to odrediti primjeren rok.

Pregovaranje s ponuditeljem

Članak 57.

(1) Naručitelju je zabranjeno pregovarati s ponuditeljem u svezi s cijenom, izmjenom ili dopunom ponude koja je odabrana kao najpovoljnija.

(2) Dopušteni su pregovori naručitelja i ponuditelja u svezi s objašnjenjem ponude i ravnopravnosti alternativnih ponuda ako su dopuštene dokumentacijom za nadmetanje.

(3) Svi pregovori vode se u nazočnosti članova povjerenstva. O razlozima i rezultatima pregovora naručitelj vodi zapisnik.

Neuobičajeno niska cijena

Članak 58.

(1) Ako je cijena najpovoljnije ponude bez poreza niža od 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih prihvatljivih ponuda, naručitelj može, ocijeni li to potrebnim, a zbog sumnji u mogućnost izvršenja ugovora po tako niskoj cijeni, zatražiti od ponuditelja u primjerenom roku pisano objašnjenje i analizu ponude. Naručitelj može prihvatiti objašnjenje na temelju primijenjene metode ili tehničkog rješenja, povoljnih uvjeta koji su ponuditelju na raspolaganju ili originalnosti koju predlaže ponuditelj.

(2) Ako je u dokumentaciji za nadmetanje određeno da je najpovoljnija ponuda s najnižom cijenom, naručitelj mora obavijestiti Upravu za javnu nabavu i Komisiju Europske zajednice o odbijanju ponude s neuobičajeno niskom cijenom.

Prihvatljiva ponuda

Članak 59.

(1) Prihvatljiva ponuda jest ponuda sposobnog ponuditelja:

– koja je potpuno sukladna dokumentaciji za nadmetanje, ili

– koja sadrži nebitne otklone u ponudi ili predočenim dokazima uz ponudu, a koji ne mijenjaju svojstva, uvjete i druge zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje, ili

– koja sadrži manje pogreške ili previde koji bitno ne mijenjaju ponudu.

 (2) Ponude za koje se utvrdi da su prihvatljive, naručitelj će pregledati te provjeriti imaju li računske pogreške. Naručitelj će ispraviti pogrešku na sljedeći način:

1. ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima,

2. ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupne cijene, mjerodavna je jedinična cijena, a ukupna cijena bit će ispravljena. Ako je pogrešno postavljanje decimalnog zareza u jediničnoj cijeni, prevladat će ukupna cijena, a jedinična cijena bit će ispravljena.

(3) Iznos naveden u ponudi bit će od naručitelja ispravljen u skladu s prethodno navedenim postupkom ispravljanja pogrešaka. Naručitelj će ispraviti računske pogreške koje otkrije i o tome odmah obavijestiti ponuditelja čija je ponuda ispravljena, te zatražiti od ponuditelja da u roku od tri dana od dana primitka obavijesti potvrdi prihvaćanje ispravke računske pogreške. Ako nakon obavijesti o pogrešci ponuditelj ne odgovori i ne prihvati ispravljeni iznos, ponuda će biti odbijena.

(4) Ponuda s računskom pogreškom neprihvatljiva je ako zbroj apsolutnih iznosa svih ispravaka, više ili manje, iznosi više od 5% prvobitno ponuđene konačne cijene bez PDV-a.

(5) Pri ustupanju radova po ­­­­­­­­­načelu »ključ u ruke«, konačna ponuđena cijena uključuje sve troškove, obveze i davanja osim poreza, te vrijedi bez obzira na računske pogreške.

(6) Iznosi ponuda koji se dobiju na temelju provjere unose se u zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda.

(7) Na zahtjev ponuditelja naručitelj će omogućiti uvid u zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda.

Neprihvatljiva ponuda

Članak 60.

(1) Neprihvatljiva je ponuda:

1. koju naručitelj primi poslije roka za podnošenje ponuda ili koju povjerenstvo nije imalo prije javnog otvaranja prve ponude,

2. koja nije sukladna dokumentaciji za nadmetanje i uvjetima nadmetanja,

3. za koju su ponuditelji u vezi s nadmetanjem sklopili sporazum koji je nedopušteno ograničenje nadmetanja, odnosno natjecanja,

4. koja je nepotpuna ili sadrži odstupanja ili nedopuštene dijelove koji nisu u skladu s dokumentacijom za nadmetanje,

5. koja sadrži uvjete, radnje i postupke naručitelja ili ponuditelja koji mogu dovesti do pogodovanja, ili koja bilo na koji način ograničava ili uvjetuje prava naručitelja ili obveze ponuditelja,

6. alternativna, osim ako je naručitelj dopustio takvu ponudu,

7. ponuditelja koji nije odabran kao sposoban i koji nije u roku za dostavu ponuda dokazao svoju sposobnost,

8. ponuditelja koji nije uredno preuzeo ili otkupio dokumentaciju za nadmetanje sukladno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje,

9. ponuditelja koji nisu dostavili dokaz o zajedničkom nastupu i imenovali nositelja zajedničke ponude ili ispunili uvjet o obveznom pravnom obliku,

10. ponuditelja koji u nadmetanju po pozivu nije pozvan da podnese ponudu,

11. u kojoj nije iskazana jasna ukupna cijena u apsolutnom iznosu,

12. za koju je ponuditelj odbio dati traženo objašnjenje,

13. ako ponuditelj ne prihvaća ispravak računske pogreške u ponudi na način utvrđen Zakonom,

14. zbog korupcije ili prijevare,

15. ponuditelja koji nije zadovoljavajuće odgovorio na zahtjev naručitelja u svezi s ponuđenom niskom cijenom ili objašnjenjem ponude,

16. ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj ili sudionik u zajedničkoj ponudi.

(2) Ponude koje nisu prihvatljive ne mogu se koristiti za novo nadmetanje ili u druge svrhe.

(3) Uzorci uz ponude moraju se vratiti ponuditeljima na njihov zahtjev, osim ako u dokumentaciji za nadmetanje nije drugačije određeno.

(4) Naručitelj može odbiti svaku ponudu u kojoj udio iz trećih zemalja s kojima Republika Hrvatska nije sklopila sporazum ili ugovor iznosi više od 50% ukupne vrijednosti ponude.

Odabir

Članak 61.

(1) Naručitelj će za predmet nabave, grupu ili dio predmeta nabave za koje je bilo dopušteno podnijeti ponudu:

1. odabrati samo jednu najpovoljniju ponudu između prihvat­ljivih ponuda ili

2. sve prihvatljive ponude ponuditelja koji prihvate cijenu i uvjete iz najpovoljnije odabrane ponude, a u svrhu ostvarivanja programa obnove područja od posebne državne skrbi.

(2) Naručitelj mora primijeniti kriterije i razmjerne vrijednosti kriterija koje je naveo u dokumentaciji za nadmetanje.

(3) Naručitelj ne smije primijeniti kriterije koji nisu navedeni u dokumentaciji za nadmetanje.

(4) Ako naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje nije naveo dodatne kriterije uz cijenu, najpovoljnija ponuda jest ponuda s najnižom cijenom za istu vrstu i svojstva robe, usluga ili radova.

(5) Naručitelj može odabrati najpovoljniju ponudu između najmanje dvije prihvatljive ponude.

(6) Naručitelj ne smije postavljati dodatne uvjete i zahtjeve ponuditelju drugačije od onih iz dokumentacije za nadmetanje ili razdjeljivati ponudu ili to tražiti od ponuditelja, ili odabrati samo dio ili dijelove ponude.

(7) Ako su dvije ili više ponuda ravnopravne prema kriterijima dodjele, prednost ima ponuda ponuditelja sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi.

Provjera dokaza o sposobnosti

Članak 62.

(1) Naručitelj može od ponuditelja, čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, zatražiti provjeru dokaza o sposobnosti.

(2) Uvjeti i postupak za ponovno dokazivanje sposobnosti moraju biti predviđeni i navedeni u dokumentaciji za nadmetanje. U slučaju provedenog postupka u prvom stupnju nadmetanja po pozivu, uvjeti i postupak dokazivanja sposobnosti u postupku nadmetanja bit će jednaki onima koji su korišteni u prvom stupnju nadmetanja.

(3) Ako ponuditelj čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom ne može ponovno dokazati svoju sposobnost, naručitelj će odbiti njegovu ponudu.

Odluka naručitelja

Članak 63.

(1) Naručitelj mora donijeti odluku u pisanom obliku o odabiru (neodabiru) ili poništenju nadmetanja. Za sve grupe odnosno dijelove predmeta nabave, za koje je dopušteno podnijeti ponudu sukladno dokumentaciji za nadmetanje, naručitelj je obvezan donijeti odluku istodobno.

(2) Odluku naručitelj mora poslati preporučenim pismom u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

(3) Odluka sadrži broj nadmetanja i evidencijski broj nabave i podatke o naručitelju, broj i datum donošenja odluke, podatke o javnom oglašavanju, broj nabave, način nabave i zakonsku osnovu za korištenje navedenog načina, predmet nadmetanja, redni broj, naziv grupe ili dijela predmeta nabave za koji je dopušteno podnijeti ponudu, broj zaprimljenih ponuda, podatke o odabranim natjecateljima ili odabranom ponuditelju, razloge odabira ili razloge neodabira, odnosno razloge poništenja nadmetanja, uputu o pravnom lijeku, potpis odgovorne osobe naručitelja i ovjeru.

(4) Odluku mora potpisati odgovorna osoba naručitelja.

Poništenje nadmetanja

Članak 64.

(1) Nadmetanje ili dio nadmetanja mora biti poništeno odlukom naručitelja:

1. ako nisu pristigle najmanje dvije prihvatljive ponude,

2. ako se prije roka za podnošenje ponuda dokumentacija za nadmetanje mora bitno mijenjati,

3. ako je cijena najpovoljnije ponude veća od planiranih ili osiguranih sredstava za nabavu,

4. ako postoje druge izmijenjene okolnosti pa sklapanje ugovora nije više u javnom interesu i neće se ponavljati nadmetanje tijekom proračunske godine.

(2) Obavijesti o poništenju nadmetanja naručitelj će objaviti na isti način kao i nadmetanje.

Tajnost

Članak 65.

Naručitelju je zabranjeno otkriti podatke čije bi otkrivanje bilo suprotno ovom Zakonu, onemogućavalo provedbu ovoga Zakona, ne bi bilo u interesu javnosti, štetilo bi poslovnim interesima naručitelja ili ponuditelja ili bi onemogućilo pošteno tržišno nadmetanje ili koji su označeni poslovnom tajnom ili intelektualnim vlasništvom.

Ugovor o nabavi

Članak 66.

(1) Naručitelj mora sklopiti ugovor samo s jednim sposobnim ponuditeljem osim u slučaju iz članka 61. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona čije je ponuda odabrana kao najpovoljnija za pred­met nabave, grupu ili dio predmeta nabave sukladno dokumentaciji za nadmetanje u roku od 30 dana od dana slanja obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude.

(2) Ugovor mora biti u skladu s ponudom.

(3) Ako prijedlog ugovora nije dio dokumentacije za nadmetanje, naručitelj će prijedlog ugovora uputiti ponuditelju u roku od osam dana od dana konačne odluke o odabiru. Ponuditelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora u roku od osam dana od dana primitka ugovora i vratiti ga naručitelju zajedno s traženim jamstvom za dobro izvršenje ugovora. Ako ponuditelj ne potpiše prijedlog ugovora poslije ponovljenog zahtjeva naručitelja ili ne dostavi jamstvo za dobro izvršenje ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji za nadmetanje u roku od osam dana od dana primitka požurnice, naručitelj može poništiti nadmetanje i ponoviti postupak nabave ili sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem ako razlika u cijeni ponuda nije veća od 5% u odnosu na prije odabranu ponudu.

(4) Ako je ugovor o nabavi uvjetovan suglasnošću mjerodav­nog tijela ili Vlade Republike Hrvatske, potrebno je prije sklapanja ugovora pribaviti odgovarajuću suglasnost. Rok za pribav­ljanje suglasnosti računa se od datuma slanja obavijesti o prihvaćanju ponude i mora biti predviđen u dokumentaciji za nadmetanje. Izostanak suglasnosti u predviđenom roku ne utječe na rok valjanosti ponude ili jamstvo za ponudu.

(5) Prije potpisivanja ugovora, ako je protekla valjanost ponude, naručitelj je obvezan od ponuditelja zatražiti produženje valjanosti ponude.

(6) Naručitelj i ponuditelj ne smiju poduzimati nikakve rad­nje koje bi omele sklapanje ugovora o nabavi.

(7) Naručitelj ne smije zaključiti ugovor poslije proteka roka valjanosti ponude i prije isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno žalbe na odluku o odabiru.

Pohrana dokumentacije

Članak 67.

(1) Dokumentaciju o postupku nabave naručitelj je dužan čuvati četiri godine nakon provedenog postupka nabave ako je postupak završio bez sklapanja ugovora, odnosno nakon izvršenja ugovora ako je postupak završio sklapanjem ugovora.

(2) Projektna dokumentacija za radove trajna su arhivska građa i čuva se u skladu s posebnim propisima.

Prijevara i korupcija

Članak 68.

Naručitelj mora odbiti ponudu, poništiti odabir ili odustati od sklapanja ugovora zbog prijevare ili ako utvrdi da je ponuditelj pokušao utjecati ili je pokušao dati, da je dao ili je pristao dati, izravno ili neizravno, službeniku ili zaposleniku naručitelja ili nekoj drugoj osobi, nagradu ili pogodnost u bilo kojem obliku, ili koju drugu vrijednost u svezi s postupkom, odlukom ili proved­bom postupka nabave, kao i zbog činjenja, prikrivanja i lažnog prikazivanja podataka.

Dio X. PROVEDBA ZAKONA I NADZOR

Provedba Zakona i nadzor

Članak 69.

(1) Ured za javnu nabavu je stručna služba Vlade Republike Hrvatske ovlaštena za provedbu, nadzor i primjenu ovoga Zakona i podzakonskih propisa u području nabave, koja daje prethodnu suglasnost, upute i mišljenja korisnicima glede primjene ovoga Zakona, prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o nabavi, podnosi prekršajnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata koji se odnose na nabavu o općim uvjetima, pravilima i postupcima nabave, priprema i provodi program izobrazbe subjekata i promidžbu zakona, sudjeluje u radu međunarodnih institucija glede nabave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

(2) Na zahtjev Ureda za javnu nabavu naručitelj mora omo­gućiti uvid u dokumentaciju za nadmetanje.

Dio XI. PRIGOVOR I ŽALBA NA NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU NABAVE

Prigovor naručitelju

Članak 70.

(1) Radi zaštite svojih prava, ponuditelj ili natjecatelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može u roku od tri dana od primitka pisane odluke o odabiru uložiti prigovor naručitelju na odluku o odabiru radi nepravilnosti u postupku nabave. Ponuditelj ili natjecatelj podnosi prigovor u pisanom obliku naručitelju.

(2) Prigovor nije dopušten na odabir načina nabave i odluku naručitelja o poništenju nadmetanja sukladno članku 64. ovoga Zakona.

(3) Prigovor uložen u propisanom roku zaustavlja sklapanje ugovora o nabavi.

(4) U prigovoru je potrebno navesti nepravilnosti s obrazloženjem i prijedlog za otklanjanje nepravilnosti.

(5) Sudionici nabave u postupku rješavanja prigovora mogu pokušati mirno riješiti spor.

(6) Naručitelj mora odgovoriti ponuditelju na prigovor u roku od osam dana od primitka prigovora.

(7) Ako naručitelj uvaži prigovor, novu će odluku dostaviti svim ponuditeljima ili natjecateljima.

Žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka
javne nabave

Članak 71.

(1) Ponuditelj ili natjecatelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja i koji je prethodno podnio prigovor naručitelju, može u slučaju negativnog odgovora naručitelja na prigovor ili njegovo nepostupanje, sukladno članku 70. stavku 6. ovoga Zakona, uložiti pisanu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka jav­ne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija), a presliku žalbe obvezno istodobno uputiti naručitelju.

(2) Ustrojstvo, djelokrug i nadležnost Državne komisije uredit će se posebnim zakonom.

(3) Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od dana primitka odgovora naručitelja, ali najduže 15 dana od dana podnošenja prigovora naručitelju, ako naručitelj ne odgovori na prigovor su-kladno odredbi članka 70. stavka 6. ovoga Zakona.

(4) Žalbu Državnoj komisiji i presliku žalbe naručitelju upućuje ponuditelj ili natjecatelj istodobno.

(5) Žalba uložena u propisanom roku i na način propisan ovim člankom zaustavlja sklapanje ugovora o nabavi za predmet nabave i za sve grupe ili dijelove predmeta nabave iz dokumentacije za nadmetanje.

(6) U žalbi je potrebno navesti:

– podatke o podnositelju žalbe

– naziv i sjedište naručitelja

– broj i datum nadmetanja i presliku

– broj i datum odluke naručitelja na koju se ulaže prigovor i evidencijski broj nabave i podatke o pozivu za nadmetanje

– opis činjeničnog stanja

– opis nepravilnosti i obrazloženje

– presliku odgovora na prigovor, ako je naručitelj odgovorio na prigovor.

(7) Na zahtjev Državne komisije naručitelj je dužan u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva poslati dokumentaciju za nadmetanje.

(8) Državna komisija donijet će rješenje u roku od 15 dana od dana primitka žalbe, odnosno od dostave dokumentacije za nadmetanje.

(9) Rješenje Državne komisije je konačno.

(10) Rješenje se dostavlja naručitelju, podnositelju žalbe, Državnom uredu za reviziju i Uredu za javnu nabavu.

(11) Naručitelj mora postupiti po rješenju Državne komisije.

Sudska zaštita

Članak 72.

Protiv rješenja Državne komisije može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Ništavnost ugovora o nabavi

Članak 73.

Ništav je ugovor o nabavi koji je sklopljen protivno ovim Zakonom propisanim postupcima i radnjama:

1. koji je sklopljen s ponuditeljem čija ponuda nije odabrana kao najpovoljnija,

2. kojim se vrijednost nabave dijeli na iznose manje od ovim Zakonom propisanih vrijednosti da bi se izbjegla primjena odredbi ovoga Zakona,

3. kojim se ustupa nabava trećoj osobi ili osobi na koju se ne odnosi ovaj Zakon kako bi se time izbjegla njegova primjena,

4. kojim se mijenja ili dopunjava osnovni ugovor protivno članku 12. stavku 2. točki 5. i članku 78. ovoga Zakona,

5. suprotno rješenju Državne komisije.

Dio XII. KAZNENE ODREDBE

Kaznene odredbe

Članak 74.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako postupi protivno odredbi:

1. članka 7. stavka 1. i 3. ovoga Zakona, ili

2. članka 13. stavka 1. i 5. ovoga Zakona, ili

3. članka 14. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, ili

4. članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, ili

5. članka 21. stavka 3., 4. i 5. ovoga Zakona, ili

6. članka 22. stavka 3. ovoga Zakona, ili

7. članka 23. stavka 1. ovoga Zakona, ili

8. članka 24. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, ili

9. članka 28. stavka 1. i 3. ovoga Zakona, ili

10. članka 29. stavka 1. i 3. ovoga Zakona, ili

11. članka 31. ovoga Zakona, ili

12. članka 32. stavka 2., 3. i 5. ovoga Zakona, ili

13. članka 33. stavka 5. i 6. ovoga Zakona, ili

14. članka 54. stavka 1. ovoga Zakona, ili

15. članka 61. stavka 1., 2., 3. i 6. ovoga Zakona, ili

16. članka 63. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, ili

17. članka 64. stavka 1. ovoga Zakona, ili

18. članka 66. stavka 1., 2. i 7. ovoga Zakona, ili

19. članka 67. ovoga Zakona, ili

20. članka 69. stavka 2. ovoga Zakona, ili

21. članka 71. stavka 11. ovoga Zakona.

Dio XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

(1) Vlada Republike Hrvatske osnovat će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Ured za javnu nabavu. 

(2) Do osnivanja Ureda za javnu nabavu i Državne komisije njihove poslove će obavljati Ministarstvo financija, Uprava za nabavu.

(3) Ured za javnu nabavu preuzet će službenike Ministarstva financija Uprave za nabavu, opremu, pismohranu, nedovršene predmete i drugu dokumentaciju, te sredstva za rad.

Članak 76.

Vlada Republike Hrvatske donijet će provedbene propise u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakon koji se odnose na postupak nabave roba, radova i usluga male vrijednosti, opće odredbe za nabavu robe, za nabavu usluga, te za ustupanje radova i metodologiju pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata.

Članak 77.

Odredbe članka 23. stavka 2. – 6. članka 53. stavka 2. i stav­ka 3., te druge odredbe ovoga Zakona u svezi s obvezom izvješćivanja Europske zajednice i obvezom oglašavanja u Službenom listu Europske zajednice, primjenjivat će se s primitkom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske zajednice.

Članak 78.

(1) Svi postupci nabave započeti do dana primjene ovoga Zakona, a za koje nisu sklopljeni ugovori o nabavi, ili protiv kojih se vodi sudski ili koji drugi postupak, završit će se po Zakonu o nabavi roba, usluga i ustupanju radova.

(2) Naručitelji su obvezni provesti ponovni postupak nabave po ugovorima sklopljenim na neodređeno vrijeme u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 79.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (»Narodne novine«, br. 142/97. i 32/01.).

Članak 80.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2002.

Klasa: 330-01/01-01/02
Zagreb, 14. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.