Zakon o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

NN 117/2001 (24.12.2001.), Zakon o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR


1956

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3964/2
Zagreb, 21. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

I. OpĆe odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zaklada), utvrđuje se njena svrha, tijela, osnovna imovina, način i izvori financiranja.

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 2.

(1) Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska.

(2) Ime Zaklade je Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.

(3) Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Trg J. J. Strossmayera 4.

(4) Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u Zakladni upisnik.

II. Zakladna svrha

Članak 3.

(1) Zaklada se osniva sa svrhom promocije znanosti, visokog školstva i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj s temeljnim ciljem osiguravanja gospodarskog razvoja i poticanja zapošljavanja. Zaklada osigurava potporu znanstvenih, visoko-obrazovnih i tehnologijskih programa i projekata te poticanje međunarodne suradnje na području visokoga školstva. Potpora uključuje i pomoć u realizaciji znanstvenih programa od posebog interesa u područuju fundamentalnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja.

(2) Zaklada posebice financira programe visokog obrazovanja, koji će rezultirati inovacijama i patentima, te programe visokog obrazovanja, znanosti i tehnologijskog razvoja, dodjeljuje školarine nadarenim studentima (diplomantima i poslijediplomantima), posebno mlađim i istaknutim znanstvenicima i stručnjacima u gospodarstvu i znanstvenim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske.

III. Zakladna tijela

Članak 4.

(1) Tijela Zaklade su Upravni odbor i upravitelj Zaklade do imenovanja Upravnog odbora.

(2) Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa, statuta i drugih općih akata Zaklade.

Članak 5.

(1) Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade koji ima sedam članova.

(2) Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Hrvatski sabor. Po jednog člana Upravnog odbora Zaklade imenuje Hrvatski sabor na prijedlog:

– Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske,

– javnih znanstvenoistraživačkih instituta,

– Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,

– Nacionalnoga znanstvenog vijeća i

– Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu.

(3) Dva člana Upravnog odbora Hrvatski sabor imenuje na prijedlog ministra znanosti i tehnologije.

(4) Članovi Upravnog odbora Zaklade biraju između sebe predsjednika Upravnog odbora Zaklade i dva zamjenika većinom ukupnog broja članova. Zamjenici zamjenjuju spriječenog, odnosno odsutnog predsjednika, prema redoslijedu koji utvrdi Upravni odbor.

(5) Na rad članova Upravnog odbora Zaklade, primjenjuju se odredbe statuta Zaklade.

(6) Način rada Upravnog odbora Zaklade pobliže će se urediti Poslovnikom.

Članak 6.

(1) Upravni Odbor Zaklade donosi statut Zaklade, poslovnik o svom radu, pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, donosi odluke o dodjeli sredstava, upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade, odlučuje o korištenju imovine Zaklade, podnosi izvješća o radu zaklade te obavlja druge poslove sukladno zakonu i statutu Zaklade.

(2) Predsjednik Upravnog odbora Zaklade zastupa Zakladu, provodi odluke Upravnog odbora, vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora, odgovoran je za zakonitost rada Zaklade, predlaže Upravnom odboru financijski plan i zaključni račun, podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade, te obavlja druge poslove u skladu s ovim Zakonom, drugim propisima i statutom Zaklade.

(3) Predsjednik Upravnog odbora može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji.

Članak 7.

(1) Sjednice Upravnog odbora Zaklade saziva predsjednik Upravnog odbora najmanje jednom u tri mjeseca.

(2) Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

(3) Odluke Upravnog odbora objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na neki drugi prikladan način.

Članak 8.

(1) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

(2) Hrvatski sabor će razriješiti člana Upravnog odbora ako član svoje dužnosti ne obavlja savjesno, u skladu sa zakonom i drugim općim aktima Zaklade, ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze, ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Zaklade, ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade, ili ne ispunjava koji od uvjeta iz članka 21. stavka 1. Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 9.

Upravni odbor može osnovati stručne službe, te stalne i povremene komisije radi prikupljanja znanstvenih programa, analize i ocjene tih programa, obrade zamolbi, izrade prijedloga Upravnom odboru i za obavljanje drugih poslova iz svog djelokruga.

IV. Osnovna imovina Zaklade

Članak 10.

(1) Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 2.025.000,00 kuna koji će na račun Zaklade uplatiti Ministarstvo znanosti i tehnologije na teret stavaka proračuna ovog Ministarstva.

(3) Imovinu iz stavka 1. ovoga članka osigurava osnivač Zaklade.

(3) Zaklada je obvezna u zakladni upisnik upisati povećanje osnovne imovine za iznos 50% godišnjih prihoda iz članka 15. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, sve dok osnovna imovina ne dostigne iznos od 100.000.000,00 kuna. Prijava upisa povećanja podnosi se u roku od 30 dana od dana uplate.

Članak 11.

(1) Zaklada ima samostalan kunski račun.

(2) Devizna sredstva zaklade bit će deponirana na deviznom računu otvorenom kod poslovne banke.

V. Financiranje, financijsko poslovanje i nadzor nad radom Zaklade

Članak 12.

(1) Zaklada se financira iz prihoda od osnovne imovine, darovnica, ovim Zakonom propisanih prihoda i drugih prihoda.

(2) Prihodi se odlukom Upravnog odbora raspoređuju za zakladne svrhe iz područja znanosti, visokog školstva i tehnologijskog razvoja.

Članak 13.

Prihode od osnovne imovine čine kamate i drugi prinosi od financijske imovine, kao i najamnine i slične naknade u slučaju da Zaklada ima u vlasništvu nekretnine ili drugu pokretnu imovinu različitu od novca ili financijske imovine.

Članak 14.

(1) Darovnice su novčana sredstva, robe, usluge i prava koje Zaklada dobiva za ostvarenje, svoje zakladne svrhe od trgovačkih društava, fizičkih osoba, udruga, zaklada, fundacija, odnosno takvi darovi drugih domaćih i stranih osoba.

(2) Na darovnice iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se porezne olakšice i povlastice prema posebnim zakonima.

Članak 15.

(1) Zaklada ostvaruje i prihod iz Fonda za razvoj i zapo­š­ljavanje u visini utvrđenoj financijskim planom Fonda.

(2) Ukoliko Zaklada na temelju propisa ili odlukom Vlade Republike Hrvatske postane vlasnik dionica ili udjela u trgo­vačkom društvu u vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu Republike Hrvatske, Zaklada nema upravljačka prava, ali odgovarajući dio dividende postaje prihod Zaklade.

(3) Zaklada može ostvarivati prihode na osnovi članka 17. stavka 5. Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 16.

(1) Pod drugim prihodima Zaklade smatra se stjecanje prihoda od popratnih aktivnosti kao što su organiziranje dobrotvornih priredbi, izrada i prodaja tiskovina, amblema, značaka i slične aktivnosti.

(2) Pod drugim prihodima smatra se i 1% udjela u dobiti od komercijalizacije znanstvenih ili tehnologijskih otkrića financiranih od Republike Hrvatske ili ustanove osnovane od Republike Hrvatske. Za slučaj kada Zaklada financira projekte, postotak budućeg udjela u dobiti od znanstvenog ili tehnologijskog otkrića, utvrđuje se posebnim ugovorom sklopljenim između nositelja projekta i Zaklade, s tim da taj postotak ne može biti manji od 10%.

Članak 17.

(1) Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

(2) Upravni odbor Zaklade je obvezan u roku od mjesec dana po isteku tromjesečja dostaviti Ministarstvu znanosti i tehnologije financijsko izvješće o radu Zaklade.

(3) Po okončanju financijske godine Upravni odbor Zaklade je obvezan Hrvatskom saboru i državnim tijelima podnijeti odgovarajuća izvješća, sukladno odredbama članka 31. stavka 3. Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 18.

(1) Upravni odbor Zaklade je obvezan do petnaestog u mjesecu dostaviti Ministarstvu znanosti i tehnologije izvješće o radu Zaklade za prethodni mjesec.

(2) Upravni odbor Zaklade je obvezan, prije donošenja izmjena i dopuna statuta Zaklade, Poslovnika o radu Upravnog odbora ili drugog općeg akta kojim se utvrđuju pojedina pitanja ustrojstva ili rada Zaklade, zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije.

VI. Odgovornost Zaklade

Članak 19.

(1) Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

(2) Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

VII. Statut i drugi opĆi akti Zaklade

Članak 20.

(1) Zaklada ima statut kojim se utređuje način ostvarivanja svrhe i unutarnje ustrojstvo Zaklade te druga pitanja značajna za ostvarivanje zakladne svrhe.

(2) Drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama statuta, ovoga Zakona i drugih propisa.

(3) Tumačenje odredaba statuta i drugih općih akata daje Upravni odbor Zaklade.

VIII. Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 21.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenuje upravitelja Zaklade u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Upravitelj zaklade je ovlašten zastupati Zakladu i poduzimati sve potrebne radnje do imenovanja zakladnih tijela, kada prestaju sva njegova ovlaštenja.

(2) Upravitelj Zaklade obvezan je u roku od 10 dana od dana imenovanja podnijeti statut Zaklade Ministarstvu znanosti i tehnologije na suglasnost. Nakon dobivanja suglasnosti obvezan je u daljnjem roku od 15 dana, a najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja, podnijeti statut Zaklade na odobrenje Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 643-02/01-01/01
Zagreb, 14. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.