Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

NN 117/2001 (24.12.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR


1959

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3967/2
Zagreb, 21. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98. i 15/00.) u članku 2. stavku 1. riječ: »potpredsjednici« zamjenjuje se riječima: »jedan ili više potpredsjednika«.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Bez odobrenja Vlade predsjednik i članovi Vlade ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Predsjednik i članovi Vlade stupaju na dužnost kad im povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru.

Na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske, rješenje o imenovanju pred­sjednika Vlade donosi Predsjednik Republike Hrvatske uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora, a rješenje o imenovanju članova Vlade donosi predsjednik Vlade uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Tijekom trajanja mandata Vlade predsjednik Vlade će novog člana Vlade predstaviti na prvoj idućoj sjednici Hrvatskoga sabora i zatražiti glasovanje o povjerenju tom članu.«

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. riječi: »Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoga sabora« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

U članku 8. stavku 2. riječi: »predsjedniku Republike Hrvat­ske« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom saboru«.

Članak 7.

U članku 8. stavku 4. riječi: »predsjedniku Republike Hrvat­ske putem predsjednika Vlade« zamjenjuju se riječima: »pred­sjedniku Vlade«.

Članak 8.

U članku 9. stavku 1. riječi: »predsjednik Republike Hrvat­ske« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor«.

Članak 9.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju pojedinačne ostavke člana Vlade, ako predsjednik Vlade prihvati ostavku pojedinog člana Vlade, rješenje o razr­ješenju toga člana Vlade donosi predsjednik Vlade i o tome izvješćuje Hrvatski sabor.«

Članak 10.

U članku 13. stavku 1. riječi: »Hrvatskoga državnog sabora« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoga sabora«.

Članak 11.

U članku 15. podstavku 4. riječi: »Zastupničkog doma Hr­vat­skoga državnog sabora« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoga sabora«.

Iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»- djelovanje oružanih snaga Republike Hrvatske izvan njezinih granica.«

Članak 12.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »Ured za nacionalne manjine« briše se točka i dodaju riječi: »i Ured za iseljeništvo i hrvatske manjine u inozemstvu«.

Članak 13.

U članku 25. stavak 1., 2. i 3. brišu se.

 

Dodaje se novi stavak koji glasi:

»Ured za iseljeništvo i hrvatske manjine obavlja stručne i druge poslove u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike osobite skrbi i zaštite dijelova hrvatskog naroda u drugim državama kao i poslove koji se odnose na uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u drugim državama.«

Članak 14.

U članku 26. stavku 3. riječi: »su državni službenici, koji« brišu se.

Članak 15.

U članku 34. riječi: »Hrvatskom državnom saboru« zamje­njuju se riječima: »Hrvatskom saboru«.

Članak 16.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Vlada osigurava nazočnost svojih predstavnika na sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora.«

Članak 17.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Poslovnik o radu Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 107/00. – pročišćeni tekst) s odredbama ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o Vladi Republike Hrvatske.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/01-01/06
Zagreb, 14. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.