Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 117/2001 (24.12.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR


1960

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostite­ljskoj djelatnosti, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3968/2
Zagreb, 21. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 48/95., 20/97., 46/97. – pročišćeni tekst, 68/98., 45/99., 76/99. i 92/01.) u članku 4. u stavku 1. i 3. riječi: »Pravne i fizičke osobe« zamjenjuju se riječju: »Ugostitelj«, a u stavku 3. riječi: »županijskom uredu odnosno Uredu Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »uredu državne uprave u županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba«.

Članak 2.

U članku 7. riječi: »vrstama ugostiteljskih objekata« zamje­njuju se riječju: »objektima«.

Članak 3.

Iz članka 7. dodaju se članci 7.a i 7.b koji glase:

»Članak 7.a

(1) Ugostiteljska djelatnost obavlja se u objektima (poslovnom objektu, prostoriji ili na prostoru) namijenjenim, uređenim i opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.

(2) Ugostiteljska djelatnost može se obavljati i u poslovnom objektu, prostoriji ili na prostoru gdje se obavlja druga djelatnost, ako su za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ispunjeni propisani uvjeti.

Članak 7.b

(1) S obzirom na vrste ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju, objekti iz članka 7.a stavka 1. ovoga Zakona mogu biti:

1. Smještajni objekti – objekti u kojima se pružaju usluge smještaja, prehrane, pića, napitaka i slastica,

2. Ugostiteljski objekti – objekti u kojima se pružaju usluge prehrane, pića, napitaka i slastica,

3. Catering objekti – objekti u kojima se pripremaju jela, slastice, pića i napici za konzumiranje na drugom mjestu sa ili bez usluživanja.

(2) Objekti iz stavka 1. ovoga članka razvrstavaju se u skupine i to:

1. Smještajni objekti u skupine:

– hoteli,

– kampovi i druge vrste objekata za smještaj,

2. Ugostiteljski objekti u skupine:

– restorani,

– barovi,

3. Catering objekti u skupine:

– pripremnice jela, slastica, pića i/ili napitaka,

– kantine.

(3) Objekti iz skupina navedenih u stavku 2. ovoga članka razvrstavaju se u pojedine vrste polazeći od načina usluživanja i pretežitosti usluga koje se pružaju u objektu.

(4) Ministar turizma propisat će vrste objekata unutar skupina iz stavka 2. ovoga članka, te minimum ugostiteljskih usluga koje se moraju pružati u pojedinoj vrsti objekta.«

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. vidno istaknuti na ulazu u objekt propisanu oznaku vrste objekta, odnosno vrste i kategorije objekta, posebnog standarda, odnosno posebne kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma,«.

Članak 5.

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju, ugostitelj ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategorije objekta koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma.«

Članak 6.

Naziv glave: »III. POSLOVNI OBJEKT, PROSTORIJA I PROSTOR, MINIMALNI UVJETI I KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA« mijenja se i glasi:

»III. POSLOVNI OBJEKT, PROSTORIJA I PROSTOR, RAZVRSTAVANJE I KATEGORIZACIJA OBJEKATA«.

Članak 7.

Članci 14. i 15. brišu se.

Članak 8.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Smještajni objekti iz skupine: »hoteli« i pojedine vrste smještajnih objekata iz skupine: »kampovi druge vrste objekata za smještaj«, kategoriziraju se u kategorije ovisno o uređajima, opremi, uređenju, uslugama, održavanju i ostalim elementima.

(2) Ministar turizma propisom iz članka 7.b stavka 4. ovoga Zakona propisuje koje se vrste smještajnih objekata kategoriziraju, kategorije, elemente i ostale uvjete za kategorije, oznake za kategorije i način označavanja kategorija, te način kategorizacije smještajnih objekata.«

Članak 9.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

(1) Za pojedine vrste smještajnih objekata iz skupine »hoteli« mogu se, na zahtjev ugostitelja, utvrditi posebni standardi i posebna kvaliteta.

(2) Ministar turizma propisat će vrste posebnih standarda iz stavka 1. ovoga članka, uvjete i elemente koji moraju biti ispunjeni za pojedini standard, oznake i način označavanja posebnih standarda, način utvrđivanja posebnih standarda, te način utvrđivanja posebne kvalitete i način njezina označavanja.«

Članak 10.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Objekt iz članka 7.b stavka 1. ovoga Zakona, koji prestane ispunjavati uvjete propisane za određenu vrstu, kategoriju, posebni standard, odnosno posebnu kvalitetu, ne može poslovati kao ta vrsta, kategorija, posebni standard, odnosno posebna kvaliteta.«

Članak 11.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Ugostitelj ne može početi obavljati ugostiteljsku djelatnost u objektu iz članka 7.b stavka 1. ovoga Zakona prije nego od nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma, pribavi rješenje da objekt ispunjava minimalne uvjete, odnosno uvjete propisane za određenu vrstu i kategoriju objekta.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ugostitelj može početi obavljati ugostiteljsku djelatnost u pojedinim vrstama smještajnih objekata iz skupine »hoteli« i prije nego od Ministarstva turizma pribavi rješenje o kategoriji objekta.

(3) Ministarstvo turizma, na zahtjev ugostitelja, u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za početak obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

(4) Rješenjem iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se privremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti u određenom objektu i to najdulje godinu dana od dana njegove konačnosti.

(5) Ministar turizma propisat će vrste smještajnih objekata iz stavka 2. ovoga članka u kojima i pod kojim uvjetima ugostitelj može početi obavljati ugostiteljsku djelatnost prije nego pribavi rješenje o kategoriji objekta.«

Članak 12.

Naziv glave »IV. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA« mijenja se i glasi:

»IV. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE UVJETA ZA VRSTU, KATEGORIJU, POSEBNI STANDARD I POSEBNU KVALITETU«.

Članak 13.

U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka, upisuje se u upisnik o minimalnim uvjetima koji vodi nadležni ured odvojeno za smještajne objekte, za ugostiteljske objekte i za catering objekte.«

Članak 14.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo turizma, na zhtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za vrstu i kategoriju smještajnih objekata iz skupina: »hoteli« i »kampovi i druge vrste objekata za smještaj«.

(2) Ministarstvo turizma, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za posebni standard, odnosno za posebnu kvalitetu.«

Članak 15.

Članak 26. briše se.

Članak 16.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Rješenje iz članka 25. stavka 1. i 2. ovoga Zakona upisuje se u Upisnik o razvrstavanju i kategorizaciji smještajnih objekata (u daljnjem tekstu: Upisnik) kojeg vodi Ministarstvo turizma.«

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 17.

Iza članka 27. dodaje se članak 27.a koji glasi:

»Članak 27.a

(1) Ministarstvo turizma po službenoj dužnosti svake dvije godine provodi ponovnu kategorizaciju smještajnih objekata iz skupine: »hoteli« i »kampovi i druge vrste objekata za smještaj« i ponovno utvrđivanje posebnog standarda i posebne kvalitete.

(2) O provedenoj kategorizaciji objekata iz stavka 1. ovoga članka i o utvrđenim posebnim standardima i posebnoj kvaliteti Ministarstvo turizma donosi rješenje koje se upisuje u Upisnik iz članka 27. ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo turizma po službenoj dužnosti pazi na rok iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako se utvrdi da smještajni objekt više ne ispunjava uvjete za utvrđenu vrstu i kategoriju, rješenjem će se utvrditi nova vrsta, odnosno kategorija smještajnog objekta.

(5) Ako se utvrdi da smještajni objekt više ne ispunjava uvjete za utvrđeni posebni standard ili posebnu kvalitetu, rješenjem će se utvrditi prestanak toga posebnog standarda ili posebne kvalitete.

(6) U slučaju iz stavka 4. i 5. ovoga članka, troškove postupka snosi ugostitelj.«

Članak 18.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja koja na temelju ovoga Zakona u prvom stupnju donosi Ministarstvo turizma, nije dopuštena žalba, ali se protiv tih rješenja može pokrenuti upravni spor.«

Članak 19.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Rješenje o ispunjavanju uvjeta iz članka 23. stavka 2. i članka 25. stavka 1. ovoga Zakona izdat će se ugostitelju koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je registriran za obaljanje ugostiteljske djelatnosti,

2. da ima pravo korištenja poslovnim prostorom,

3. da objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu, odnosno kategoriju objekta,

4. da ispunjava i druge uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim ne temelju ovoga Zakona.

(2) Rješenje o ispunjavanju uvjeta za objekt za koji se utvrđuje posebni standard ili posebna kvaliteta izdat će se ugostitelju ako objekt ispunjava uvjete utvrđene propisom iz članka 16. ovoga Zakona.«

Članak 20.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Rješenja iz članka 29. ovoga Zakona prestaju važiti ako ugostitelj, u objektu na koji se rješenje odnosi, ne započne radom u roku od devet mjeseci od dana konačnosti rješenja.

(2) Nadležni ured, odnosno Ministarstvo turizma rješenjem utvrđuje prestanak postojanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka upisuje se u upisnik iz članka 23. stavka 3. i članka 27. stavka 1. ovoga Zakona.«

Članak 21.

U članku 34. stavku 1. točki 1. riječi: »ili nositelj prava korištenja« brišu se.

Članak 22.

U članku 35. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadležni ured na zahtjev građana utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za objekte iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 23.

U članku 37. stavku 1. točki 2. iza riječi: »jeziku« dodaju se riječi: »i latiničnom pismu«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, građanin ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 24.

U članku 39. stavku 1. točki 3. riječi: »ili nositelj prava korištenja« brišu se.

Članak 25.

U članku 40. stavku 5. riječi: »financijskoj policiji«, brišu se, a riječi: »prema sjedištu objekta« zamjenjuju se riječima: »prema mjestu na kojem se objekt nalazi«, dok se riječi: »i uprave« brišu.

Članak 26.

U članku 43. stavku 1. točki 2. riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »devet mjeseci«, a u točki 5. riječ: »tijelo« zamjenjuje se riječju: »ured«.

U stavku 2. riječi: »financijskoj policiji« brišu se, a riječi: »prema sjedištu objekta« zamjenjuju se riječima: »prema mjestu na kojem se objekt nalazi«.

Članak 27.

Iza članka 46. dodaje se članak 46.a koji glasi:

»Članak 46.a

(1) Gospodarski inspektor usmenim rješenjem koje će izreći na licu mjesta ugostitelju ili njegovu predstavniku, zabranit će pružanje ugostiteljskih usluga ugostitelja koji se ne pridržava propisanoga radnog vremena i odmah izvršiti pečaćenje uređaja, opre­me i ostalih prostorija u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, te u roku od pet dana donijeti pisano rješenje o zabrani rada, u trajanju od 30 dana od dana donesenoga usmenog rješenja.

(2) Ukoliko se u ugostiteljskom objektu nalaze pokvarljive namirnice, ugostitelj je dužan pisanim putem, u roku od 24 sata od dana pečaćenja poslovnih prostorija, zatražiti da se zapečaćena prostorija privremeno otpečati i u prisutnosti gospodarskog ins­pektora iz istih odmah iznijeti pokvarljive namirnice, nakon čega će gospodarski inspektor poslovne prostorije ponovno zapečatiti.

(3) Žalba protiv rješenja ne zadržava izvršenje rješenja.«

Članak 28.

Članak 47.a briše se.

Članak 29.

U članku 51. stavku 1. točki 3. riječi u zagradi: »članak 16. stavak 2.« zamjenjuju se riječima: »članak 7.b stavak 4.«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. objekt koji prestane ispunjavati uvjete propisane za određenu vrstu, kategoriju, posebni standard, odnosno posebnu kvalitetu i dalje posluje kao ta vrsta, kategorija, posebni standard, odnosno posebna kvaliteta (članak 17.),«.

U točki 5. iza riječi: »osim u slučaju iz« dodaju se riječi: »članak 20. stavka 2. i«.

Članak 30.

U članku 54. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. vidno ne istakne na ulazu u objekt propisanu oznaku vrste, odnosno vrste i kategorije, te posebnog standarda i posebne kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma, ili ako istakne vrstu objekta, odnosno vrstu i kategoriju objekta, posebni standard ili posebnu kvalitetu za koju nema rješenje nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma (članak 10. stavak 1. točka 1.),«.

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. ako prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju koristi oznaku vrste i kategorije objekta koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma (članak 10.a),«.

Dosadašnje točke 2. – 6. postaju točke 3. – 7.

Članak 31.

U članku 55. stavku 2. riječi: »kazniti građanina« zamjenjuju se riječima: »naplatiti novčanu kaznu«.

Članak 32.

U članku 56. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima koristi oznaku vrste i kategoriju objekta koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda (članak 37. stavak 2.),«.

U dosadašnjoj točki 2. koja postaje točka 3. iza riječi: »jeziku« dodaju se riječi: »i latiničnom pismu«.

U stavku 2. riječi: »kazniti građanina« zamjenjuju se riječima: »naplatiti novčanu kaznu«.

Članak 33.

U članku 57. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »kazniti osobu« zamjenjuju se riječima: »naplatiti novčanu kaznu«.

Članak 34.

(1) Propis iz članka 7.b stavka 4. ovoga Zakona za vrstu smještajnih objekata iz skupine »hoteli«, te propise iz članka 16.a stavka 2. i članka 20. stavka 3. ovoga Zakona ministar turizma donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Propis iz članka 7.b stavka 4. ovoga Zakona za smještajne objekte iz skupine »kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, za ugostiteljske objekte i catering objekte, ministar turizma donijet će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 35.

(1) Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost u objektima iz skupine »hoteli«, dužni su u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona, podnijeti Ministarstvu turizma zahtjev za utvrđivanje uvjeta za vrstu i kategoriju objekata.

(2) Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost u smještajnim objektima iz skupine »kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, te u ugostiteljskim objektima i catering objektima, dužni su u roku od 4 mjeseca od dana stupanja na snagu propisa iz članka 26. stavka 2. ovoga Zakona podnijeti Ministarstvu turizma, odnosno nadlež­nom uredu, zahtjev za utvrđivanje uvjeta za vrstu i kategoriju objekta, odnosno vrstu objekta.

Članak 36.

U svim odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti riječi: »ugostiteljski objekt« u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječju: »objekt« u odgovarajućem padežu.

Članak 37.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 26. ovoga Zakona, ostaju na snazi propisi koji su doneseni za izvršenje Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 48/95., 20/97., 46/97. - pročišćeni tekst, 68/98., 45/99., 76/99. i 92/01.).

Članak 38.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 335-02/01-01/02
Zagreb, 14. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.