Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

NN 117/2001 (24.12.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

HRVATSKI SABOR                   

                                      
1961

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o grad­nji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3969/2
Zagreb, 21. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99. i 75/99.) u članku 36. stavku 1. riječ: »međunarodnom« briše se.

U stavku 2. riječ: »međunarodnog« briše se.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»Odobrenje za obavljanje poslova iz stavka 3. ovoga članka upravni je akt protiv kojeg žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor. U ovom slučaju postupak pred Upravnim sudom Republike Hrvatske je hitan.«

Članak 2.

U članku 45. stavku 1. riječi: »županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno upravni odjel Grada Zagreba«.

U stavku 2. na dva mjesta riječi: »županijski ured ili ured Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno upravni odjel Grada Zagreba«, a riječi: »županijskim uredima ostalih županija ili uredom Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »ostalim uredima državne uprave u županijama, odnosno upravnim odjelom Grada Zagreba«.

Članak 3.

Iza članka 47. dodaje se članak 47.a koji glasi:

»Članak 47.a

(1) Nadležno tijelo državne uprave, odnosno pravna osoba dužni su donijeti odluku o izdavanju potvrde iz članka 47. stavka 2. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva investitora odnosno projektanta, kojem se prilaže glavni projekt, odnosno idejni projekt.

(2) Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta, odnosno idejnog projekta koji nije izrađen u skladu s posebnim uvjetima, drugim aktom, posebnim zakonom ili propisom donesenim na temelju tog zakona, tijelo odnsno osoba iz stavka 1. ovoga članka odbit će rješenjem.«

Članak 4.

U članku 50. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Dokazom da ima pravo graditi na određenoj nekretnini, kada se radi o građevinama iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona, smatra se i odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske ili poziv na odredbu zakona kojom je određen interes Republike Hrvatske za gradnju takve građevine.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka investitor je dužan vlasnicima nekretnina isplatiti naknadu sukladno posebnim zakonima.«

Članak 5.

U članku 62. stavku 3. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3.

Članak 6.

U članku 78. stavku 1. riječi: »županijski ured, odnosno Ured Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »Ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno upravni odjel Grada Zagreba«.

Članak 7.

U članku 98. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Iznimno, administrativno izvršenje inspekcijskog rješenja iz članka 92. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, će se na zahtjev investitora odgoditi ako investitor dokaže da je građevina izgrađena u skladu s prostornim planom koji važi za područje na kojemu se nalazi građevina, te da građevina udovoljava i drugim uvjetima propisanim posebnim zakonima.«

Članak 8.

U članku 81. stavku 1. iza riječi: »struci« briše se zarez i riječi:«tri godine radnog iskustva na poslovima građevne inspekcije«.

Članak 9.

U članku 101. riječi: »povrijeđen ovaj Zakon« zamjenjuju se riječima: »povrijeđene materijalne odredbe ovoga Zakona«.

Članak 10.

U članku 102. stavku 1. iza riječi: »povrijeđene« dodaje se riječ: »materijalne«.

U stavku 2. iza riječi: »povrijeđene« dodaje se riječ: »materijalne«.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 13.a Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 100/96., 76/98. i 27/01.).

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/01-01/01
Zagreb, 14. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.