Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu

NN 117/2001 (24.12.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu

HRVATSKI SABOR


1962

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VATROGASTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3970/2
Zagreb, 21. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VATROGASTVU

Članak 1.

U Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99.) u članku 45. stavku 1. riječi: »izvornih prihoda« brišu se, a iza riječi: »proračuna« dodaju se riječi: »umanjenog za prihode od kapitala i dotacije«.

Članak 2.

U članku 47. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ukoliko nije osnovana vatrogasna zajednica jedinice lokalne samouprave, sredstva se uplaćuju županijskoj vatrogasnoj zajednici.«

Članak 3.

U članku 48. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost po računima plaćenim za nabavku opreme, materijala i usluga za obavljanje njihove djelatnosti.«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 214-01/01-01/02    
Zagreb, 14. prosinca 2001.

  HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.