Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora

NN 117/2001 (24.12.2001.), Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


1964

Na temelju članka 79. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2001. donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA ZASTUPNIČKOG DOMA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

U Poslovniku Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 71/00., 129./00. i 9/01. – pročišćeni tekst) riječi u naslovu: »Zastupničkog doma« brišu se.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Unutarnje ustrojstvo i način rada Hrvatskoga sabora (u daljnjem tekstu: Sabor) uređuje se ovim Poslovnikom.«

Članak 3.

U članku 2. riječi: »Zastupnički dom« u određenom padežu zamjenjuju se riječju: »Sabor« u odgovarajućem padežu.

Podstavak 8. briše se.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. i 2. riječi: »Zastupnički dom« zamjenjuju se riječju: »Sabor«.

U stavku 1. riječ: »Doma« briše se.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. i 2. riječi: »Zastupnički dom« i »Hrvat­ski sabor« u određenom padežu zamjenjuju se riječju: »Sabor« u odgovarajućem padežu, a riječi u zagradi: »(u daljnjem tekstu: Sabor)« brišu se.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. riječi: »Zastupnički dom« zamjenjuju se riječju: »Sabor«, a riječi: »Zastupničkog doma« riječju: »Sabora«.

U stavku 2. riječi: »Zastupničkom domu Hrvatskoga sabora« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom saboru«.

Članak 7.

U članku 30. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Klubovi zastupnika mogu zaposliti jednog, a na svakih sljedećih 15 članova kluba i više djelatnika na poslovima savjetnika, iz Stručne službe ili izvan nje, a na teret sredstava Hrvatskoga sabora.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Savjetnik iz stavka 3. ovoga članka mora ispunjavati uvjete u skladu sa zakonom i drugim propisima.«

Članak 8.

U članku 31. stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 9.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Sabora:

– predstavlja Sabor,

– saziva i predsjeda sjednicama Sabora,

– upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

– predlaže dnevni red sjednice Sabora,

– brine se o postupku donošenja zakona i drugih akata,

– usklađuje rad radnih tijela,

– potpisuje zakone i druge akte koje donosi Sabor,

– upućuje donesene zakone Predsjedniku Republike radi proglašenja,

– brine o odnosima Sabora i Vlade,

– supotpisuje rješenje o imenovanju predsjednika Vlade i imenovanju članova Vlade,

– prihvaća se pokroviteljstva u svojstvu predsjednika Sabora,

– odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, putovanja zastupnika izvan države kad mu je u svojstvu zastupnika poziv upućen od neke države ili inozemne organizacije,

– usklađuje rad stalnih izaslanstava Sabora u međunarodnim parlamentarnim i drugim institucijama,

– na prijedlog klubova zastupnika određuje sastav privremenih izaslanstava Sabora u posjeti stranim predstavničkim tijelima i organizacijama, tako da u pravilu odgovaraju stranačkom sastavu Sabora te poštivaju odgovarajuću zastupljenost oba spola,

– određuje sastav privremenog izaslanstva u slučaju kad je u inozemstvo pozvan kao predsjednik Sabora,

– određuje predstavnike Sabora u svečanim i drugim prigodama, poštivajući odgovarajuću zastupljenost oba spola,

– na prijedlog tajnika Sabora podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Sabora i Stručne službe Sabora,

– brine se o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti zastupnika,

– prima prisege izabranih i imenovanih dužnosnika, kada je to određeno zakonom ili ovim Poslovnikom,

– obavlja i druge poslove određene Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Poslovnikom.«

Članak 10.

U članku 36. stavku 1. u uvodnoj rečenici i u podstavku 1., 2. i 3. riječi: »Zastupnički dom« u određenom padežu zamjenjuju se riječju: »Sabor« u odgovarajućem padežu.

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

»– daje prethodno mišljenje na Prijedlog pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe Sabora,«.

Dosadašnji podstavak 4., 5. i 6. postaju podstavci 5., 6. i 7.

U stavku 2. riječi: »Zastupničkog doma« zamjenjuju se riječju: »Sabora«.

Članak 11.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Sabor ima tajnika.

Tajnik Sabora obavlja poslove koje mu povjeri predsjednik ili Predsjedništvo Sabora.

Tajnik Sabora, po potrebi, pomaže predsjedniku Sabora u pripremi sjednica Sabora.

Tajnik Sabora odgovoran je za obavljanje poslova Saboru te predsjedniku Sabora.«

Članak 12.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Tajnik Sabora ima zamjenika.

Zamjenik tajnika Sabora je tajnik plenarne sjednice Sabora.

Zamjenik tajnika Sabora pomaže predsjedniku Sabora u pripremanju i organiziranju sjednica Sabora, a obavlja i druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom ili koje mu povjeri predsjednik Sabora.

Zamjenik tajnika Sabora koordinira rad djelatnika Stručne službe Sabora koji rade na pripremanju sjednica Sabora.

Zamjenik tajnika Sabora zamjenjuje tajnika Sabora u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Za svoj rad zamjenik tajnika Sabora odgovoran je Saboru, a za poslove koje obavlja dok zamjenjuje tajnika Sabora odgovoran je i tajniku.«

Članak 13.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Tajnika i zamjenika tajnika Sabora imenuje, odnosno razrješuje dužnosti Sabor, na prijedlog Predsjedništva Sabora.

Tajnik i zamjenik tajnika Sabora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu se ponovno imenovati na tu dužnost.«

Članak 14.

U članku 54. stavku 2. iza riječi: »znanost i kulturu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Odbor za poljoprivredu i šumarstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu«.

Članak 15.

U članku 56. riječi: »Zastupničkog doma« zamjenjuju se riječju: »Sabora«.

Iza točke 23. dodaje se nova točka 24. koja glasi:

»24. Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu,«.

Dosadašnja točka 24. postaje točka 25.

Članak 16.

Članak 57. mijenja se i glasi:           

»Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav:

– prati i razmatra provedbu Ustava Republike Hrvatske,

– razmatra načelna pitanja u vezi s usuglašavanjem zakonodavstva s Ustavom Republike Hrvatske,

– razmatra mišljenja i prijedloge ustavne naravi upućene Saboru,

– u postupku promjene Ustava Republike Hrvatske priprema prijedloge odgovarajućih akata,

– provodi postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i predlaganja za izbor Saboru,

– u postupku raspisivanja referenduma ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj priprema prijedloge odgovarajućih akata,

– rješava sporove o djelokrugu radnih tijela Sabora,

– prati provedbu Poslovnika Hrvatskoga sabora,

– predlaže donošenje i promjene Poslovnika Hrvatskoga sabora,

– razmatra načelna pitanja zaštite i ostvarivanja Ustavom Republike Hrvatske utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda te prava nacionalnih manjina.

U djelokrugu su Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:

– udruživanje, javna okupljanja i mirne prosvjede građana,

– biračko pravo, izbor zastupnika u Sabor, izbor predsjednika Republike, izbor za tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i referendum,

– pravni položaj vjerskih zajednica,

– uporabu i zaštitu grba, zastave i himne Republike Hrvatske i drugih državnih simbola, državne blagdane, nagrade i druga priznanja,

– opća pitanja ustavnosti i zakonitosti,

– javno informiranje,

– opća pitanja funkcioniranja političkog sustava,

– pitanja ustrojstva i djelokruga državnih tijela, osnivanje, ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela državne uprave,

– pitanja i odnose iz djelokruga državne uprave te pitanja ostvarivanja zakonitosti u radu tijela državne uprave,

– izvješća državnih tijela državne uprave o primjeni zakona i o općim problemima državne uprave,

– temeljna pitanja vlasničkih odnosa,

– ustrojstvo, djelokrug i način rada pučkog pravobranitelja,

– obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom.«

Članak 17.

U članku 60. riječi: »a još 6 članova Odbora imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika« zamjenjuju se riječima: »a još 9 članova Odbora imenuje se i to: 6 iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika te po jedan iz reda predstavnika sindikata više razine, udruge poslodavaca i uglednih pravnika iz prakse«.

Članak 18.

U članku 63. riječi: »prava i sloboda čovjeka i građanina« zamjenjuju se riječima: »ljudskih prava i temeljnih sloboda«.

Članak 19.

U članku 71. stavku 1. podstavku 2. riječi: »slobodama, pravima i obvezama čovjeka i građanina« zamjenjuju se riječima: »ljudskim pravima i temeljnim slobodama«.

U stavku 3. riječi: »Zastupničkog doma« zamjenjuju se riječju: »Sabora«.

Članak 20.

U članku 73. stavku 1. podstavku 6. iza riječi: »imenovanju« dodaju se riječi: »i razrješenju«.

Iza podstavka 7. dodaju se novi podstavci 8. – 12. koji glase:

– »traženje pokretanja i provođenje postupka kandidiranja za članove Državnog sudbenog vijeća i predlaganje za izbor Hrvat­skom saboru,

– utvrđivanje postojanja razloga za razrješenje člana Državnog sudbenog vijeća prije isteka vremena na koje je izabran i podnošenje prijedloga za razrješenje,

– traženje pokretanja postupka kandidiranja za članove Državnoodvjetničkog vijeća od strane Glavnoga državnog odvjetnika i dekana pravnih fakulteta,

– utvrđivanje kandidata za člana Državnoodvjetničkog vijeća iz reda Sabora,

– utvrđivanje postojanja razloga za razrješenje člana Državnoodvjetničkog vijeća prije isteka vremena na koje je izabran i podnošenje prijedloga za razrješenje,

Dosadašnji podstavci 8. – 14. postaju podstavci 13. – 19.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odbor za pravosuđe razmatra izvješća o radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske te ako ocijeni da su se zato stekli zakonom propisani uvjeti može potaknuti pokretanje postupka za razrješenje Glavnoga državnog odvjetnika u skladu sa zakonom.«

Članak 21.

U članku 83. podstavku 3. riječi: »javnih objekata od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku« zamjenjuju se riječima: »građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku«.

U podstavku 7. riječi: »posebno zaštićenih objekata prirode« zamjenjuju se riječima: »posebno zaštićenih dijelova prirode«.

Iza podstavka 7. dodaje se novi podstavak 8. koji glasi:

»– praćenje i proučavanje pitanja nuklearne i radiološke sigurnosti radi osiguranja visoke razine te sigurnosti i djelotvorne zaštite ljudi i okoliša od ionizirajućih zračenja«.

Dosadašnji podstavci 8. i 9. postaju podstavci 9. i 10.

Članak 22.

U članku 88. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »iz reda zastupnika, a još 6 članova Odbora može se imenovati iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika«.

Članak 23.

Članak 91. mijenja se i glasi:

» Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove:

– priprema i podnosi Saboru prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Sabora,

– predlaže imenovanje i opoziv predstavnika Sabora u određena državna i druga tijela i udruge,

– predlaže izbor, imenovanja, razrješenja i opoziv drugih dužnosnika koje bira, odnosno imenuje Sabor, ako zakonom nije drukčije određeno.

– utvrđuje i Saboru podnosi prijedloge propisa o materijalnim pravima zastupnika u Saboru,

– u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području koje se odnosi na radne odnose, plaće i druga primanja dužnosnika,

– donosi pojedinačna rješenja o stalnoj novčanoj naknadi i drugim primanjima zastupnika te plaćama dužnosnika koje imenuje i razrješava Sabor i njegova radna tijela, ako zakonom nije drukčije određeno,

– donosi odluke o mjerilima za utvrđivanje primanja i naknadama troškova znanstvenim, javnim i stručnim djelatnicima koji su članovi radnih tijela Sabora ili su uključeni u njihov rad,

– donosi pojedinačna rješenja o mjesečnoj novčanoj naknadi znanstvenim javnim i stručnim djelatnicima koji su članovi radnih tijela Sabora,

– obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom.«

Članak 24.

Iza članka 101. dodaje se podnaslov i članci 101.a i 101.b koji glase:

»ODBOR ZA LOKALNU I PODRUČNU
(REGIONALNU) SAMOUPRAVU

Članak 101.a

U djelokrugu su Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području koje se odnosi na:

– pitanja ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– osnivanje, ukidanje, spajanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te funkcioniranje predstavničkih i drugih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– pravni položaj zaposlenih u upravnim tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 101.b

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još 9 članova Odbora može se imenovati na prijedlog predstavničkog tijela jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i to: po jedan iz Zagreba, Osijeka, Splita i Rijeke, dva iz jedinica područne (regionalne) samouprave, dva iz jedinica lokalne samouprave – općine (jedan iz kontinentalnog a jedan iz priobalnog dijela Republike Hrvatske) te jedan iz reda uglednih pravnika.«

Članak 25.

U članku 102. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»– predlaže Saboru donošenje odluke u postupku odobrenja pritvora ili pokretanja kaznenog postupka protiv Glavnoga državnog odvjetnika, a kada Sabor ne zasjeda donosi odluku o odobrenju s tim da njegovu odluku naknadno potvrđuje Sabor,«.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

Članak 26.

U članku 111. stavku 5. iza riječi: »Ne može se« dodaju se riječi: »raspravljati i«.

U stavku 6. iza riječi: »povjerenju« dodaju se riječi: »raspravljati i«.

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7., 8., 9. i 10. koji glase:

»U raspravi o povjerenju predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini predsjednik Vlade može usmeno obrazložiti očitovanje Vlade o prijedlogu, a o prijedlogu za pokretanje pitanja povjerenja pojedinom ministru može se očitovati taj ministar.

Predsjednik Vlade, odnosno ministar mogu prije završnog govora predlagatelja održati govor, a mogu se javljati i dobiti riječ tijekom rasprave radi davanja objašnjenja.

Na izlaganje predstavnika predlagatelja ili govor zastupnika može odgovoriti predsjednik Vlade ili ministar o čijem se povjerenju raspravlja. Na izlaganje predsjednika Vlade ili ministra može odgovoriti samo zastupnik kojeg je predsjednik Vlade, odnosno ministar u izlaganju spomenuo ili predstavnik predlagatelja.

Pravo na odgovor na repliku imaju samo osobe iz stavka 9. ovoga članka.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 11.

Članak 27.

Naslov Glave VIII. ODNOS ZASTUPNIČKOG I ŽUPANIJSKOG DOMA i članci 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120. i 121. brišu se.

Članak 28.

U članku 130. stavci 1. i 2. zamjenjuju se novim stavkom 1. koji glasi:

»Tekst zakona i druge akte Sabora potpisuje predsjednik Sabora.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »Zastupničkog doma« zamjenjuju se riječju: »Sabora«.

Članak 29.

U članku 135. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pravo predlagati zakone ima svaki zastupnik, klubovi zastupnika i radna tijela Sabora te Vlada.«

Članak 30.

U članku 138. stavak 4. briše se.

U stavku 5. iza riječi: »radna tijela« briše se zarez i dodaje riječ: »ili«, a riječi: »ili Županijski dom« brišu se.

Članak 31.

U članku 142. stavak 1. mijenja se i glasi: »Prijedlog zakona u gornjem desnom kutu naslovne stranice obvezatno sadrži oznaku: »P.Z. br...«, a zakon koji se usklađuje s propisima Europske unije oznaku »P.Z.E.br...«.

Članak 32.

U članku 143. riječi: »Zastupničkog doma« zamjenjuju se riječju: »Sabora«, a iza riječi: »svim zastupnicima« zarez i riječi: »predsjedniku Županijskog doma« brišu se.

Članak 33.

U članku 161. stavku 1. riječi: »Zastupničkog doma« zamjenjuju se riječju: »Sabora«.

U stavku 2. riječi: »raspravu o prethodnom mišljenju, odnosno mišljenju Županijskog doma« brišu se.

Članak 34.

U članku 164. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Treće čitanje zakona provodi se, u pravilu, ako se amandmanima predlagatelja bitno mijenja sadržaj konačnog prijedloga zakona.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 35.

U članku 165. stavku 2. iza riječi: »konačnog prijedloga zakona« stavlja se točka, a riječi: »a kada prijedlog podnosi zastupnik, tada mora imati pisanu podršku još 25 zastupnika« brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Kada prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku podnosi zastupnik tada mora imati pisanu podršku još 25 zastupnika.

Prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku može pod­nijeti klub zastupnika koji ima 15 ili više članova te klubovi zastupnika koji imaju zajedno 15 ili više članova.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 6. riječi: »Zastupničkog doma« zamjenjuju se riječju: »Sabora«, a riječi: »predsjedniku Županijskog doma« brišu se.

Članak 36.

Iza članka 166. dodaje se članak 166.a koji glasi:

»Članak 166.a

Po hitnom postupku donose se zakoni koji se usklađuju s propisima Europske unije ako to zatraži predlagatelj.

Iznimno, ako matično radno tijelo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav ili Odbor za zakonodavstvo predlože da se zakon iz stavka 1. ovoga članka raspravi u prvom čitanju jer nije sukladan Ustavu ili pravnom sustavu, o zakonu će se raspraviti u prvom čitanju.«

Članak 37.

U članku 168. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravo podnošenja amandmana ima svaki zastupnik, klubovi zastupnika i radna tijela Sabora te Vlada.«

Članak 38.

U članku 171. stavak 2. mijenja se i glasi:

»O amandmanu iz stavka 1. ovoga članka raspravlja se i glasuje. U raspravi mogu sudjelovati samo predstavnici klubova zastupnika.«

Članak 39.

U članku 174. stavku 7. na kraju rečenice briše se točka i dodaje riječ: »glasovanjem«.

Članak 40.

U članku 185. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Redosljed za postavljanje pitanja određuje se prema redosljedu upisa zastupnika u knjigu nazočnosti sjednici. Knjigu nazočnosti sjednici otvara službena osoba, prvoga dana zasje­danja dva sata prije početka sjednice, ispred velike vijećnice.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Zastupnik može izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorom na zastupničko pitanje.«

Iza stavka 5. dodaju se novi stavak 6. koji glasi:

»Ako je nezadovoljan odgovorom zastupnik može zatražiti da mu Vlada, odnosno ministar dostavi pisani odgovor.«

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:

Tijekom »Aktualnog prijepodneva« zastupnik ne može zatražiti riječ da bi odgovorio na navod ili ispravio netočan navod iznesen u zastupničkom pitanju drugog zastupnika ili koji je u odgovoru na zastupničko pitanje iznio predsjednik ili član Vlade.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 41.

U članku 214. stavku 3. riječi: »iz izlaganja prethodnog govornika« brišu se.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»Zastupnik može ispraviti netočan navod i odgovoriti na izlaganje (replika) samo jedanput i to na osnovno izlaganje.

Zastupnik ne može odgovoriti na izlaganje predsjedatelja.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 6. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »i predstavnika kluba zastupnika«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Zastupnik ne može zatražiti riječ da bi odgovorio na navod iz izlaganja zbog kojeg je predsjedatelj izrekao govorniku stegovnu mjeru.«

Članak 42.

U članku 216. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Predlagatelj, odnosno predstavnici predlagatelja koje on odredi, mogu govoriti u uvodnom izlaganju na početku rasprave najdulje 30 minuta, u izlaganju na kraju rasprave najdulje 30 minuta, a prigodom svakog davanja objašnjenja tijekom rasprave najdulje 10 minuta.

Predstavnik Vlade, kad nije predlagatelj, može tijekom rasprave svaki put kad dobije riječ govoriti najdulje 10 minuta.«

Iza dosadašnjeg stavka 2. koji postaje stavak 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Pravo govoriti o temi dnevnog reda za koju se prijavio gubi i klub zastupnika čiji predstavnik nije bio nazočan u dvorani kad je pozvan da govori u ime kluba zastupnika.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 43.

U članku 228. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Predsjedatelj brine da se rasprava po pojedinoj točki dnevnog reda odvija prema predviđenom programu i daje tumačenja i pojašnjenja o postupku donošenja zakona i drugih propisa.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »predsjedatelja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »matičnoga radnog tijela ili klubova zastupnika«.

Članak 44.

Članak 232. briše se.

Članak 45.

U članku 236. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »s tim da se glasovi zastupnika, koji su bili nazočni u dvorani a nisu glasovali »za« niti »protiv« prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju uzdržanim glasovima«.

Članak 46.

U članku 255. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Zastupnici mogu, u skladu s mogućnostima, dobiti prijepis tonske snimke sjednice u tiskanom ili elektroničkom obliku po vlastitom izboru.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 47.

Članak 260. mijenja se i glasi:

»Pravilnikom o javnosti rada Sabora i radnih tijela uređuje se:

– nazočnost predstavnika udruga građana, nevladinih organizacija i građana promatrača na sjednicama,

– posjete organiziranih grupa građana Saboru,

– način tonskog i slikopisnog snimanja sjednica Sabora i njegovih radnih tijela,

– izravni radijski i televizijski prijenosi tijeka sjednica,

– način registriranja domaćih i stranih novinara u Saboru,

– ostala pitanja u svezi s javnošću rada Sabora.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 48.

U članku 271. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sabor osniva stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih, sigurnosnih, tehničkih i drugih poslova koja se naziva Stručna služba Sabora.«

Članak 49.

U svim odredbama ovoga Poslovnika riječi: »Zastupnički dom Hrvatskoga sabora« i »Zastupnički dom« u određenom padežu zamjenjuju se riječju: »Sabor« u odgovarajućem padežu.

 

Članak 50.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021–12/01–06/04
Zagreb, 14. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.