Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

NN 118/2001 (27.12.2001.), Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1972

Na temelju članka 46. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, broj 11/96, 75/99, 76/99, 62/01 i 109/01) Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2001. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU ROBE KOJA SE IZVOZI I UVOZI NA TEMELJU DOZVOLA

Članak 1.

Dozvole za izvoz određuju se za robu iz sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife:


TABELA

 

Članak 2.

 Dozvole za uvoz određuju se za robu iz sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife:


TABELA

 

Članak 3.

Dozvole za uvoz određuju se za robu podrijetlom iz zemalja koje nisu članice Svjetske trgovinske organizacije i to

Za sljedeće tarifne oznake Carinske tarife:


TABELA


Članak 4.

 Dozvole za izvoz i uvoz robe iz članka 1., 2. i 3. ove Uredbe izdaje Ministarstvo gospodarstva, osim dozvola za uvoz robe iz tarifnih oznaka 2844 40 20 i 2844 40 30 iz članka 2. ove Uredbe, koje izdaje Ministarstvo zdravstva.

 Dozvole za uvoz predmeta naoružanja i vojne opreme namijenjene Hrvatskoj vojsci i policiji izdaje Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova.

 Dozvole za izvoz i uvoz predmeta naoružanja za komercijalne svrhe izdaje Ministarstvo gospodarstva uz prethodnu suglasnost Povjerenstva kojeg čine predstavnici Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva gospodarstva.

Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka imenuje ministar gospodarstva.

Zahtjev za izdavanje dozvola za izvoz i uvoz iz stavka 3. ovoga članka podnosi se na obrascima MG-TI i MG-TU.

Dozvole za izvoz umjetnina, kolekcionarskih predmeta i starina (antikviteta) izdaje Ministarstvo kulture.

Odobrenja za uvoz odašiljača, radara, uređaja za radionavigaciju i radiouređaja za daljinsko upravljanje izdaje Hrvatski zavod za telekomunikacije.

Članak 5.

Dozvole za uvoz lijekova, medicinskih proizvoda i lijekova za potrebe veterinarske službe određuju se za robu

sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife.


TABELA


Članak 6.

 Dozvole za uvoz mjerila i mjernih instrumenata određuju se za robu iz sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife:Tarifna oznaka*

 


Naziv

9018

Instrumenti i aparati namijenjeni uporabi u medicini, zubarstvu ili veterini, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate te instrumente za ispitivanje vida:

 

- štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično:

9018 31

-- štrcaljke s iglama ili bez njih:

9018 31 10

--- od plastičnih materijala

9018 31 90

--- ostale

9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, s registratorom ili bez njega i kombinacije tih instrumenata:

 

- termometri i pirometri što nisu kombinirani s drugim instrumentima:

9025 11

-- punjeni tekućinom, za izravno očitavanje:

9025 11 10

--- za uporabu u civilnom zrakoplovstvu

 

--- ostali:

9025 11 91

---- medicinski ili veterinarski termometri

9025 11 99

---- ostali

9025 19

-- ostali:

9025 19 10

--- za uporabu u civilnom zrakoplovstvu

 

--- ostali:

9025 19 91

---- elektronički

9025 19 99

---- ostali

 

*      Ukoliko nije drukčije navedeno, dozvola je potrebna i za sve možebitno postojeće eksplicitne tarifne oznake

Dozvole iz stavka 1. ovoga članka izdaje Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 7.

Dozvole za uvoz i izvoz opojnih droga, koje su navedene u Popisu opojnih droga koji je sastavni dio ove Uredbe (Prilog I.), izdaje Ministarstvo zdravstva.

 Za robu iz stavka 1. ovoga članka carinska tijela pri carinjenju nadziru da li se roba carini na carinarnici koja je navedena u dozvoli Ministarstva zdravstva.

Članak 8.

Dozvole za izvoz i uvoz tvari koje oštećuju ozonski omotač, koje su navedene u Popisu tvari koje oštećuju ozonski omotač, koji je sastavni dio ove Uredbe (Prilog II.) izdaje Ministarstvo gospodarstva uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Članak 9.

Dozvole za izvoz i uvoz tvari iz Popisa tvari iz Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i njegovu uništenju (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 4/95), koji je sastavni dio ove Uredbe (Prilog III. – Popis 1., 2. i 3.) izdaje Ministarstvo gospodarstva, po prethodno pribavlijenom mišljenju ministra zdravstva.

Članak 10.

Dozvole za izvoz i uvoz robe iz članaka 1. do 9. izdaju ministarstva i nadležna tijela državne uprave na temelju pisanog zahtjeva izvoznika, odnosno uvoznika robe.

Članak 11.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati slijedeće:

1. naziv i sjedište trgovačkog društva, odnosno naziv i prebivalište fizičke osobe,

2. matični broj,

3. trgovački naziv, količina i vrijednost robe koja se izvozi, odnosno uvozi,

4. strukturnu formulu za robu iz Priloga III. Uredbe,

5. tarifni broj i tarifnu oznaku,

6. jediničnu cijenu robe,

7. zemlju iz koje se uvozi, odnosno izvozi,

8. rok uvoza, odnosno izvoza.

Uz zahtjev izvoznik, odnosno uvoznik robe dužan je priložiti i ostalu potrebnu dokumentaciju ovisno o vrsti robe koja se izvozi, odnosno uvozi.

Nadležna ministarstva, odnosno druga nadležna tijela državne uprave dužna su dozvolu izdati u roku od petnaest dana od dana uredno podnesenog zahtjeva

Dozvole, koje se izdaju na određeni rok, nadležno ministarstvo, odnosno drugo nadležno tijelo državne uprave može produžiti na temelju poslanog zahtjeva izvoznika, odnosno uvoznika.

 Izdana dozvola se ne može prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu.

Članak 12.

 Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (»Narodne novine«, broj 78/00).

Članak 13.

 Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2002. godine.

Klasa: 331-02/01-01/03
Urbroj: 5030116-01-2
Zagreb, 20. prosinca 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

 

Prilog I.

 

POPIS OPOJNIH DROGA


 

 

 

Prilog II.

POPIS TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

 

 

 

Prilog III.

POPIS TVARI KOJE PODLIJEŽU NADZORU PREMA KONVENCIJI O ZABRANI, RAZVIJANJU, PROIZVODNJI, GOMILANJU I KORIŠTENJU KEMIJSKOG ORUŽJA I NJEGOVOG UNIŠTENJA (KO)

Popis 1. Konvencije

Napomene:

1. S tvarima navedenim u Popisu 1. dozvoljeno je postupanje samo i isključivo sukladno odredbi članka VI Konvencije i dijelu VII verifikacijskog dodatka.

2. Uvoz i izvoz tvari navedenih u Popisu 1 Konvencije, kao i binarnih i multikomponentnih kemijskih sistem čiji su sastavni dio, obavlja se temeljem dozvola, a isključivo između država potpisnica Konvencije, bez prava ponovnog prenošenja na treću državu.

3. Svaki uvoz ili izvoz tvari navedenih u Popisu 1 Konvencije, kao i binarnih i multikomponentnih kemijskih sistema čiji su sastavni dio, treba biti najavljen Ministarstvu gospodarstva najmanje 40 dana prije datuma namjeravanog prijenosa.TABELA

 

 

Popis 2. Konvencije

Napomene:

1. S tvarima navedenim u Popisu 2. dozvoljeno je postupanje samo i isključivo sukladno odredbi članka VI Konvencije i dijelu VII verifikacijskog dodatka.

2. Uvoz i izvoz tvari navedenih u Popisu 2. Konvencije, kao i binarnih i multikomponentnih kemijskih sistema čiji su sastavni dio u koncentraciji većoj od 20%, obavlja se temeljem dozvola bez prava ponovnog prenošenja na treću državu.


TABELA

 

                                  

Popis 3. Konvencije

Napomene:

1. S tvarima navedenim u Popisu 3. dozvoljeno je postupanje samo i isključivo sukladno odredbi članka VI Konvencije i dijelu VII verifikacijskog dodatka.

2. Uvoz i izvoz tvari navedenih u Popisu 3. Konvencije, kao i binarnih i multikomponentnih kemijskih sistema čiji su sastavni dio u koncentraciji većoj od 30%, obavlja se temeljem dozvola.

 

                

Tarifna oznaka

Naziv tvari

CAS broj

2811 19 20

vodikov cijanid (cijanovodik, cijanovodična kiselina)

74-90-8

2812 10 11

fosforov oksitriklorid (fosforil triklorid, fosforov oksiklorid)

10025-87-3

2812 10 15

fosforov triklorid

7719-12-2

2812 10 16

fosforov pentaklorid

10026-13-8

2812 10 91

disumporov diklorid (sumporov monoklorid)

10025-67-9

2812 10 93

sumporov diklorid

10545-99-0

2812 10 94

fosgen (karbonil diklorid, karbonil klorid)

75-44-5

2812 10 95

tionil diklorid (tionil klorid)

7719-09-7

2851 00 50

cijanoklorid (klorcijan)

506-77-4

2904 90 40

triklornitometan (klorpikrin)

76-06-2

2920 90 20

dimetil fosfit (dimetil fosfonat)

868-85-9

2920 90 30

trimetil fosfit (trimetoksifosfin)

121-45-9

2920 90 40

trietil fosfit

122-52-1

2920 90 50

dietil fosfit (dietil fosfonat)

762-04-9

2922 13 10

trietanolamin

102-71-6

2922 19 10

etildietanolamin

139-87-7

2922 19 20

metildietanolamin

105-59-9

2922 19 80

ex. N,N-dialkil(metil, etil, n-propil ili izopropil)-2-aminoetanol, osim CAS 108-01-0

 

 

i 100-37-8, i njihove protonirane soli

 

2929 90 00 10

N,N-dialkil(metil, etil, n-propil ili izopropil)fosforamidni dihalogenidi

 

2929 90 00 20

dialkil(metil, etil, n-propil ili izopropil) N,N-dialkil(metil, etil, n‑propil ili

 

 

izopropil)fosforamidati

 

3824 90 99 10

smjese što sadrže kemikalije s Popisa 3 tvari za proizvodnju kemijskog oružja:

 

 

1) smjese što sadrže 0-alkil(<C10, uključujući cikloalkil)alkil(metil, etil,

 

 

n-propil ili izopropil)fosfonofluoridate

 

 

2) smjese što sadrže 0-alkil(<C10, uključujući cikloalkil)N,N-dialkil

 

 

(metil,etil,n-propil ili izopropil)fosforamidocianidate

 

 

3) smjese što sadrže 0-alkil(H ili <C10, uključujući cikloalkil) S‑2-dialkil(metil,

 

 

etil, n-propil ili izopropil)fosfonotiolate ili odgovarajuće alkinirane ili

 

 

protonirane soli

 

 

4) smjese što sadrže alkil(metil, etil, n-propil ili izopropil)fosfonildifluoride

 

 

5) smjese što sadrže 0-alkil(H ili <C10, uključujući cikloalkil) 0‑2‑dialkil

 

 

(metil,etil,n-propil ili izopropil)aminoetil alkil(metil,etil,n-propil ili

 

 

izopropil)fosfonite ili odgovarajuće alkinirane ili protonirane soli

 

 

6) smjese što sadrže N,N-dialkil(metil, etil, n-propil ili izopropil)fosforamidne

 

 

dihalogenide

 

 

7) smjese što sadrže dialkil(metil, etil, n-propil ili izopropil) N,N-dialkil(metil,

 

 

etil, n‑propil ili izopropil)fosforamidate

 

 

8) smjese što sadrže N,N-dialkil(metil, etil, n-propil ili izopropil)

 

 

aminoetil-2-klorid ili odgovarajuće protonirane soli

 

 

9) smjese što sadrže N,N-dialkil(metil, etil, n-propil ili izopropil)

 

 

aminoetan-2-ol ili odgovarajuće protonirane soli

 

 

10) smjese što sadrže N,N-dimetil-2-aminoetanol ili N,N-dietil-2-aminoetanol

 

 

ili odgovarajuće protonirane soli

 

 

11) smjese što sadrže N,N-dialkil(metil, etil, n-propil ili izopropil)

 

 

aminoetan-2-tiol ili odgovarajuće protonirane soli

 

 

12) smjese što sadrže ostale kemikalije s Popisa tvari za proizvodnju

 

 

kemijskog oružja