Uredba o načinu izračuna iznosa potpora izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2002.

NN 118/2001 (27.12.2001.), Uredba o načinu izračuna iznosa potpora izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2002.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

1973

Na teme­lju članka 45.a stavka 2. Zakona o financira­nju jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01 i 107/01), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2001. godine donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POTPORA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2002. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se način izračuna iznosa potpora izravna­nja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave za 2002. godinu, iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu, prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osigurava­nje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i sred­nje­g školstva, socijalne skrbi i zdravstva.

Članak 2.

Pod decentraliziranim funkcijama podrazumijevaju se rashodi utvrđeni posebnim zakonima za osnovno školstvo, sred­nje školstvo, socijalnu skrb i zdravstvo.

Kriteriji i mjerila za osigurava­nje minimalnog financijskog standarda u 2002. godini za pojedine djelatnosti propisani odlukama Vlade Republike Hrvatske, mjerilo su za utvrđiva­nje osnovice za izračun prenesenih obveza i prava jedinicama lokalne i područne (re­gionalne) samouprave.

Članak 3.

Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave (u da­lj­njem tekstu: korisnici potpora izravna­nja) koje su preuzele financira­nje decentraliziranih fun­k­cija, i to na županije, Grad Zagreb i gradove: Samobor, Velika Gorica, Vrbovec, Zaprešić, Krapina, Kutina, Sisak, Karlovac, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar, Crikvenica, Opatija, Rijeka, Gospić, Virovitica, Pože­ga, Slavonski Brod, Zadar, Osijek, Šibenik, Vinkovci, Makarska, Split, Labin, Pazin, Poreč, Pula, Rovi­nj, Umag, Dubrovnik i Čakovec, kao i na druge jedinice lokalne samouprave koje u skladu s člankom 45.b Zakona o financira­nju jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave preuzimaju financira­nje decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Korisnici potpora izravna­nja iz stavka 1. ovog članka, u skladu sa zakonom, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i to za:

1. Osnovno školstvo 2,9%,

2. Sred­nje školstvo 2,0%,

3. Socijalnu skrb

– centre za socijalnu skrb 0,4%,

– domove za starije i nemoćne osobe 1,6%

4. Zdravstvo

– ustanove u vlasništvu županija 2,5%.

Korisnici potpora izravna­nja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu sa računa 36311 – Rashodi za potpore izravna­nja za decentralizirane funkcije, ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak iz stavka 2. ovog članka ne ostvare sredstva do iznosa prenesene obveze za decentralizirane funkcije za 2002. godinu, utvrđenog u Zbirnom pre­gledu sredstava za decentralizirane funkcije za 2002. godinu po županijama (21) i gradovima (32) (Tablica 0), pre­gledu sredstava za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo po županijama u 2002. godini (Tablica 1.ž) i Pre­gledu sredstava za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo po gradovima u 2002. godini (Tablica 1.g) – u da­lj­njem tekstu: Pre­gled, koji su sastavni dio ove Ured­be.

Članak 4.

Korisnici potpora izravna­nja ostvaruju pravo na sredstva potpore za osnovno i sred­nje školstvo koja se utvrđuju teme­ljem osnovice iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Osnovica za utvrđiva­nje prenesene obveze županije, Grada Zagreba i grada za osnovno školstvo u 2002. godini proizlazi iz Odluke o kriterijima i mjerilima za osigurava­nje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2002. godini (»Narodne novine«, broj 110/2001).

Osnovica za utvrđiva­nje prenesene obveze županije i Grada Zagreba za sred­nje školstvo za 2002. godinu proizlazi iz Odluke o kriterijima i mjerilima za osigurava­nje minimalnog financijskog standarda javnih potreba sred­nje­g školstva u 2002. godini (»Narodne novine«, broj 110/2001).

Članak 5.

Korisnici potpora izravna­nja ostvaruju pravo na sredstva potpore za centre za socijalnu skrb i domove za starije i nemoćne osobe u visini koja se utvrđuje teme­ljem osnovice iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Osnovica za utvrđiva­nje prenesene obveze županije i Grada Zagreba za 2002. godinu proizlazi iz Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev u 2002. godini (»Narodne novine«, broj 110/2001).

Osnovica za utvrđiva­nje prenesene obveze županije i Grada Zagreba za 2002. godinu proizlazi iz Odluke o minimalnim financijskim standardima  za decentralizirano financira­nje domova za starije i nemoćne osobe u 2002. godini (»Narodne novine«, broj 110/2001).

Članak 6.

Korisnici potpora izravna­nja ostvaruju pravo na sredstva potpore za zdravstvene ustanove u vlasništvu županije i Grada Zagreba u visini koja se utvrđuje teme­ljem osnovice iz stavka 2. ovog članka.

Osnovica za utvrđiva­nje prenesene obveze županije i Grada Zagreba za financira­nje zdravstvenih ustanova u vlasništvu županije u 2002. godini proizlazi iz Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2002. godini (»Narodne novine«, br. 110/2001 i 115/2001).

Članak 7.

U proračunu za 2002. godinu, korisnici potpora izravna­nja planiraju rashode za decentralizirane funkcije za 2002. godinu po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji do iznosa utvrđenog u Pre­gledu.

Korisnici potpora izravna­nja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2002. godini ostvariti teme­ljem svakog pojedinog dodatnog udjela poreza na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, za razliku prihoda do svote iz stavka 1. ovog članka planiraju iz sredstava potpora izravna­nja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvat­ske za 2002. godinu, sa računa 36311 – Rashodi za potpore izravna­nja za decentralizirane funkcije.

Članak 8.

Iznos osnovice za utvrđiva­nje prenesene obveze iz članaka 4., 5. i 6. ove Uredbe jest obveza koju treba financirati korisnik potpora izravna­nja u 2002. godini.

Iznos utvrđene obveze iz stavka 1. ovog članka dijeli se na dvanaest jednakih dijelova.

Od mjesečnog iznosa obveze iz stavka 2. ovog članka odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečne obveze podmiruje se iz sredstava potpora izravna­nja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu, sa računa 36311 – Rashodi za potpore izravna­nja za decentralizirane funkcije.

Pre­gledi obveza decentraliziranih funkcija sastavni su dio ove Uredbe i to:

– Zbirni pre­gled sredstava za decentralizirane funkcije za 2002. godinu po županijama (21) i gradovima (32) (Tablica 0);

– Pre­gled sredstava za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo po županijama u 2002. godini (Tablica 1.ž);

– Pre­gled sredstava za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo po gradovima u 2002. godini (Tablica 1.g).

Članak 9.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su sredstva iz članka 8. stavka 1. doznačivati kraj­njim korisnicima (ustanovama) čije su financira­nje preuzeli.

Sredstva iz stavka 1. doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenim planom proračuna.

Članak 10.

Korisnici potpora izravna­nja dužni su sredstva za decentralizirane funkcije ostvarena iz članka 3. ove Uredbe i iz potpora izravna­nja koristiti po namjenama utvrđenim u odlukama Vlade o minimalnim financijskim standardima.

Županije, Grad Zagreb i gradovi mogu vršiti raspodjelu tih sredstava u skladu s odlukama iz članaka 4., 5. i 6. ove Uredbe.

Radi osigurava­nja kontinuiteta financira­nja i redovnog izvršava­nja nastavnog plana i programa u osnovnom i sred­njem školstvu, prioritete imaju prijevoz učenika osnovnih škola (članak 46. Zakona o osnovnom školstvu), prijevoz djelatnika na posao i s posla u sred­njem školstvu i energenti za zagrijava­nje i rasvjetu u osnovnom i sred­njem školstvu.

Članak 11.

Zahtjev za isplatu sredstava za mjesečne potpore izravna­nja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu iz članaka 4., 5. i 6. ove Uredbe, korisnik potpore izravna­nja podnosi Ministarstvu financija na propisanom Obrascu OPI, koji je sastavni dio ove Uredbe.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka treba priložiti i:

– usvojeni proračun županije, Grada Zagreba i grada za 2002. godinu s planom prihoda (iz dodatnog udjela poreza na dohodak i potpore izravna­nja) i planom rashoda (po funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji) zbrojno.

– raspored sredstava po ustanovama (zbrojno) u skladu s odlukama iz članaka 4., 5. i 6. ove Uredbe,

– Izvješće o iznosu dospjelih obveza po decentraliziranim funkcijama za srpa­nj – prosinac 2001. godine, te doznačenim sred­stvima za te funkcije kraj­njim korisnicima (ustanovama) zbrojno po ustanovama i po vrsti troška.

Članak 12.

Izračun iznosa potpora izravna­nja za decentralizirane funk­cije u 2002. godini vrši Ministarstvo financija u surad­nji s resornim ministarstvima po korisnicima potpora, a prema kriterijima i mjerilima iz odluka i do visine iznosa obveze, utvrđene prema članku 8. stavku 4. ove Uredbe.

Potpore iz stavka 1. doznačuju se korisnicima potpora do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 13.

Županije, Grad Zagreb i gradovi su dužni tromjesečno izvješćivati resorno ministarstvo o iznosu dospjelih obveza po decentraliziranim funkcijama i o doznačenim sredstvima za te funkcije kraj­njim korisnicima (ustanovama) zbrojno po ustanovama i po vrsti troška.

Članak 14.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su obav­ljati nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obav­ljaju poslove decentraliziranih funkcija i korisnika proračunskih sredstava (ustanova) koji se financiraju iz tih sredstava.

Članak 15.

Na zahtjev ministarstva nadležnog za pojedinu djelatnost čija se funkcija decentralizira i na zahtjev Ministarstva financija, po potrebi se obav­lja nadzor u pogledu zakonitosti postupa­nja i namjenskog korište­nja sredstava iz ove Uredbe.

Članak 16.

Ovlašćuje se ministar financija da prema potrebi donosi naputak o provedbi ove Uredbe u dijelu koji se odnosi na dinamiku doznake sredstava potpora izravna­nja i na provedbu članka 3. stavka 2.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2002. godine.

Klasa: 015-01/01-01/09
Urbroj: 5030104-01-5
Zagreb, 20. prosinca 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

Tablica 0

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA 2002. GODINU PO ŽUPANIJAMA (21) I GRADOVIMA (32)

u kunama

                                                                                     
ŽUPANIJA

ŠKOLSTVO

SOCIJALNA SKRB

ZDRAVSTVO

 


OSNOVNO

ŠKOLSTVO


SREDNJE

ŠKOLSTVO


CENTRI ZA

SOCIJALNU

SKRB


DOMOVI ZA

STARIJE I

NEMOĆNE


ZDRAVSTVENE

USTANOVE


OBVEZE ZA

DECENTRALIZI-

RANE FUNKCIJE

(obveza županija i

(gradova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

(2+3+4+5+6+7)

ZAGREBAČKA

41.962.426

9.792.666

3.692.728

0

18.450.000

73.897.820

KRAPINSKO-ZAGORSKA

19.804.999

10.443.388

2.268.064

0

14.000.000

46.516.451

SISAČKO-MOSLAVAČKA

25.273.470

13.015.103

5.547.928

5.623.288

18.250.000

67.709.789

KARLOVAČKA

19.227.487

9.947.208

4.243.752

3.224.448

13.000.000

49.642.896

VARAŽDINSKA

24.401.562

11.888.312

2.882.356

2.441.884

17.000.000

58.614.114

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

17.146.428

7.735.513

1.852.240

4.583.053

10.700.000

42.017.234

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

18.764.139

9.684.009

2.931.790

1.945.073

12.000.000

45.325.010

PRIMORSKO-GORANSKA

32.875.954

22.716.463

3.918.186

13.972.312

27.870.025

101.352.940

LIČKO-SENJSKA

8.635.413

4.288.463

1.265.700

4.842.303

6.439.592

25.471.470

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

13.656.121

5.904.467

2.163.292

0

8.500.000

30.223.880

POŽEŠKO-SLAVONSKA

12.367.167

5.987.650

1.688.676

4.243.102

7.150.000

31.436.595

BRODSKO-POSAVSKA

24.616.822

11.677.120

4.255.980

3.148.466

14.900.000

58.598.389

ZADARSKA

20.256.451

11.645.977

2.931.924

6.972.657

15.500.000

57.307.010

OSJEČKO-BARANJSKA

43.647.921

22.683.280

7.576.952

7.545.063

25.218.525

106.671.741

ŠIBENSKO-KNINSKA

13.906.276

6.788.735

5.595.132

4.513.399

13.179.181

43.982.723

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

26.823.816

12.132.664

3.504.884

5.022.619

16.000.000

63.483.983

SPLITSKO-DALMATINSKA

55.981.971

31.945.327

6.914.094

14.039.712

34.459.266

143.340.370

ISTARSKA

30.697.565

14.643.142

2.221.352

11.783.532

18.500.000

77.845.591

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

17.731.813

9.915.738

1.885.624

9.545.390

14.779.181

53.857.746

MEĐIMURSKA

15.136.636

6.716.625

1.853.448

2.715.123

9.901.000

36.322.832

GRAD ZAGREB

82.885.562

56.348.151

11.929.280

58.149.502

68.802.184

278.114.679

UKUPNO

565.799.999

295.900.000

81.123.382

164.310.926

384.598.954

1.491.733.261

 

 

 

 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO PO ŽUPANIJAMA U 2002. GOD.

Tablica 1.ž.

     

Žup.

Nosite­lj financira­nja

Sveukupno

br.

– županije

 

0

1

2

1

ZAGREBAČKA

23.664.662

2

KRAPINSKO-ZAGORSKA

18.280.011

3

SISAČKO-MOSLAVAČKA

15.827.555

4

KARLOVAČKA

12.572.788

5

VARAŽDINSKA

19.358.298

6

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

13.255.698

7

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

14.185.730

8

PRIMORSKO-GORANSKA

17.589.531

9

LIČKO-SENJSKA

7.129.082

10

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

10.661.086

11

POŽEŠKO-SLAVONSKA

9.156.730

12

BRODSKO-POSAVSKA

16.001.856

13

ZADARSKA

12.877.083

14

OSJEČKO-BARANJSKA

32.484.979

15

ŠIBENSKO-KNINSKA

8.152.944

16

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

22.897.331

17

SPLITSKO-DALMATINSKA

40.043.019

18

ISTARSKA

11.498.111

19

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

12.560.398

20

MEĐIMURSKA

11.672.611

21

GRAD ZAGREB

92.885.562

 

UKUPNO RH

412.755.064

 

 

 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO PO GRADOVIMA U 2002. GOD.

Tablica 1.g.

     

Red.

Nosite­lj financira­nja

Sveukupno

br.

– gradovi

 

0

1

2

 1

VELIKA GORICA

8.333.510

2

SAMOBOR

4.013.041

3

VRBOVEC

3.018.220

4

ZAPREŠIĆ

2.932.992

5

KRAPINA

1.524.988

6

SISAK

6.090.477

7

KUTINA

3.355.438

8

KARLOVAC

6.654.699

9

VARAŽDIN

5.043.264

10

KOPRIVNICA

3.890.730

11

BJELOVAR

4.578.408

12

RIJEKA

13.361.938

13

CRIKVENICA

1.104.928

14

OPATIJA

819.556

15

GOSPIĆ

1.506.330

16

VIROVITICA

2.995.035

17

POŽEGA

3.210.437

18

SLAVONSKI BROD

8.614.967

19

ZADAR

7.379.368

20

OSIJEK

11.162.942

21

ŠIBENIK

5.753.332

22

VINKOVCI

3.926.485

23

MAKARSKA

1.487.043

24

SPLIT

14.451.910

25

PULA

6.592.966

26

LABIN

1.819.002

27

PAZIN

3.697.566

28

POREČ

3.061.257

29

ROVINJ

1.809.990

30

UMAG

2.218.672

31

DUBROVNIK

5.171.415

32

ČAKOVEC

3.464.026

 

UKUPNO GRADOVI

153.044.935

 

 

 

Obrazac OP1

REPUBLIKA HRVATSKA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             (korisnik potpore izravna­nja)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                           (datum)

ZAHTJEV ZA PLAĆANJE POTPORE IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE broj ––––––––

Na teme­lju Uredbe o načinu izračuna iznosa potpora izravna­nja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave za 2002. godinu (»Narodne novine«, br. 118/01), platite u korist naše­g žiroračuna broj: –––––––––––

–––––––––––––––––––––––––– kn

slovima: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

na teret Državnog proračuna račun 36311 – Rashodi za potpore izravna­nja za decentralizirane funkcije, razrađeno po funkcijama:

funkcije

namjena

ukupna obveza

I-XII 2002.

mjesečna obveza

(2/12 mjeseci)

ostv. iznosa poreza

iz dodatnog udjela

potpora izravna­nja

(3–4)

0

1

2

3

4

5

1.OSNOVNO

tekući rashodi

 

 

 

 

   ŠKOLSTVO

kapitalni rashodi

 

 

 

 

 

ukupno (1)

 

 

 

 

2.SREDNJE

tekući rashodi

 

 

 

 

   ŠKOLSTVO

kapitalni rashodi

 

 

 

 

 

ukupno (2)

 

 

 

 

3a.SOCIJALNA SKRB

materijalni rash.

 

 

 

 

    Centri za socijalnu skrb

ogrjev

 

 

 

 

3b.SOCIJALNI SKRB

ukupni rashodi

*

 

 

 

    Domovi za starije i

hitne intervencije

 

 

 

 

    nemoćne

ukupno (3a+3b)

 

 

 

 

4.ZDRAVSTVO

ukupno (4)

 

 

 

 

  SVEUKUPNO

1+2+(3a+3b)+4

 

 

 

 


* ukupna obveza Domova za starije i nemoćne osobe za ukupne rashode izračunava se oduzima­njem rashoda utvrđenih Uredbom o načinu izračuna iznosa potpora izravna­nja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave za 2002. godinu, od vlastitih prihoda Domova za starije i nemoćne osobe prema čl. 34. st. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 59/01)

Kontrolor isplate: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                       (ime i prezime kontrolora i ­nje­gov potpis)                                   M. P.

Ovjerovite­lj isplate: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                     (ime i prezime ovjerovite­lja i ­nje­gov potpis)